tek4

Các kiểu dữ liệu trong PHP

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
<p>Kiểu dữ liệu l&agrave; một kh&aacute;i niệm quan trọng trong lập tr&igrave;nh PHP. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ t&igrave;m hiểu về c&aacute;c kiểu dữ liệu trong PHP.</p> <p>Kiểu dữ liệu nhằm x&aacute;c định kiểu dữ liệu m&agrave; một biến c&oacute; thể lưu trữ. PHP cho ph&eacute;p t&aacute;m loại kiểu dữ liệu kh&aacute;c nhau. Tất cả c&aacute;c kiểu sẽ đều được đề cập sau đ&acirc;y.</p> <h1>C&aacute;c kiểu dữ liệu trong PHP</h1> <p>C&aacute;c kiểu dữ liệu được sử dụng để chứa c&aacute;c loại dữ liệu hoặc gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau của một biến n&agrave;o đ&oacute;. C&aacute;c biến c&oacute; thể lưu trữ dữ liệu thuộc c&aacute;c kiểu kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c kiểu dữ liệu kh&aacute;c nhau c&oacute; c&aacute;c chức năng v&agrave; nhiệm vụ kh&aacute;c nhau.</p> <p>PHP hỗ trợ c&aacute;c kiểu dữ liệu sau:</p> <ul> <li>String</li> <li>Integer</li> <li>Float (double)</li> <li>Boolean</li> <li>Array</li> <li>Object</li> <li>NULL</li> <li>Resource</li> </ul> <h2>1. Kiểu dữ liệu String</h2> <p>String l&agrave; một kiểu dữ liệu bao gồm chuỗi c&aacute;c k&yacute; tự, chẳng hạn như "Xin chao cac ban!". Một chuỗi k&yacute; tự c&oacute; thể l&agrave; bất kỳ ở dạng văn bản n&agrave;o b&ecirc;n trong dấu ngoặc k&eacute;p. Ta c&oacute; thể sử dụng dấu ngoặc k&eacute;p hoặc đơn.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $x = "Xin chao cac ban!"; echo $x; ?&gt;</pre> <p>Kết quả:</p> <pre>Xin chao cac ban!</pre> <h2>2. Kiểu Integer</h2> <p>Integer hay kiểu dữ liệu ở dạng số nguy&ecirc;n l&agrave; một số c&oacute; gi&aacute; trị từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.</p> <p>Quy tắc của kiểu dữ liệu ở dạng số nguy&ecirc;n:</p> <ul> <li>Một số nguy&ecirc;n phải c&oacute; &iacute;t nhất một chữ số.</li> <li>Một số nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng được c&oacute; phần thập ph&acirc;n.</li> <li>Một số nguy&ecirc;n c&oacute; thể l&agrave; số dương hoặc số &acirc;m.</li> <li>Số nguy&ecirc;n c&oacute; thể được chỉ định theo: hệ thập ph&acirc;n (cơ số 10), hệ thập lục ph&acirc;n (cơ số 16), hệ b&aacute;t ph&acirc;n (cơ số 8) hoặc hệ nhị ph&acirc;n (cơ số 2).</li> </ul> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $a = 234; echo $a; ?&gt;</pre> <h2>3. Kiểu dữ liệu Float</h2> <p>Kiểu dữ liệu Float hay kiểu số thập ph&acirc;n l&agrave; một số c&oacute; phần thập ph&acirc;n hoặc một số ở dạng số mũ.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $a = 16.5; echo $a; ?&gt;</pre> <h2>4. Kiểu dữ liệu Boolean</h2> <p>Kiểu dữ liệu Boolean chỉ c&oacute; thể nhận 2 gi&aacute; trị bao gồm TRUE hoặc FALSE. Boolean thường được sử dụng trong c&aacute;c đoạn m&atilde; c&oacute; điều kiện. Ta sẽ t&igrave;m hiểu c&aacute;c điều kiện trong c&aacute;c b&agrave;i sau.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $a = true; $b = false; echo $a; echo $b; ?&gt;</pre> <h2>4. Kiểu dữ liệu mảng</h2> <p>Kiểu dữ liệu Array hay kiểu mảng l&agrave; một mảng lưu trữ nhiều gi&aacute; trị trong một biến duy nhất.