tek4

Cô đơn là gì? Tại sao chúng ta ai cũng sợ cô đơn?

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">C&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;? C&oacute; lẽ ch&uacute;ng ta ai cũng c&oacute; l&uacute;c cảm thấy m&igrave;nh <a href="../../../co-don-la-gi-tai-sao-chung-ta-ai-cung-so-co-don/">c&ocirc; đơn</a>, ch&uacute;ng ta n&oacute;i về sự c&ocirc; đơn. Giường như c&ocirc; đơn đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần trong cuộc sống của ch&uacute;ng ta, nhưng lại l&agrave; điều m&agrave; chẳng ai chấp nhận được. Liệu bạn c&oacute; bao giờ tự hỏi c&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave; v&agrave; liệu m&igrave;nh c&oacute; đang c&ocirc; đơn kh&ocirc;ng, m&igrave;nh c&oacute; sợ sự c&ocirc; đơn kh&ocirc;ng?</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng ta đang sống trong một thời đại m&agrave; guồng quay của c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống diễn ra qu&aacute; nhanh, đến mức ch&uacute;ng ta c&ograve;n kh&ocirc;ng c&oacute; đủ thời gian để cảm nhận về cuộc sống của ch&iacute;nh m&igrave;nh th&igrave; việc tương t&aacute;c với nhau c&agrave;ng trở l&ecirc;n xa xỉ. C&ocirc; đơn đang l&agrave; một hội chứng, một thứ bệnh dịch l&acirc;y lan v&agrave; bao phủ to&agrave;n x&atilde; hội. Theo The Economist and Kaiser Family Foundation (KFF), một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe của Mỹ đ&atilde; khảo s&aacute;t c&aacute;c mẫu đại diện của ba quốc gia gi&agrave;u c&oacute; tr&ecirc;n thế giới bao gồm Mỹ, Nhật v&agrave; Anh th&igrave; c&oacute; đến gần 20% số người được khảo s&aacute;t lu&ocirc;n hoặc thường cảm thấy c&ocirc; đơn, thiếu bạn đồng h&agrave;nh, hoặc cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị c&ocirc; lập giữa cuộc sống của họ.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/81a2fe3a-2f6f-42ce-9c09-552eced1b866" alt="hinh-nen-cau-nhoc-co-don-1536x960" /></p> <div style="text-align: justify;">Thực tế, &ldquo;bệnh dịch c&ocirc; đơn&rdquo; đang lan tỏa khắp thế giới, ở mọi lứa tuổi, mọi khu vực địa l&yacute; v&agrave; c&oacute; xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng. C&aacute;c thống k&ecirc; về tỷ lệ c&ocirc; đơn kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều, tuy nhi&ecirc;n tỷ lệ người sống c&ocirc; lập đang tăng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng tại Ch&acirc;u &Acirc;u, Mỹ, Nhật Bản v&agrave; nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam Ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người lựa chọn cuộc sống một m&igrave;nh, tr&igrave; ho&atilde;n hoặc kh&ocirc;ng kết h&ocirc;n v&agrave; thu m&igrave;nh lại với thế giới ri&ecirc;ng của họ: Hơn 40% người Anh lấy TV v&agrave; th&uacute; cưng l&agrave; nguồn vui sống mỗi ng&agrave;y; c&ograve;n tại Nhật, c&oacute; hơn nửa triệu người thường ở nh&agrave; một m&igrave;nh tr&ecirc;n 6 th&aacute;ng v&agrave; gần như cắt li&ecirc;n hệ với thế giới b&ecirc;n ngo&agrave;i.