tek4

Kiểm thử phần mềm? Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

by - September. 26, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Qua b&agrave;i viết trước:&nbsp;<strong><a href="https://tek4.vn/kiem-thu-phan-mem-la-gi-nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-kiem-thu-phan-mem/" target="_blank" rel="noopener">Kiểm thử phần mềm l&agrave; g&igrave;</a>? Những điều bạn chưa biết về kiểm thử phần mềm</strong>&nbsp;c&oacute; lẽ bạn đ&atilde; nắm được một số kh&aacute;i niệm cơ bản. B&acirc;y giờ c&oacute; thể bạn đang mắc kẹt v&agrave; đang ph&acirc;n v&acirc;n với một đống c&acirc;u hỏi: "Liệu t&ocirc;i c&oacute; n&ecirc;n chọn kiểm thử phần mềm để bắt đầu sự nghiệp của m&igrave;nh hay kh&ocirc;ng?", "T&ocirc;i c&oacute; n&ecirc;n học kiểm thử phần mềm hay kh&ocirc;ng?", "Học kiểm thử phần mềm th&igrave; l&agrave;m c&ocirc;ng việc g&igrave;? Liệu c&oacute; thể thăng tiến được hay kh&ocirc;ng? Lương c&oacute; cao kh&ocirc;ng?" v&agrave; "Nếu t&ocirc;i muốn học th&igrave; t&ocirc;i cần học những g&igrave;, bắt đầu từ đ&acirc;u?",...v&agrave; c&oacute; thể ng&agrave;n c&acirc;u hỏi kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn suy nghĩ v&agrave; tự trả lời cho c&acirc;u hỏi: "Liệu c&oacute; n&ecirc;n theo đuổi sự nghiệp của tester hay kh&ocirc;ng?". V&agrave; tất nhi&ecirc;n, nếu c&acirc;u trả lời của bạn sau khi đ&atilde; đọc xong đoạn đầu ti&ecirc;n l&agrave; "C&oacute; !!!" th&igrave; ch&uacute;c mừng bạn! Bạn c&oacute; thể tiếp tục đọc phần tiếp sau của b&agrave;i viết để biết c&acirc;u trả lời cho những c&acirc;u hỏi kh&aacute;c từ kinh nghiệm của những tester l&acirc;u lăm trong ng&agrave;nh. B&agrave;i viết sẽ cung cấp một danh s&aacute;ch to&agrave;n diện để gi&uacute;p bạn tự quyết định hướng đi cho m&igrave;nh. Nếu bạn quyết định chọn kiểm thử phần mềm th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i viết bạn CẦN PHẢI ĐỌC. N&agrave;o h&atilde;y bắt đầu.</p> <p><img class=" wp-image-4540 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/C&oacute;-n&ecirc;n-học-kiểm-thử-kh&ocirc;ng.jpg" alt="C&oacute; n&ecirc;n học kiểm thử kh&ocirc;ng" width="460" height="301" /></p> <h2>Kiểm thử phần mềm, n&ecirc;n hay kh&ocirc;ng?</h2> <p style="text-align: justify;">Như đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y ở b&agrave;i trước, Kiểm thử phần mềm l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh x&aacute;c minh hệ thống hoặc chương tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh nhằm x&aacute;c định xem n&oacute; c&oacute; đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu đ&atilde; chỉ định v&agrave; tạo ra kết quả mong muốn hay kh&ocirc;ng. Kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử l&agrave; c&aacute;c lỗi, c&aacute;c ch&ecirc;nh lệch y&ecirc;u cầu trong sản phẩm hoặc dự &aacute;n phần mềm thực tế so với y&ecirc;u cầu được thiết kế.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng việc kiểm thử đ&atilde; trải qua những thay đổi to lớn trong khoảng chục năm trở lại đ&acirc;y. Ở thời t&ocirc;i c&ograve;n mới tốt nghiệp đại học, ở Việt Nam tester vẫn l&agrave; một c&ocirc;ng việc k&eacute;m hot v&agrave; kh&oacute; thăng tiến. Tuy nhi&ecirc;n, giờ đ&acirc;y v&agrave; cả trong tương lai, điều n&agrave;y đ&atilde; thay đổi ho&agrave;n to&agrave;n. Kiểm thử đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần kh&ocirc;ng thể thiếu để cung cấp, triển khai một sản phẩm chất lượng v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lỗi hay sự cố n&agrave;o. Điều n&agrave;y đặc biệt quan trọng với c&aacute;c sản phẩm lớn, c&aacute;c hệ thống thương mại điện tử... Doanh nghiệp giờ đ&acirc;y đ&atilde; nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm thử c&aacute;c ứng dụng trước khi ph&aacute;t h&agrave;nh. V&agrave; do đ&oacute; mức lương v&agrave; đ&atilde;i ngộ đối với tester cũng được ch&uacute; trọng nhiều hơn. Số lượng c&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc cho tester cũng mở rộng về nhiều cấp độ.</p> <h2>Một tester sẽ l&agrave;m g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của tester tất nhi&ecirc;n l&agrave; kiểm thử phần mềm. Một ng&agrave;y l&agrave;m việc của tester sẽ bao gồm những việc như: t&igrave;m hiểu c&aacute;c t&agrave;i liệu y&ecirc;u cầu, thiết kế testcase, tạo test cases, thực hiện test cases, b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; kiểm thử lại c&aacute;c test cases bị lỗi, tham dự c&aacute;c cuộc họp đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&aacute;c hoạt động x&acirc;y dựng team kh&aacute;c.</p> <p><img class=" wp-image-4539 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/tester-l&agrave;-g&igrave;.png" alt="tester l&agrave; g&igrave;" width="517" height="257" /></p> <h2>Mức lương v&agrave; đ&atilde;i ngộ của tester ra sao?</h2> <p style="text-align: justify;">Mức lương của testers l&agrave; kh&aacute;c nhau. Mức lương trung b&igrave;nh của một tester ở Mỹ l&agrave; $ 45,993 - $ 74,935. Mức lương trung b&igrave;nh của một tester ở Ấn Độ l&agrave; Rs 247,315 - Rs 449,111. C&ograve;n ở Việt Nam th&igrave; sao? Theo c&aacute;c khảo s&aacute;t th&igrave; mức lương trung b&igrave;nh của tester tại Việt Nam l&agrave; <span class="MedianBasePayStyle">11.7</span> triệu đồng/th&aacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n mức độ dao động kh&aacute; cao, c&oacute; thể trải từ 300 - 2000 USD, c&aacute; biệt c&oacute; một số vị tr&iacute; l&ecirc;n tới 3000 USD. Đ&acirc;y l&agrave; mức lương kh&aacute; cao tại Việt Nam v&agrave; c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng thua k&eacute;m g&igrave; c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n kh&aacute;ch quan m&agrave; n&oacute;i th&igrave; đa số c&aacute;c c&ocirc;ng ty phần mềm trong nước n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; lĩnh vực IT ở Việt Nam n&oacute;i chung đều đ&aacute;nh gi&aacute; cao developer hơn l&agrave; tester. Nếu so s&aacute;nh cả 2 b&ecirc;n ở c&ugrave;ng 1 mức khởi điểm th&igrave; c&oacute; vẻ như lương của developer sẽ nhỉnh hơn 1 ch&uacute;t so với tester, nhưng nếu bạn đ&atilde; ở tr&igrave;nh senior v&agrave; master th&igrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&uacute;ng nữa.