tek4

5 cách để bảo vệ dữ liệu Facebook

by - September. 21, 2021
Bảo mật
<div class="c-entry-content"> <p>Năm 2018 l&agrave; một năm Facebook đối mặt với nhiều vấn đề b&ecirc; bối li&ecirc;n quan đến vấn đề ri&ecirc;ng tư của dữ liệu. Vụ b&ecirc; bối dữ liệu Cambridge Analytica kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m dấy l&ecirc;n những lo ngại về việc những ai c&oacute; thể thấy dữ liệu chia sẻ tr&ecirc;n Facebook m&agrave; c&ograve;n ở c&aacute;ch Facebook chia sẻ dữ liệu cho c&aacute;c đối t&aacute;c b&ecirc;n thứ ba hoặc c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o.</p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Trong cuộc điều trần tr&ecirc;n Capitol Hill, CEO v&agrave; đồng s&aacute;ng lập của Facebook Mark Zuckerberg tuy&ecirc;n bố rằng người d&ugrave;ng c&oacute; rất nhiều quyền kiểm so&aacute;t dữ liệu - từ việc xem liệu dữ liệu của họ c&oacute; bị r&ograve; rỉ hay kh&ocirc;ng cho tới việc điều chỉnh c&aacute;c t&ugrave;y chọn cho ph&eacute;p nhận c&aacute;c quảng c&aacute;o mục ti&ecirc;u.</span></p> <p><img class=" wp-image-96 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/cambridge-analytica-facebook-300x225.jpg" alt="cambridge-analytica-facebook" width="351" height="263" /></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tuy nhi&ecirc;n Facebook kh&ocirc;ng hướng dẫn cho người d&ugrave;ng c&aacute;ch dễ d&agrave;ng để t&igrave;m ra c&aacute;ch điều chỉnh c&aacute;c c&agrave;i đặt n&agrave;y.</span> <span class="">Trong khi mặc định người d&ugrave;ng lu&ocirc;n dễ d&agrave;ng để t&ugrave;y chọn cung cấp dữ liệu cho b&ecirc;n thứ ba chỉ đơn giản th&ocirc;ng qua một c&uacute; nhấp chuột "Đồng &yacute;". B&agrave;i n&agrave;y sẽ hướng dẫn người d&ugrave;ng một số c&aacute;ch chi tiết để đảm bảo cho dữ liệu tr&ecirc;n Facebook c&oacute; t&iacute;nh ri&ecirc;ng tư hơn.<br /></span></span></p> <h3>1) Kiểm tra xem dữ liệu c&oacute; bị r&ograve; rỉ trong b&ecirc; bối Cambridge Analytica hay kh&ocirc;ng</h3> <p id="sgd6Ii">Zuckerberg n&oacute;i rằng, ch&iacute;nh anh ta cũng l&agrave; một trong 87 triệu người d&ugrave;ng Facebook bị thu thập th&ocirc;ng tin bởi Cambridge Analytica. Facebook đang gửi c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o đến người d&ugrave;ng bị ảnh hưởng th&ocirc;ng qua một th&ocirc;ng điệp tr&ecirc;n d&ograve;ng thời gian, nhưng nếu cảm thấy nghi ngờ, người d&ugrave;ng c&oacute; thể tự truy cập v&agrave;o <a href="http://www.facebook.com/help">trang trợ gi&uacute;p của Facebook</a> v&agrave; g&otilde; v&agrave;o &ldquo;Cambridge Analytica,&rdquo; hoặc truy cập v&agrave;o <a href="https://www.facebook.com/help/1873665312923476?helpref=search&amp;sr=1&amp;query=cambridge%20analytica">đường dẫn sau</a>. Đăng nhập v&agrave; nhận th&ocirc;ng điệp cảnh về t&iacute;nh ri&ecirc;ng tư của th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc bạn b&egrave; dựa tr&ecirc;n c&aacute;c bản ghi của Facebook.</p> <p><img class="wp-image-87 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebookanalytica-300x104.png" alt="facebookanalytica" width="554" height="192" /></p> <p>Trong trường hợp tr&ecirc;n, th&ocirc;ng tin chưa bị chia sẻ v&agrave; vẫn đảm bảo t&iacute;nh ri&ecirc;ng tư. Trong trường hợp ngược lại khi đ&atilde; đăng nhập v&agrave;o ứng dụng&nbsp; thisisyourdigitallife khi đ&oacute; dữ liệu đ&atilde; bị chia sẻ v&agrave; r&ograve; rỉ.</p> <h3 id="Awf5yA">2) <span id="result_box" class="short_text" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">T&igrave;m ra b&ecirc;n thứ ba n&agrave;o c&oacute; dữ liệu của bạn</span></span></h3> <p>Facebook đ&atilde; chuyển đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave;o năm 2015 để giới hạn c&aacute;c th&ocirc;ng tin m&agrave; nh&agrave; ph&aacute;t triển của b&ecirc;n thứ ba c&oacute; thể truy cập được, bao gồm cả th&ocirc;ng tin của bạn b&egrave;.