</div> <div> <p style="text-align: justify;">AIDS c&oacute; thể l&agrave; đại dịch, b&eacute;o ph&igrave; c&oacute; thể l&agrave; dịch bệnh thời hiện đại. Nhưng những căn bệnh ấy c&oacute; thể thống k&ecirc; được quy m&ocirc;, chẩn đo&aacute;n dựa tr&ecirc;n c&aacute;c x&eacute;t nghiệm y tế; nhưng c&ocirc; đơn th&igrave; kh&aacute;c, l&agrave;m sao c&oacute; thể đo lường được cảm x&uacute;c, t&igrave;nh cảm? Khi n&agrave;o th&igrave; ch&uacute;ng ta bị sự c&ocirc; đơn chiếm hữu cuộc sống?</p> <h2>C&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;?</h2> <div> <p style="text-align: justify;"><strong>C&ocirc; đơn</strong> hay <strong>sự c&ocirc; đơn</strong>&nbsp;(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Loneliness"><strong>Loneliness</strong></a>) l&agrave; một trạng th&aacute;i&nbsp;cảm x&uacute;c phức tạp v&agrave; thường g&acirc;y kh&oacute; chịu nhằm đ&aacute;p ứng lại với sự c&aacute;ch ly x&atilde; hội. C&ocirc; đơn thường bao gồm cảm gi&aacute;c lo lắng về sự thiếu kết nối hay&nbsp;giao tiếp với những c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c, cả trong hiện tại cũng như tiếp tục k&eacute;o d&agrave;i đến tương lai. Như&nbsp;vậy, sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể cảm nhận ngay cả khi con người được bao quanh bởi mọi người. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của sự c&ocirc; đơn rất đa dạng, bao gồm c&aacute;c vấn đề về x&atilde; hội, t&acirc;m thần, t&igrave;nh cảm v&agrave; c&aacute;c yếu tố thể chất.</p> <p style="text-align: justify;">Nghi&ecirc;n cứu chỉ ra thấy rằng sự c&ocirc; đơn phổ biến trong x&atilde; hội lo&agrave;i người, bao gồm những người đ&atilde; kết h&ocirc;n, những người trong c&aacute;c mối quan hệ, gia đ&igrave;nh, c&aacute;c cựu chiến binh, v&agrave; ngay cả những người đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp. N&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một chủ đề văn chương được kh&aacute;m ph&aacute; trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử con người từ thời cổ đại.&nbsp;Sự c&ocirc; đơn cũng được mi&ecirc;u tả như một nỗi đau <a href="../../../kien-thuc/khoa-hoc/tam-ly/">t&acirc;m l&yacute;</a> - v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; cơ chế th&uacute;c đẩy một c&aacute; nh&acirc;n t&igrave;m kiếm sự kết nối x&atilde; hội. Sự c&ocirc; đơn thường được định nghĩa trong mối li&ecirc;n hệ của một người với người kh&aacute;c, cụ thể hơn l&agrave; " một trải nghiệm kh&oacute; chịu xảy đến khi mạng lưới quan hệ x&atilde; hội của một người bị khiếm khuyết một số phương diện quan trọng".</p> <p><img style="width: 535px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/eab14b2a-18e8-4c3e-9315-a1fcc9b02ca6" alt="co-don-la-gi" height="535" /></p> <div style="text-align: justify;">C&ocirc; đơn kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai ở b&ecirc;n cạnh. C&ocirc; đơn kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o số lượng bạn b&egrave; hay mối quan hệ m&agrave; bạn c&oacute;, m&agrave; n&oacute; phụ thuộc v&agrave;o cảm x&uacute;c của bạn với những mối quan hệ. Đ&oacute; l&agrave; cảm gi&aacute;c bạn bị lạc l&otilde;ng v&agrave; c&ocirc; lập với những người xung quanh. C&oacute; bao giờ bạn cảm thấy m&igrave;nh trở l&ecirc;n lạc l&otilde;ng với thế giới, cảm thấy giường như mọi người đều kh&ocirc;ng hiểu m&igrave;nh? Nếu c&oacute;, th&igrave; chắc hẳn bạn đang c&ocirc; đơn lắm.