tek4

14 mẹo để tăng cường tính an toàn và riêng tư trên Facebook cho người dùng

by - September. 26, 2021
Bảo mật
<div class="entry-content"> <p>Với h&agrave;ng tỷ người d&ugrave;ng, Facebook đang ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh một trong những dịch vụ ứng dụng kh&ocirc;ng thể thiếu với mọi người tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. <span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Cũng giống như mọi trang web kh&aacute;c, Facebook c&oacute; thể xem x&eacute;t c&aacute;c quyền ri&ecirc;ng tư v&agrave; bảo mật của người d&ugrave;ng tr&ecirc;n internet hoặc th&ocirc;ng qua một ứng dụng m&agrave; n&oacute; cung cấp. Một trong những vấn đề nổi l&ecirc;n gần đ&acirc;y l&agrave; vấn đề r&ograve; rỉ dữ liệu người d&ugrave;ng tr&ecirc;n Facebook điển h&igrave;nh l&agrave; vụ b&ecirc; bối dữ liệu Cambridge Analytica. L&agrave;m thế n&agrave;o để người d&ugrave;ng c&oacute; thể an t&acirc;m về c&aacute;c dữ liệu c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh tr&ecirc;n Facebook. B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ cung cấp 15 mẹo để bảo vệ dữ liệu v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin nhạy cảm cho người d&ugrave;ng khi sử dụng Facebook.</span></span></p> <h2>1. Kiểm so&aacute;t những người xem được nội dung b&agrave;i đăng tr&ecirc;n d&ograve;ng thời gian</h2> <p>Với nhiều người việc chia sẻ nội dung c&aacute;c b&agrave;i đăng tr&ecirc;n Facebook l&agrave; điều kh&ocirc;ng thể thiếu. Rất nhiều người lu&ocirc;n lu&ocirc;n chia sẻ c&aacute;c b&agrave;i đăng của m&igrave;nh dưới dạng "cho mọi người" nghĩa l&agrave; bất cứ ai kể cả những người kh&ocirc;ng quen biết cũng c&oacute; thể xem được nội dung của c&aacute;c b&agrave;i đăng n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n điều l&agrave; tương đối nguy hiểm. Bởi từ nội dung c&aacute;c b&agrave;i đăng, bằng một số kỹ thuật ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu n&agrave;o đ&oacute;, người ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể x&aacute;c định được c&aacute;c xu hướng, sở th&iacute;ch, thậm ch&iacute; những th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc quan điểm ch&iacute;nh trị, t&ocirc;n gi&aacute;o của chủ sở hữu th&ocirc;ng tin đ&oacute;. Do vậy, th&ocirc;ng thường, biện ph&aacute;p đầu ti&ecirc;n trong việc <a href="https://tek4.vn/5-cach-de-bao-ve-du-lieu-facebook/" target="_blank" rel="noopener"><strong>bảo vệ dữ liệu facebook</strong></a> c&aacute; nh&acirc;n khỏi c&aacute;c nguy cơ bị r&ograve; rỉ l&agrave; giới hạn những người được xem nội dung c&aacute;c b&agrave;i đăng tr&ecirc;n d&ograve;ng thời gian. Để l&agrave;m như vậy, người d&ugrave;ng cần nhấp chuột v&agrave;o dấu mũi t&ecirc;n b&ecirc;n g&oacute;c tr&ecirc;n c&ugrave;ng b&ecirc;n phải của thanh c&ocirc;ng cụ v&agrave; chọn "Settings" từ tr&igrave;nh đơn sổ xuống.<br /><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.49.24.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9091" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.49.24.png" alt="facebook settings" width="422" height="304" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Tiếp theo, chọn "Privacy" ở cột ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; sau đ&oacute; chọn tiếp&nbsp; &ldquo;Who can see my stuff?&rdquo; t&igrave;m mục &ldquo;Who can see your future posts?&rdquo; v&agrave; nhấp v&agrave;o "Edit".</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.55.48.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9095" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.55.48.png" alt="facebook who can see" width="795" height="571" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Tại đ&acirc;y sẽ c&oacute; c&aacute;c t&ugrave;y chọn giới hạn người xem cho b&agrave;i đăng bao gồm:</p> <ul> <li>&nbsp;&nbsp;Public (Chế độ c&ocirc;ng khai cho ph&eacute;p mọi người đều c&oacute; thể xem)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Friends (Bạn b&egrave; - chỉ cho ph&eacute;p những người trong danh s&aacute;ch bạn b&egrave; được xem nội dung b&agrave;i đăng)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Friends except&hellip;(Bạn b&egrave; ngoại trừ... - cho ph&eacute;p những người trong danh s&aacute;ch bạn b&egrave; v&agrave; loại trừ một số người được chỉ định)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Specific friends (Bạn b&egrave; chỉ định - Chỉ định giới hạn một số người cụ thể trong danh s&aacute;ch bạn b&egrave; được xem)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Only me (Chỉ m&igrave;nh t&ocirc;i - Chỉ đăng v&agrave; tự xem !)