tek4

Giới thiệu về PHP

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
<p>Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, tek4 sẽ giới thiệu về PHP cho c&aacute;c bạn, một số kh&aacute;i niệm cơ bản v&agrave; c&aacute;c đặc điểm của ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh PHP.</p> <h1>PHP l&agrave; g&igrave;?</h1> <ul> <li>PHP l&agrave; từ viết tắt của Hypertext Preprocessor.</li> <li>PHP l&agrave; một ng&ocirc;n ngữ kịch bản m&atilde; nguồn mở, được sử dụng phổ biến cho c&aacute;c trang Web.</li> <li>PHP l&agrave; một ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh b&ecirc;n ph&iacute;a m&aacute;y chủ, do đ&oacute;, c&aacute;c tập lệnh PHP được thực thi tr&ecirc;n m&aacute;y chủ.</li> <li>Ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; để tải xuống v&agrave; sử dụng PHP.</li> </ul> <h1>Tệp PHP l&agrave; g&igrave;?</h1> <ul> <li>C&aacute;c tệp PHP c&oacute; thể chứa c&aacute;c thẻ HTML, CSS, JavaScript v&agrave; đoạn m&atilde; PHP.</li> <li>Tệp PHP c&oacute; phần mở rộng l&agrave; .php.</li> <li>Điều kh&aacute;c biệt giữa PHP với ng&ocirc;n ngữ ph&iacute;a m&aacute;y kh&aacute;ch như HTML l&agrave; đoạn m&atilde; được chứa trong tệp PHP được thực thi tr&ecirc;n m&aacute;y chủ trong khi m&atilde; HTML được hiển thị trực tiếp tr&ecirc;n tr&igrave;nh duyệt. Đầu ti&ecirc;n đoạn m&atilde; PHP được thực thi tr&ecirc;n m&aacute;y chủ v&agrave; sau đ&oacute; kết quả được trả về cho tr&igrave;nh duyệt ph&iacute;a m&aacute;y kh&aacute;ch.</li> <li>Đoạn m&atilde; PHP được thực thi tr&ecirc;n m&aacute;y chủ v&agrave; kết quả được trả về tr&igrave;nh duyệt dưới dạng HTML thuần t&uacute;y.</li> </ul> <h1>PHP c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave;?</h1> <ul> <li>PHP c&oacute; thể tạo nội dung trang Web động.</li> <li>PHP c&oacute; thể tạo, mở, đọc, ghi, x&oacute;a v&agrave; đ&oacute;ng c&aacute;c tệp tr&ecirc;n m&aacute;y chủ.</li> <li>PHP c&oacute; thể thu thập dữ liệu biểu mẫu.</li> <li>PHP c&oacute; thể gửi v&agrave; nhận cookie.</li> <li>PHP c&oacute; thể th&ecirc;m, x&oacute;a, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.</li> <li>PHP c&oacute; thể được sử dụng để kiểm so&aacute;t quyền truy cập của người d&ugrave;ng.</li> <li>PHP c&oacute; thể m&atilde; h&oacute;a dữ liệu.</li> </ul> <h1>Tại sao lại sử dụng PHP?</h1> <ul> <li>PHP chạy tr&ecirc;n nhiều nền tảng kh&aacute;c nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)</li> <li>PHP tương th&iacute;ch với hầu hết c&aacute;c m&aacute;y chủ được sử dụng ng&agrave;y nay (Apache, IIS, v.v.)</li> <li>PHP hỗ trợ cho nhiều loại cơ sở dữ liệu.</li> <li>PHP rất dễ đọc v&agrave; chạy hiệu quả ở ph&iacute;a m&aacute;y chủ.</li> </ul> <h1>C&aacute;c đặc điểm của PHP</h1> <p>Năm đặc điểm quan trọng của PHP:</p> <ol> <li>T&iacute;nh đơn giản</li> <li>T&iacute;nh hiệu quả</li> <li>T&iacute;nh an to&agrave;n</li> <li>T&iacute;nh linh hoạt</li> <li>T&iacute;nh dễ d&agrave;ng</li> </ol> <h1>C&uacute; ph&aacute;p trong PHP</h1> <p>Một tập lệnh PHP c&oacute; thể được đặt ở bất kỳ đ&acirc;u trong tệp với đu&ocirc;i l&agrave; .php v&agrave; một tập lệnh PHP bắt đầu bằng c&uacute; ph&aacute;p như sau:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="generic">&lt;?php //Đoạn m&atilde; ?