tek4

Dù rất phức tạp nhưng 96% cơ thể người được hợp thành từ 4 nguyên tố này

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Bạn biết về c&aacute;c nguy&ecirc;n tố ho&aacute; học, về <span class="st"><em>Bảng tuần ho&agrave;n</em> Mendeleev. Đến 12 năm 2016, bảng tuần ho&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table">118 nguy&ecirc;n tố</a> được x&aacute;c nhận tồn tại. Tr&ecirc;n thế giới c&oacute; rất nhiều c&aacute;c nguy&ecirc;n tố ho&aacute; học, ch&uacute;ng tồn tại ở khắp mọi nơi. Tuy nhi&ecirc;n, bạn đ&atilde; bao giờ tự hỏi, liệu cơ thể của m&igrave;nh được tạo n&ecirc;n từ những nguy&ecirc;n tố g&igrave; hay chưa? Liệu trong cơ thể người c&oacute; tồn tại lưu huỳnh, c&oacute; Magie hay Kali hay kh&ocirc;ng? C&acirc;u trả lời sẽ l&agrave;m bạn bất ngờ về cơ thể của m&igrave;nh đ&oacute;.</span></p> <p><img class=" wp-image-5026 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/Cơ-thể-người_3.jpg" alt="Cơ thể người_3" width="658" height="395" /></p> <p style="text-align: justify;">Thực chất th&igrave; cơ thể con người được tạo th&agrave;nh từ khoảng 60 nguy&ecirc;n tố h&oacute;a học kh&aacute;c nhau từ Oxy, cho đến Kẽm, Sắt..., tuy nhi&ecirc;n phần lớn cơ thể của bạn (khoảng gần 96%!) được tạo th&agrave;nh từ bốn nguy&ecirc;n tố chủ chốt: Oxy, Carbon, Hydro v&agrave; Nitơ - v&agrave; phần nhiều trong số được l&agrave; những hợp chất ở dạng lỏng. 4% c&ograve;n lại của cơ thể bao gồm một số &iacute;t của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong bảng tuần ho&agrave;n.</p> <h2>Oxi, nguy&ecirc;n tố chiếm đến 65% cơ thể</h2> <p style="text-align: justify;">Quả thật kh&ocirc;ng ngoa khi n&oacute;i rằng Oxy l&agrave; nguy&ecirc;n tố sự sống. Oxy chiếm tới 65% trong tổng trọng lượng cơ thể con người. Tuy nhi&ecirc;n, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; cơ thể bạn tr&agrave;n đầy kh&ocirc;ng kh&iacute;. Hầu hết Oxy trong cơ thể người tồn tại dưới dạng li&ecirc;n kết với hydro ở dạng nước. Chắc hẳn bạn đ&atilde; từng nghe về điều n&agrave;y trước đ&acirc;y, đại loại như 2/3 cơ thể l&agrave; nước, hay 75% hoặc thậm ch&iacute; qu&aacute; đ&aacute;ng hơn 90% cơ thể l&agrave; nước. Thực sự th&igrave; c&aacute;c con số sau được l&agrave;m tr&ograve;n v&agrave; đ&ocirc;i khi hơi cường điệu hoặc những t&aacute;c giả viết về nước v&igrave; một mục đ&iacute;ch g&igrave; đ&oacute; cố t&igrave;nh hoặc v&ocirc; &yacute; lấy tỷ lệ nước cụ thể trong một số bộ phận như Tim (73%) hay phổi (83%) chẳng hạn. Nhưng d&ugrave; c&oacute; bị cường điệu th&aacute;i qu&aacute; đi chăng nữa th&igrave; thực chất cơ thể con người cũng c&oacute; khoảng 60% l&agrave; nước v&agrave; phần lớn trong đ&oacute; l&agrave; Oxy. N&oacute; gi&uacute;p cơ thể điều chỉnh nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất thẩm thấu, cũng như duy tr&igrave; c&aacute;c hoạt động trao đổi chất trong cơ thể.