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, một tester cũng được cung cấp bảo hiểm y tế, tiền thưởng v&agrave; c&aacute;c đặc quyền kh&aacute;c như c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c. Do đ&oacute;, về mặt thu nhập cũng như về mặt thăng tiến th&igrave; tester kh&ocirc;ng hề k&eacute;m cạnh c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c.</p> <p><img class=" wp-image-4541 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Mức-lương-tester-l&agrave;-bao-nhi&ecirc;u.jpg" alt="Mức lương tester l&agrave; bao nhi&ecirc;u" width="482" height="271" /></p> <h2>Vậy t&ocirc;i c&oacute; n&ecirc;n l&agrave;m tester?</h2> <p style="text-align: justify;">B&acirc;y giờ ch&uacute;ng ta sẽ quay trở lại c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh "Liệu t&ocirc;i c&oacute; muốn l&agrave;m một tester kh&ocirc;ng?". Bạn đ&atilde; biết c&ocirc;ng việc của một tester v&agrave; thấy được mức lương v&agrave; khả năng thăng tiến khi l&agrave;m tester. Mọi thứ đều kh&aacute; th&ecirc;nh thang. Chưa kể nhiều lợi &iacute;ch kh&aacute;c m&agrave; bạn c&oacute; thể thu được khi l&agrave;m tester (tham khảo b&agrave;i viết Những lợi &iacute;ch khi l&agrave;m tester tại đ&acirc;y).</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể hướng dẫn bạn chọn nghề nghiệp ph&ugrave; hợp ngo&agrave;i ch&iacute;nh bản th&acirc;n bạn! Đ&oacute; l&agrave; quyền của bạn v&agrave; bạn l&agrave; người duy nhất quyết định sự nghiệp của bạn. Bạn cần tự đ&aacute;nh gi&aacute; để t&igrave;m được c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp nhất cho m&igrave;nh. H&atilde;y nghi&ecirc;n cứu về kỹ năng, sở th&iacute;ch, điểm mạnh, điểm yếu của bạn.</p> <p>[caption id="attachment_4542" align="aligncenter" width="486"]<img class=" wp-image-4542" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kiểm-thử-phần-mềm-n&ecirc;n-hay-kh&ocirc;ng.png" alt="kiểm thử phần mềm n&ecirc;n hay kh&ocirc;ng" width="486" height="365" /> Nguồn: BT&amp;T[/caption]</p> <p>H&atilde;y tự đặt cho m&igrave;nh một số c&acirc;u hỏi như:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Mục đ&iacute;ch trong cuộc sống của bạn l&agrave; g&igrave;, bạn muốn trở th&agrave;nh ai trong cuộc đời n&agrave;y?</li> <li style="text-align: justify;">Điều g&igrave; sẽ l&agrave;m tăng sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; kỹ năng của bạn?</li> <li style="text-align: justify;">Sở th&iacute;ch của bạn l&agrave; g&igrave;?</li> <li style="text-align: justify;">Bạn c&oacute; sở trường v&agrave; khả năng g&igrave;?</li> <li style="text-align: justify;">Nếu bạn c&agrave;m thấy hứng th&uacute; với c&ocirc;ng việc n&agrave;y th&igrave; bạn sẽ ph&aacute;t triển bản th&acirc;n như thế n&agrave;o, v&agrave; bạn c&oacute; sẵn s&agrave;ng cam kết để học tập, bổ sung những kỹ năng c&ograve;n thiếu một c&aacute;ch li&ecirc;n tục hay kh&ocirc;ng?</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Bằng c&aacute;ch trả lời những c&acirc;u hỏi n&agrave;y, bạn sẽ tự động đưa ra quyết định cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: center;"><strong>H&atilde;y tiếp tục đọc tiếp nếu bạn muốn thử sức trong c&ocirc;ng việc kiểm thử phần mềm. C&ograve;n nếu kh&ocirc;ng, h&atilde;y chuyển sang lĩnh vực kh&aacute;c!</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, ch&uacute;ng ta sẽ chuyển sang phần quan trọng hơn ngay sau đ&acirc;y. <strong>Vậy muốn l&agrave; tester th&igrave; cần g&igrave;</strong>?</p> <p style="text-align: justify;">Vai tr&ograve; của c&aacute;c tester trở l&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng quan trọng hơn v&agrave; tester v&igrave; thế cũng trở th&agrave;nh một lựa chọn nghề nghiệp "hot" hơn v&agrave; tất nhi&ecirc;n, k&egrave;m theo nhiều th&aacute;ch thức v&agrave; kỹ năng cần thiết hơn.</p> <blockquote> <p><strong>C&Oacute; THỂ BẠN QUAN T&Acirc;M:&nbsp;<a class="in-cell-link" href="https://tek4.vn/wp-admin/post.php?post=4062&amp;action=edit" target="_blank" rel="noopener">Top 10 ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh phổ biến nhất năm 2018</a></strong></p> </blockquote> <h2>Kiểm thử phần mềm cần những g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">"Nếu bạn kh&ocirc;ng học được điều g&igrave; mới mỗi ng&agrave;y, bạn sẽ kh&ocirc;ng thể kiểm thử tốt" - một c&acirc;u n&oacute;i kh&aacute; nổi tiếng v&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; qu&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c của Jerry (Gerald) Weinberg, một nh&agrave; khoa học m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; chuy&ecirc;n gia kiểm thử gạo cội. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đ&uacute;ng với lĩnh vực kiểm thử m&agrave; c&ograve;n trong to&agrave;n bộ c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c trong m&ocirc;i trường c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển vũ b&atilde;o li&ecirc;n tục v&agrave; đầy t&iacute;nh cạnh tranh như hiện nay. C&aacute;c hiểu biết về kiểm thử trước đ&acirc;y đ&atilde; thay đổi một c&aacute;ch ch&oacute;ng mặt ng&agrave;y nay. Để đảm bảo c&ocirc;ng việc kiểm thử một c&aacute;ch hiệu quả trong m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển li&ecirc;n tục v&agrave; t&iacute;ch hợp hiện nay, c&aacute;c kỹ năng cần thiết đ&ograve;i hỏi ở tester cũng c&oacute; những thay đổi nhất định.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những kỹ năng m&agrave; mọi tester n&ecirc;n th&agrave;nh thạo:</p> <h2>C&aacute;c kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ thuật</h2> <h3>Nắm vững c&aacute;c kỹ thuật v&agrave; phương ph&aacute;p kiểm thử</h3> <p style="text-align: justify;">Việc nắm vững c&aacute;c kỹ thuật v&agrave; phương ph&aacute;p kiểm thử l&agrave; kỹ năng cần thiết v&agrave; cốt l&otilde;i nhất với một tester. Những kiến thức về c&aacute;c loại, kỹ thuật kiểm thử kh&aacute;c nhau như: kiểm thử hộp đen, kiểm thử th&acirc;m nhập, kiểm thử an to&agrave;n, kiểm thử hệ thống, kiểm thử đơn vị,... kh&ocirc;ng những gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn trong c&aacute;c buổi phỏng vấn xin việc m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc thực tế, linh hoạt tr&ecirc;n bất cứ loại ứng dụng v&agrave; dự &aacute;n n&agrave;o.