tek4

6 bài học rút ra từ truyện cổ tích

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y xửa ng&agrave;y xưa</strong>, c&oacute; lẽ tuổi thơ của mỗi ch&uacute;ng ta đều gắn liền v&agrave; quen thuộc với c&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y. Chắc hẳn, bạn cũng như t&ocirc;i đều d&agrave;nh rất nhiều thời gian thuở thơ ấu của m&igrave;nh cho những truyện thần thoại Hy Lạp, cho ng&agrave;n lẻ một đ&ecirc;m Ả Rập v&agrave; những c&acirc;u chuyện cổ kinh điển của Grimm, Perrault v&agrave; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen">Andersen</a>. Mặc d&ugrave; n&oacute; l&agrave; những c&acirc;u truyện cho trẻ em nhưng ẩn chứa trong n&oacute; c&oacute; rất nhiều b&agrave;i học được r&uacute;t ra cho mỗi ch&uacute;ng ta cho đến sau n&agrave;y, đặc biệt khi ch&uacute;ng ta lớn l&ecirc;n, những b&agrave;i học r&uacute;t ra từ truyện cổ t&iacute;ch n&agrave;y lại c&agrave;ng thấm th&iacute;a. Dưới đ&acirc;y l&agrave; 6 b&agrave;i học cuộc sống m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể r&uacute;t ra từ những c&acirc;u chuyện cổ t&iacute;ch.</p> <h2 style="text-align: justify;">1. H&atilde;y đừng ngại nhờ sợ trợ gi&uacute;p của người kh&aacute;c</h2> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng ta đều cố gắng tự giải quyết vấn đề một m&igrave;nh. Điều đ&oacute; rất tuyệt vời. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều khi bạn sẽ nhận ra rằng, c&oacute; những vấn đề m&agrave; bạn thực sự sẽ kh&ocirc;ng giải quyết được một m&igrave;nh hoặc cực kỳ tốn thời gian nếu cố gắng l&agrave;m n&oacute;. Trong khi những người kh&aacute;c chuy&ecirc;n về n&oacute; hơn c&oacute; thể gi&uacute;p bạn trong v&ograve;ng một nốt nhạc. Đừng cố giải quyết một m&igrave;nh, h&atilde;y cho người kh&aacute;c cơ hội gi&uacute;p đỡ ch&uacute;ng ta để tiết kiệm thời gian. Ngo&agrave;i ra việc nhờ người kh&aacute;c kh&ocirc;ng đến nỗi phiền như bạn nghĩ, n&oacute; c&ograve;n cho họ cảm thấy rằng họ thật sự hữu &iacute;ch v&agrave; quan trọng. H&atilde;y đừng ngại nhờ sự trợ gi&uacute;p của người kh&aacute;c khi thật sự điều đ&oacute; tốt cho cả hai.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/a7a08ebc-05df-4914-8c73-0668a9ef61ec" alt="6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tic-2" /></p> <h2 style="text-align: justify;">2. Thật tuyệt vời khi hy sinh tất cả v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u, nhưng h&atilde;y chắc chắn đối phương cần n&oacute;</h2> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n bản N&agrave;ng ti&ecirc;n c&aacute; của Disney đ&atilde; bị chỉnh sửa kh&aacute; nhiều so với phi&ecirc;n bản gốc của Hans Christian Anderson. Trong phi&ecirc;n bản gốc, c&aacute;i kết của n&oacute; kh&ocirc;ng đẹp lắm đ&acirc;u. Trước khi bạn bị muốn hi sinh v&agrave; vứt bỏ mọi thứ để c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u, h&atilde;y tự hỏi: Liệu m&igrave;nh c&oacute; sẵn s&agrave;ng biến th&agrave;nh bọt biển cho anh ch&agrave;ng n&agrave;y hay liệu điều đ&oacute; c&oacute; ổn hay kh&ocirc;ng, điều g&igrave; sẽ xảy ra. Nhiều khi ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n muốn y&ecirc;u một c&aacute;ch m&ugrave; qu&aacute;ng, hi sinh tất cả cho đối phương, nhưng đ&oacute; lại l&agrave; sự hi sinh &iacute;ch kỷ m&agrave; do ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta nghĩ m&agrave; th&ocirc;i. Bởi đối phương c&oacute; lẽ chẳng cần điều đ&oacute;, v&agrave; n&oacute; cũng chẳng l&agrave;m cho đối phương c&oacute; th&ecirc;m được điều g&igrave;. Bạn muốn bỏ đi v&igrave; kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m g&aacute;nh nặng cho đối phương, ồ điều đ&oacute; c&oacute; lẽ cũng tốt đấy, nhưng bạn c&oacute; chắc rằng đối phương muốn điều đ&oacute; hay kh&ocirc;ng, liệu sự ra đi của bạn c&oacute; l&agrave;m cho đối phương vui vẻ hơn hay kh&ocirc;ng? Bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; anh ấy/c&ocirc; ấy để biết được điều đ&oacute;. Do đ&oacute;, trước khi im ỉm để tự m&igrave;nh cố gắng hi sinh, h&atilde;y chia sẻ để biết đối phương muốn g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Thật tệ, khi hi sinh lại l&agrave;m cả hai c&ugrave;ng tổn thương.