</p> <p><img class=" wp-image-5029 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/oxygen.jpg" alt="oxygen" width="657" height="429" /></p> <p style="text-align: justify;">Ở dạng kh&iacute;, Oxy tồn tại chủ yếu trong phổi v&agrave; m&aacute;u của bạn. Oxy l&agrave; một yếu tố trung t&acirc;m trong h&ocirc; hấp tế b&agrave;o hiếu kh&iacute;, trong đ&oacute; ty thể trong c&aacute;c tế b&agrave;o của bạn sử dụng Oxy để ph&aacute; vỡ c&aacute;c cấu tr&uacute;c glucose (đường) nhằm sản sinh ra adenosine triphosphate, c&ograve;n được gọi l&agrave; ATP. ATP l&agrave; ph&acirc;n tử vận chuyển năng lượng từ thức ăn đến c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh tế b&agrave;o kh&aacute;c trong cơ thể. Hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, Oxy gi&uacute;p đốt ch&aacute;y đường v&agrave; tạo ra năng lượng cho to&agrave;n bộ c&aacute;c hoạt động của bạn. Do đ&oacute;, th&ocirc;ng thường th&igrave; bạn sẽ chẳng thể sống nếu thiếu Oxy.</p> <p style="text-align: justify;">Qu&aacute; tr&igrave;nh Oxy ho&aacute; n&agrave;y của Oxy trong hầu hết c&aacute;c trường hợp l&agrave; điều tốt. Tuy nhi&ecirc;n, việc c&oacute; qu&aacute; nhiều Oxy cũng c&oacute; thể g&acirc;y tổn thương cho c&aacute;c tế b&agrave;o v&agrave; m&ocirc; trong cơ thể. Một số nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chỉ ra điều n&agrave;y.</p> <h2>Carbon, 18% nguy&ecirc;n tố của sự sống</h2> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng ta thường ph&acirc;n biệt giữa chất v&ocirc; cơ v&agrave; hữu cơ bằng sự xuất hiện của Carbon. Carbon được coi l&agrave; nguy&ecirc;n tố của sự sống v&agrave; cũng l&agrave; nguy&ecirc;n tố chiếm tỷ lệ nhiều thứ hai trong cơ thể sau Oxy. N&oacute; chiếm 18 phần trăm khối lượng cơ thể của bạn. Carbon được cho l&agrave; "đồng nghĩa với sự sống" bởi v&igrave; bốn vị tr&iacute; li&ecirc;n kết trong nguy&ecirc;n tử của n&oacute; cho ph&eacute;p n&oacute; cả khả năng x&acirc;y dựng l&ecirc;n c&aacute;c chuỗi ph&acirc;n tử d&agrave;i, phức tạp với nhiều chức năng kh&aacute;c nhau để duy tr&igrave; sự sống. Ch&uacute;ng được gọi l&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n tử hữu cơ bao gồm những thứ như: Carbohydrate, Lipid (c&ograve;n gọi l&agrave; chất b&eacute;o), Protein v&agrave; Axit Nucleic (tạo n&ecirc;n DNA v&agrave; RNA). Đ&acirc;y l&agrave; những hợp chất thiết yếu cho sự sống. Do đ&oacute; những ph&acirc;n tử c&oacute; th&agrave;nh phần carbon n&agrave;y được coi l&agrave; những khối tạo dựng n&ecirc;n sự sống.</p> <p><img class=" wp-image-5028 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/Carbon.jpg" alt="Carbon" width="629" height="472" /></p> <h2>Hydro, 10% cơ thể người l&agrave; Hydro</h2> <p style="text-align: justify;">Hydro l&agrave; nguy&ecirc;n tố phổ biến nhất trong vũ trụ, nhưng trong cơ thể con người, n&oacute; chỉ chiếm vị tr&iacute; thứ ba (khoảng 10% trọng lượng cơ thể của bạn). Phần lớn Hydro cũng đến từ lượng nước trong cơ thể bạn. Mỗi ph&acirc;n tử nước (H2O) c&oacute; chứa hai nguy&ecirc;n tử hydro v&agrave; một nguy&ecirc;n tử oxy. Do đ&oacute;, nếu cũng như Oxy, Hydro tồn tại phần lớn ở dạng nước. Tuy nhi&ecirc;n, một vai tr&ograve; quan trọng kh&aacute;c của Hydro trong cơ thể người l&agrave; nguy&ecirc;n tố tạo n&ecirc;n DNA: c&aacute;c li&ecirc;n kết Hydro l&agrave; thứ mang lại h&igrave;nh dạng xoắn k&eacute;p cho DNA nhằm tạo ra nhiều kh&ocirc;ng gian để lưu trữ th&ocirc;ng tin di truyền của con người.