</div> <img style="width: 678px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/e27d0854-f39c-49e0-aab3-0fd2afa6ddf7" alt="C&ocirc;-đơn-giữa-thế-giới-768x480" height="424" /><br /> <p style="text-align: justify;">Ngay cả khi đ&atilde; kết h&ocirc;n, vẫn c&oacute; hơn 60% con người rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i c&ocirc; đơn, kh&ocirc;ng thể chia sẻ những suy nghĩ, những t&igrave;nh cảm thầm k&iacute;n nhất với nửa kia của m&igrave;nh. C&ocirc; đơn nguy hiểm như b&eacute;o ph&igrave; hoặc ảnh hưởng tương đương với một người h&uacute;t 15 điếu thuốc mỗi ng&agrave;y. Đặc biệt, bất kể bạn c&oacute; bao nhi&ecirc;u tiền, bạn cũng chẳng thể chống lại sự c&ocirc; đơn. Bạn c&oacute; thể c&oacute; tiền thu&ecirc; cả tỷ người c&ugrave;ng ngồi với bạn, nghe bạn n&oacute;i, nhưng bạn sẽ kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh được cảm gi&aacute;c kh&ocirc;ng ai hiểu m&igrave;nh. C&ocirc; đơn kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc ở một m&igrave;nh, m&agrave; n&oacute; đến từ c&aacute;c yếu tố t&acirc;m l&yacute; c&aacute; nh&acirc;n đang tồn tại trong mỗi con người.</p> <h2>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của cảm gi&aacute;c c&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Mọi người c&oacute; thể trải nghiệm sự c&ocirc; đơn v&igrave; nhiều l&yacute; do. C&ocirc; đơn c&oacute; thể do những biến cố hoặc trải nghiệm trong cuộc đời g&acirc;y ra. Chẳng hạn như, thuở thơ ấu sống trong gia đ&igrave;nh c&oacute; cha/mẹ n&oacute;ng t&iacute;nh thường c&oacute; thể dẫn đến t&iacute;nh c&aacute;ch im lặng v&agrave; sống nội t&acirc;m. Hoặc việc cha mẹ đặt qu&aacute; nhiều kỳ vọng l&ecirc;n con c&aacute;i l&agrave;m cho ch&uacute;ng cảm thấy ngột ngạt, kh&ocirc;ng thể chia sẻ, ch&iacute;nh những điều n&agrave;y đ&atilde; v&ocirc; h&igrave;nh x&acirc;y dựng l&ecirc;n khoảng trống &ldquo;chỉ c&oacute; một m&igrave;nh&rdquo; trong mỗi đứa trẻ. Việc thiếu những mối quan hệ&nbsp;t&igrave;nh bạn&nbsp;trong thời thơ ấu v&agrave; tuổi thanh xu&acirc;n, hoặc sự vắng mặt đi những người c&oacute; &yacute; nghĩa ở xung quanh cũng c&oacute; thể dẫn đến những t&acirc;m l&yacute; r&agrave;o cản tạo n&ecirc;n sự c&ocirc; đơn.</p> <p><img style="width: 503px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/1ea99e20-7891-4de9-bc6a-228ff1c08455" alt="bạo-lực-gia-đ&igrave;nh" height="299" /></p> <p style="text-align: justify;">Khi trưởng th&agrave;nh, những những trải nghiệm ti&ecirc;u cực trong qu&aacute; khứ khiến ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n giữ th&aacute;i độ thận trọng khi tiếp x&uacute;c với người kh&aacute;c. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&ograve;n c&oacute; khuynh hướng tự chỉ tr&iacute;ch bản th&acirc;n, giảm l&ograve;ng tin v&agrave;o người kh&aacute;c v&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh, tạo vỏ bọc độc lập với x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều người lần đầu ti&ecirc;n cảm nhận được sự c&ocirc; đơn khi họ bị bỏ lại một m&igrave;nh l&uacute;c c&ograve;n l&agrave; một đứa trẻ sơ sinh.&nbsp;Sự c&ocirc; đơn xảy ra rất phổ biến, mặc d&ugrave; đ&ocirc;i l&uacute;c chỉ l&agrave; tho&aacute;ng qua, đ&oacute; l&agrave; kết quả của một cuộc chia tay, ly h&ocirc;n, hay mất m&aacute;t đi bất kỳ mối quan hệ th&acirc;n thiết n&agrave;o. Trong những trường hợp n&agrave;y, sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể bắt nguồn từ sự mất đi một người đặc biệt hay từ việc r&uacute;t khỏi v&ograve;ng kết nối x&atilde; hội g&acirc;y ra bởi những biến cố hoặc những nỗi buồn li&ecirc;n quan.</p> <p><img style="width: 557px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/b7c0f7aa-d61a-43f4-b361-beb720645a10" alt="&aacute;p-lực-gia-đ&igrave;nh" height="371" /></p> <p style="text-align: justify;">Sự mất đi một người quan trọng trong cuộc sống thường sẽ bắt đầu một phản ứng đau buồn; trong t&igrave;nh huống n&agrave;y, con người c&oacute; thể cảm thấy c&ocirc; đơn, ngay cả khi c&oacute; những người kh&aacute;c đồng h&agrave;nh ở b&ecirc;n cạnh.&nbsp;Sự c&ocirc; đơn cũng c&oacute; thể xảy ra sau khi sinh con (một biểu hiện của&nbsp;trầm cảm sau sinh), sau h&ocirc;n nh&acirc;n, thậm ch&iacute; những sự kiện l&agrave;m đảo lộn cuộc sống như việc chuyển nơi ở từ qu&ecirc; nh&agrave; đến một cộng đồng kh&ocirc;ng quen thuộc, dẫn đến nỗi nhớ nh&agrave;.&nbsp;Sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể xảy ra trong một cuộc h&ocirc;n nh&acirc;n kh&ocirc;ng ổn định hay c&aacute;c mối&nbsp;quan hệ&nbsp;gần gũi kh&aacute;c c&oacute; t&iacute;nh chất tương tự, trong đ&oacute; cảm x&uacute;c hiện tại c&oacute; thể bao gồm giận dữ, o&aacute;n giận, hoặc kh&ocirc;ng cảm nhận được t&igrave;nh thương y&ecirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể biểu hiện của một rối loạn chức năng giao tiếp, v&agrave; cũng c&oacute; thể l&agrave; kết quả của những nơi c&oacute; mật độ d&acirc;n số thấp, trong đ&oacute; c&oacute; rất &iacute;t sự tương t&aacute;c giữa con người với nhau. Sự c&ocirc; đơn cũng c&oacute; thể được xem như l&agrave; một hiện tượng x&atilde; hội, c&oacute; khả năng lan truyền như một dịch bệnh. Khi một người trong một nh&oacute;m người bắt đầu cảm thấy c&ocirc; đơn, cảm gi&aacute;c n&agrave;y c&oacute; thể lan sang người kh&aacute;c, dẫn đến l&agrave;m tăng nguy cơ xuất hiện cảm gi&aacute;c c&ocirc; đơn cho mọi người. Mọi người c&oacute; thể cảm thấy c&ocirc; đơn ngay cả khi họ được bao quanh giữa những người kh&aacute;c.