tek4

Câu lệnh break trong C++

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
Công nghệ
<p>Break v&agrave; Continue trong C++ l&agrave; hai c&acirc;u lệnh quan trọng trong lập tr&igrave;nh khi l&agrave;m việc với v&ograve;ng lặp. Trong b&agrave;i n&agrave;y, ch&uacute;ng ta sẽ t&igrave;m hiểu về c&acirc;u lệnh Break v&agrave; Continue, c&ugrave;ng với c&aacute;c v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <p>Trong C ++, c&acirc;u lệnh Break sẽ kết th&uacute;c v&ograve;ng lặp khi n&oacute; được thực thi. Hầu hết n&oacute; sẽ được sử dụng khi số lượng c&aacute;c v&ograve;ng lặp kh&ocirc;ng được biết trước. Ngo&agrave;i ra, c&acirc;u lệnh Break c&ograve;n được sử dụng trong để kết th&uacute;c một trường hợp trong lệnh Switch, c&acirc;u lệnh n&agrave;y sẽ được ta xem x&eacute;t trong c&aacute;c b&agrave;i sau.</p> <p><strong><em>C&uacute; ph&aacute;p:</em></strong></p> <pre class="language-cpp"><code>break;</code></pre> <p>Trước khi t&igrave;m hiểu về c&acirc;u lệnh Break, h&atilde;y đảm bảo rằng bạn đ&atilde; biết về 3 kiểu v&ograve;ng lặp trong C++:</p> <ol> <li>V&ograve;ng lặp For</li> <li>V&ograve;ng lặp While</li> <li>V&ograve;ng lặp Do ... While</li> </ol> <h2>Luồng hoạt động của c&acirc;u lệnh Break</h2> <p><img class="aligncenter wp-image-7050 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-102.png" alt="Cau-lenh-Break-trong-C++" width="623" height="332" /></p> <p>V&iacute; dụ 1: In ra 2 lần &ldquo;Xin chao!&rdquo;.</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { for (int so_lan = 1; so_lan &lt;= 4; so_lan++) { if (so_lan == 3) { break; } cout &lt;&lt; &ldquo;Xin chao!&rdquo; &lt;&lt; endl; } return 0; }</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-markup"><code>Xin chao! Xin chao!</code></pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, ta khởi tạo số lần l&agrave; 1 v&agrave; số lần sẽ in ra l&agrave; 4. Tuy nhi&ecirc;n, ta chỉ muốn n&oacute; in ra 2 lần &ldquo;Xin chao!&rdquo;, do đ&oacute;, ta th&ecirc;m điều kiện if để kiểm tra, nếu số lần bằng 3 th&igrave; ta sẽ tho&aacute;t v&ograve;ng lặp.</p> <h2>C&acirc;u lệnh Break trong v&ograve;ng lặp lồng nhau</h2> <p>Khi Break được sử dụng với c&aacute;c v&ograve;ng lặp lồng nhau, n&oacute; sẽ kết th&uacute;c v&ograve;ng lặp b&ecirc;n trong v&ograve;ng lặp chứa n&oacute;.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { cout &lt;&lt; &ldquo;So lan&rdquo; &lt;&lt; "\t" &lt;&lt; &ldquo;Gia tri&rdquo; &lt;&lt; endl; for (int so_lan = 1; so_lan &lt;= 4; so_lan++) { for (int gia_tri = 1; gia_tri &lt;= 4; gia_tri++) { if (gia_tri == 2) { break; } cout &lt;&lt; so_lan &lt;&lt; "\t" &lt;&lt; gia_tri &lt;&lt; endl; } } return 0; }</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-markup"><code>So lan Gia tri 1 1 2 1 3 1 4 1</code></pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, ta sẽ in ra từng lần, với mỗi lần in th&igrave; ta chỉ in ra một gi&aacute; trị l&agrave; 1 v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị gồm 2,3 v&agrave; 4 sẽ kh&ocirc;ng bao giờ được in ra trong mỗi lần in.</p> <h2>C&acirc;u lệnh continue</h2> <p>Trong lập tr&igrave;nh, c&acirc;u lệnh Continue được sử dụng để bỏ qua lần lặp hiện tại của v&ograve;ng lặp v&agrave; điều khiển chương tr&igrave;nh chuyển sang lần lặp tiếp theo.</p> <p><strong><em>C&uacute; ph&aacute;p:</em></strong></p> <pre class="language-cpp"><code>continue;</code></pre> <h1>C&acirc;u lệnh Continue trong v&ograve;ng lặp</h1> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-7046 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-99.png" alt="Cau-lenh-Continue-trong-C++" width="531" height="333" /></p> <p>V&iacute; dụ 1: Ta sẽ in ra số từ 1 đến 10 nhưng bỏ qua số 5.</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { for (int so_thu_tu = 1; so_thu_tu &lt;= 10; so_thu_tu++) { if (so_thu_tu == 5) { continue; } cout &lt;&lt; so_thu_tu &lt;&lt; endl; } return 0; }</code></pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, khi thực hiện v&ograve;ng lặp, ta sẽ khởi tạo gi&aacute; trị ban đầu l&agrave; 1 v&agrave; in ra số thứ tự, nếu số thứ tự l&agrave; 5 th&igrave; bỏ qua v&agrave; thực hiện v&ograve;ng lặp tiếp theo.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: C&acirc;u lệnh continue gần như lu&ocirc;n được sử dụng với c&aacute;c c&acirc;u lệnh if nhằm đưa ra quyết định.</strong></p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute; 2: C&acirc;u lệnh break sẽ kết th&uacute;c ho&agrave;n to&agrave;n v&ograve;ng lặp. C&acirc;u lệnh continue chỉ bỏ qua 1 lần lặp của cả v&ograve;ng lặp.</strong></p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute; 3: C&acirc;u lệnh Continue hoạt động trong v&ograve;ng lặp For giống với v&ograve;ng lặp While v&agrave; Do&hellip;While</strong></p> <h2>C&acirc;u lệnh Continue trong v&ograve;ng lặp lồng nhau</h2> <p>Khi c&acirc;u lệnh Continue được sử dụng trong c&aacute;c v&ograve;ng lặp lồng nhau, n&oacute; sẽ bỏ qua lần lặp hiện tại của v&ograve;ng lặp b&ecirc;n trong v&ograve;ng lặp kh&aacute;c.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { cout &lt;&lt; "So lan" &lt;&lt; "\t" &lt;&lt; "Gia tri" &lt;&lt; endl; for (int so_lan = 1; so_lan &lt;= 3; so_lan++) { for (int gia_tri = 1; gia_tri &lt;= 3; gia_tri++) { if (gia_tri == 2) { continue; } cout &lt;&lt; so_lan &lt;&lt; "\t" &lt;&lt; gia_tri &lt;&lt; endl; } } return 0; }</code></pre> <p>Kết quả đầu ra:</p> <pre class="language-markup"><code>So lan Gia tri 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3</code></pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, tương ứng với mỗi lần ta sẽ in ra gi&aacute; trị 1 v&agrave; 3. V&igrave; ta đặt điều kiện l&agrave; nếu gi&aacute; trị bằng 2 th&igrave; sẽ bỏ qua v&agrave; kh&ocirc;ng in ra. Do đ&oacute; chỉ c&oacute; 2 gi&aacute; trị l&agrave; 1 v&agrave; 3 được in ra trong mỗi lần lặp.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm cơ bản về c&acirc;u lệnh Break v&agrave; Continue trong C++. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p>