</p> <p><img class="size-full wp-image-4556 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Phương-ph&aacute;p-kiểm-thử.png" alt="Phương ph&aacute;p kiểm thử" width="468" height="306" /></p> <h3>Sử dụng th&agrave;nh thạo c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kiểm thử</h3> <p style="text-align: justify;">Để thực hiện việc kiểm thử thực tế, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ. C&oacute; h&agrave;ng trăm c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kiểm thử c&oacute; tr&ecirc;n thị trường, từ những c&ocirc;ng cụ miễn ph&iacute; lẫn trả ph&iacute; với h&agrave;ng loạt c&aacute;c chức năng kh&aacute;c nhau từ theo d&otilde;i lỗi, quản l&yacute; kiểm thử, kiểm thử GUI, cho đến kiểm thử an to&agrave;n, kiểm thử hiệu năng của phần mềm... Điều quan trọng đối với tester ch&uacute;ng ta l&agrave; phải biết c&aacute;ch sử dụng th&agrave;nh thạo hoặc ch&iacute; &iacute;t l&agrave; sơ qua c&aacute;c c&ocirc;ng cụ n&agrave;y để phục vụ c&aacute;c y&ecirc;u cầu với độ phức tạp kh&aacute;c nhau của dự &aacute;n. Đặc biệt c&aacute;c c&ocirc;ng cụ dưới đ&acirc;y cần được sử dụng th&agrave;nh thạo:</p> <p><img class=" wp-image-4543 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/C&ocirc;ng-cụ-kiểm-thử-phần-mềm.jpg" alt="C&ocirc;ng cụ kiểm thử phần mềm" width="474" height="356" /></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c c&ocirc;ng cụ Quản l&yacute; kiểm thử (Test Management)</strong>: Quản l&yacute; kiểm thử l&agrave; một kh&iacute;a cạnh quan trọng của kiểm thử phần mềm. Việc quản l&yacute; kiểm thử sẽ gi&uacute;p quản l&yacute; c&aacute;c lỗi, c&aacute;c pha trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử nhằm gi&uacute;p việc kiểm thử kh&ocirc;ng chồng ch&eacute;o v&agrave; đảm bảo đ&uacute;ng tiến độ cũng như biết lỗi n&agrave;o đang ph&aacute;t sinh, lỗi n&agrave;o đ&atilde; được xử l&yacute;. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; kỹ thuật quản l&yacute; kiểm thử th&iacute;ch hợp, quy tr&igrave;nh kiểm thử phần mềm sẽ thất bại. C&aacute;c c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; kiểm thử sẽ gi&uacute;p quản l&yacute; c&aacute;c t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến kiểm thử phần mềm v&agrave; x&aacute;c định ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c kết quả kiểm thử để điều chỉnh. C&aacute;c tester bắt buộc cần c&oacute; kiến ​​thức v&agrave; kinh nghiệm l&agrave;m việc với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ n&agrave;y bởi v&igrave; ch&uacute;ng được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng ty.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; lỗi (Defect Tracking)</strong>: C&aacute;c c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; theo dấu lỗi (Defect Tracking hay Defect life cycle) như QC, BugZilla, Jira đ&oacute;ng vai tr&ograve; cực kỳ quan trọng trong kiểm thử phần mềm đặc biệt l&agrave; với m&ocirc;i trường l&agrave;m việc nh&oacute;m tr&ecirc;n c&aacute;c dự &aacute;n lớn. C&aacute;c c&ocirc;ng cụ quản l&yacute; lỗi cho ph&eacute;p to&agrave;n bộ nh&oacute;m biết về t&igrave;nh trạng của lỗi, gi&uacute;p cho lỗi được quản l&yacute; v&agrave; theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n, đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; c&oacute; hệ thống, tr&aacute;nh sự chồng ch&eacute;o v&agrave; thiếu s&oacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử, xử l&yacute; lỗi. Ch&uacute;ng ta thường kh&ocirc;ng l&agrave;m việc một m&igrave;nh, một team test c&oacute; thể c&oacute; v&agrave;i người, thậm ch&iacute; v&agrave;i chục người. Do đ&oacute;, sẽ rất kh&oacute; quản l&yacute; hết lỗi nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ n&agrave;y.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c c&ocirc;ng cụ kiểm thử tự động (Automation testing): </strong>Với sự phức tạp ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng của c&aacute;c ứng dụng, việc chỉ dựa v&agrave;o kiểm thử thủ c&ocirc;ng th&igrave; kh&ocirc;ng thể đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc. Khi đ&oacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động đ&oacute;ng một vai tr&ograve; kh&ocirc;ng nhỏ.C&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động c&oacute; thể sử dụng để kiểm thử khả năng tương th&iacute;ch với tr&igrave;nh duyệt, kiểm thử hiệu năng, cũng như khả năng t&iacute;ch hợp hệ thống, cơ sở dữ liệu..., Trong những trường hợp n&agrave;y, c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động thật sự tuyệt vời, ch&uacute;ng c&oacute; độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao hơn v&agrave; dễ sử dụng hơn cũng như đem lại kết quả nhanh hơn vượt trội.<br /><img class=" wp-image-4544 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/C&ocirc;ng-cụ-kiểm-thử-tự-động.png" alt="C&ocirc;ng cụ kiểm thử tự động" width="525" height="270" /><br />Ngo&agrave;i ra, c&oacute; một số c&ocirc;ng cụ kiểm thử tự động hỗ trợ chuy&ecirc;n dụng cho loại kiểm thử cụ thể v&agrave; đi k&egrave;m với c&aacute;c t&iacute;nh năng để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc nhanh ch&oacute;ng v&agrave; hiệu quả. Do đ&oacute;, việc nắm bắt được c&aacute;ch thức sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ n&agrave;y rất hữu &iacute;ch trong c&ocirc;ng việc thực tế. Với rất nhiều tester, việc th&agrave;nh thạo c&aacute;c c&ocirc;ng cụ tự động đ&atilde; gi&uacute;p họ l&agrave;m việc kh&aacute; tốt trong c&aacute;c dự &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, trong trường hợp n&agrave;y, bạn phải rất th&agrave;nh thạo v&agrave; c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc tốt. Việc chỉ biết sơ qua hoặc mang nặng t&iacute;nh l&yacute; thuyết sẽ kh&ocirc;ng gi&uacute;p &iacute;ch được nhiều, ngay cả ở v&ograve;ng phỏng vấn. Việc biết c&aacute;ch sử dụng một ng&ocirc;n ngữ kịch bản n&agrave;o đ&oacute; như Python, VBScript, JavaScript, C#,&nbsp;Shell hoặc Perl lu&ocirc;n hữu &iacute;ch v&agrave; l&agrave; một lợi thế cho một tester trong c&ocirc;ng việc cũng như trong qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng. Việc n&agrave;y sẽ phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty tuyển dụng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ được sử dụng trong c&ocirc;ng ty đ&oacute;. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; rất nhiều c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kiểm thử hiệu năng v&agrave; an to&agrave;n cho phần mềm. Việc biết c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ n&agrave;y cũng l&agrave; một ưu thế lớn cho c&aacute;c tester. N&oacute; tạo n&ecirc;n t&iacute;nh linh hoạt trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc tr&ecirc;n c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;c yếu tố rất được quan t&acirc;m của c&aacute;c hệ thống phần mềm hiện nay.</li> </ul> <h3>Nắm được quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm SDLC</h3> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng việc của c&aacute;c tester l&agrave; kiểm thử, tuy nhi&ecirc;n việc nắm được c&aacute;c kiến thức về c&ocirc;ng nghệ phần mềm hay lập tr&igrave;nh cũng kh&aacute; cần thiết. Việc nắm được quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm v&agrave; một v&agrave;i phương ph&aacute;p luận ph&aacute;t triển phần mềm như Waterfall, Kanban, Scrum, Lean,... sẽ gi&uacute;p tester hiểu được c&aacute;c nhiệm vụ trong v&ograve;ng đời ph&aacute;t triển của ứng dụng v&agrave; do đ&oacute; c&oacute; thể lập kế hoạch kiểm thử dễ d&agrave;ng hơn. Việc c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u về chu tr&igrave;nh SDLC cũng sẽ gi&uacute;p dự đo&aacute;n sự phức tạp trong ứng dụng v&agrave; gi&uacute;p dự tr&ugrave; c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp để thực hiện trước đ&oacute;. Hiểu về SDLC cũng gi&uacute;p cho tester c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n ch&iacute;nh x&aacute;c hơn về c&ocirc;ng việc của c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;ch thức xử l&yacute; lỗi cũng như quan hệ ph&ugrave; hợp trong đội ngũ.</p> <p>[caption id="attachment_4547" align="aligncenter" width="522"]<img class=" wp-image-4547" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/C&aacute;c-phương-ph&aacute;p-luận-ph&aacute;t-triển-phần-mềm-SDLC.jpg" alt="C&aacute;c phương ph&aacute;p luận ph&aacute;t triển phần mềm SDLC" width="522" height="296" /> Nguồn: Microsoft[/caption]</p> <h3>Phương ph&aacute;p luận DevOps &amp; Agile</h3> <p style="text-align: justify;">Trong kỷ nguy&ecirc;n to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện nay, việc ph&aacute;t triển một sản phẩm nhanh đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt trong cạnh tranh. Rất nhiều &yacute; tưởng gọi vốn tr&ecirc;n kickstarter thất bại do kh&ocirc;ng thể cho ra mắt sản phẩm trước c&aacute;c đối thủ. Với tư tưởng ph&aacute;t triển sản phẩm nhanh ch&oacute;ng, li&ecirc;n tục th&igrave; nhu cầu về c&aacute;c tester c&oacute; kiến thức về phương ph&aacute;p&nbsp;Agile &amp; DevOps l&agrave; cực kỳ cần thiết. Agile &amp; DevOps gi&uacute;p th&uacute;c đẩy c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave;m việc hợp t&aacute;c v&agrave; lặp lại nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu cấp b&aacute;ch về thời hạn b&agrave;n giao sản phẩm. Agile nhấn mạnh đến tốc độ của việc ph&aacute;t triển, c&ograve;n DevOps gi&uacute;p l&agrave;m việc theo nh&oacute;m chức năng c&oacute; vai tr&ograve; ch&eacute;o nhau ngay từ qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển. Việc n&agrave;y gi&uacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; đảm bảo chất lượng cho sản phẩm từ sớm v&agrave; mang lại sản phẩm chất lượng cao với thời gian nhanh hơn tr&ecirc;n thị trường. Việc nắm vững phương ph&aacute;p luận DevOps v&agrave; Agile sẽ loại bỏ sự cứng nhắc v&agrave; đ&oacute;ng k&iacute;n của c&aacute;c vai tr&ograve; vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc trong nh&oacute;m, cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&oacute;m ch&uacute; &yacute; đến sự ph&aacute;t triển theo giai đoạn v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh sản phẩm li&ecirc;n tục. Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng chỉ đội ngũ ph&aacute;t triển m&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong dự &aacute;n trong đ&oacute; c&oacute; tester cũng cần c&oacute; c&aacute;c kiến thức ph&ugrave; hợp về hai phương ph&aacute;p luận n&agrave;y.</p> <p><img class=" wp-image-4545 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/DevOps-v&agrave;-Agile.jpg" alt="DevOps v&agrave; Agile" width="522" height="278" /></p> <h3 style="text-align: justify;">Liệu t&ocirc;i c&oacute; cần biết lập tr&igrave;nh kh&ocirc;ng?</h3> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u trả lời đầu ti&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng bắt buộc. Bạn kh&ocirc;ng cần phải l&agrave; một chuy&ecirc;n gia về lập tr&igrave;nh hoặc khoa học m&aacute;y t&iacute;nh để bắt đầu với c&ocirc;ng việc kiểm thử phần mềm. Vậy tại sao t&ocirc;i lại đưa kỹ năng lập tr&igrave;nh v&agrave;o đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">L&iacute; do l&agrave;, nếu bạn biết c&aacute;ch lập tr&igrave;nh bạn c&oacute; thể hiểu c&aacute;ch m&agrave; phần mềm được ph&aacute;t triển (v&agrave; c&aacute;ch thức v&agrave; vị tr&iacute; m&agrave; phần mềm thường c&oacute; lỗi v&agrave; c&oacute; thể bị ph&aacute; vỡ). Tất nhi&ecirc;n, bạn vẫn c&oacute; thể ph&aacute; vỡ phần mềm m&agrave; kh&ocirc;ng cần biết phần mềm được x&acirc;y dựng như thế n&agrave;o, nhưng nếu bạn biết điều n&agrave;y, bạn sẽ c&oacute; khả năng t&igrave;m thấy những lỗi n&agrave;y nhanh, dễ d&agrave;ng v&agrave; c&oacute; hệ thống hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, kỹ năng lập tr&igrave;nh kh&ocirc;ng cần để bắt đầu nhưng nếu bạn muốn trở th&agrave;nh một kỹ sư kiểm thử tự động hoặc tiến xa hơn, bạn cần phải biết viết c&aacute;c kịch bản để thực hiện c&aacute;c trường hợp kiểm thử tự động hoặc x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ nhỏ để hỗ trợ việc kiểm thử phần mềm tốt hơn.