</p> <div style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, m&ocirc;i trường sống cũng l&agrave; những yếu tố ảnh hưởng đến sự c&ocirc; đơn: C&ocirc;ng việc &aacute;p lực dễ l&agrave;m ch&uacute;ng ta mệt mỏi, stress v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; mối quan hệ t&iacute;ch cực với đồng nghiệp. Ch&iacute;nh n&oacute; cũng l&agrave; cũng l&agrave;m nguy&ecirc;n nh&acirc;n mối quan hệ gia đ&igrave;nh trở n&ecirc;n xa c&aacute;ch. Việc sử dụng mạng x&atilde; hội thường xuy&ecirc;n khiến ch&uacute;ng ta &iacute;t tương t&aacute;c thực tế với bạn b&egrave; hơn, x&acirc;y dựng một h&igrave;nh ảnh ho&agrave;n hảo của m&igrave;nh tr&ecirc;n thế giới ảo l&agrave;m x&atilde; hội &iacute;t hạnh ph&uacute;c hơn,&hellip;</div> <div>&nbsp;</div> <h2>Khoa học n&oacute;i g&igrave; về c&ocirc; đơn</h2> <div> <p style="text-align: justify;">Theo Psychology Today, khi cảm thấy c&ocirc; đơn, hệ thần kinh sự tự động chuyển sang chế độ &ldquo;tự vệ&rdquo; khiến con người thu m&igrave;nh lại, m&agrave;i m&ograve;n cảm x&uacute;c, cư xử th&ocirc; lỗ ngay cả khi kh&ocirc;ng c&oacute; mối đe dọa thực sự n&agrave;o xung quanh. Sự c&ocirc; đơn với lớp vỏ bọc c&aacute;ch biết với thế giới khiến con người h&agrave;nh xử như thể kh&ocirc;ng &ndash; cần &ndash; bất &ndash; cứ &ndash; ai hoặc tự xa l&aacute;nh mọi người, tr&aacute;nh n&eacute; với cuộc sống v&agrave; sống với nội t&acirc;m của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Dần dần, ch&iacute;nh sự c&ocirc; đơn n&agrave;y khiến nhiều người trầm cảm.</p> <p style="text-align: justify;">Năm 2015, một ph&acirc;n t&iacute;ch tổng hợp do Julianne Holt-Lunstad thuộc đại học Brigham Young để ph&aacute;t hiện ra rằng, những người được ph&acirc;n loại l&agrave; c&ocirc; đơn c&oacute; nguy cơ tử vong cao hơn 26% so với người b&igrave;nh thường. Một nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c được thực hiện bởi Tiến sĩ Dhruv Khullar l&agrave;m việc tại Đại học Y Weill Cornell Medicine (New York, Mỹ) cũng cho biết việc c&ocirc; lập với x&atilde; hội c&oacute; thể khiến một người bị gi&aacute;n đoạn giấc ngủ v&agrave; suy giảm nhận thức nhanh ch&oacute;ng, tiến triển nhanh đến bệnh Alzheimer. H&agrave;ng loạt c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c về c&ocirc; đơn cũng cho thấy rằng, c&ocirc; đơn l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến rất nhiều vấn đề sức khỏe kh&aacute;c như đau tim, đột quỵ, ung thư, rối loạn chức năng ăn uống, suy giảm hệ thống miễn dịch,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Một nghi&ecirc;n cứu song sinh t&igrave;m thấy bằng chứng cho thấy&nbsp;di truyền chiếm khoảng một nửa số kh&aacute;c biệt c&oacute; thể đo lường được trong sự c&ocirc; đơn giữa những người lớn, tương tự như ước t&iacute;nh di truyền được t&igrave;m thấy trước đ&acirc;y ở trẻ em. Những gen n&agrave;y hoạt động theo c&aacute;ch thức tương tự như ở nam v&agrave; nữ. Nghi&ecirc;n cứu kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy những đ&oacute;ng g&oacute;p từ m&ocirc;i trường n&oacute;i chung cho sự c&ocirc; đơn của người lớn.</p> <h2 style="text-align: justify;">Ảnh hưởng của c&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;?