</p> <p><img class=" wp-image-5027 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nước-trong-cơ-thể-người.png" alt="Nước trong cơ thể người" width="615" height="328" /></p> <h2>3% cơ thể người l&agrave; Nitơ</h2> <p style="text-align: justify;">78% kh&ocirc;ng kh&iacute; tồn tại tr&ecirc;n tr&aacute;i đất l&agrave; nitơ, do đ&oacute;, về mặt l&yacute; thuyết th&igrave; mức độ nitơ trong cơ thể của bạn dao động theo từng hơi thở. Tuy nhi&ecirc;n lượng nitơ n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;ng kể so với tổng số Nitơ c&oacute; trong cơ thể bạn. Nitơ chủ yếu được t&igrave;m thấy trong c&aacute;c li&ecirc;n kết với c&aacute;c nguy&ecirc;n tố kh&aacute;c trong c&aacute;c ph&acirc;n tử hữu cơ như axit amin, tạo ra peptide v&agrave; protein, v&agrave; trong axit nucleic, tạo n&ecirc;n c&aacute;c vật chất di truyền như DNA v&agrave; RNA.&nbsp;Nitơ chỉ chiếm 3 phần trăm cơ thể con người, v&agrave; nguồn cung cấp Nitơ chủ yếu cho cơ thể l&agrave; từ c&aacute;c loại thực phẩm bạn ti&ecirc;u thụ h&agrave;ng ng&agrave;y.</p> <p><img class=" wp-image-5030 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/DNA.jpg" alt="DNA" width="634" height="357" /></p> <h2>4% c&ograve;n lại của cơ thể người l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Phần c&ograve;n lại của cơ thể chủ yếu được tạo th&agrave;nh từ nguy&ecirc;n tố như canxi, phốt pho, kali, lưu huỳnh, natri, clo v&agrave; magi&ecirc;. C&aacute;c nguy&ecirc;n tố n&agrave;y chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ thể người, tuy nhi&ecirc;n lại đ&oacute;ng một vai tr&ograve; cực quỳ quan trọng. N&oacute; giữ cho cơ bắp hoạt động, tổng hợp protein, hỗ trợ ti&ecirc;u h&oacute;a, tuần ho&agrave;n v&agrave; nhiều chức năng kh&aacute;c của cơ thể.</p> <p style="text-align: justify;">Nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả. Trong cơ thể c&ograve;n c&oacute; một tỷ lệ rất rất nhỏ c&aacute;c nguy&ecirc;n tố chiếm chưa đến 0,01% cơ thể người, được gọi l&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng như: boron, cadmium, crom, coban, đồng, flo, iốt, sắt, mangan, molypden, selen, silic, thiếc, vanadi, v&agrave; kẽm... Mặc d&ugrave; chiếm tỷ lệ cực kỳ nhỏ như vậy, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng quan trọng. Một số chức năng của ch&uacute;ng vẫn c&ograve;n l&agrave; b&iacute; ẩn, tuy nhi&ecirc;n đa phần trong số ch&uacute;ng thực sự cần thiết cho sự sống của bạn.</p> <p><img class=" wp-image-5031 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/Nguy&ecirc;n-tố-vi-lượng-trong-cơ-thể.jpg" alt="Nguy&ecirc;n tố vi lượng trong cơ thể" width="644" height="338" /></p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; chiếm tỷ lệ lớn hay rất nhỏ th&igrave; mỗi nguy&ecirc;n tố tồn tại trong cơ thể đều đ&oacute;ng một vai tr&ograve; rất quan trọng đối với sự sống. Từ nước đến những ph&acirc;n tử v&agrave;ng nhỏ nhất trong cơ thể đều c&oacute; l&iacute; do tồn tại của n&oacute;. V&igrave; vậy h&atilde;y ch&uacute; &yacute; đến ch&uacute;ng nhiều nh&eacute;. Sức khoẻ l&agrave; vốn qu&yacute; gi&aacute; nhất của mỗi con người ch&uacute;ng ta. H&atilde;y theo d&otilde;i chuy&ecirc;n mục <a href="https://tek4.vn/kien-thuc/khoa-hoc/">Khoa học</a> của <a href="https://tek4.vn">tek4.vn</a> để cập nhật th&ecirc;m những kiến thức khoa học th&uacute; vị nh&eacute;!</p> <p style="text-align: right;"><strong>Tham khảo: Askabiologist</strong></p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>