</li> </ul> <p>Th&ocirc;ng thường người d&ugrave;ng n&ecirc;n tr&aacute;nh để t&ugrave;y chọn "Public" - C&ocirc;ng khai. Khuyến nghị thường sử dụng nhất l&agrave; "Friends" - Bạn b&egrave; để cho ph&eacute;p những người tin cậy l&agrave; bạn b&egrave; được xem c&aacute;c b&agrave;i đăng.</p> <p>Với c&aacute;c t&ugrave;y chọn tr&ecirc;n, người d&ugrave;ng c&oacute; thể giới hạn người xem cho c&aacute;c nội dung sẽ đăng trong tương lai. Tuy nhi&ecirc;n với c&aacute;c nội dung đ&atilde; đăng, Facebook cung cấp một phương thức kh&aacute;c để giới hạn. Trong mục "Settings" chọn "Privacy". T&igrave;m mục &ldquo;Who can see my stuff?&rdquo; v&agrave; sau đ&oacute; t&igrave;m tới &ldquo;Limit the audience for posts you&rsquo;ve shared with friends of friends or Public?&rdquo;, chọn Edit.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.06.40.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9097" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.06.40.png" alt="facebook privacy settings and tools" width="792" height="221" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Nhấp chuột v&agrave;o &ldquo;Limit Old Posts&rdquo; v&agrave; chọn "Confirm" với hộp thoại hiện ra như sau.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.08.28.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9057" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.08.28.png" alt="facebook proceed" width="594" height="187" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Khi thực hiện điều n&agrave;y, cần c&acirc;n nhắc bật Timeline Review - Đ&aacute;nh gi&aacute; d&ograve;ng thời gian, để cho ph&eacute;p xem lại bất kỳ b&agrave;i đăng hoặc ảnh n&agrave;o được gắn thẻ trước khi n&oacute; hiển thị tr&ecirc;n tường. Một th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ được gửi tới người d&ugrave;ng khi<span class=""> ai đ&oacute; gắn thẻ để cho ph&eacute;p ph&ecirc; duyệt hoặc từ chối b&agrave;i đăng.</span></span></p> <p>Trong mục Followers, người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể quyết định xem ai l&agrave; người được theo d&otilde;i Facebook của m&igrave;nh. Một người theo d&otilde;i l&agrave; một ai đ&oacute; c&oacute; thể nh&igrave;n thấy hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; b&agrave;i đăng nhưng c&oacute; thể kh&ocirc;ng cần l&agrave; bạn b&egrave;.</p> <h2>2. Lựa chọn giới hạn người xem cho mục &lsquo;About&rsquo;</h2> <p>Từ trang hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n, chọn n&uacute;t &ldquo;Update Info&rdquo; hoặc &ldquo;Edit profile&rdquo;.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.12.41.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9059" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.12.41.png" alt="facebook update info" width="417" height="149" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Tại tr&igrave;nh đơn sổ xuống ở phần cuối của cửa sổ n&agrave;y c&oacute; c&aacute;c t&ugrave;y chọn cho ph&eacute;p giới hạn đối tượng truy cập, t&ugrave;y chọn mặc định l&agrave; "Public". Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể chọn c&aacute;c t&ugrave;y chọn kh&aacute;c như sau:</p> <ul> <li>&nbsp;&nbsp;Public (C&ocirc;ng khai - Tất cả mọi người đều c&oacute; thể thấy được nội dung n&agrave;y)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Friends (Bạn b&egrave; - Chỉ những ai trong danh s&aacute;ch bạn b&egrave; mới thấy được)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Only Me (Chỉ m&igrave;nh t&ocirc;i - Chỉ cho ph&eacute;p bản th&acirc;n tự xem th&ocirc;ng tin)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Custom (T&ugrave;y chọn - Cho ph&eacute;p t&ugrave;y chọn c&aacute;c nh&oacute;m hoặc đối tượng chỉ định xem th&ocirc;ng tin)</li> </ul> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.15.51.