tek4

3 điều rút ra từ cuốn sách hiếm hoi làm Bill Gates bật khóc

by - September. 26, 2021
Tài liệu
<div class="news_description" style="text-align: justify;">Như con chim trước khi chết, lao v&agrave;o bụi gai v&agrave; cất l&ecirc;n tiếng h&aacute;t vĩnh biệt, tiếng h&aacute;t đẹp nhất m&agrave; n&oacute; từng h&aacute;t. C&acirc;u chuyện n&agrave;y cũng l&agrave; b&agrave;i ca đẹp nhất của người chuẩn bị ra đi &hellip;</div> <div style="text-align: justify;"> <div id="start_char_id" class="start_char" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i đ&atilde; kh&oacute;c khi đọc cuốn s&aacute;ch n&agrave;y. Bill Gates cũng đ&atilde; kh&oacute;c khi đọc n&oacute; v&agrave; t&ocirc;i nghĩ rằng bạn cũng sẽ kh&oacute;c khi đọc "Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng".</p> </div> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, h&atilde;y sẵn s&agrave;ng. H&atilde;y ngồi xuống. Để xem dũng kh&iacute; l&agrave; thế n&agrave;o. Dừng lại để chuẩn bị lắng nghe v&agrave; trải nghiệm cuộc đối thoại với một t&acirc;m hồn đặc biệt.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; mở s&aacute;ch ra.</p> <p><img class=" wp-image-4641 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/khi-hoi-tho-hoa-thinh-khong-1.jpg" alt="khi-hoi-tho-hoa-thinh-khong-1" width="572" height="381" /></p> <p style="text-align: justify;">Như con chim trước khi chết, lao v&agrave;o bụi gai v&agrave; cất l&ecirc;n tiếng h&aacute;t vĩnh biệt, tiếng h&aacute;t đẹp nhất m&agrave; n&oacute; từng h&aacute;t. C&acirc;u chuyện n&agrave;y cũng l&agrave; b&agrave;i ca đẹp nhất của một người chuẩn bị ra đi, một vị b&aacute;c sĩ đ&aacute;ng k&iacute;nh để lại những liều thuốc đẹp nhất cho t&acirc;m hồn của những người ở lại &hellip;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;i chết c&oacute; đ&aacute;ng sợ kh&ocirc;ng? Ung thư c&oacute; đ&aacute;ng sợ kh&ocirc;ng?</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng ma của hai chữ "ung thư" đang bao phủ khắp thế giới, v&igrave; người ta mặc định đ&oacute; l&agrave; nan y, l&agrave; sự đau đớn tột c&ugrave;ng trước khi từ gi&atilde; thế gian n&agrave;y. &ldquo;<em>Khi hơi thở h&oacute;a thinh kh&ocirc;ng</em>&rdquo; &ndash; l&agrave; c&acirc;u chuyện của một bệnh nh&acirc;n ung thư đặc biệt &ndash; một b&aacute;c sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">Từ một b&aacute;c sĩ đem lại hi vọng v&agrave; sự sống cho bệnh nh&acirc;n. Nay vị b&aacute;c sĩ ấy lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm ngh&egrave;o. V&agrave; c&acirc;u chuyện chiến đấu của vị b&aacute;c sĩ ấy với căn bệnh ung thư đ&atilde; đem lại nhiều gi&aacute; trị, b&agrave;i học s&acirc;u sắc cho cuộc sống của mỗi con người.</p> <p><img class="size-full wp-image-4637 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_5.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_5" width="600" height="319" /></p> <h3>1. &Yacute; nghĩa cuộc sống của ch&uacute;ng ta l&agrave; g&igrave;?</h3> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u hỏi ấy đ&atilde; khởi l&ecirc;n trong t&acirc;m tr&iacute; Paul Kalanithi từ khi anh mới mười ba mười bốn tuổi. Khởi đầu bằng sự đam m&ecirc; văn chương th&ocirc;ng qua những t&aacute;c phẩm kinh điển: &ldquo;Hamlet đ&atilde; đồng h&agrave;nh với t&ocirc;i h&agrave;ng ngh&igrave;n lần trong suốt thời khủng hoảng tuổi dậy th&igrave;&rdquo; &ndash; cho tới c&acirc;u hỏi triết học kinh điển<strong>: Điều g&igrave; đ&atilde; khiến cuộc đời con người c&oacute; &yacute; nghĩa?