tek4

Cách Cài Đặt TensorFlow – Keras Cơ Bản

by - September. 21, 2021
Học
Machine Learning
<p style="text-align: justify;">Ch&agrave;o mừng c&aacute;c bạn đến với b&agrave;i viết đầu ti&ecirc;n trong loạt b&agrave;i về&nbsp;<a href="https://tek4.vn/keras-co-ban-bat-dau-hoc-sau-voi-tf-keras/" target="_blank" rel="noopener">Keras Cơ Bản</a>&nbsp;của<a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener">&nbsp;tek4.vn</a>. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu c&aacute;ch c&agrave;i đặt thư viện Tensoflow.</p> <h3 id="ftoc-heading-1" class="ftwp-heading" style="text-align: justify;">C&aacute;ch c&agrave;i đặt Tensorflow</h3> <p style="text-align: justify;">Trước khi c&agrave;i đặt TensorFlow, h&atilde;y đảm bảo rằng bạn đ&atilde; c&agrave;i đặt Python, chẳng hạn như Python 3.6 hoặc cao hơn. Nếu bạn chưa c&agrave;i đặt Python, bạn c&oacute; thể c&agrave;i đặt n&oacute; bằng Anaconda theo&nbsp;<a href="https://tek4.vn/cai-dat-tensorflow-cho-windows-va-mac-tu-hoc-tensorflow/" target="_blank" rel="noopener">hướng dẫn n&agrave;y</a>.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; nhiều c&aacute;ch để c&agrave;i đặt thư viện học s&acirc;u m&atilde; nguồn mở TensorFlow. C&aacute;ch phổ biến nhất v&agrave; c&oacute; lẽ l&agrave; đơn giản nhất để c&agrave;i đặt TensorFlow tr&ecirc;n m&aacute;y trạm của bạn l&agrave; sử dụng pip.</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute; dụ: tr&ecirc;n cmd, bạn c&oacute; thể nhập:</p> <pre class="language-python"><code>sudo pip install tensorflow</code></pre> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn muốn sử dụng phương ph&aacute;p c&agrave;i đặt cụ thể hơn cho nền tảng hoặc tr&igrave;nh quản l&yacute; g&oacute;i của m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể xem danh s&aacute;ch đầy đủ c&aacute;c hướng dẫn c&agrave;i đặt tại đ&acirc;y:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.tensorflow.org/install">Hướng dẫn c&agrave;i đặt TensorFlow</a></p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng cần thiết lập GPU ngay b&acirc;y giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c v&iacute; dụ trong loạt b&agrave;i n&agrave;y sẽ hoạt động tốt tr&ecirc;n một CPU hiện đại. Nếu bạn muốn định cấu h&igrave;nh TensorFlow cho GPU của m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể thực hiện điều đ&oacute; sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh loạt b&agrave;i n&agrave;y.</p> <h3 id="ftoc-heading-2" class="ftwp-heading" style="text-align: justify;">C&aacute;ch x&aacute;c nhận TensorFlow được c&agrave;i đặt</h3> <p style="text-align: justify;">Khi TensorFlow được c&agrave;i đặt, điều quan trọng l&agrave; phải x&aacute;c nhận rằng thư viện đ&atilde; được c&agrave;i đặt th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; bạn c&oacute; thể bắt đầu sử dụng n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Đừng bỏ qua bước n&agrave;y.</em></p> <p style="text-align: justify;">Nếu TensorFlow kh&ocirc;ng được c&agrave;i đặt đ&uacute;ng hoặc ph&aacute;t sinh lỗi ở bước n&agrave;y, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể chạy c&aacute;c v&iacute; dụ sau đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Tạo một tệp mới c&oacute; t&ecirc;n l&agrave;&nbsp;<em>versions.py</em>&nbsp;v&agrave; sao ch&eacute;p v&agrave; d&aacute;n đoạn m&atilde; sau v&agrave;o tệp</p> <pre class="language-python"><code># check version import tensorflow print(tensorflow.__version__)</code></pre> <p>Lưu lại tệp, sau đ&oacute; mở cmd v&agrave; thay đổi thư mục th&agrave;nh nơi bạn vừa lưu tệp.</p> <p>Sau đ&oacute; g&otilde; lệnh sau:</p> <pre class="language-python"><code>python versions.py</code></pre> <p>Bạn sẽ thấy đầu ra tương tự như sau:</p> <pre class="language-python"><code>2.2.0</code></pre> <p style="text-align: justify;">Điều n&agrave;y x&aacute;c nhận rằng TensorFlow được c&agrave;i đặt ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; tất cả ch&uacute;ng ta đang sử dụng c&ugrave;ng một phi&ecirc;n bản.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Bạn đ&atilde; nhận được phi&ecirc;n bản n&agrave;o?</strong></p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y trả lời c&acirc;u hỏi n&agrave;y ở ph&iacute;a dưới phần b&igrave;nh luận.</p> <p style="text-align: justify;">Thao t&aacute;c chạy tệp&nbsp;<em>versions.py</em>&nbsp;ph&iacute;a tr&ecirc;n cũng đ&atilde; chỉ cho bạn c&aacute;ch chạy một tập lệnh Python từ d&ograve;ng lệnh. Bạn n&ecirc;n chạy tất cả m&atilde; từ d&ograve;ng lệnh theo c&aacute;ch n&agrave;y, chứ kh&ocirc;ng phải từ notebook hay IDE.</p> <h4 id="ftoc-heading-3" class="ftwp-heading" style="text-align: justify;">Nếu bạn nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o cảnh b&aacute;o</h4> <p style="text-align: justify;">Đ&ocirc;i khi khi bạn sử dụng API tf.keras, bạn c&oacute; thể thấy c&aacute;c cảnh b&aacute;o được hiển thị.</p> <p style="text-align: justify;">Điều n&agrave;y c&oacute; thể bao gồm th&ocirc;ng b&aacute;o rằng phần cứng của bạn hỗ trợ c&aacute;c t&iacute;nh năng m&agrave; c&agrave;i đặt TensorFlow của bạn kh&ocirc;ng được định cấu h&igrave;nh để sử dụng.</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-python"><code>Your CPU supports instructions that this TensorFlow binary was not compiled to use: AVX2 FMA XLA service 0x7fde3f2e6180 executing computations on platform Host. Devices: StreamExecutor device (0): Host, Default Version</code></pre> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lỗi.&nbsp;<strong>Bạn kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; sai!</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng b&aacute;o th&ocirc;ng tin v&agrave; ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc;ng ngăn cản việc thực thi m&atilde; của bạn. Bạn c&oacute; thể bỏ qua c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o kiểu n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&oacute;m TensorFlow đưa ra quyết định thiết kế c&oacute; chủ đ&iacute;ch để hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o cảnh b&aacute;o n&agrave;y. Nhược điểm của quyết định n&agrave;y l&agrave; n&oacute; g&acirc;y nhầm lẫn cho người mới bắt đầu v&agrave; n&oacute; l&agrave;m c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển v&ocirc; t&igrave;nh bỏ qua tất cả c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o, bao gồm cả những th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; khả năng ảnh hưởng đến việc thực thi.</p> <p style="text-align: justify;">Giờ bạn đ&atilde; biết tf.keras l&agrave; g&igrave;, c&aacute;ch c&agrave;i đặt TensorFlow v&agrave; c&aacute;ch x&aacute;c nhận m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển của bạn đang hoạt động, h&atilde;y c&ugrave;ng xem v&ograve;ng đời của c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh học s&acirc;u trong TensorFlow.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>