&gt;</pre> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute;: C&aacute;c c&acirc;u lệnh PHP kết th&uacute;c bằng dấu chấm phẩy (;).</span></strong></p> <p>Một tệp PHP thường chứa c&aacute;c thẻ HTML v&agrave; một số đoạn m&atilde; PHP.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;h1&gt;Thu nghiem PHP&lt;/h1&gt; &lt;?php echo "Xin chao cac ban!"; ?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <h2>Ph&acirc;n biệt chữ hoa chữ thường trong PHP</h2> <p>Trong PHP, c&aacute;c từ kh&oacute;a như if, else, while, echo, c&aacute;c lớp, h&agrave;m v&agrave; h&agrave;m do người d&ugrave;ng định nghĩa sẽ kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt chữ hoa v&agrave; chữ thường. Trong v&iacute; dụ dưới đ&acirc;y, cả ba c&acirc;u lệnh echo sẽ đưa ra kết quả l&agrave; như nhau:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;h1&gt;Thu nghiem PHP&lt;/h1&gt; &lt;?php ECHO "Xin chao cac ban!"; echo "Xin chao cac ban!"; EcHo "Xin chao cac ban!"; ?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre> <p><strong><span style="background-color: #ffff00;">Ch&uacute; &yacute; 2: Trong PHP, t&ecirc;n của c&aacute;c biến sẽ được ph&acirc;n biệt chữ hoa v&agrave; chữ thường.</span></strong></p> <p>Ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về biến của ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh PHP trong c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo.</p> <h2>Ch&uacute; th&iacute;ch trong PHP</h2> <p>Ch&uacute; th&iacute;ch trong m&atilde; PHP sẽ kh&ocirc;ng được thực thi bởi tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch, n&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một phần của chương tr&igrave;nh. Mục đ&iacute;ch duy nhất của n&oacute; l&agrave; được sử dụng để đưa ra th&ecirc;m c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&oacute; &yacute; nghĩa cho người lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Ch&uacute; th&iacute;ch c&oacute; thể được sử dụng để:</p> <ul> <li>Để người kh&aacute;c hiểu được đoạn m&atilde; của bạn.</li> <li>Ch&uacute; th&iacute;ch th&ecirc;m cho c&aacute;c phần đoạn m&atilde; để dễ nhớ hơn.</li> </ul> <p>PHP hỗ trợ một số c&aacute;ch ch&uacute; th&iacute;ch như sau:</p> <p><em>1. Ch&uacute; th&iacute;ch cho một d&ograve;ng sử dụng k&yacute; hiệu dấu (#) hoặc (//)</em></p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php // Ch&uacute; th&iacute;ch echo "Xin chao cac ban!"; # Ch&uacute; th&iacute;ch 2 ?&gt;</pre> <p><em>2. Ch&uacute; th&iacute;ch cho nhi&ecirc;u d&ograve;ng, sử dụng k&yacute; hiệu (/*&hellip;*/)</em></p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="EnlighterJSRAW" data-enlighter-language="php">&lt;?php /* Ch&uacute; th&iacute;ch 1 Ch&uacute; th&iacute;ch 2 Ch&uacute; th&iacute;ch 3 */ echo "Xin chao cac ban!"; ?&gt;</pre> <p>Như vậy, tek4 đ&atilde; giới thiệu về PHP bao gồm c&aacute;c kh&aacute;i niệm cơ bản v&agrave; c&aacute;c c&uacute; ph&aacute;p trong ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh n&agrave;y. Hy vọng mọi người c&oacute; thể nắm được cơ bản về ng&ocirc;n ngữ PHP n&agrave;y. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người đ&atilde; ủng hộ <a href="http://tek4.vn">tek4</a>!</p>