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $a = array("tek4","xin chao","cac ban!"); ?&gt;</pre> <h2>5. Kiểu dữ liệu đối tượng</h2> <p>Lớp v&agrave; đối tượng l&agrave; hai kh&iacute;a cạnh ch&iacute;nh của lập tr&igrave;nh hướng đối tượng. Một lớp l&agrave; một khu&ocirc;n mẫu cho c&aacute;c đối tượng v&agrave; một đối tượng l&agrave; một thể hiện của một lớp. Khi c&aacute;c đối tượng ri&ecirc;ng lẻ được tạo, ch&uacute;ng sẽ kế thừa tất cả c&aacute;c thuộc t&iacute;nh v&agrave; h&agrave;nh vi của lớp, nhưng mỗi đối tượng sẽ c&oacute; c&aacute;c gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau với c&aacute;c thuộc t&iacute;nh của lớp.</p> <p>Giả sử ch&uacute;ng ta c&oacute; một lớp t&ecirc;n l&agrave; sinh_vien. Sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể c&oacute; c&aacute;c thuộc t&iacute;nh như ID, t&ecirc;n, nơi học. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể x&aacute;c định c&aacute;c biến như $ID_sv, $ten_sv, v.v. để giữ c&aacute;c gi&aacute; trị của c&aacute;c thuộc t&iacute;nh n&agrave;y.</p> <p>Khi c&aacute;c đối tượng ri&ecirc;ng lẻ được tạo, ch&uacute;ng sẽ kế thừa tất cả c&aacute;c thuộc t&iacute;nh v&agrave; h&agrave;nh vi của lớp, nhưng mỗi đối tượng sẽ c&oacute; c&aacute;c gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau cho c&aacute;c thuộc t&iacute;nh.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php class sinh_vien { public $ID_sv; public $ten_sv; public function __construct($ID_sv, $ten_sv) { $this-&gt;ID_sv = $ID_sv; $this-&gt;ten_sv = $ten_sv; } public function in_thong_tin() { echo "\r\nID cua sinh vien la:&nbsp; $this-&gt;ID_sv"; echo "\r\nTen cua sinh vien la:&nbsp; $this-&gt;ten_sv" ; } } $sv = new sinh_vien(12, "Nguyen A"); echo $sv -&gt; in_thong_tin(); ?&gt;</pre> <p>Kết quả:</p> <pre>ID cua sinh vien la:&nbsp; 12 Ten cua sinh vien la:&nbsp; Nguyen A</pre> <h2>6. Gi&aacute; trị NULL</h2> <p>Null l&agrave; một kiểu dữ liệu đặc biệt chỉ c&oacute; thể c&oacute; một gi&aacute; trị l&agrave; NULL. Một biến kiểu dữ liệu NULL l&agrave; một biến kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị n&agrave;o được g&aacute;n cho n&oacute;.</p> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute;: Nếu một biến được tạo m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị, n&oacute; sẽ tự động được g&aacute;n gi&aacute; trị l&agrave; NULL.</span></strong></p> <p>C&aacute;c biến cũng c&oacute; thể được l&agrave;m trống rỗng bằng c&aacute;ch đặt gi&aacute; trị th&agrave;nh NULL.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $a = "tek4 xin chao cac ban!"; $a = null; echo $a; ?&gt;</pre> <h2>7. Kiểu Resource</h2> <p>Kiểu Resource l&agrave; một kiểu đặc biệt, n&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; một kiểu dữ liệu tr&ecirc;n thực tế. N&oacute; l&agrave; nơi lưu trữ cho một tham chiếu đến c&aacute;c h&agrave;m v&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i trong PHP. Một v&iacute; dụ phổ biến của việc sử dụng kiểu dữ liệu n&agrave;y l&agrave; một lời gọi đến cơ sở dữ liệu.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về c&aacute;c kiểu dữ liệu trong PHP. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người!</p>