</p> <p>Do đ&oacute;, một c&aacute;ch đơn giản, lập tr&igrave;nh l&agrave; kh&ocirc;ng bắt buộc nhưng n&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Với y&ecirc;u cầu v&agrave; t&iacute;nh cạnh tranh về c&ocirc;ng việc như hiện nay th&igrave; kỹ năng hoặc &iacute;t nhất l&agrave; kiển thức về lập tr&igrave;nh cũng rất cần thiết với tester.</p> <p><img class=" wp-image-4548 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kỹ-năng-lập-tr&igrave;nh.jpg" alt="kỹ năng lập tr&igrave;nh" width="509" height="286" /></p> <p style="text-align: justify;">Khi ch&uacute;ng ta n&oacute;i về kỹ năng lập tr&igrave;nh ở đ&acirc;y, kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; c&aacute;c tester phải l&agrave;m việc, phải code như c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n. Kỹ năng lập tr&igrave;nh trong trường hợp n&agrave;y l&agrave; việc hiểu được kiến tr&uacute;c b&ecirc;n trong ứng dụng nhằm dễ d&agrave;ng hơn trong việc nắm r&otilde; c&aacute;c chức năng của n&oacute; v&agrave; đưa ra c&aacute;c kiểm thử ph&ugrave; hợp. Kiến thức lập tr&igrave;nh gi&uacute;p x&aacute;c định c&aacute;c lỗi c&oacute; thể c&oacute; trong m&atilde; ứng dụng một c&aacute;ch nhanh hơn, chi tiết v&agrave; kỹ lưỡng hơn, điều n&agrave;y l&agrave;m giảm th&ecirc;m khả năng xảy ra lỗi v&agrave; sự thiếu hiệu quả của ứng dụng. N&ecirc;n học &iacute;t nhất hai ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh với tư tưởng lập tr&igrave;nh kh&aacute;c nhau chẳng hạn như Java cho hướng đối tượng, C cho ng&ocirc;n ngữ bậc trung,...hoặc bất cứ thứ g&igrave; bạn muốn. Việc nắm được tư tưởng lập tr&igrave;nh v&agrave; th&agrave;nh thạo một ng&ocirc;n ngữ sẽ gi&uacute;p cho bạn hiểu được c&aacute;ch giải quyết của ứng dụng để đảm bảo v&ograve;ng đời chất lượng ứng dụng tốt hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, trong kiểm thử tự động nhiều khi việc sử dụng c&ocirc;ng cụ hiệu quả đ&ograve;i hỏi tester phải sử dụng c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh kịch bản một c&aacute;ch th&agrave;nh thạo.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu<br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c hệ thống phần mềm hiện nay đa phần đều l&agrave;m việc tr&ecirc;n dữ liệu v&agrave; kết nối đến c&aacute;c hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, MySQL.. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c cơ sở dữ liệu lại l&agrave; một trong những nguồn ph&aacute;t sinh ra lỗi nhiều nhất trong hệ thống. Dữ liệu kh&ocirc;ng được lưu v&agrave;o cơ sở dữ liệu, hoặc đ&ocirc;i khi việc truy vấn cho kết quả kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, hay c&aacute;c lỗ hồng trong thiết kế c&oacute; thể l&agrave;m r&ograve; rỉ c&aacute;c dữ liệu trong cơ sở dữ liệu... V&igrave; vậy, việc c&oacute; những kiến thức cơ bản về SQL sẽ c&oacute; gi&uacute;p x&aacute;c định xem dữ liệu th&iacute;ch hợp c&oacute; được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hay kh&ocirc;ng v&agrave; những nơi n&agrave;o n&ecirc;n tiến h&agrave;nh kiểm thử.</p> <p><img class=" wp-image-4549 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kiểm-thử-phần-mềm-v&agrave;-cơ-sở-dữ-liệu.jpg" alt="kiểm thử phần mềm v&agrave; cơ sở dữ liệu" width="454" height="341" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kiến thức cơ bản về hệ thống (Linux/Windows)</strong>: Việc hiểu biết về hệ thống cũng gi&uacute;p ch&uacute;ng ta hiểu c&aacute;ch phần mềm vận h&agrave;nh v&agrave; biết những vấn đề c&oacute; thể xảy ra ở đ&acirc;u. V&iacute; dụ khi n&agrave;o cần x&acirc;y dựng những kịch bản để kiểm thử c&aacute;c quyền đọc ghi file trong hệ thống, khi n&agrave;o cần kiểm thử xung đột giữa c&aacute;c phi&ecirc;n bản kh&aacute;c nhau của phần mềm trong hệ thống...Điều n&agrave;y đặc biệt sẽ gi&uacute;p &iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử t&iacute;ch hợp v&agrave; kiểm thử sản phẩm. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, hầu hết c&aacute;c ứng dụng phần mềm như Web-Services, Databases, Application Servers được triển khai tr&ecirc;n c&aacute;c m&aacute;y chủ Linux hoặc Windows. Do đ&oacute;, việc biết đ&ocirc;i ch&uacute;t về hệ thống v&agrave; v&agrave;i c&acirc;u lệnh Linux sẽ gi&uacute;p &iacute;ch kh&aacute; nhiều đối với tester.</p> <p><img class="size-full wp-image-4550 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/hệ-thống-linux.jpg" alt="hệ thống linux" width="452" height="291" /></p> <h3 style="text-align: justify;">Những hiểu biết về m&ocirc;i trường v&agrave; c&ocirc;ng nghệ mới</h3> <p style="text-align: justify;">Sẽ rất kh&oacute; khăn nếu bạn l&agrave; một tester được giao nhiệm vụ kiểm thử một ứng dụng web nhưng lại kh&ocirc;ng biết ch&uacute;t g&igrave; về việc web vận h&agrave;nh v&agrave; hoạt động ra sao. Tương tự như vậy với c&aacute;c ứng dụng di động, hay gần đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hệ thống ph&acirc;n t&aacute;n Blockchain? Mỗi c&ocirc;ng nghệ đều c&oacute; c&aacute;c đặc th&ugrave; ri&ecirc;ng biệt v&agrave; tr&ecirc;n mỗi đặc th&ugrave; đ&oacute; lại c&oacute; những th&agrave;nh phần, yếu tố cần được kiểm thử. Việc kh&ocirc;ng hiểu c&ocirc;ng nghệ v&agrave; c&aacute;ch thức m&ocirc;i trường vận h&agrave;nh sẽ l&agrave;m việc kiểm thử trở l&ecirc;n m&ograve; mẫm v&agrave; bế tắc. H&atilde;y lu&ocirc;n đảm bảo nắm được c&aacute;c tiến bộ c&ocirc;ng nghệ v&agrave; c&aacute;c th&aacute;ch thức kỹ thuật để đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p kiểm thử hiệu quả.