tek4

Chú thích trong JavaScript

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
<p><img class="aligncenter wp-image-8287 size-full" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2021/02/Capture-87.png" alt="Ch&uacute; th&iacute;ch trong JavaScript" width="564" height="345" /></p> <p>Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về ch&uacute; th&iacute;ch trong JavaScript, l&yacute; do tại sao n&ecirc;n sử dụng ch&uacute;ng v&agrave; c&aacute;ch sử dụng c&ugrave;ng với c&aacute;c v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <h1>Ch&uacute; th&iacute;ch trong JavaScript</h1> <p>Ch&uacute; th&iacute;ch hay Comment l&agrave; một gợi &yacute; m&agrave; một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể th&ecirc;m v&agrave;o để l&agrave;m cho đoạn m&atilde; trở n&ecirc;n dễ đọc v&agrave; dễ hiểu hơn. C&aacute;c ch&uacute; th&iacute;ch n&agrave;y sẽ ho&agrave;n to&agrave;n bị bỏ qua bởi tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch JavaScript.</p> <p>C&oacute; hai c&aacute;ch để th&ecirc;m ch&uacute; th&iacute;ch v&agrave;o trong đoạn m&atilde;:</p> <ol> <li>// - Ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n một d&ograve;ng.</li> <li>/ * * / - Ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n nhiều d&ograve;ng.</li> </ol> <h2>1. Ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n một d&ograve;ng</h2> <p>Trong JavaScript, bất kỳ d&ograve;ng n&agrave;o bắt đầu bằng // đều l&agrave; một d&ograve;ng ch&uacute; th&iacute;ch.</p> <p>V&iacute; dụ: Ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n một d&ograve;ng.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="js">var a = "abc"; // g&aacute;n chuỗi k&yacute; tự cho biến a // In ra kết quả console.log(a);</pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, ta đ&atilde; thực hiện ghi ch&uacute; th&iacute;ch cho d&ograve;ng thứ nhất v&agrave; d&ograve;ng thứ hai.</p> <h2>2. Ch&uacute; th&iacute;ch tr&ecirc;n nhiều d&ograve;ng</h2> <p>Trong JavaScript, bất kỳ đoạn văn bản n&agrave;o nằm giữa k&yacute; hiệu / * v&agrave; * / l&agrave; một ch&uacute; th&iacute;ch được viết tr&ecirc;n nhiều d&ograve;ng.</p> <p>V&iacute; dụ: Giải th&iacute;ch về việc khai b&aacute;o biến v&agrave; g&aacute;n gi&aacute; trị cho biến.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="js">var a = "abc"; /* g&aacute;n chuỗi k&yacute; tự cho biến a V&agrave; in ra kết quả */ console.log(a);</pre> <h2>C&ocirc;ng dụng của việc sử dụng ch&uacute; th&iacute;ch</h2> <p><em>1. Sử dụng ch&uacute; th&iacute;ch cho việc gỡ lỗi trong đoạn m&atilde;</em></p> <p>Ch&uacute; th&iacute;ch c&oacute; thể được sử dụng để v&ocirc; hiệu h&oacute;a đoạn m&atilde; v&agrave; ngăn n&oacute; được thực thi, nhằm t&igrave;m ra c&aacute;c đoạn m&atilde; c&oacute; lỗi hoặc sửa lỗi cho c&aacute;c đoạn m&atilde;.</p> <p>V&iacute; dụ: Gỡ lỗi trong đoạn m&atilde; bằng c&aacute;ch sử dụng ch&uacute; th&iacute;ch (Comment).</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="js">console.log(a); console.log("abc); console.log(c);</pre> <p>Nếu ta gặp lỗi trong khi chạy chương tr&igrave;nh, thay v&igrave; x&oacute;a đoạn m&atilde; c&oacute; thể bị lỗi, ta c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c ch&uacute; th&iacute;ch để v&ocirc; hiệu h&oacute;a v&agrave; ngăn n&oacute; kh&ocirc;ng được thực thi trong chương tr&igrave;nh.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="js">console.log(a); //console.log("abc); console.log(c);</pre> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute;: Ph&iacute;m tắt sẽ rất hữu &iacute;ch trong việc sử dụng ch&uacute; th&iacute;ch. Đối với hầu hết c&aacute;c tr&igrave;nh soạn thảo, ph&iacute;m tắt Ctrl + / được sử dụng cho Windows v&agrave; ph&iacute;m tắt Cmd + / l&agrave; d&agrave;nh cho Mac.</span></strong></p> <p><em>2. Ch&uacute; th&iacute;ch gi&uacute;p cho đoạn m&atilde; dễ hiểu hơn</em></p> <p>L&agrave; một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n, ta sẽ kh&ocirc;ng chỉ viết đoạn m&atilde; m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể phải sửa đổi c&aacute;c đoạn m&atilde; do người kh&aacute;c viết.</p> <p>Nếu ta viết ch&uacute; th&iacute;ch cho đoạn m&atilde; của m&igrave;nh, ta sẽ dễ hiểu về đoạn m&atilde; hơn tại một thời điểm n&agrave;o đ&oacute;. Ngo&agrave;i ra, những người lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n hay c&aacute;c đồng nghiệp kh&aacute;c cũng sẽ hiểu đoạn m&atilde; dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p>Theo nguy&ecirc;n tắc chung, ta n&ecirc;n sử dụng c&aacute;c ch&uacute; th&iacute;ch để giải th&iacute;ch l&yacute; do tại sao ta l&agrave;m một điều g&igrave; đ&oacute; hơn l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; ta đ&atilde; l&agrave;m điều đ&oacute;.</p> <p>V&iacute; dụ: Viết ch&uacute; th&iacute;ch về chức năng thực hiện ph&eacute;p chia của một h&agrave;m do người d&ugrave;ng định nghĩa.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="js">//H&agrave;m thực hiện ph&eacute;p chia function phep_chia(a, b) { return a / b; } console.log(phep_chia(4, 2));</pre> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute;: Ch&uacute; th&iacute;ch kh&ocirc;ng n&ecirc;n thay thế cho c&aacute;ch giải th&iacute;ch đoạn m&atilde; bị viết sai. M&agrave; ta n&ecirc;n lu&ocirc;n viết đoạn m&atilde; c&oacute; cấu tr&uacute;c tốt v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng. V&agrave; sau đ&oacute;, sử dụng c&aacute;c ch&uacute; th&iacute;ch để bổ sung th&ecirc;m &yacute; nghĩa cho đoạn m&atilde; đ&oacute;.</span></strong></p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về ch&uacute; th&iacute;ch trong JavaScript. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người đ&atilde; tin tưởng tek4!</p>