</h2> <h3 style="text-align: justify;"><span id="Sức_khỏe_t&acirc;m_thần" class="mw-headline">Sức khỏe t&acirc;m thần</span></h3> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn c&oacute; li&ecirc;n quan đến sầu muộn, v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một yếu tố nguy cơ dẫn đến&nbsp;tự s&aacute;t. <span class="cx-segment" data-segmentid="165">Ở người lớn, sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể dẫn đến trầm cảm hoặc c&aacute;c chứng nghiện chất k&iacute;ch th&iacute;ch.</span> <span class="cx-segment" data-segmentid="169">Sự c&ocirc; đơn cũng được li&ecirc;n kết với một loại rối loạn nh&acirc;n c&aacute;ch Schizoid, trong đ&oacute; người ta c&oacute; thể nh&igrave;n thế giới một c&aacute;ch kh&aacute;c biệt v&agrave; trải nghiệm cảm gi&aacute;c xa l&aacute;nh x&atilde; hội, được m&ocirc; tả như l&agrave; một sự&nbsp;<em>tự đ&agrave;y ải (the self in exile)</em>.</span></p> <p><img style="width: 601px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/692f116c-cbdb-44b0-96bc-7f2d969a3806" alt="trầm-cảm" height="400" /></p> <p style="text-align: justify;">Ở trẻ em, thiếu kết nối x&atilde; hội c&oacute; mối quan hệ trực tiếp với một số h&agrave;nh vi chống đối x&atilde; hội v&agrave; tự hủy hoại, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; nhất l&agrave; h&agrave;nh vi th&ugrave; địch v&agrave; phạm ph&aacute;p.&nbsp;Ở cả trẻ em v&agrave; người lớn, sự c&ocirc; đơn thường c&oacute; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến học tập v&agrave; tr&iacute; nhớ.&nbsp;Sự gi&aacute;n đoạn của nhịp điệu giấc ngủ c&oacute; ảnh hưởng đ&aacute;ng kể đến khả năng hoạt động trong cuộc sống thường ng&agrave;y.</p> <h3 style="text-align: justify;"><span id="S.E1.BB.A9c_kh.E1.BB.8Fe_th.E1.BB.83_ch.E1.BA.A5t"></span><span id="Sức_khỏe_thể_chất" class="mw-headline">Sức khỏe thể chất</span></h3> <p style="text-align: justify;"><span class="cx-segment" data-segmentid="167">Việc c&ocirc; đơn c&oacute; thể dẫn đến chất lượng giấc ngủ k&eacute;m hơn, v&agrave; do đ&oacute; l&agrave;m giảm qu&aacute; tr&igrave;nh hồi phục cơ thể.</span></p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn k&eacute;o d&agrave;i (m&atilde;n t&iacute;nh) c&oacute; thể l&agrave; một t&igrave;nh trạng sức khỏe nghi&ecirc;m trọng, đe dọa đến t&iacute;nh mạng.&nbsp;N&oacute; đ&atilde; được chứng minh c&oacute; mối li&ecirc;n quan với sự gia tăng nguy cơ đột quỵ v&agrave; bệnh tim mạch. Sự c&ocirc; đơn cho thấy l&agrave;m tăng tỷ lệ cao huyết &aacute;p, cholesterol cao v&agrave; b&eacute;o ph&igrave;.<sup id="cite_ref-Cacioppo,_J_2010_p218-227_40-0" class="reference"></sup></p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn cũng được chứng minh l&agrave;m tăng nồng độ cortisol trong cơ thể.&nbsp;Nếu t&igrave;nh trạng n&agrave;y tiếp tục k&eacute;o d&agrave;i,&nbsp;mức cortisol cao c&oacute; thể g&acirc;y lo lắng, trầm cảm, c&aacute;c vấn đề về ti&ecirc;u h&oacute;a, bệnh tim, rối loạn giấc ngủ v&agrave; tăng c&acirc;n.<sup id="cite_ref-41" class="reference"></sup></p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể g&acirc;y ra giảm khả năng&nbsp;miễn dịch tế b&agrave;o tăng c&aacute;c nguy cơ mắc bệnh, l&agrave;m giảm hiệu quả của vắc-xin, đồng thời l&agrave;m tăng c&aacute;c triệu chứng của c&aacute;c bệnh th&ocirc;ng thường.