</p> <p><img class=" wp-image-4551 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/c&ocirc;ng-nghệ-mới.png" alt="C&ocirc;ng nghệ mới với kiểm thử phần mềm" width="484" height="273" /></p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute; l&agrave; kiến ​​thức v&agrave; kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn đ&atilde; từng nghe ai đ&oacute; n&oacute;i rằng kiểm thử phần mềm rất dễ d&agrave;ng v&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật n&agrave;o để l&agrave;m điều đ&oacute;. Họ đ&atilde; mắc phải sai lầm chết người.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; muốn hay kh&ocirc;ng, bạn vẫn cần kỹ năng v&agrave; kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật tốt để c&oacute; thể kiểm thử phần mềm một c&aacute;ch hiệu quả. Tuy nhi&ecirc;n, bạn kh&ocirc;ng cần phải l&agrave; một chuy&ecirc;n gia về lập tr&igrave;nh, c&ocirc;ng nghệ mạng, hay cơ sở dữ liệu để kiểm thử phần mềm. Tất cả những g&igrave; bạn cần l&agrave; mức độ cơ bản của những kỹ năng đ&oacute; khi bắt đầu.</p> <p style="text-align: justify;">Điều quan trọng bạn cần lưu &yacute; l&agrave; bạn <strong>KH&Ocirc;NG cần c&oacute; TẤT CẢ</strong> c&aacute;c kỹ năng tr&ecirc;n ngay từ đầu. Bạn chỉ cần <strong>nắm vững c&aacute;c kỹ thuật, phương ph&aacute;p kiểm thử</strong> v&agrave; biết c&aacute;ch <strong>sử dụng th&agrave;nh thạo c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kiểm</strong> <strong>thử </strong>l&agrave; đ&atilde; đủ để bạn l&agrave;m kh&aacute; tốt c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh. C&aacute;c kỹ năng c&ograve;n lại sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn với c&aacute;c vai tr&ograve; cao cấp hơn hoặc gi&uacute;p bạn l&agrave;m việc su&ocirc;n sẻ hơn, tuy nhi&ecirc;n, để bắt đầu th&igrave; kh&ocirc;ng cần to&agrave;n bộ. H&atilde;y bắt tay v&agrave;o l&agrave;m ngay lập tức v&agrave; r&egrave;n luyện từ từ, kh&ocirc;ng c&oacute; thứ g&igrave; l&agrave; ng&agrave;y một ng&agrave;y hai v&agrave; nếu bạn chờ cho đủ kiến thức bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ khởi đầu được. <strong>H&Atilde;Y L&Agrave;M NGAY!!!</strong></p> <h2>C&aacute;c kỹ năng mềm</h2> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i c&aacute;c kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ năng mềm cũng đ&oacute;ng vai tr&ograve; kh&ocirc;ng thể thiếu đối với tester. C&aacute;c kỹ năng sau đ&acirc;y l&agrave; điều cần thiết để trở th&agrave;nh một tester tốt:</p> <h3>Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; tư duy logic</h3> <p style="text-align: justify;">Một tester giỏi cần c&oacute; kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch nhạy b&eacute;n. Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch sẽ gi&uacute;p ph&acirc;n chia một hệ thống phần mềm phức tạp th&agrave;nh c&aacute;c đơn vị nhỏ hơn để hiểu s&acirc;u hệ thống hơn v&agrave; tạo ra nhiều trường hợp kiểm thử cho mỗi đơn vị đ&oacute;. Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; tư duy logic gi&uacute;p x&aacute;c định lỗi, hiểu được cấu tr&uacute;c phức tạp của phần mềm, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi lạ của ứng dụng v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch kiểm tra ch&uacute;ng một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp. C&oacute; kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; l&yacute; luận tốt sẽ gi&uacute;p x&aacute;c nhận c&aacute;c ứng dụng theo c&aacute;c kịch bản kh&aacute;c nhau v&agrave; kiểm tra c&aacute;c yếu tố, quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc&nbsp;của n&oacute; theo c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn được x&aacute;c định trước. Điều n&agrave;y hỗ trợ th&ecirc;m trong việc đ&aacute;nh gi&aacute; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan, đưa ra c&aacute;c c&acirc;u hỏi r&otilde; r&agrave;ng, x&aacute;c định điểm mạnh v&agrave; điểm yếu m&agrave; kh&ocirc;ng bị sai lệch, điều n&agrave;y gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;nh động v&agrave; x&acirc;y dựng giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp.</p> <p><img class=" wp-image-4552 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Kỹ-năng-ph&acirc;n-t&iacute;ch-v&agrave;-tư-duy-logic.jpg" alt="Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; tư duy logic" width="456" height="304" /></p> <h3>Kỹ năng giao tiếp</h3> <p style="text-align: justify;">Bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng giỏi lập tr&igrave;nh hoặc kỹ thuật, nhưng bạn cần phải thực sự giỏi về kỹ năng giao tiếp nếu muốn trở th&agrave;nh một tester.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực tế, kỹ năng giao tiếp rất quan trọng kh&ocirc;ng chỉ trong kiểm thử phần mềm m&agrave; c&ograve;n trong c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, trong kiểm thử phần mềm n&oacute; đặc biệt quan trọng. L&iacute; do l&agrave; v&igrave; một trong những mục ti&ecirc;u của kiểm thử l&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; hệ thống, t&igrave;m c&aacute;c vấn đề trong hệ thống v&agrave; truyền đạt c&aacute;c vấn đề n&agrave;y đến quản l&yacute; hoặc c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan. Do đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave; nếu bạn t&igrave;m thấy một vấn đề nhưng lại giữ n&oacute; một m&igrave;nh hoặc kh&ocirc;ng ai hiểu vấn đề của bạn l&agrave; g&igrave; do thiếu kỹ năng giao tiếp.