tek4

Lớp OutputStream trong Java

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
Công nghệ
<p>Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ch&uacute;ng ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về lớp OutputStream trong Java v&agrave; c&aacute;c phương thức của n&oacute; với sự trợ gi&uacute;p của v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <p>Lớp OutputStream của g&oacute;i java.io l&agrave; một lớp cha trừu tượng đại diện cho một luồng đầu ra gồm c&aacute;c byte. V&igrave; OutputStream l&agrave; một lớp trừu tượng n&ecirc;n bản th&acirc;n n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; thao t&aacute;c với nhiệm vụ n&agrave;o cả. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c lớp con của n&oacute; c&oacute; thể được sử dụng để thực hiện việc ghi dữ liệu.</p> <h2>C&aacute;c lớp con của OutputStream</h2> <p>Để sử dụng chức năng của OutputStream, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c lớp con của n&oacute;. Một số trong số đ&oacute; l&agrave;:</p> <ul> <li>FileOutputStream</li> <li>ByteArrayOutputStream</li> <li>ObjectOutputStream</li> </ul> <h2>Tạo OutputStream</h2> <p>Để tạo một OutputStream, trước ti&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải th&ecirc;m g&oacute;i java.io.OutputStream. V&agrave; sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tạo luồng đầu ra.</p> <pre class="language-java"><code>OutputStream a = new FileOutputStream();</code></pre> <p>Ở đ&acirc;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo một đối tượng của luồng đầu ra bằng FileOutputStream. Ch&iacute;nh v&igrave; OutputStream l&agrave; một lớp trừu tượng n&ecirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tạo một đối tượng của lớp n&agrave;y.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể tạo luồng đầu ra từ c&aacute;c lớp con kh&aacute;c của lớp OutputStream.</strong></p> <h2>C&aacute;c phương thức của OutputStream</h2> <p>Lớp OutputStream cung cấp c&aacute;c phương thức kh&aacute;c nhau được thực hiện bởi c&aacute;c lớp con của n&oacute;. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số phương thức thường sử dụng:</p> <ul> <li>Phương thức write(): Ghi byte được chỉ định v&agrave;o luồng đầu ra.</li> <li>Phương thức write (byte [] array): Ghi c&aacute;c byte từ mảng được chỉ định v&agrave;o luồng đầu ra.</li> <li>Phương thức flush(): Ghi tất cả dữ liệu c&oacute; trong luồng đầu ra tới điểm đ&iacute;ch.</li> <li>Phương thức close(): Đ&oacute;ng luồng đầu ra.</li> </ul> <p>V&iacute; dụ: Ta sẽ khởi tạo một file abc.txt v&agrave; thực hiện ghi một chuỗi k&yacute; tự v&agrave;o trong file đ&oacute; bằng đoạn m&atilde; như sau.</p> <pre class="language-java"><code>import java.io.FileOutputStream; import java.io.OutputStream; public class Main { public static void main(String args[]) { String du_lieu = "Tim hieu ve lap trinh trong Java"; try { OutputStream dau_ra = new FileOutputStream("abc.txt"); byte[] Byte_du_lieu = du_lieu.getBytes(); dau_ra.write(Byte_du_lieu); dau_ra.close(); } catch (Exception e) { e.getStackTrace(); } } }</code></pre> <p>Kết quả (Kết quả được ghi v&agrave;o file abc.txt):</p> <pre class="language-markup"><code>Tim hieu ve lap trinh trong Java</code></pre> <p>Trong v&iacute; dụ tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo một luồng đầu ra bằng lớp FileOutputStream. Luồng đầu ra được li&ecirc;n kết với file abc.txt.</p> <pre class="language-java"><code>OutputStream dau_ra = new FileOutputStream("abc.txt");</code></pre> <p>Để ghi dữ liệu v&agrave;o file abc.txt, ch&uacute;ng ta đ&atilde; thực hiện c&aacute;c phương thức sau.</p> <pre class="language-java"><code>dau_ra.write(Byte_du_lieu); dau_ra.close();</code></pre> <p>Khi ch&uacute;ng ta chạy chương tr&igrave;nh, file abc.txt sẽ chứa nội dung sau:</p> <pre class="language-markup"><code>Tim hieu ve lap trinh trong Java</code></pre> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về lớp OutputStream trong Java. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p>