</p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; khả năng người d&ugrave;ng đ&atilde; cấp quyền cho b&ecirc;n thứ ba th&ocirc;ng qua Đăng nhập Facebook để cho ph&eacute;p truy cập v&agrave; tự động điền c&aacute;c th&ocirc;ng tin v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c bằng th&ocirc;ng tin Facebook như: email, ng&agrave;y sinh,...</span> <span class="">Để t&igrave;m ra c&aacute;c ứng dụng, tr&ograve; chơi v&agrave; tiện &iacute;ch n&agrave;o c&oacute; sử dụng dữ liệu của m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể v&agrave;o tab C&agrave;i đặt tr&ecirc;n Facebook v&agrave; ở g&oacute;c dưới c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i, nhấp v&agrave;o tab Ứng dụng v&agrave; trang web.</span></span></p> <p id="PxvNol"><img class="wp-image-89 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook-300x55.png" alt="facebook" width="742" height="136" /><br />Tại đ&acirc;y, bạn c&oacute; thể quan s&aacute;t được ba nh&oacute;m ứng dụng: C&aacute;c ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn, c&aacute;c ứng dụng hết hạn v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; c&aacute;c ứng dụng bạn đ&atilde; loại bỏ. C&aacute;c ứng dụng "Hết hạn" vẫn c&oacute; thể lưu giữ c&aacute;c th&ocirc;ng tin của người d&ugrave;ng, nhưng khi đ&oacute;, do hết hạn n&ecirc;n ch&uacute;ng kh&ocirc;ng thể cập nhật th&ecirc;m th&ocirc;ng tin từ Facebook nữa.</p> <h3 id="AwKcnA">3) Tắt hoặc giới hạn truy cập cho c&aacute;c ứng dụng của b&ecirc;n thứ ba</h3> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tr&ecirc;n trang "Ứng dụng v&agrave; Trang web", người d&ugrave;ng c&oacute; thể nhấp v&agrave;o từng ứng dụng - c&oacute; phần &ldquo;xem v&agrave; chỉnh sửa&rdquo; nhỏ (xem b&ecirc;n dưới). </span></span></p> <p><img class=" wp-image-90 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook1-300x117.png" alt="facebook1" width="338" height="132" /></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tại đ&acirc;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể điều chỉnh&nbsp;ch&iacute;nh x&aacute;c mức độ v&agrave; dữ liệu m&agrave; ứng dụng c&oacute; thể sử dụng.</span> <span class="">Một số dữ liệu nằm trong danh mục "bắt buộc".</span> <span class="">V&iacute; dụ: Với ứng dụng ASKfm ở tr&ecirc;n y&ecirc;u cầu t&ecirc;n, ảnh tiểu sử, tuổi v&agrave; th&ocirc;ng tin hồ sơ c&ocirc;ng khai kh&aacute;c l&agrave; bắt buộc nếu người d&ugrave;ng muốn sử dụng Đăng nhập Facebook.</span> Ngo&agrave;i ra n<span class="">&oacute; cũng c&oacute; quyền truy cập v&agrave;o c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;c, chẳng hạn như sinh nhật, danh s&aacute;ch bạn b&egrave;..., nhưng c&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y l&agrave; t&ugrave;y chọn do đ&oacute; người d&ugrave;ng c&oacute; thể chọn bỏ n&oacute; nếu muốn.<br /></span></span></p> <p>C&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c c&oacute; thể được thực hiện một c&aacute;ch tương tự, bao gồm với cả c&aacute;c ứng dụng đ&atilde; hết hạn. Người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể chọn loại bỏ to&agrave;n bộ c&aacute;c ứng dụng v&agrave; tắt to&agrave;n bộ việc chia sẻ truy cập dữ liệu của Facebook với c&aacute;c ứng dụng, tr&ograve; chơi hoặc c&aacute;c website kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, nếu tắt việc chia sẻ n&agrave;y đi th&igrave; cũng đồng nghĩa với việc người d&ugrave;ng sẽ kh&ocirc;ng thể sử dụng th&ocirc;ng tin Facebook để đăng nhập v&agrave;o c&aacute;c trang web hoặc ứng dụng y&ecirc;u cầu x&aacute;c thực qua Facebook kh&aacute;c.