tek4

Hãy cẩn thận nếu bạn thích một điều gì đó trên facebook!!!

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Chắc hẳn Facebook l&agrave; một c&ocirc;ng cụ gần như kh&ocirc;ng thể thiếu với mỗi người hiện nay trong việc tương t&aacute;c v&agrave; giữ kết nối với bạn b&egrave;. Tuy nhi&ecirc;n, Facebook kh&ocirc;ng phải l&agrave; một c&ocirc;ng cụ an to&agrave;n. Gần đ&acirc;y nhất l&agrave; b&ecirc; bối l&agrave;m lộ dữ liệu của kh&aacute;ch h&agrave;ng cho Cambridge Analtical. Tuy nhi&ecirc;n, mọi chuyện c&ograve;n c&oacute; vẻ nguy hiểm hơn nhiều, nếu bạn biết rằng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; Facebook m&agrave; bất cứ ai tr&ecirc;n mạng cũng c&oacute; thể t&igrave;m hiểu về bạn, về c&aacute;c sở th&iacute;ch, c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn một c&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch xem tất cả ảnh m&agrave; ai đ&oacute; đ&atilde; th&iacute;ch tr&ecirc;n Facebook.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Đầu ti&ecirc;n, h&atilde;y quyết định bạn sẽ t&igrave;m kiếm ai.</span> <span class="">Ch&uacute;ng ta sẽ sử dụng Mr Siro l&agrave;m v&iacute; dụ.</span> <span class="">Nhập từ kh&oacute;a "<span id="__w2_wyWUEs6I38_answer_content" class="inline_editor_value"><span class="ui_qtext_rendered_qtext"><strong>photos liked by Mr Siro</strong></span></span>" v&agrave;o thanh t&igrave;m kiếm tr&ecirc;n Facebook v&agrave; nhấn enter.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4149 aligncenter" src="../../../wp-content/uploads/2018/11/facebook_photo-like-by-me_1.jpg" alt="facebook_photo like by me_1" width="663" height="181" /></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Tiếp theo, bạn sẽ thấy một trang với một số ảnh của bạn đ&atilde; chọn như ảnh. Nhấp v&agrave;o "Xem tất cả" ở cuối m&agrave;n h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4151 aligncenter" src="../../../wp-content/uploads/2018/11/facebook_photo-like-by-me_2-1.jpg" alt="facebook_photo like by me_2" width="651" height="406" /></p> <p style="text-align: justify;">Tại đ&acirc;y, bạn sẽ xem được to&agrave;n bộ c&aacute;c nội dung ảnh c&ocirc;ng khai m&agrave; Mr Siro đ&atilde; like hoặc được gắn thẻ.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave;m tương tự với c&aacute;c t&agrave;i khoản của một số người nổi tiếng kh&aacute;c, ch&uacute;ng ta cũng thấy kết quả tương tự:</p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4152 aligncenter" src="../../../wp-content/uploads/2018/11/facebook_photo-like-by-me_3.jpg" alt="facebook_photo like by me_3" width="640" height="419" /></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Bạn cũng c&oacute; thể sử dụng mẹo để xem tất cả c&aacute;c ảnh bạn đ&atilde; th&iacute;ch trong những năm gần đ&acirc;y. Chỉ cần nhập "<span class=""><span id="__w2_wyWUEs6I38_answer_content" class="inline_editor_value"><span class="ui_qtext_rendered_qtext"><strong>photos liked by me</strong></span></span></span>" v&agrave;o thanh t&igrave;m kiếm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tất nhi&ecirc;n, đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; một c&aacute;ch xem ho&agrave;n hảo.</span> <span class="">Nếu bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; bạn b&egrave; với người đ&atilde; đăng ảnh m&agrave; bạn b&egrave; của bạn th&iacute;ch, bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy ảnh đ&oacute;, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o c&agrave;i đặt bảo mật của người đăng.</span> <span class="">Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; một t&iacute;nh năng kh&aacute; th&uacute; vị cho những ai t&ograve; m&ograve;.<br /></span></span></p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; cuối c&ugrave;ng h&atilde;y lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; khi bạn tương t&aacute;c bất cứ điều g&igrave; tr&ecirc;n Facebook nếu bạn kh&ocirc;ng muốn n&oacute; trở th&agrave;nh một nguồn r&ograve; rỉ th&ocirc;ng tin về bản th&acirc;n. V&agrave; hạn chế bị th&ecirc;m v&agrave;o những nh&oacute;m "vớ vẩn" v&igrave; c&oacute; thể những nh&oacute;m đ&oacute; sẽ tự động l&agrave;m bạn bằng một c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute; like c&aacute;c b&agrave;i viết kh&aacute; r&aacute;c của họ.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>