</strong></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;T&ocirc;i thấy văn học l&agrave; c&ocirc;ng cụ biểu đạt tốt nhất về đời sống của một t&acirc;m hồn. Văn học kh&ocirc;ng chỉ chiếu rọi trải nghiệm của một ai đ&oacute;, m&agrave; t&ocirc;i tin rằng n&oacute; c&ograve;n cung cấp nguồn nguy&ecirc;n liệu phong ph&uacute; nhất cho những ngẫm suy về đạo đức&rdquo; &ndash; anh viết.</p> <p style="text-align: justify;">T&aacute;c giả đ&atilde; tốt nghiệp Stanford với bằng cử nh&acirc;n v&agrave; thạc sĩ Văn học Anh; thạc sĩ Lịch sử v&agrave; triết học khoa học, y học tại Cambridge. Thế nhưng, cũng ch&iacute;nh từ băn khoăn về &yacute; nghĩa cuộc sống, anh đ&atilde; lựa chọn ng&agrave;nh y v&agrave; nghi&ecirc;n cứu về n&atilde;o bộ. Theo anh, &ldquo;n&atilde;o bộ đưa đến cho ch&uacute;ng ta khả năng tạo dựng c&aacute;c mối quan hệ v&agrave; khiến cuộc sống c&oacute; &yacute; nghĩa&rdquo;. Anh đ&atilde; đi ngược lại những g&igrave; nh&agrave; văn Lỗ Tấn đ&atilde; l&agrave;m, bỏ Y theo văn.</p> <p><img class=" wp-image-4638 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_6.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_6" width="596" height="335" /></p> <p style="text-align: justify;">Hai phần ba cuốn s&aacute;ch l&agrave; cuốn phim sống động về cuộc sống của một b&aacute;c sĩ thực h&agrave;nh, từ ph&ograve;ng mổ x&aacute;c tới ph&ograve;ng đẻ, từ phẫu thuật sản khoa tới phẫu thuật thần kinh sọ n&atilde;o. Ta cũng chứng kiến sự mệt mỏi, qu&aacute; sức, cường độ l&agrave;m việc căng thẳng cực độ của b&aacute;c sĩ giải phẫu thần kinh. L&agrave;m việc tới cả 100 giờ/tuần, &aacute;p lực kh&ocirc;ng ngừng v&agrave; stress tới độ nhiều b&aacute;c sĩ đ&atilde; phải từ bỏ c&ocirc;ng việc hoặc tệ hơn l&agrave; nhảy lầu tự tử.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng, căng thẳng hơn l&agrave; những c&acirc;u hỏi: Liệu kiến thức c&oacute; l&agrave; đủ khi sự sống v&agrave; c&aacute;i chết lu&ocirc;n c&ugrave;ng được đặt tr&ecirc;n b&agrave;n c&acirc;n?</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; những thời điểm m&agrave; c&acirc;u hỏi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; sống hay chết m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cuộc sống n&agrave;o đ&aacute;ng giữ để sống? Cuộc đời n&agrave;o c&oacute; thể cứu, cuộc đời n&agrave;o kh&ocirc;ng, v&agrave; cuộc đời n&agrave;o kh&ocirc;ng n&ecirc;n cứu?</p> <p style="text-align: justify;">Trong cuốn s&aacute;ch, Paul kể c&acirc;u chuyện về V, một h&igrave;nh mẫu đạo đức của một nh&agrave; khoa học t&agrave;i năng m&agrave; anh ngưỡng mộ. Khi V ph&aacute;t hiện bị ung thư v&agrave; đối mặt với c&aacute;i chết, &ocirc;ng đ&atilde; hỏi Paul &ldquo;Cậu c&oacute; nghĩ cuộc đời t&ocirc;i c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave; kh&ocirc;ng? Liệu t&ocirc;i c&oacute; lựa chọn đ&uacute;ng hay kh&ocirc;ng?&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Paul nhận ra rằng: &ldquo;Hầu hết ch&uacute;ng ta đang sống với sự nhận biết thụ động về c&aacute;i chết &ndash; đ&oacute; l&agrave; điều xảy ra với bạn v&agrave; những người xung quanh bạn. Nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i (c&aacute;c b&aacute;c sĩ) được đ&agrave;o tạo để chủ động giao chiến với c&aacute;i chết, vật lộn với n&oacute; &ndash; v&agrave; trong l&uacute;c l&agrave;m điều đ&oacute;, trực diện với c&acirc;u hỏi về &yacute; nghĩa của cuộc đời&rdquo;.