tek4

Hàm console.log() trong JavaScript

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
<p style="text-align: justify;">Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về h&agrave;m console.log() v&agrave; c&aacute;ch thức n&oacute; hoạt động trong JavaScript.</p> <h1>H&agrave;m console.log() trong JavaScript</h1> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt hiện tại đều c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh console, console l&agrave; một m&agrave;n h&igrave;nh được sử dụng cho việc viết c&aacute;c đoạn m&atilde; v&agrave; gỡ lỗi trong c&aacute;c đoạn m&atilde;. Phương thức console.log() được sử dụng để in ra th&ocirc;ng b&aacute;o tới c&aacute;c m&agrave;n h&igrave;nh console n&agrave;y nhằm đưa ra c&aacute;c kết quả cần thiết cho người lập tr&igrave;nh để thao t&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Ta c&oacute; thể mở một tr&igrave;nh duyệt Web Chrome l&ecirc;n, sau đ&oacute; nhấn n&uacute;t F12. Ta nhấp chuột tới thanh c&oacute; chữ "<strong>console</strong>" v&agrave; bắt đầu thực hiện viết c&aacute;c đoạn m&atilde; Javascript v&agrave; thực thi tr&ecirc;n đ&oacute;.</p> <p><img style="width: 995px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/1f365ad5-bcdd-46b5-9960-b9eee904b264" alt="2" height="273" /></p> <p>V&iacute; dụ: In ra gi&aacute; trị được lưu trữ trong một biến.</p> <pre class="language-javascript"><code>let a = 100; console.log(a);</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-javascript"><code>100</code></pre> <p style="text-align: justify;">Khi ta chạy đoạn m&atilde; b&ecirc;n tr&ecirc;n, gi&aacute; trị số 100 sẽ được in tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh console.</p> <p><img style="width: 1003px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/2df78d4c-da93-41cb-b905-7ecf4a2b59d2" alt="3" height="302" /></p> <p><em>C&uacute; ph&aacute;p của h&agrave;m console.log():</em></p> <pre class="language-javascript"><code>console.log(a);</code></pre> <p>Ở đ&acirc;y, a c&oacute; thể l&agrave; t&ecirc;n của biến hoặc một gi&aacute; trị n&agrave;o đ&oacute; bất kỳ.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Ch&uacute;ng ta sẽ sử dụng phương thức console.log() để hiển thị kết quả trong c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo.</strong></p> <p>V&iacute; dụ: In ra một chuỗi k&yacute; tự.</p> <pre class="language-javascript"><code>console.log("Lập tr&igrave;nh JS");</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-javascript"><code>Lập tr&igrave;nh JS</code></pre> <p>V&iacute; dụ 2: In ra c&aacute;c gi&aacute; trị của biến.</p> <pre class="language-javascript"><code>var a = 'Lap trinh JS'; var b = 'can ban'; console.log(a + ' ' + b);</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-javascript"><code>Lap trinh JS can ban</code></pre> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, thay v&igrave; phải viết nhiều c&acirc;u lệnh console.log() để in ra từng gi&aacute; trị của c&aacute;c biến. Ta c&oacute; thể gộp v&agrave; in ra c&aacute;c gi&aacute; trị của c&aacute;c biến trong c&ugrave;ng một h&agrave;m console.log().</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute; dụ 3: In ra nhiều gi&aacute; trị của c&aacute;c biến kh&aacute;c nhau trong c&ugrave;ng một h&agrave;m console.log().</p> <pre class="language-javascript"><code>let a = 100 let b = 300 let c = 450 console.log("a = ", a, "; b = ", b, "; c = ", c)</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-javascript"><code>a = 100 ; b = 300 ; c = 450</code></pre> <p style="text-align: justify;">Như c&oacute; thể thấy từ c&aacute;c v&iacute; dụ tr&ecirc;n, phương thức console.log() gi&uacute;p ta dễ d&agrave;ng xem được c&aacute;c gi&aacute; trị trong c&aacute;c biến. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao n&oacute; thường được sử dụng để in ra c&aacute;c kết quả cần thiết cho việc kiểm tra v&agrave; gỡ lỗi cho c&aacute;c đoạn m&atilde; trong chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về h&agrave;m console.log() trong JavaScript. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo về lập tr&igrave;nh Javascript tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p> <p>P/s: Cảm ơn mọi người đ&atilde; tin tưởng tek4!</p>