Series nhiều kỳ

Cập nhật

Smart contract là gì?

Smart contract là gì?

Chúng ta đã biết rằng, các dữ liệu trong blockchain thường được sử dụng dưới dạng các giao dịch, chẳng hạn như A chuyển cho B một số token hoặc A tươn... Read more

Proof of Work và Proof of Stake

Proof of Work và Proof of Stake

Ở các phần trước, chúng ta đã được biết rằng Blockchain là các hệ thống phân tán do đó, nó cần đạt được sự đồng thuận thông qua các cơ chế đồng thuận,... Read more