</p> <p><img style="width: 627px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/21d55f3d-d69f-4575-aa04-6ca0f207dc9f" alt="benh-tim-mach-768x432" height="353" /></p> <h2 style="text-align: justify;">L&agrave;m g&igrave; để chữa trị v&agrave; ph&ograve;ng ngừa c&ocirc; đơn</h2> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ c&ocirc; đơn ng&agrave;y c&agrave;ng cao bất chấp thu nhập, tuổi t&aacute;c hay t&igrave;nh trạng sức khỏe. Th&acirc;m ch&iacute;, tại nhiều quốc gia tr&ecirc;n thế giới, rất nhiều chiến dịch chống c&ocirc; đơn được triển khai. Tuy nhi&ecirc;n, điều quan trọng để tho&aacute;t khỏi c&ocirc; đơn l&agrave; xuất ph&aacute;t từ ch&iacute;nh những người trong cuộc.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y bắt đầu bằng việc nhận thức được nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến m&igrave;nh cảm thấy c&ocirc; đơn v&agrave; những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực của n&oacute;. Sau đ&oacute;, tự chữa l&agrave;nh cho bản th&acirc;n bằng c&aacute;ch đối xử thật tốt với ch&iacute;nh m&igrave;nh, l&agrave;m những điều m&igrave;nh thấy hứng th&uacute; nhất, khiến bản th&acirc;n m&igrave;nh hạnh ph&uacute;c v&agrave; tự h&agrave;o. Đi xem phim, ăn m&oacute;n ăn y&ecirc;u th&iacute;ch, shopping hay đơn giản l&agrave; đọc s&aacute;ch v&agrave; lắng nghe những bản nhạc y&ecirc;u th&iacute;ch cảm nhận sự thư gi&atilde;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i th&uacute; cưng để tăng cảm gi&aacute;c kết nối v&agrave; giảm bớt cảm gi&aacute;c lạc l&otilde;ng. Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; hẳn một liệu ph&aacute;p l&agrave; liệu ph&aacute;p vật nu&ocirc;i&nbsp;trị liệu (liệu ph&aacute;p th&uacute; cưng), hoặc điều trị nhờ hỗ trợ của động vật.&nbsp;C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu v&agrave; khảo s&aacute;t chỉ ra rằng sự hiện diện của c&aacute;c bạn đồng h&agrave;nh động vật như ch&oacute;, m&egrave;o, thỏ v&agrave; chuột lang c&oacute; thể giảm bớt cảm gi&aacute;c trầm cảm v&agrave; c&ocirc; đơn ở một số người bị bệnh. Ngo&agrave;i sự đồng h&agrave;nh, bản th&acirc;n th&uacute; cưng cũng l&agrave;m tăng cơ hội giao tiếp giữa c&aacute;c chủ vật nu&ocirc;i với nhau.</p> <p><img style="width: 100%;" src="../../../public_files/49d66e90-54a1-4d79-b063-3fd3d884a034" alt="nu&ocirc;i-th&uacute;-cưng" /></p> <p style="text-align: justify;">Đừng qu&ecirc;n d&agrave;nh thời gian để chia sẻ với mọi người, tham gia những c&acirc;u lạc bộ c&ugrave;ng sở th&iacute;ch, t&igrave;m lại những người bạn cũ, đăng k&yacute; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện,&hellip; v&agrave; đặc biệt h&atilde;y mở l&ograve;ng để chia sẻ, lắng nghe v&agrave; được y&ecirc;u thương. Khi bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng đối mặt v&agrave; tự tin với ch&iacute;nh m&igrave;nh, th&igrave; d&ugrave; c&oacute; ở một m&igrave;nh, muốn đi nhanh hay muốn đi xa c&ugrave;ng nhau cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề đ&aacute;ng lo ngại phải kh&ocirc;ng?