tek4

Beego Hay Revel, Chọn Framework Nào Cho Lập Trình Golang?

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p><span style="font-weight: 400;">Mức độ phổ biến của Golang ng&agrave;y c&agrave;ng tăng kể từ khi ra mắt. Một cuộc khảo s&aacute;t cho thấy rằng 76% người d&ugrave;ng đang sử dụng Golang tại nơi l&agrave;m việc v&agrave; 66% đang sử dụng n&oacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i nơi l&agrave;m việc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ng&agrave;y nay, rất nhiều nh&agrave; lập tr&igrave;nh đang xem x&eacute;t Golang để ph&aacute;t triển Web. C&oacute; một số Framework đ&atilde; c&oacute; sẵn d&agrave;nh cho ng&ocirc;n ngữ n&agrave;y. Đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một cơn &aacute;c mộng khi chọn Framework m&agrave; bạn muốn để bắt đầu ứng dụng mới của m&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; hai Framework MVC rất phổ biến l&agrave; Beego v&agrave; Revel. C&aacute;c Framework n&agrave;y phần lớn được sử dụng để ph&aacute;t triển một ứng dụng web. Mặc d&ugrave; trong nhiều trường hợp, bạn muốn sử dụng nhiều thư viện b&ecirc;n ngo&agrave;i để ph&ugrave; hợp với nhu cầu hoặc sự thoải m&aacute;i của m&igrave;nh.</span></p> <h2>1. Beego</h2> <p><span style="font-weight: 400;">Beego c&oacute; t&iacute;nh chất tương tự như Framework Django cho Python. N&oacute; cung cấp rất nhiều t&iacute;nh năng cho c&aacute;c ứng dụng web. </span><span style="font-weight: 400;">Ngo&agrave;i MVC, Framework n&agrave;y t&iacute;ch hợp ORM (Bản đồ quan hệ đối tượng), hệ thống ghi nhật k&yacute; v&agrave; nhiều thư viện kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Beego c&oacute; một c&ocirc;ng cụ cửa sổ d&ograve;ng lệnh (bee) tương tự với c&ocirc;ng cụ của Django. Bee theo d&otilde;i c&aacute;c thay đổi của đoạn m&atilde; v&agrave; thực thi c&aacute;c t&aacute;c vụ khi c&aacute;c thay đổi được t&igrave;m thấy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ưu điểm</span></p> <ol> <li><span style="font-weight: 400;">Tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt l&agrave; khi bắt đầu một dự &aacute;n</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Nhanh hơn với ph&aacute;t triển ứng dụng web</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Cấu tr&uacute;c ứng dụng đ&atilde; được định nghĩa</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Cung cấp ORM t&iacute;ch hợp, tr&igrave;nh xử l&yacute; bộ nhớ cache t&iacute;ch hợp, tr&igrave;nh ghi nhật k&yacute;,...</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng cần thư viện của b&ecirc;n thứ ba</span></li> </ol> <h2><strong>2. Revel</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Revel l&agrave; một trong những Framework web cho Go đầu ti&ecirc;n v&agrave; đầy đủ t&iacute;nh năng. Đ&acirc;y l&agrave; một Framework kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bất kỳ plugin hoặc phần mềm trung gian n&agrave;o của b&ecirc;n thứ ba. </span><span style="font-weight: 400;">L&yacute; do tại sao c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển y&ecirc;u th&iacute;ch Revel l&agrave; n&oacute; l&agrave; nơi duy nhất để ph&aacute;t triển API bất kể nhiệm vụ phức tạp như thế n&agrave;o.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ưu điểm</span></p> <ol> <li><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng c&oacute; phần mềm trung gian, cấu h&igrave;nh, plugin v&agrave; thiết lập của b&ecirc;n thứ ba</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">C&oacute; một cộng đồng lớn v&agrave; hoạt động rất t&iacute;ch cực</span></li> </ol> <h2><strong>So s&aacute;nh</strong></h2> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">Mức độ hiệu quả: Cả hai Framwork n&agrave;y đều c&oacute; hiệu suất tương tự nhau.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Mức độ dễ học: N&oacute; phụ thuộc v&agrave;o nền tảng của nh&agrave; lập tr&igrave;nh. Nếu bạn đ&atilde; sử dụng Ruby on Rails, bạn sẽ y&ecirc;u th&iacute;ch Revel. Nếu bạn l&agrave; một nh&agrave; ph&aacute;t triển Python đ&atilde; sử dụng Django, bạn sẽ th&iacute;ch Beego. V&igrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc cơ bản của cả hai Framework đều tương tự như nhau nếu bạn đ&atilde; sử dụng bất kỳ Framework MVC n&agrave;o trước đ&acirc;y, n&ecirc;n ch&uacute;ng rất dễ học.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Định tuyến: Định tuyến l&agrave; một trong những phần quan trọng nhất của Framework web. Cả hai Framework đều c&oacute; nhiều c&aacute;ch để cấu h&igrave;nh c&aacute;c đường dẫn. Nhưng t&ocirc;i th&iacute;ch c&uacute; ph&aacute;p của Revel nhất c&oacute; lẽ v&igrave; t&ocirc;i l&agrave; một người lập tr&igrave;nh Rails. N&oacute; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sự lựa chọn của bạn</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Mức độ phổ biến: Cả hai Framework n&agrave;y đều kh&aacute; phổ biến.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Hỗ trợ cộng đồng: Cả 2 đều c&oacute; sự hỗ trợ từ cộng đồng rất lớn. Điều n&agrave;y sẽ trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p cho c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n của bạn.</span></li> </ul> <h2><strong>Kết luận</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Revel v&agrave; Beego l&agrave; những Framework tuyệt vời với nhiều t&iacute;nh năng được t&iacute;ch hợp sẵn. Việc lựa chọn một trong 2 Framework n&agrave;y l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o nh&agrave; lập tr&igrave;nh. Người lập tr&igrave;nh Rails sẽ th&iacute;ch Revel hơn v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; lập tr&igrave;nh Django sẽ th&iacute;ch Beego hơn.</span></p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>