</p> <h2 style="text-align: justify;">3. Đ&ocirc;i khi, việc nhạy cảm hoặc yếu đuối cũng l&agrave; một đức t&iacute;nh</h2> <p style="text-align: justify;">Nhiều l&uacute;c bạn kh&oacute;c khi đang thuyết tr&igrave;nh, bạn cảm thấy dễ bị tổn thương từ những t&aacute;c động nhỏ nhất? Bạn lu&ocirc;n cảm thấy m&igrave;nh kh&aacute; nhạy cảm v&agrave; yếu đuối qu&aacute; mức? Thực ra bạn kh&ocirc;ng cần lo lắng qu&aacute; nhiều về điều đ&oacute;, bởi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; điểm yếu m&agrave; n&oacute; c&ograve;n trở th&agrave;nh điểm mạnh của bạn trong nhiều t&igrave;nh huống đấy. Bạn sẽ nhận thấy những lợi &iacute;ch của n&oacute; sau n&agrave;y. N&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một lợi thế trong kinh doanh, trong c&aacute;c mối quan hệ, bởi bạn c&oacute; vẻ yếu đuối, nhạy cảm do đ&oacute; mọi người đều kh&ocirc;ng muốn l&agrave;m tổn thương bạn.Thậm ch&iacute; sự nhạy cảm về cảm x&uacute;c c&ograve;n gi&uacute;p cho những b&agrave;i thuyết tr&igrave;nh, những thứ bạn n&oacute;i trở l&ecirc;n thuyết phục hơn, bởi c&oacute; lẽ người nhạy cảm sẽ kh&ocirc;ng giỏi che dấu sự thật? Phải kh&ocirc;ng?</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/1d1f93b2-2044-431e-b3ae-cd113cd51a4e" alt="6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tic-3" /></p> <h2 style="text-align: justify;">4. H&agrave;nh động đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị bằng lời n&oacute;i</h2> <p style="text-align: justify;">Về mặt l&yacute; thuyết ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n nghĩ rằng h&agrave;nh động th&igrave; gi&aacute; trị gấp nhiều lần lời n&oacute;i. Tuy nhi&ecirc;n, sự thật thực tế cuộc sống v&agrave; ngay cả trong những c&acirc;u truyện cổ t&iacute;ch th&igrave; điều đ&oacute; cũng kh&ocirc;ng được đ&uacute;ng cho lắm. Ch&uacute;ng ta đang sống trong một nền văn h&oacute;a coi trọng lời n&oacute;i. Mọi người cố gắng tr&ograve; chuyện, trao đổi với nhau, cố gắng tỏ ra m&igrave;nh h&agrave;i hước, th&acirc;n thiện, cố n&oacute;i về bản th&acirc;n, nhiều người trong số đ&oacute; thậm ch&iacute; chỉ d&ugrave;ng mồm miệng để đỡ ch&acirc;n tay. Nhưng họ vẫn được coi trọng hơn d&ugrave; chẳng l&agrave;m g&igrave; cả. Đ&ocirc;i khi lời n&oacute;i rất quan trọng, sẽ chẳng ai biết ch&uacute;ng ta l&agrave;m g&igrave;, nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&oacute;i về ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng ta cần phải n&oacute;i v&agrave; chỉ ra những g&igrave; ch&uacute;ng ta l&agrave;m, những g&igrave; ch&uacute;ng ta thấy. Kh&ocirc;ng chỉ để nổi tiếng hay khoe khoang, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch để mọi người nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng về những đ&oacute;ng g&oacute;p của ch&uacute;ng ta.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/5c3a1994-1a6f-4961-a4a6-9ac8b7ad6fb6" alt="6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tic-4" /></p> <h2>5. H&atilde;y l&agrave;m bạn với những sự kh&aacute;c biệt</h2> <p style="text-align: justify;">Một điều rất tự nhi&ecirc;n l&agrave; ch&uacute;ng ta thường bị thu h&uacute;t bởi những người giống như ch&uacute;ng ta, ch&uacute;ng ta c&oacute; xu hướng hợp họ hơn, n&oacute;i chuyện thoải m&aacute;i hơn..., v&agrave; điều đ&oacute; rất tốt. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; sẽ g&ograve; &eacute;p thế giới của ch&uacute;ng ta v&agrave;o một khu&ocirc;n khổ. Bạn đ&atilde; nghe đến c&acirc;u: "những đứa ế lại hay chơi với nhau" chưa. Khi bạn b&oacute; hẹp mối quan hệ với những người như m&igrave;nh, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của bản th&acirc;n v&agrave; tất nhi&ecirc;n sẽ c&oacute; &iacute;t cơ hội để gặp gỡ những điều th&uacute; vị, mới lại hơn. H&atilde;y nỗ lực l&agrave;m bạn với những người kh&aacute;c với bạn. C&oacute; thể l&agrave; về văn h&oacute;a, chủng tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o, hay quan điểm ch&iacute;nh trị. Bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng đồng &yacute; với mọi thứ họ tin. C&aacute;c bạn c&oacute; thể nhiều l&uacute;c kh&ocirc;ng hiểu nhau, nhưng bạn sẽ học được c&aacute;ch trải nghiệm nhiều thứ b&ecirc;n ngo&agrave;i hơn. Bạn sẽ bắt đầu nh&igrave;n thế giới từ một quan điểm kh&aacute;c. V&agrave; biết đ&acirc;u? N&oacute; c&oacute; thể thay đổi cuộc sống của bạn.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/aeaf10c9-9197-4ba1-b553-33b11e0be654" alt="6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tic-5" /></p> <h2>6. H&atilde;y cố gắng v&agrave; đặt mục ti&ecirc;u vượt qua giới hạn m&agrave; bạn c&oacute; thể tưởng tượng được</h2> <p>Bạn vẫn thường nghe những người truyền cảm hứng n&oacute;i rằng "h&atilde;y nghĩ lớn v&agrave; l&agrave;m nhỏ từng bước". Mọi chuyện thực sự trong cuộc sống diễn ra như vậy.</p> <p style="text-align: justify;">Truyện cổ t&iacute;ch đầy những nh&acirc;n vật với những giấc mơ lớn phải đối mặt với khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng gần như bằng kh&ocirc;ng. Những đam m&ecirc;, mong ước của họ c&oacute; vẻ nh&igrave;n rất ngu ngốc từ g&oacute;c nh&igrave;n b&ecirc;n ngo&agrave;i, nhưng ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng thể biết được mọi thứ sẽ diễn ra như thế n&agrave;o cho đến khi ch&uacute;ng ta thử cố gắng. V&igrave; vậy, nếu bạn c&oacute; những mong ước m&agrave; bạn nghĩ n&oacute; c&oacute; thể ngu ngốc th&igrave; đừng nghĩ nữa ! H&atilde;y bước đi, h&atilde;y thực hiện n&oacute;. Bạn c&oacute; thể thử bay l&ecirc;n, điều đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m bạn bị rơi xuống, bị đau đớn, nhưng đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch duy nhất để biết bạn thực sự c&oacute; khả năng g&igrave;. H&atilde;y như những nh&acirc;n vật trong truyện cổ t&iacute;ch h&atilde;y lu&ocirc;n lu&ocirc;n vui vẻ, v&agrave; lu&ocirc;n lu&ocirc;n sống hết m&igrave;nh với ước mơ.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/074084f9-38e0-4497-8917-215e7f5cf4d1" alt="6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tic-6" /></p> <p style="text-align: justify;">Những b&agrave;i học r&uacute;t ra từ truyện cổ t&iacute;ch tr&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; từ truyện cổ t&iacute;ch m&agrave; n&oacute; thực sự c&oacute; &yacute; nghĩa trong đời sống của ch&uacute;ng ta. H&atilde;y lu&ocirc;n nhắc nhở bản th&acirc;n mỗi khi l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute;, hay lu&ocirc;n lu&ocirc;n vui vẻ v&agrave; sống hết m&igrave;nh. Mọi thứ phải đến rồi cũng sẽ đến khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng ngừng cố gắng. Hi vọng <a href="../../../6-bai-hoc-rut-ra-tu-truyen-co-tich/">6 b&agrave;i học</a> r&uacute;t ra từ truyện cổ t&iacute;ch n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &iacute;ch được nhiều cho bạn!</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>