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực tế, c&oacute; rất nhiều h&igrave;nh thức của kỹ năng giao tiếp, tuy nhi&ecirc;n, với một tester, ch&uacute;ng ta cần tập trung v&agrave;o ba kỹ năng quan trọng sau:</p> <p><img class=" wp-image-4553 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kỹ-năng-giao-tiếp.png" alt="kỹ năng giao tiếp" width="455" height="252" /></p> <ul> <li style="text-align: justify;">Kỹ năng viết b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; t&agrave;i liệu kiểm thử (như test cases, test plans, chiến lược kiểm thử, bug reports&hellip;): Khi bạn t&igrave;m thấy một vấn đề trong hệ thống, bạn cần b&aacute;o c&aacute;o vấn đề đ&oacute; cho những người phụ tr&aacute;ch tương ứng. Do đ&oacute;, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o lỗi của bạn rất quan trọng v&igrave; n&oacute; gi&uacute;p cho người quản l&yacute; biết được mức độ rủi ro trong hệ thống, v&agrave; trong t&igrave;nh trạng n&agrave;o th&igrave; sự cố xảy ra để c&oacute; thể đưa ra quyết định ch&iacute;nh x&aacute;c, từng bước nhằm khắc phục sự cố. Một b&aacute;o c&aacute;o tốt c&oacute; thể cung cấp v&agrave; truyền đạt một c&aacute;ch dễ hiểu về trạng th&aacute;i ch&iacute;nh x&aacute;c của dự &aacute;n v&agrave; ứng dụng đang được kiểm thử cho c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan. Từ đ&oacute; dẫn đến sự phối hợp tốt hơn của dự &aacute;n kiểm thử tổng thể v&agrave; mang lại c&aacute;i nh&igrave;n r&otilde; r&agrave;ng cho đội ngũ quản l&yacute; về c&aacute;c trường hợp kiểm thử được thực hiện, lỗi gặp phải, thời gian ph&aacute;t h&agrave;nh,... để gi&uacute;p đội ngũ quản l&yacute; đưa ra c&aacute;c quyết định đ&uacute;ng đắn cuối c&ugrave;ng, ph&acirc;n bổ ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; nguồn lực ph&ugrave; hợp cho dự &aacute;n.</li> <li style="text-align: justify;">Đặt c&acirc;u hỏi: Tr&ecirc;n thực tế, việc kiểm thử phần mềm ch&iacute;nh l&agrave; việc đặt ra c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng nhằm phơi b&agrave;y bản chất của vấn đề trong hệ thống đang được kiểm thử. Điều n&agrave;y đặc biệt đ&uacute;ng khi bạn đặt m&igrave;nh v&agrave;o tư c&aacute;ch của người d&ugrave;ng cuối hoặc trong trường hợp khi bạn kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i liệu n&agrave;o về hệ thống (kiểm thử hộp đen). Khi đ&oacute; bạn cần sử dụng sản phẩm v&agrave; sau đ&oacute; li&ecirc;n tục đặt c&aacute;c c&acirc;u hỏi kiểu như: nếu t&ocirc;i nhấp v&agrave;o n&uacute;t n&agrave;y th&igrave; sao? Điều g&igrave; xảy ra nếu t&ocirc;i chỉnh sửa th&ocirc;ng tin v&agrave; sau đ&oacute; t&ocirc;i đ&oacute;ng ứng dụng m&agrave; kh&ocirc;ng lưu dữ liệu? Điều g&igrave; sẽ xảy ra nếu t&ocirc;i l&agrave;m điều n&agrave;y v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave;m điều kia? T&iacute;nh năng n&agrave;y được sử dụng để l&agrave;m g&igrave;? Tại sao ch&uacute;ng ta cần n&oacute;?...</li> <li style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, kỹ năng giao tiếp bằng lời n&oacute;i, trao đổi v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m cũng rất quan trọng đối với một tester giỏi. Việc trao đổi c&aacute;c vấn đề với c&aacute;c developers trong trường hợp c&oacute; lỗi hoặc bất kỳ vấn đề n&agrave;o kh&aacute;c sẽ đ&ograve;i hỏi sự kh&eacute;o l&eacute;o v&agrave; giao tiếp tốt. N&oacute; sẽ gi&uacute;p cho vấn đề được hiểu kỹ lưỡng v&agrave; tr&aacute;nh sự bất đồng trong nội bọ tổ chức.</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;">Kỹ năng quản l&yacute; dự &aacute;n</h3> <p style="text-align: justify;">Kiểm thử l&agrave; một c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi đặc biệt trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm. Khi c&ocirc;ng việc kiểm thử bị đ&igrave;nh trệ c&oacute; thể dẫn tới những n&uacute;t thắt cổ chai l&agrave;m chậm tiến độ của dự &aacute;n. Do đ&oacute;, tester cần phải c&oacute; kỹ năng quản l&yacute; hiệu quả khối lượng c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh cũng như phối hợp tốt với tiến độ c&ocirc;ng việc của to&agrave;n nh&oacute;m, cũng như nh&oacute;m ph&aacute;t triển.</p> <p><img class=" wp-image-4554 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kỹ-năng-quản-l&yacute;-dự-&aacute;n.jpg" alt="kỹ năng quản l&yacute; dự &aacute;n" width="482" height="203" /></p> <p style="text-align: justify;">Việc l&agrave;m chủ c&aacute;c kỹ năng quản l&yacute; dự &aacute;n sẽ gi&uacute;p tester thấm nhuần khả năng giải quyết vấn đề, đảm bảo năng suất l&agrave;m việc tốt, quản l&yacute; thời gian tối ưu cũng như phối hợp tốt với đội nh&oacute;m. Kỹ năng quản l&yacute; dự &aacute;n cũng gi&uacute;p cho tester biết c&aacute;ch chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh cũng như thiết lập c&aacute;c kế hoạch kiểm thử ph&ugrave; hợp. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, c&aacute;c kỹ năng quản l&yacute; dự &aacute;n g&oacute;p phần c&agrave;i thiện chất lượng, n&acirc;ng cao hiệu suất cho to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử.</p> <h3>Hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng</h3> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c dự &aacute;n kiểm thử hiện đại đ&ograve;i hỏi c&aacute;c tester phải sẵn s&agrave;ng hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; suy nghĩ từ quan điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Trở th&agrave;nh một tester giờ đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; phải lu&ocirc;n ở lại văn ph&ograve;ng m&agrave; phải lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng khi cần thiết. Việc thấu hiểu kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p cho việc kiểm thử diễn ra thuận lợi hơn.</p> <h3>Kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội</h3> <p style="text-align: justify;">Kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội đ&atilde; trở l&ecirc;n kh&aacute; phổ biến trong c&aacute;c y&ecirc;u cầu về c&ocirc;ng việc hiện nay. C&aacute;c mạng x&atilde; hội cung cấp khả năng thảo luận, v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n nội dung, c&aacute;c kinh nghiệm được chia sẻ v&agrave; m&agrave;i giũa trong c&aacute;c lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Mạng x&atilde; hội c&ograve;n gi&uacute;p tester tham gia với c&aacute;c đối t&aacute;c, t&igrave;m hiểu những điều mới v&agrave; cập nhật th&ocirc;ng tin mới nhất trong lĩnh vực v&agrave; c&aacute;c tiến bộ về c&ocirc;ng nghệ. Sử dụng mạng x&atilde; hội hợp l&yacute; c&ograve;n cho ph&eacute;p bạn kết nối với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tr&ecirc;n Twitter v&agrave; LinkedIn để trao đổi kiến ​​thức v&agrave; tất nhi&ecirc;n x&acirc;y dựng c&aacute;c mối quan hệ l&acirc;u d&agrave;i c&oacute; thể c&oacute; lợi cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u cho sự nghiệp c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp của bạn.