</p> <p><img style="width: 506px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/53f754ff-0ae3-4a34-b512-13b519d8e15c" alt="hoạt-động-tập-th&ecirc;" height="337" /></p> </div> <h2 style="text-align: justify;">Liệu c&ocirc; đơn c&oacute; mặt tốt kh&ocirc;ng?</h2> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; c&ocirc; đơn g&acirc;y nhiều vấn đề đối với sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, tuy nhi&ecirc;n n&oacute; cũng được cho l&agrave; c&oacute; những mặt tốt.Vậy, những mặt tốt của c&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn c&oacute; thể c&oacute; hiệu ứng t&iacute;ch cực l&ecirc;n c&aacute; nh&acirc;n. Một nghi&ecirc;n cứu&nbsp;thấy rằng, mặc d&ugrave; d&agrave;nh thời gian một m&igrave;nh c&oacute; xu hướng l&agrave;m giảm t&acirc;m trạng của một người v&agrave; tăng cảm gi&aacute;c c&ocirc; đơn, nhưng n&oacute; cũng gi&uacute;p n&acirc;ng cao khả năng&nbsp;nhận thức, chẳng hạn như việc cải thiện sự&nbsp;tập trung. Sự c&ocirc; độc cũng gắn liền với việc ph&aacute;t triển những trải nghiệm t&iacute;ch cực kh&aacute;c, như trải nghiệm t&ocirc;n gi&aacute;o, v&agrave; x&acirc;y dựng bản sắc c&aacute; thể như một nhiệm vụ đơn độc được sử dụng trong nghi thức th&ocirc;ng qua đ&aacute;nh dấu một thanh thiếu ni&ecirc;n trở th&agrave;nh một người lớn.</p> <p><img style="width: 686px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/254b3c64-ee1f-4094-a11a-d66690a0cf72" alt="c&ocirc;-đơn-l&agrave;-g&igrave;_3" height="380" /></p> <p style="text-align: justify;">Sự c&ocirc; đơn cũng c&oacute; thể đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;s&aacute;ng tạo. &nbsp;Ở một số người, tạm thời hoặc k&eacute;o d&agrave;i sự c&ocirc; đơn l&agrave;m bộc lộ tư duy nổi bật về nghệ thuật v&agrave; s&aacute;ng tạo, v&iacute; dụ, như trường hợp của c&aacute;c nh&agrave; thơ v&agrave; rất nhiều nhạc sĩ. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bản th&acirc;n sự c&ocirc; đơn đảm bảo sự cho s&aacute;ng tạo, thay v&agrave;o đ&oacute;, n&oacute;&nbsp;ảnh hưởng đến chủ đề của nghệ sĩ v&agrave; nhiều khả năng c&oacute; mặt ở những c&aacute; nh&acirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động s&aacute;ng tạo.</p> <h3>C&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;?</h3> <p><img style="width: 513px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="../../../public_files/d06a47f4-2ddd-4f28-8f97-04e6bf8ded5e" alt="C&ocirc;-đơn-la-g&igrave;_4-768x402" height="269" /></p> <p>C&ocirc; đơn l&agrave; g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; cảm gi&aacute;c mỗi người đều phải trải qua, c&oacute; người may mắn vượt qua n&oacute; hoặc sống chung với n&oacute; như một người bạn, nhưng c&oacute; người lại kh&ocirc;ng thể vượt qua được cảm gi&aacute;c ấy. Đ&oacute; l&agrave; phụ thuộc v&agrave; mỗi người. D&ugrave; bạn c&oacute; c&ocirc; đơn hay kh&ocirc;ng, h&atilde;y dũng cảm bước tiếp, h&atilde;y mở l&ograve;ng để đ&oacute;n nhận y&ecirc;u thương.</p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p> </div> </div>