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9061" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.15.51.png" alt="facebook update profile" width="632" height="812" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Sau t&ugrave;y chọn n&agrave;y, hầu hết c&aacute;c nội dung ri&ecirc;ng tư đ&atilde; được giới hạn<span class="">, tuy nhi&ecirc;n cần ch&uacute; &yacute; rằng một số th&ocirc;ng tin như t&ecirc;n v&agrave; ảnh b&igrave;a sẽ kh&ocirc;ng thể được hiển thị giới hạn trong bất kỳ trường hợp n&agrave;o.</span></span></p> <h2>3. Giới hạn những người c&oacute; thể li&ecirc;n lạc qua Facebook</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Chức năng hạn chế người xem d&ograve;ng thời gian Facebook cung cấp khả năng n&acirc;ng cao cho việc bảo vệ quyền ri&ecirc;ng tư của người d&ugrave;ng nhưng sẽ kh&ocirc;ng ngăn được tất cả những y&ecirc;u cầu kết bạn v&agrave; c&aacute;c tin nhắn lạ nhận được từ những người kh&ocirc;ng biết r&otilde;.</span></span></p> <p>Để hạn chế việc bị l&agrave;m phiền hoặc lừa đảo bởi người lạ tr&ecirc;n Facebook, một t&ugrave;y chọn cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng ngăn chặn c&aacute;c tin nhắn v&agrave; kết bạn từ người lạ nằm trong "Privacy" &gt;&gt; &ldquo;Who can contact me?&rdquo;. T&ugrave;y chọn mặc định l&agrave; "Every one" cho ph&eacute;p mọi người đều c&oacute; thể li&ecirc;n hệ được. Để thay đổi t&ugrave;y chọn n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể chọn "Edit" để thay đổi</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.27.24.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9063" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.27.24.png" alt="facebook edit privacy" width="794" height="258" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.28.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9065" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.28.26.png" alt="facebook friend requests" width="793" height="185" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <h2>4. Kiểm so&aacute;t ai c&oacute; thể t&igrave;m kiếm qua Facebook</h2> <p>Khi muốn hạn chế việc bị t&igrave;m kiếm v&agrave; c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n Facebook, người d&ugrave;ng c&oacute; thể v&agrave;o Privacy, t&igrave;m đến mục &ldquo;Who can look me up?&rdquo;. Tại đ&acirc;y c&oacute; thể chọn c&aacute;c t&ugrave;y chọn Edit để hạn chế những ai c&oacute; thể t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh qua số điện thoại hoặc email.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.33.28.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9067" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.33.28.png" alt="facebook who can look me up" width="786" height="150" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>C&oacute; c&aacute;c t&ugrave;y chọn sau:</p> <ul> <li>&nbsp;&nbsp;Everyone (Mọi người - cho ph&eacute;p bất cứ ai tr&ecirc;n Facebook đều c&oacute; thể t&igrave;m thấy)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Friends of friends (Bạn b&egrave; của bạn b&egrave; - Cho ph&eacute;p những người c&oacute; bạn chung t&igrave;m kiếm)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Friends (Bạn b&egrave; - Chỉ cho ph&eacute;p bạn b&egrave; t&igrave;m kiếm trang c&aacute; nh&acirc;n)</li> </ul> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Trong mục n&agrave;y, người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể kiểm so&aacute;t việc hồ sơ Facebook c&oacute; được t&igrave;m thấy th&ocirc;ng qua truy vấn tr&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm hay kh&ocirc;ng. <span class="">T&ugrave;y thuộc v&agrave;o mục đ&iacute;ch của t&agrave;i khoản Facebook của m&igrave;nh, người d&ugrave;ng c&oacute; thể c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng muốn thay đổi c&agrave;i đặt n&agrave;y bằng c&aacute;ch chọn hoặc loại bỏ t&ugrave;y chọn.</span></span></p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.37.37.