tek4

Cài đặt XAMPP cho PHP

by - September. 21, 2021
Kiến thức
Học
<p>XAMPP l&agrave; một trong những c&ocirc;ng cụ kh&ocirc;ng thể thiếu trong lập tr&igrave;nh PHP. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ t&igrave;m hiểu về c&aacute;ch c&agrave;i đặt XAMPP cho PHP.</p> <h1>C&agrave;i đặt XAMPP cho PHP</h1> <p>Để c&agrave;i đặt PHP, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&agrave;i đặt phần mềm AMP gồm c&oacute; Apache, MySQL, PHP. N&oacute; c&oacute; thể được c&agrave;i đặt cho tất cả c&aacute;c hệ điều h&agrave;nh. C&oacute; nhiều t&ugrave;y chọn AMP c&oacute; sẵn tr&ecirc;n thị trường như sau:</p> <ul> <li>WAMP d&agrave;nh cho Windows.</li> <li>LAMP cho Linux.</li> <li>MAMP d&agrave;nh cho Mac.</li> <li>SAMP cho Solaris.</li> <li>FAMP cho FreeBSD.</li> <li>XAMPP (Cross, Apache, MySQL, PHP, Perl) được sử dụng với nhiều nền tảng kh&aacute;c nhau.</li> </ul> <p>Trong đ&oacute;, XAMPP l&agrave; phần mềm dễ sử dụng v&agrave; trong Series về lập tr&igrave;nh PHP n&agrave;y, ta sẽ sử dụng XAMPP.</p> <ul> <li>Đường dẫn để c&agrave;i đặt WAMP Server: Đường dẫn tại <a href="http://www.wampserver.com/en/">đ&acirc;y</a>.</li> <li>Đường dẫn để c&agrave;i đặt LAMP Server: Đường dẫn tại <a href="http://csg.sph.umich.edu/abecasis/LAMP/download/">đ&acirc;y</a>.</li> <li>Đường dẫn để c&agrave;i đặt MAMP Server: Đường dẫn tại <a href="https://www.mamp.info/en/downloads/">đ&acirc;y</a>.</li> <li>Đường dẫn để c&agrave;i đặt XAMPP Server: Đường dẫn tại <a href="https://www.apachefriends.org/download.html">đ&acirc;y</a>.</li> </ul> <p>C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch PHP online (C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&igrave;m kiếm tr&ecirc;n Google nh&eacute;.).</p> <h2>C&aacute;ch c&agrave;i đặt m&aacute;y chủ XAMPP tr&ecirc;n Windows</h2> <p>Ch&uacute;ng ta sẽ t&igrave;m hiểu về c&aacute;ch c&agrave;i đặt m&aacute;y chủ XAMPP tr&ecirc;n nền tảng Windows theo từng bước.</p> <p>Bước 1: Nhấp v&agrave;o li&ecirc;n kết đ&atilde; được cung cấp b&ecirc;n tr&ecirc;n để tải xuống m&aacute;y chủ XAMPP.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7918 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-180.png" alt="C&agrave;i đặt XAMPP cho PHP" width="693" height="499" /></p> <p>Bước 2: C&aacute;c bạn c&oacute; thể t&ugrave;y chọn c&aacute;c bản m&agrave; c&aacute;c bạn muốn v&agrave; click v&agrave;o chữ <strong>Download (64 bit).</strong> Sau khi tải xuống XAMPP, nhấp đ&uacute;p v&agrave;o tệp đ&atilde; tải xuống v&agrave; cho ph&eacute;p XAMPP thực hiện c&aacute;c thay đổi trong hệ thống của bạn. Một cửa sổ sẽ bật l&ecirc;n v&agrave; nhấn v&agrave;o n&uacute;t <strong>Next</strong>.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7919 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-181.png" alt="C&agrave;i đặt XAMPP cho PHP" width="632" height="490" /></p> <p>Bước 3: Tại đ&acirc;y, chọn c&aacute;c th&agrave;nh phần m&agrave; bạn muốn c&agrave;i đặt v&agrave; sau đ&oacute; nhấn <strong>Next</strong>.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7920 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-182.png" alt="C&agrave;i đặt XAMPP cho PHP" width="652" height="493" /></p> <p>Bước 4: Chọn một <strong>thư mục</strong> m&agrave; bạn muốn c&agrave;i đặt XAMPP v&agrave; nhấp v&agrave;o <strong>Next</strong>.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7921 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-183.png" alt="Anh-minh-hoa" width="583" height="464" /></p> <p>Bước 5: C&aacute;c bạn cứ nhấn <strong>Next</strong> li&ecirc;n tục cho tới khi n&oacute; tự chạy.</p> <p>Bước 6: Sau khi c&agrave;i đặt xong, một m&agrave;n h&igrave;nh sẽ hiện ra như sau.