tek4

Foreach trong PHP

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
<p>V&ograve;ng lặp Foreach trong PHP được sử dụng để lặp qua c&aacute;c phần tử của một mảng. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ t&igrave;m hiểu về kh&aacute;i niệm n&agrave;y c&ugrave;ng với v&iacute; dụ.</p> <h1>V&ograve;ng lặp Foreach trong PHP</h1> <p>Trong b&agrave;i trước, ta đ&atilde; t&igrave;m hiểu về v&ograve;ng lặp For v&agrave; sử dụng v&ograve;ng lặp For để in ra c&aacute;c gi&aacute; trị của phần tử c&oacute; trong một mảng.</p> <p>V&iacute; dụ: In ra c&aacute;c phần tử của mảng bằng v&ograve;ng lặp for.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php $sinh_vien = array ("Truong Y", "Truong Luat", "Truong Ky thuat"); for($i=0; $i &lt; count($sinh_vien); $i++) { echo "$sinh_vien[$i]\r\n"; } ?&gt;</pre> <p>Kết quả:</p> <pre>Truong Y Truong Luat Truong Ky thuat</pre> <p>Tuy nhi&ecirc;n, ngo&agrave;i v&ograve;ng lặp For, ta c&oacute; một v&ograve;ng lặp For ở dạng kh&aacute;c l&agrave; Foreach ngắn gọn hơn cho việc in ra c&aacute;c gi&aacute; trị của phần tử của mảng.</p> <p>V&ograve;ng lặp foreach được sử dụng để duyệt qua c&aacute;c phần tử của mảng. N&oacute; chỉ hoạt động với mảng v&agrave; đối tượng. N&oacute; sẽ đưa ra lỗi nếu ta cố gắng sử dụng n&oacute; với c&aacute;c biến của kiểu dữ liệu kh&aacute;c nhau. N&oacute; cung cấp một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng nhất để lặp qua c&aacute;c phần tử của một mảng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong v&ograve;ng lặp foreach, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng cần tăng gi&aacute; trị cho biến đếm.</p> <p>C&oacute; 2 kiểu c&uacute; ph&aacute;p kh&aacute;c nhau cho v&ograve;ng lặp Foreach:</p> <p><em>C&uacute; ph&aacute;p:</em></p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">foreach (mảng as phần_tử) {&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; //Đoạn m&atilde; thực thi }</pre> <p><em>C&uacute; ph&aacute;p 2:</em></p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">foreach (iterable_expression as $key =&gt; $value){ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; //Đoạn m&atilde; }</pre> <p>Trong c&uacute; ph&aacute;p thứ nhất, v&ograve;ng lặp Foreach được sử dụng để duyệt qua c&aacute;c phần tử của mảng. C&uacute; ph&aacute;p thứ 2 được sử dụng để duyệt qua mảng c&oacute; cặp kh&oacute;a v&agrave; gi&aacute; trị. Bằng c&aacute;ch sử dụng v&ograve;ng lặp Foreach, đoạn m&atilde; sẽ tr&ocirc;ng dễ hiểu hơn v&agrave; ngắn gọn hơn.</p> <p>V&iacute; dụ 2:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; $sinh_vien = array ("Truong Y", "Truong Luat", "Truong Ky thuat");&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; foreach ($sinh_vien as $phan_tu) {&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; echo "$phan_tu\r\n"; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }&nbsp; ?&gt;</pre> <p>Kết quả:</p> <pre>Truong Y Truong Luat Truong Ky thuat</pre> <p>V&ograve;ng lặp For v&agrave; Foreach đều c&oacute; thể được sử dụng với mảng để in ra c&aacute;c gi&aacute; trị phần tử. Tuy nhi&ecirc;n, trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, bằng c&aacute;ch sử dụng v&ograve;ng lặp Foreach, ta c&oacute; thể thu gọn đoạn m&atilde; hơn.</p> <p>V&iacute; dụ 3: Đối với mảng c&oacute; chứa cặp kh&oacute;a v&agrave; gi&aacute; trị, ta sẽ sử dụng v&ograve;ng lặp foreach như sau.</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php&nbsp; $sinh_vien = array ( "ID_sv" =&gt; 2,&nbsp; "Ten_sv" =&gt; "Nam" );&nbsp; foreach ($sinh_vien as $khoa =&gt; $gia_tri) {&nbsp; &nbsp;&nbsp;echo $khoa . " : " . $gia_tri;&nbsp; &nbsp;&nbsp;echo "\r\n";&nbsp;&nbsp; }&nbsp; ?&gt;</pre> <p>Kết quả:</p> <p>ID_sv : 2</p> <p>Ten_sv : Nam</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về v&ograve;ng lặp Foreach trong PHP. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người!</p>