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9069" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.37.37.png" alt="facebook profile search engines" width="598" height="141" data-lazy-loaded="true" /></a><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"></span></p> <h2>5. <span id="result_box" class="short_text" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Thiết lập th&ocirc;ng b&aacute;o đăng nhập kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng nhận</span></span></h2> <p>Từ trang chủ, nhấp chuột v&agrave;o mũi t&ecirc;n ở g&oacute;c tr&ecirc;n c&ugrave;ng b&ecirc;n phải tr&ecirc;n thanh c&ocirc;ng cụ v&agrave; chọn Settings.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.49.24.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9091" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-10.49.24.png" alt="facebook settings" width="422" height="304" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Chọn &ldquo;Security and Login&rdquo;.</p> <p>Để nhận một th&ocirc;ng b&aacute;o khi c&oacute; một m&aacute;y t&iacute;nh hoặc thiết bị kh&ocirc;ng r&otilde; đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản, nhấp chuột v&agrave;o &ldquo;Get alerts about unrecognized logins&rdquo;.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.29.48.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9077" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.29.48.png" alt="facebook unrecognized logins" width="755" height="218" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Chọn n&uacute;t Edit v&agrave; chọn c&aacute;ch thức th&ocirc;ng b&aacute;o qua notifications của Facebook, qua email cảnh b&aacute;o thứ nhất hoặc thứ hai.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.57.23.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9073" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-11.57.23.png" alt="facebook unrecornized" width="763" height="409" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <h2>6. M&atilde; h&oacute;a email th&ocirc;ng b&aacute;o (N&acirc;ng cao)</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Nếu cẩn thận hơn, người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng PGP để m&atilde; h&oacute;a c&aacute;c email th&ocirc;ng b&aacute;o nhằm tr&aacute;nh việc kẻ tấn c&ocirc;ng đọc được nội dung th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; thay đổi n&oacute;</span><span class="">.</span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Khi đ&atilde; c&oacute; kh&oacute;a PGP, Facebook cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng nhập kh&oacute;a đ&oacute; để m&atilde; h&oacute;a email th&ocirc;ng b&aacute;o.</span></span></p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.06.26.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9075" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.06.26.png" alt="facebook email encryption" width="757" height="525" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Sau khi nhập v&agrave;o kh&oacute;a, Chọn v&agrave;o &ldquo;Save Changes&rdquo;. Tuy nhi&ecirc;n cần nhớ rằng, việc lưu trữ kh&oacute;a c&ocirc;ng khai n&agrave;y c&oacute; thể sẽ lưu lại kh&oacute;a trong cả trang th&ocirc;ng tin v&agrave; li&ecirc;n lạc cơ bản.</p> <h2>7. Bật chế độ x&aacute;c thực hai nh&acirc;n tố</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Mật khẩu kh&ocirc;ng phải l&agrave; một lựa chọn tốt cho việc x&aacute;c thực. Việc c&aacute;c mật khẩu bị đo&aacute;n hoặc tấn c&ocirc;ng xảy ra tương đối dễ d&agrave;ng. Ở phần trước ch&uacute;ng ta đ&atilde; b&agrave;n về<span class=""> c&aacute;ch tạo mật khẩu mạnh v&agrave; vấn đề quản l&yacute; mật khẩu, nhưng sự thật l&agrave; hầu hết mọi người vẫn sử dụng c&aacute;c mật khẩu đăng nhập kh&aacute; yếu. </span><span class="">Giải ph&aacute;p tốt nhất cho vấn đề n&agrave;y l&agrave; sử dụng x&aacute;c thực hai nh&acirc;n tố. </span></span></p> <p class=""><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Để bật chế độ x&aacute;c thực hai nh&acirc;n tố, h&atilde;y đi tới c&agrave;i đặt </span></span>"Security and Login"&nbsp; v&agrave; chọn "Edit" trong mục &ldquo;Use two-factor authentication&rdquo;.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.29.48.