</p> <figure class="e-image"><span class="e-image__inner"> <span class="e-image__image " data-original="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png"> <picture class="c-picture" data-cid="site/picture_element-1531182206_7198_41408" data-cdata="{&quot;asset_id&quot;:10632779,&quot;ratio&quot;:&quot;*&quot;}"> <source srcset="https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/ZLy55KBiotwLV654dOsZRHDWt0I=/0x0:524x336/320x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/mqI7HSMUpkHlmSmgu6Z__XibGRQ=/0x0:524x336/520x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/ygAxMh4AYIJQOt4wqS9cfe54Va8=/0x0:524x336/720x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/MsVuHprAkl1JxgziiGGM-C3L0rw=/0x0:524x336/920x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 920w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/-2Sn7su5OESVyPNltJIGIyHmxI0=/0x0:524x336/1120x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 1120w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/C6x4hXXtdYHj1haXXgYEHKCYpKI=/0x0:524x336/1320x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 1320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/x0aCdls_2eT7wawDd0tpyyGBfl8=/0x0:524x336/1520x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 1520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/NMRDKIPreqSfq_0pKw1EvHWoPoY=/0x0:524x336/1720x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 1720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/a-13rXcUpFZZXhjLASg8uP8ytqI=/0x0:524x336/1920x0/filters:focal(0x0:524x336):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10632779/Screen_Shot_2018_04_11_at_2.46.14_PM.png 1920w" type="image/webp" sizes="(min-width: 1221px) 846px, (min-width: 880px) calc(100vw - 334px), 100vw" /></picture></span></span></figure> <h3 id="EdP4pV">4) <span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Giới hạn hiển thị quảng c&aacute;o với một số quảng c&aacute;o nhất định (c&oacute; thể g&acirc;y ra sự x&aacute;o trộn)</span></span></h3> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">M&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh của Facebook l&agrave; chạy quảng c&aacute;o, v&igrave; vậy kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o thực sự để tắt ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c quảng c&aacute;o được.</span> Tuy nhi&ecirc;n, người d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n<span class=""> c&oacute; thể điều chỉnh t&ugrave;y chọn của m&igrave;nh cho những quảng c&aacute;o nhận được - v&agrave; những nh&agrave; cung cấp quảng c&aacute;o n&agrave;o c&oacute; thể nhận được th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Người d&ugrave;ng c&oacute; thể truy cập trang Quảng c&aacute;o n&agrave;y th&ocirc;ng qua C&agrave;i đặt. <span class="">Tại g&oacute;c dưới c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i hiển thị t&ugrave;y chọn Quảng c&aacute;o.<img class=" wp-image-92 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook2-1-300x247.png" alt="facebook2" width="255" height="210" /></span> </span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tại đ&acirc;y, người d&ugrave;ng sẽ được điều hướng đến một trang c&agrave;i đặt c&aacute;c t&ugrave;y chọn quảng c&aacute;o.</span></span></p> <p><img class=" wp-image-93 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook3-300x129.png" alt="facebook3" width="614" height="264" /></p> <p id="LDhzNv">Tr&ecirc;n trang c&agrave;i đặt quảng c&aacute;o n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể t&ugrave;y &yacute; lựa chọn thay đổi c&aacute;c th&ocirc;ng tin về sở th&iacute;ch bằng c&aacute;ch x&oacute;a hoặc th&ecirc;m c&aacute;c loại sở th&iacute;ch kh&aacute;c nhau. Người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể ẩn c&aacute;c quảng c&aacute;o từ một nguồn quảng c&aacute;o n&agrave;o đ&oacute;, hoặc xem lại c&aacute;c quảng c&aacute;o Facebook đ&atilde; từng được nhấp v&agrave;o của m&igrave;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, c&oacute; một cột "Th&ocirc;ng tin của bạn" hay "Your Information". Tại cột n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể quản l&yacute; c&aacute;c quảng c&aacute;o được hiển thị của Facebook từ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp nội dung quảng c&aacute;o mong muốn dựa tr&ecirc;n c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n cụ thể trong hồ sơ, chẳng hạn như trạng th&aacute;i quan hệ hoặc nghề nghiệp. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể tắt to&agrave;n bộ việc chia sẻ th&ocirc;ng tin n&agrave;y - điều n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m c&aacute;c th&ocirc;ng tin bị loại bỏ khỏi hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n, nhưng &iacute;t nhất n&oacute; gi&uacute;p cho c&aacute;c đơn vị quảng c&aacute;o bị hạn chế v&agrave; kh&ocirc;ng thể xem c&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y để gửi c&aacute;c quảng c&aacute;o chi tiết.</p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Cuối c&ugrave;ng - v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; điều th&uacute; vị hoặc cũng c&oacute; thể l&agrave; đ&aacute;ng sợ&nbsp;nhất -&nbsp; người d&ugrave;ng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy c&aacute;c danh mục xu hướng của bản th&acirc;n, từ sở th&iacute;ch, học vấn cho đến c&aacute;c quan điểm về ch&iacute;nh trị,...&nbsp; C&aacute;c đơn vị quảng c&aacute;o c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y để nhắm mục ti&ecirc;u ph&ugrave; hợp.</span> <span class="">C&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y cũng c&oacute; thể được t&ugrave;y chọn loại bỏ.<br /></span></span></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể điều chỉnh c&agrave;i đặt của m&igrave;nh để l&agrave;m cho Facebook ngừng việc cung cấp quảng c&aacute;o từ c&aacute;c trang web b&ecirc;n ngo&agrave;i đ&atilde; truy cập.</span> <span class="">V&iacute; dụ: khi người d&ugrave;ng đang t&igrave;m kiếm mua một chiếc &aacute;o len trực tuyến mới th&ocirc;ng thường họ sẽ nhận được v&ocirc; số những quảng c&aacute;o về &aacute;o len tr&ecirc;n trang newfeed, tuy nhi&ecirc;n để tr&aacute;nh điều n&agrave;y, người d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể giới hạn quảng c&aacute;o n&agrave;y kh&ocirc;ng cho xuất hiện tr&ecirc;n Facebook bằng c&aacute;ch chọn "No".<br /></span></span></p> <figure class="e-image"><span class="e-image__inner"> <span class="e-image__image " data-original="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png"> <picture class="c-picture" data-cid="site/picture_element-1531182206_3228_41409" data-cdata="{&quot;asset_id&quot;:10633511,&quot;ratio&quot;:&quot;*&quot;}"> <source srcset="https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/yq7OqLSR3jRCdNPfQId1X6EsCF0=/0x0:1932x724/320x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/xu3o0KdZMsCKFUJmZ_zvcAxjlZ4=/0x0:1932x724/520x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/q951jlKaIL14FVlFE01W1443mZs=/0x0:1932x724/720x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/iW5eLZhh5uG9Phhn4z2FEv3oFqo=/0x0:1932x724/920x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 920w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/0v9wdZMLpARE7UJG5uyQRwbKmJc=/0x0:1932x724/1120x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1120w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/E6jw0wwjFuP8tyxOCrQLOkbk0EA=/0x0:1932x724/1320x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/Nuy9S86cvEA5r1tMnpc27_o_LoQ=/0x0:1932x724/1520x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/UpMN_Mx6nU_evhnQbmIrxwKnEQo=/0x0:1932x724/1720x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/5FuZo6E6ATTqkZCoEePC2aYYM1w=/0x0:1932x724/1920x0/filters:focal(0x0:1932x724):format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1920w" type="image/webp" sizes="(min-width: 1221px) 846px, (min-width: 880px) calc(100vw - 334px), 100vw" /> <img class="aligncenter" src="https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/q5etU-rWXSF6UPNO6KlfeSEGFg0=/0x0:1932x724/1200x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png" sizes="(min-width: 1221px) 846px, (min-width: 880px) calc(100vw - 334px), 100vw" srcset="https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/_-qYFohs98QnCfw1Bs3BW5AMZm0=/0x0:1932x724/320x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/bECDJMsabRGvfoK51FVImcyZ5VA=/0x0:1932x724/520x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/Kqj2VApYH6PPv_2D3VyEd0ZKJm4=/0x0:1932x724/720x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/e5nmMdVm-SZF8QN6hvFTixHEhUY=/0x0:1932x724/920x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 