</p> <h3 style="text-align: justify;">Th&aacute;i độ l&agrave;m việc</h3> <p style="text-align: justify;">Để trở th&agrave;nh một tester giỏi hay l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; điều đầu ti&ecirc;n bạn cần quan tấm l&agrave; phải c&oacute; th&aacute;i độ tốt. Một th&aacute;i độ ham học hỏi, hết m&igrave;nh v&igrave; c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm lu&ocirc;n l&agrave; điều m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng cần. Ngo&agrave;i ra tester n&ecirc;n c&oacute; định hướng r&otilde; r&agrave;ng, sẵn s&agrave;ng t&igrave;m hiểu, học hỏi những điều mới v&agrave; tiến bộ trong c&aacute;c kỹ năng kỹ thuật trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi để theo kịp c&aacute;c xu hướng v&agrave; tr&aacute;nh trở n&ecirc;n lỗi thời. Th&aacute;i độ phản &aacute;nh mức độ độc lập, nắm r&otilde; nhiệm vụ được giao v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhiều sự gi&aacute;m s&aacute;t, hướng dẫn.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>Đam m&ecirc;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Trong bất kỳ ng&agrave;nh nghề hay c&ocirc;ng việc n&agrave;o, người ta phải c&oacute; một niềm đam m&ecirc; nhất định n&agrave;o đ&oacute;. Một tester cũng phải c&oacute; niềm đam m&ecirc; với lĩnh vực của m&igrave;nh. NHƯNG l&agrave;m thế n&agrave;o để x&aacute;c định được bạn c&oacute; đam m&ecirc; kiểm thử phần mềm hay kh&ocirc;ng? Đơn giản l&agrave; h&atilde;y thử, c&ocirc;ng việc kiểm thử phần mềm l&agrave; ph&ugrave; hợp với bạn nếu kh&ocirc;ng khiến bạn chuyển sang một c&ocirc;ng việc kh&aacute;c hay một lĩnh vực kh&aacute;c m&agrave; bạn quan t&acirc;m.</p> <h3>Khả năng l&agrave;m việc độc lập</h3> <p style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, người kiểm thử phần mềm n&ecirc;n học kỹ năng l&agrave;m việc độc lập. Điều n&agrave;y sẽ n&acirc;ng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ ngay từ khi hiểu được y&ecirc;u cầu (y&ecirc;u cầu kỹ thuật v&agrave; nghiệp vụ) đến việc giao sản phẩm cuối c&ugrave;ng, thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c bước m&agrave; kh&ocirc;ng cần sự trợ gi&uacute;p từ người kh&aacute;c hoặc gi&aacute;m s&aacute;t từ người quản l&yacute;.</p> <p><img class="size-full wp-image-4555 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/kỹ-năng-mềm.png" alt="kỹ năng mềm" width="507" height="281" /></p> <p style="text-align: justify;">Bất kể bạn c&oacute; bao nhi&ecirc;u năm kinh nghiệm, th&igrave; việc cố gắng li&ecirc;n tục học hỏi v&agrave; cải thiện kỹ năng v&agrave; kiến ​​thức l&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ thừa. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tự học khi c&oacute; kinh nghiệm hoặc tham gia v&agrave;o một chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo khi mới bắt đầu. Việc li&ecirc;n tục bổ sung v&agrave; học hỏi c&aacute;c kỹ năng v&agrave; phương ph&aacute;p mới để cải thiện hiệu suất trong việc kiểm thử sẽ lu&ocirc;n gi&uacute;p bạn l&agrave;m tốt c&ocirc;ng việc v&agrave; đi trước đối thủ cạnh tranh của m&igrave;nh.</p> <h2>Kiểm thử phần mềm c&oacute; cần bằng đại học kh&ocirc;ng?</h2> <p style="text-align: justify;">Việc kiểm thử phần mềm tr&ecirc;n thực tế kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu bằng cấp. Bạn c&oacute; thể học một kh&oacute;a, c&oacute; kinh nghiệm l&agrave;m việc l&agrave; c&oacute; thể được nhận l&agrave;m kiểm thử phần mềm. Thậm ch&iacute; c&oacute; một số c&ocirc;ng ty sản xuất game, chuy&ecirc;n thu&ecirc; một số game thủ kh&ocirc;ng hề c&oacute; bằng cấp, thậm ch&iacute; chưa học hết phổ th&ocirc;ng nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; kiểm thử t&iacute;nh năng cho game mới ph&aacute;t triển.</p> <p><img class=" wp-image-4557 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/C&oacute;-cần-bằng-đại-học-kh&ocirc;ng.jpeg" alt="C&oacute; cần bằng đại học kh&ocirc;ng" width="514" height="257" /></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, một bằng đại học hoặc cao đẳng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh về Khoa học M&aacute;y t&iacute;nh c&oacute; thể gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn khi t&igrave;m việc một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute;, th&igrave; việc ho&agrave;n th&agrave;nh một chứng chỉ kiểm thử phần mềm như ISTQB v&agrave; CSTE cũng gi&uacute;p bạn c&oacute; lợi thế trong qu&aacute; tr&igrave;nh phỏng vấn. Hai chứng chỉ n&agrave;y gi&uacute;p bạn hiểu về v&ograve;ng đời ph&aacute;t triển v&agrave; kiểm thử phần mềm c&ugrave;ng với c&aacute;c phương ph&aacute;p kiểm thử kh&aacute;c nhau. Nếu bạn muốn tự học, kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave;! Series b&agrave;i viết Kiểm thử to&agrave;n tập n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn hệ thống h&oacute;a kiến thức v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ năng cần thiết cho c&ocirc;ng việc kiểm thử. H&atilde;y theo d&otilde;i v&agrave; thực h&agrave;nh đầy đủ, điều đ&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn tiếp cận v&agrave; bắt đầu với kiểm thử phần mềm.</p> <p style="text-align: justify;">Quan điểm của bạn l&agrave; g&igrave;? Theo bạn c&oacute; những kỹ năng n&agrave;o l&agrave; quan trọng nhất đối với một tester? Bạn đ&atilde; thực sự sẵn s&agrave;ng để trở th&agrave;nh tester, bạn đ&atilde; biết m&igrave;nh cần r&egrave;n luyện kỹ năng g&igrave;, bắt đầu từ đ&acirc;u hay chưa? H&atilde;y để lại b&igrave;nh luận c&ugrave;ng trao đổi th&ecirc;m c&ugrave;ng <a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener"><em><strong>Tek4</strong></em></a> !</p>