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9077" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.29.48.png" alt="facebook unrecognized logins" width="755" height="218" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Ở đ&acirc;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể t&ugrave;y chọn c&aacute;c phương ph&aacute;p x&aacute;c thực nh&acirc;n tố thứ hai như sau:</p> <ul> <li>&nbsp; Text Message (SMS)&nbsp; (một m&atilde; x&aacute;c thực OTP được gửi qua điện thoại)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Security Keys (sử dụng một token kh&oacute;a bằng phần cứng)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Code Generator (sinh ra một m&atilde; phi&ecirc;n từ Facebook app)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Recovery Codes (hữu &iacute;ch khi ra ngo&agrave;i nhưng qu&ecirc;n đem theo điện thoại)</li> <li>&nbsp;&nbsp;App Passwords (Tạo mật khẩu d&ugrave;ng một lần)</li> <li>&nbsp;&nbsp;Authorized Logins (Loại bỏ x&aacute;c thực 2 nh&acirc;n tố tr&ecirc;n thiết bị được chỉ định)</li> </ul> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.33.59.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9079" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.33.59.png" alt="facebook 2fa" width="753" height="656" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <h2>8. Kiểm tra địa điểm đăng nhập</h2> <p>C&oacute; rất nhiều trường hợp người d&ugrave;ng đăng nhập v&agrave;o một thiết bị của bạn b&egrave; nhưng qu&ecirc;n kh&ocirc;ng đăng xuất, bị mất thiết bị hoặc b&aacute;n thiết bị m&agrave; kh&ocirc;ng đăng xuất khỏi t&agrave;i khoản Facebook.</p> <p>Để kiểm tra c&aacute;c trường hợp như vậy v&agrave; tho&aacute;t đăng nhập một c&aacute;ch tự động khỏi c&aacute;c thiết bị, người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng chức năng xem lại c&aacute;c lần đăng nhập trước đ&oacute;. Tại mục "Security and Login", t&igrave;m đến nh&atilde;n &ldquo;Where You&rsquo;re Logged in&rdquo;, ở đ&acirc;y c&oacute; thể đang hiển thị một hoặc hai thiết bị đang sẵn c&oacute; đăng nhập. Nhấp chuột v&agrave;o &ldquo;See More&rdquo; để thấy to&agrave;n bộ lịch sử c&aacute;c thiết bị d&atilde; được sử dụng để đăng nhập v&agrave;o Facebook.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.42.00.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9081" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.42.00.png" alt="facebook logged in devices" width="758" height="339" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Trong chức năng n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn để đăng xuất khỏi một phi&ecirc;n l&agrave;m việc trong một thiết bị bất kỳ, ngoại trừ thiết bị đang l&agrave;m việc (ở h&igrave;nh tr&ecirc;n l&agrave; Mac đang được sử dụng). Người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể lựa chọn &ldquo;Log Out Of All Sessions&rdquo; để đăng xuất ra khỏi tất cả c&aacute;c phi&ecirc;n sử dụng cũ.</p> <h2>9. Đổi mật khẩu</h2> <p>Mặc d&ugrave; việc đổi mật khẩu thường xuy&ecirc;n kh&ocirc;ng đem lại lợi &iacute;ch nhiều lắm cho việc đảm bảo an to&agrave;n cho t&agrave;i khoản Facebook, tuy nhi&ecirc;n trong một số trường hợp nghi ngờ t&agrave;i khoản bị tấn c&ocirc;ng hoặc lộ mật khẩu, người d&ugrave;ng n&ecirc;n tự thay đổi mật khẩu nhằm giảm thiểu c&aacute;c nguy cơ.</p> <p>Để l&agrave;m điều đ&oacute;, chọn n&uacute;t Edit b&ecirc;n cạnh t&ugrave;y chọn &ldquo;Change Password&rdquo; trong khung "Security and Login".</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.47.44.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9083" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-12.47.44.png" alt="facebook change password" width="762" height="104" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <h2>10. Chặn người d&ugrave;ng kh&aacute;c</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Nếu kh&oacute; chịu với ai đ&oacute; khi phải bắt đầu một cuộc hội thoại kh&ocirc;ng mong muốn, bị gắn thẻ,... hoặc chỉ đơn giản l&agrave; kh&ocirc;ng muốn ai đ&oacute; xem d&ograve;ng thời gian của m&igrave;nh, người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng t&iacute;nh năng chặn t&agrave;i khoản trong Facebook.