</p> </div> <h3 style="text-align: justify;">2. C&aacute;i chết đ&aacute;ng sợ thật đấy nhưng n&oacute; lại l&agrave; điều l&agrave;m cuộc sống của ch&uacute;ng ta &yacute; nghĩa hơn</h3> <p style="text-align: justify;">Paul n&oacute;i về c&aacute;i chết nhưng chỉ thực sự đối mặt với n&oacute; khi ch&iacute;nh bản th&acirc;n anh mắc bệnh hiểm ngh&egrave;o. Khi kh&ocirc;ng thể mổ, anh trở lại với văn chương. Từ những trải nghiệm phong ph&uacute; của m&igrave;nh, anh suy tư v&agrave; viết.</p> <div id="quote_paragraph_id" class="quote_paragraph" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">&ldquo;T&ocirc;i cần chữ nghĩa để tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước. Văn chương đ&atilde; mang t&ocirc;i trở lại với cuộc đời trong suốt thời gian đ&oacute;. Ngay cả khi t&ocirc;i phải chết, t&ocirc;i vẫn sống cho tới l&uacute;c thực sự ra đi. Bạn sẽ l&agrave;m g&igrave; khi con đường ph&iacute;a trước kh&ocirc;ng biết l&agrave; c&ograve;n d&agrave;i bao nhi&ecirc;u? Sẽ sống từng ng&agrave;y đ&oacute; như thế n&agrave;o?&rdquo;</p> </div> <p style="text-align: justify;">Paul đ&atilde; trải qua những năm th&aacute;ng ngắn ngủi cuối c&ugrave;ng trong cuộc chiến với bệnh tật, để trở lại ph&ograve;ng mổ, rồi lại phải đối mặt với bệnh tật cho tới l&uacute;c bu&ocirc;ng tay.</p> <p><img class=" wp-image-4639 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_7.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_7" width="616" height="322" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong những th&aacute;ng ng&agrave;y tuyệt vọng ấy, anh nhận ra &yacute; nghĩa của cuộc đời: Đ&oacute; l&agrave; đức tin v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u thương: &ldquo;T&ocirc;i quay trở lại những gi&aacute; trị trung t&acirc;m của Thi&ecirc;n Ch&uacute;a gi&aacute;o: Sự hy sinh, chuộc tội, tha thứ - bởi v&igrave; t&ocirc;i thấy ch&uacute;ng thật hấp dẫn. T&ocirc;i tin rằng th&ocirc;ng điệp ch&iacute;nh của ch&uacute;a Jesus l&agrave; l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n chiến thắng&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u cuối c&ugrave;ng của cuốn s&aacute;ch, anh d&agrave;nh cho con g&aacute;i: &ldquo;Con đ&atilde; từng lấp đầy th&aacute;ng ng&agrave;y của một người đ&agrave;n &ocirc;ng đang chết, bằng một niềm vui chan chứa, niềm vui của sự thỏa m&atilde;n, b&igrave;nh an&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Lucy, vợ của Paul, đ&atilde; trải l&ograve;ng m&igrave;nh trong đoạn viết tưởng nhớ những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng b&ecirc;n chồng, đ&oacute; l&agrave;: <em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng, b&iacute; k&iacute;p để kiểm so&aacute;t một căn bệnh thập tử nhất sinh lại ch&iacute;nh l&agrave; y&ecirc;u thương &ndash; để c&oacute; thể bị tổn thương, để c&oacute; l&ograve;ng tử tế, để bao dung v&agrave; để biết ơn&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Gấp s&aacute;ch lại, c&oacute; lẽ điều ch&uacute;ng ta n&ecirc;n l&agrave;m l&agrave; biết ơn rằng ta vẫn c&ograve;n hơi thở, vẫn c&ograve;n thời gian để thực sự trao đi y&ecirc;u thương.</p> <h3 style="text-align: justify;">3. H&atilde;y l&agrave;m việc m&igrave;nh muốn l&agrave;m, bởi tương lai v&agrave; cuộc sống của bạn l&agrave; c&oacute; giới hạn</h3> <p style="text-align: justify;">Kalanithi viết cuốn s&aacute;ch n&agrave;y với rất nhiều kh&oacute; khăn, tới mức ở một phần trong cuốn s&aacute;ch, &ocirc;ng phải đeo găng tay để giữ da kh&ocirc;ng bị bục v&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh xạ trị, chiếc găng tay với đường chỉ bạc cặm cụi lướt tr&ecirc;n b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Vợ &ocirc;ng, b&aacute;c sĩ Lucy Kalanithi kể lại rằng c&oacute; một số chi tiết chưa được ho&agrave;n th&agrave;nh sau khi &ocirc;ng qua đời, thế n&ecirc;n người th&acirc;n đ&atilde; hồi ức lại để ho&agrave;n thiện n&oacute;.