920w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/73aEIblO220R1oGXbR39ktVQJs8=/0x0:1932x724/1120x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1120w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/kWYM1PKhuIXyJmMpzrdOaaX0rMw=/0x0:1932x724/1320x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1320w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/vwW-X8KU2u3NJl9T__fPTlwIBVA=/0x0:1932x724/1520x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1520w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/6MlvWozruXrz1WxFr7x3k7lz_kE=/0x0:1932x724/1720x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1720w, https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/S_gmck5GOPL7B6QUf0Rb6IbQGiw=/0x0:1932x724/1920x0/filters:focal(0x0:1932x724)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/10633511/Screen_Shot_2018_04_11_at_3.02.28_PM.png 1920w" alt="" /></picture></span></span></figure> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Một t&ugrave;y chọn kh&aacute;c m&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng l&agrave;<span class=""> ngăn Facebook đặt t&ecirc;n m&igrave;nh l&ecirc;n quảng c&aacute;o - v&iacute; dụ: bạn c&oacute; thể thấy ba người bạn của m&igrave;nh &ldquo;th&iacute;ch&rdquo; một quảng c&aacute;o - v&agrave; bạn c&oacute; thể ẩn một số quảng c&aacute;o với &ldquo;chủ đề&rdquo; nhất định, bao gồm cả rượu v&agrave; nu&ocirc;i dạy con c&aacute;i.</span></span></p> <h3 id="A80aig">5) Tải xuống một bản sao của dữ liệu Facebook</h3> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Khi người d&ugrave;ng muốn c&oacute; được một bức tranh to&agrave;n diện về tất cả hoạt động tr&ecirc;n Facebook của m&igrave;nh như: những quảng c&aacute;o đ&atilde; nhấp v&agrave;o, c&aacute;c ứng dụng đ&atilde; sử dụng, c&aacute;c cuộc tr&ograve; chuyện đ&atilde; c&oacute; - họ c&oacute; thể tải xuống tất cả dữ liệu Facebook của m&igrave;nh.</span></span></p> <p id="7Qxcgo">Để l&agrave;m điều đ&oacute;, chỉ cần nhấp v&agrave;o tab "C&agrave;i đặt". Tại trang "Th&ocirc;ng tin của bạn tr&ecirc;n Facebook".</p> <p><img class="wp-image-94 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook4-300x96.png" alt="facebook4" width="600" height="192" /></p> <p>Người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn t&ugrave;y chọn "Tải th&ocirc;ng tin của bạn xuống" để tải xuống to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.</p> <p><img class=" wp-image-95 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook4-1-300x96.png" alt="facebook4" width="588" height="188" /></p> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">C&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ bao gồm rất nhiều th&ocirc;ng tin c&oacute; tr&ecirc;n hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hồ sơ hoạt động của người d&ugrave;ng, như b&agrave;i đăng v&agrave; ảnh. Ngo&agrave;i ra cũng c&oacute; <span class="">những th&ocirc;ng tin &iacute;t r&otilde; r&agrave;ng hơn như những quảng c&aacute;o đ&atilde; nhấp v&agrave;o v&agrave; tất cả c&aacute;c tin nhắn cũ.</span> <span class="">Thậm ch&iacute; c&oacute; cả ng&agrave;y (v&agrave; thời gian ch&iacute;nh x&aacute;c!). Nh&igrave;n chung, Facebook giữ rất nhiều c&aacute;c th&ocirc;ng tin của bạn, ngay cả khi thậm ch&iacute; bạn kh&ocirc;ng biết đến v&agrave; kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute; đến n&oacute;. Do đ&oacute;, để sử dụng Facebook một c&aacute;ch an to&agrave;n v&agrave; đảm bảo c&aacute;c th&ocirc;ng tin ri&ecirc;ng tư, điều tốt nhất l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n chia sẻ qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin nhạy cảm hoặc c&aacute; nh&acirc;n l&ecirc;n mạng x&atilde; hội. H&atilde;y lu&ocirc;n cẩn trọng với dữ liệu của m&igrave;nh.<br /></span></span></p> </div>