</span></span></p> <p>Để chặn t&agrave;i khoản người d&ugrave;ng. T&igrave;m đến mục &ldquo;Block users&rdquo; v&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o t&ecirc;n hoặc địa chỉ email của người muốn chặn trong hộp nhập v&agrave; nhấn v&agrave;o &ldquo;Block&rdquo;.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.14.57.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9085" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.14.57.png" alt="facebook block users" width="785" height="156" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <h2>11. Chặn tin nhắn</h2> <p>Khi kh&ocirc;ng muốn chặn ai đ&oacute; xem d&ograve;ng thời gian, nhưng vẫn kh&ocirc;ng muốn người đ&oacute; gửi tin nhắn c&aacute; nh&acirc;n cho m&igrave;nh, người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn chức năng&nbsp; &ldquo;Block messages&rdquo;.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.17.29.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9087" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.17.29.png" alt="facebook block messages" width="778" height="141" data-lazy-loaded="true" /></a></p> <p>Tương tự như tr&ecirc;n, chỉ cần đ&aacute;nh t&ecirc;n của người đ&oacute; v&agrave;o trong hộp nhập.</p> <h2>12. Chặn ứng dụng</h2> <p>Nếu người d&ugrave;ng c&oacute; nghi ngờ hoặc gặp c&aacute;c phiền to&aacute;i li&ecirc;n quan đến c&aacute;c ứng dụng Facebook khi đ&oacute; c&oacute; thể chọn chức năng &ldquo;Block apps&rdquo; v&agrave; g&otilde; v&agrave;o t&ecirc;n của ứng dụng tương ứng.</p> <p><a href="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.19.18.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-9089" src="https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-29-at-13.19.18.png" alt="facebook block apps" width="787" height="121" data-lazy-loaded="true" /></a>Với chức năng n&agrave;y, c&aacute;c lời mời ứng dụng, sự kiện v&agrave; trang ứng dụng sẽ bị chặn.</p> <h2>13. Kiểm tra c&aacute;c bản cập nhật v&agrave; tin nhắn tr&ecirc;n Facebook</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Với c&aacute;c t&ugrave;y chọn tr&ecirc;n, người d&ugrave;ng c&oacute; thể an t&acirc;m với c&aacute;c c&agrave;i đặt th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, một trong những nguy cơ lớn nhất khi sử dụng Facebook l&agrave; c&aacute;c nguy cơ bị tấn c&ocirc;ng hoặc lừa đảo th&ocirc;ng qua c&aacute;c tin nhắn v&agrave; nội dung tr&ecirc;n d&ograve;ng thời gian của người kh&aacute;c. N</span><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">hững kẻ xấu lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để lừa nạn nh&acirc;n để thu được lợi &iacute;ch. Do đ&oacute;, việc thường xuy&ecirc;n cảnh gi&aacute;c với c&aacute;c th&ocirc;ng tin v&agrave; tin nhắn tr&ecirc;n Facebook l&agrave; điều cần thiết với mọi người d&ugrave;ng.<br /></span></p> <h2>14. Cẩn thận c&aacute;c h&igrave;nh thức lừa đảo tr&ecirc;n Facebook</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c tin nhắn tr&ecirc;n Facebook đều hữu &iacute;ch, rất nhiều trong số đ&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c mối nguy hiểm thực sự. <span class="">Tương tự như với c&aacute;c t&agrave;i khoản email, kẻ tấn c&ocirc;ng c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c tin nhắn Facebook để lừa người d&ugrave;ng nhấp v&agrave;o c&aacute;c li&ecirc;n kết đến c&aacute;c trang web bị nhiễm phần mềm độc hại hoặc c&aacute;c trang lừa đảo nhằm lừa người d&ugrave;ng nhập v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c.</span> Do đ&oacute;, h&atilde;y cẩn trọng, ngay cả với những tin nhắn hoặc chia sẻ của những người quen, bởi rất c&oacute; thể họ chỉ l&agrave; nạn nh&acirc;n ph&aacute;t t&aacute;n tấn c&ocirc;ng m&agrave; th&ocirc;i.</span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Cuối c&ugrave;ng, Facebook c&oacute; thể sẽ thay đổi t&iacute;nh năng an to&agrave;n v&agrave; khả năng bảo vệ người d&ugrave;ng một c&aacute;ch li&ecirc;n tục do đ&oacute;, h&atilde;y thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch để lu&ocirc;n đảm bảo t&agrave;i khoản được an to&agrave;n</span><span class="">.</span></span></p> </div>