tek4

API Mô Hình Functional (Nâng Cao) – Keras Cơ Bản

by - September. 21, 2021
Học
Kiến thức
Machine Learning
<p style="text-align: justify;">Ch&agrave;o mừng c&aacute;c bạn quay trở lại với loạt b&agrave;i về&nbsp;<a href="https://tek4.vn/keras-co-ban-bat-dau-hoc-sau-voi-tf-keras/" target="_blank" rel="noopener">Keras Cơ Bản</a>&nbsp;của<a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;tek4.vn</a>. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về functional API phức tạp hơn nhưng cũng linh hoạt hơn. Bắt đầu th&ocirc;i!</p> <p style="text-align: justify;">Xem th&ecirc;m b&agrave;i viết trước:&nbsp;<a href="https://tek4.vn/api-mo-hinh-tuan-tu-sequential-don-gian-keras-co-ban/" target="_blank" rel="noopener">API M&ocirc; H&igrave;nh Tuần Tự &ndash; Sequential (Đơn Giản)</a></p> <p><img style="width: 679px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://tek4vn.2soft.top/public_files/45-png" alt="45" height="354" /></p> <p style="text-align: justify;">Functional API phức tạp hơn nhưng cũng linh hoạt hơn.</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute; li&ecirc;n quan đến việc kết nối r&otilde; r&agrave;ng đầu ra của một layer với đầu v&agrave;o của layer kh&aacute;c. Mỗi kết nối được chỉ định.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu ti&ecirc;n, một layer đầu v&agrave;o phải được x&aacute;c định th&ocirc;ng qua&nbsp;<em>Input</em>&nbsp;class v&agrave; shape của mẫu đầu v&agrave;o được chỉ định. Ch&uacute;ng ta phải giữ lại một tham chiếu đến layer đầu v&agrave;o khi x&aacute;c định m&ocirc; h&igrave;nh.</p> <pre class="language-python"><code>... # define the layers x_in = Input(shape=(8,))</code></pre> <p style="text-align: justify;">Tiếp theo, một layer được kết nối đầy đủ c&oacute; thể kết nối với đầu v&agrave;o bằng c&aacute;ch gọi layer v&agrave; chuyển layer đầu v&agrave;o. Điều n&agrave;y sẽ trả về một tham chiếu đến kết nối đầu ra trong layer mới n&agrave;y.</p> <pre class="language-python"><code>... x = Dense(10)(x_in)</code></pre> <p>Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể kết nối n&oacute; với một layer đầu ra theo c&aacute;ch tương tự.</p> <pre class="language-python"><code>... x_out = Dense(1)(x)</code></pre> <p>Sau khi kết nối, ch&uacute;ng ta định nghĩa một đối tượng Model v&agrave; chỉ định c&aacute;c layer đầu v&agrave;o v&agrave; đầu ra. V&iacute; dụ đầy đủ được liệt k&ecirc; dưới đ&acirc;y.</p> <pre class="language-python"><code># example of a model defined with the functional api from tensorflow.keras import Model from tensorflow.keras import Input from tensorflow.keras.layers import Dense # define the layers x_in = Input(shape=(8,)) x = Dense(10)(x_in) x_out = Dense(1)(x) # define the model model = Model(inputs=x_in, outputs=x_out)</code></pre> <p style="text-align: justify;">Như vậy, n&oacute; cho ph&eacute;p thiết kế m&ocirc; h&igrave;nh phức tạp hơn, chẳng hạn như c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể c&oacute; nhiều đường dẫn đầu v&agrave;o (vectơ ri&ecirc;ng biệt) v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; nhiều đường dẫn đầu ra (v&iacute; dụ: một từ v&agrave; một số).</p> <p style="text-align: justify;">Functional API c&oacute; thể rất th&uacute; vị khi bạn l&agrave;m quen với n&oacute;. Để biết th&ecirc;m về API, h&atilde;y xem:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><a href="https://www.tensorflow.org/guide/keras/functional">The Keras functional API in TensorFlow</a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">B&acirc;y giờ ch&uacute;ng ta đ&atilde; quen thuộc với v&ograve;ng đời của m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; hai API c&oacute; thể được sử dụng để x&aacute;c định m&ocirc; h&igrave;nh, h&atilde;y c&ugrave;ng xem việc ph&aacute;t triển một số m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u chuẩn trong b&agrave;i viết tiếp theo.</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>