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7922 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-184.png" alt="Anh-minh-hoa" width="702" height="470" /></p> <p>C&aacute;c bạn h&atilde;y nhấn v&agrave;o 2 n&uacute;t Start đầu ti&ecirc;n. Sau đ&oacute; l&agrave; ta c&oacute; thể d&ugrave;ng được XAMPP.</p> <p>Ta sẽ c&ugrave;ng xem x&eacute;t phần tiếp theo để c&oacute; thể viết c&aacute;c đoạn m&atilde; bằng PHP v&agrave; thực thi nh&eacute;!</p> <h2>C&aacute;ch thực hiện chạy chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n XAMPP</h2> <p>Một tệp PHP sẽ chứa c&aacute;c thẻ HTML v&agrave; một số đoạn m&atilde; PHP. Ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng tạo một file để viết đoạn PHP l&ecirc;n đ&oacute;. Để l&agrave;m như vậy, ta sẽ tạo một tệp v&agrave; viết c&aacute;c thẻ HTML c&ugrave;ng với đoạn m&atilde; PHP v&agrave; lưu tệp n&agrave;y với phần mở rộng l&agrave; .php trong thư mục htdocs của xampp.</p> <p>Thư mục htdocs được lưu trong thư mục xampp, nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chọn thư mục để c&agrave;i đặt xampp. V&iacute; dụ, trong bước c&agrave;i đặt b&ecirc;n tr&ecirc;n, ta đ&atilde; c&agrave;i đặt XAMPP trong ổ C. Do đ&oacute;, thư mục htdocs sẽ c&oacute; đường dẫn như sau:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">C:\xampp\htdocs</pre> <p>C&aacute;c đoạn m&atilde; của chương tr&igrave;nh viết bằng ng&ocirc;n ngữ PHP c&oacute; thể được viết tr&ecirc;n bất kỳ tr&igrave;nh soạn thảo n&agrave;o, chẳng hạn như <strong>Notepad, Notepad ++, Dreamweaver, Visual Studio Code</strong>. C&aacute;c bạn c&oacute; thể chọn 1 trong 4 tr&igrave;nh soạn thảo nh&eacute;! Trong b&agrave;i viết về Series học lập tr&igrave;nh PHP, ta sẽ sử dụng Visual Studio Code.</p> <p>Sau khi tạo file c&oacute; đu&ocirc;i mở rộng l&agrave; .php trong thư mục htdocs, ta sẽ mở n&oacute; l&ecirc;n bằng một trong c&aacute;c tr&igrave;nh soạn thảo b&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; bắt đầu viết c&aacute;c đoạn m&atilde;.</p> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute;: Tất cả đoạn m&atilde; PHP sẽ đều nằm giữa thẻ php. N&oacute; bắt đầu bằng &lt;?php v&agrave; kết th&uacute;c bằng ?&gt;.</span></strong></p> <p><em>C&uacute; ph&aacute;p của thẻ PHP như sau:</em></p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">&lt;?php //đoạn m&atilde; d&agrave;nh cho PHP ?&gt;</pre> <p>Bước 1: Ta sẽ viết một chương tr&igrave;nh in ra một chuỗi k&yacute; tự l&agrave; &ldquo;Xin chao cac ban!&rdquo;. Sau khi mở file với t&ecirc;n l&agrave; thu_nghiem.php bằng tr&igrave;nh soạn thảo Visual Studio Code (Hoặc Notepad++), ta sẽ th&ecirc;m đoạn m&atilde; như sau.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php echo "Xin chao cac ban!"; ?&gt;</pre> <p>Bước 2: Sau khi viết đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, ta sẽ lưu lại file một lần nữa.</p> <p>Tiếp theo, c&aacute;c bạn h&atilde;y mở XAMPP l&ecirc;n nhấn v&agrave;o n&uacute;t Start cho Apache v&agrave; MySQL.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7923 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/01/Capture-185.png" alt="Anh-minh-hoa" width="693" height="429" /></p> <p>Bước 3: Ta sẽ v&agrave;o đường dẫn sau.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">http://localhost/thu_nghiem.php</pre> <p>Bước 4: Kết quả của chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n sẽ in ra như sau.</p> <pre>Xin chao cac ban!</pre> <p>Như vậy, l&agrave; ta đ&atilde; thực hiện xong phần c&agrave;i đặt XAMPP v&agrave; đ&atilde; viết được một chương tr&igrave;nh đơn giản để chạy, thực thi c&aacute;c c&acirc;u lệnh sử dụng ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh PHP.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về c&agrave;i đặt XAMPP cho PHP v&agrave; viết chương tr&igrave;nh PHP đầu ti&ecirc;n. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người!</p>