</p> <p><img class=" wp-image-4640 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_8.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_8" width="328" height="328" /></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc sống của ch&uacute;ng ta ngắn lắm. Nhất l&agrave; với một vị b&aacute;c sĩ đang cảm nhận được những thời gian qu&yacute; b&aacute;u đ&oacute; của cuộc sống đang dần tr&ocirc;i đi. H&agrave;ng ng&agrave;y ch&uacute;ng ta l&atilde;ng ph&iacute; thời gian v&agrave;o những việc m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng muốn, cố gắng sống cuộc đời của người kh&aacute;c, nhưng lại bỏ qu&ecirc;n những điều ch&uacute;ng ta muốn l&agrave;m. V&agrave;, chỉ cho đến khi nhận ra cuộc sống của m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; nhiều ch&uacute;ng ta mới cảm thấy tiếc nuối. Khi đ&atilde; hết sức lực để ho&agrave;n th&agrave;nh điều ch&uacute;ng ta muốn l&agrave;m, ch&uacute;ng ta mới cảm thấy đ&atilde; l&atilde;ng ph&iacute; cuộc đời ra sau. Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng l&agrave; một lời khuy&ecirc;n, một lời gi&aacute;c tỉnh cho ch&uacute;ng ta. H&atilde;y qu&yacute; trọng cuộc sống, t&ocirc;n trọng bản th&acirc;n m&igrave;nh, v&agrave; h&atilde;y đứng l&ecirc;n l&agrave;m điều m&agrave; m&igrave;nh th&iacute;ch trước khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức lực để l&agrave;m điều đ&oacute; nữa.</p> <p style="text-align: justify;">Khi hơi thở h&oacute;a thinh kh&ocirc;ng (t&ecirc;n tiếng Anh:&nbsp;<strong>When Breath Becomes Air</strong>)<strong>&nbsp;</strong>của t&aacute;c giả Paul Kalanithi l&agrave; một số &iacute;t c&aacute;c cuốn s&aacute;ch m&agrave; Bill Gates khuy&ecirc;n đọc v&agrave; l&agrave; một số &iacute;t s&aacute;ch l&agrave;m &ocirc;ng kh&oacute;c.</p> <div id="quote_paragraph_id" class="quote_paragraph" style="text-align: justify;"> <p><em>"T&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; loại người mau nước mắt v&agrave; cũng &iacute;t khi đọc những t&aacute;c phẩm h&uacute;t nước mắt người xem.&nbsp;</em><em>Thế nhưng, cuốn s&aacute;ch When Breath Becomes Air thật sự được t&ocirc;i ngưỡng mộ v&agrave; n&oacute; đ&atilde; l&agrave;m t&ocirc;i rơi nước mắt"</em></p> <p><img class=" wp-image-4642 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_9.jpg" alt="khi-hoi-tho-hoa-thinh-khong-1" width="539" height="385" /></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="text-align: justify;"><strong>Về t&aacute;c giả:</strong></div> <p style="text-align: justify;">Paul Kalanithi tốt nghiệp Stanford với bằng cử nh&acirc;n v&agrave; thạc sĩ Văn học Anh; thạc sĩ Lịch sử v&agrave; triết học khoa học, y học tại Cambridge. Tốt nghiệp xuất sắc tại trường Y thuộc đại học Yale. Tiến sĩ về khoa học thần kinh tại Stanford, đoạt giải thưởng cao qu&yacute; nhất của Hiệp hội Phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ.</p> <p style="text-align: justify;">Anh qua đời năm 2015, khi mới 37 tuổi. Cuốn tự truyện: &ldquo;Khi hơi thở h&oacute;a thinh kh&ocirc;ng&rdquo; của anh l&agrave; cuốn s&aacute;ch bestseller ngay sau khi ra mắt.</p>