tek4

Lớp và đối tượng trong Java

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
Tài liệu
<p>Lớp v&agrave; đối tượng trong Java l&agrave; hai kh&aacute;i niệm cơ bản v&agrave; quan trọng trong lập tr&igrave;nh bởi c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c với dữ liệu. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về c&aacute;c kh&aacute;i niệm n&agrave;y trong Java c&ugrave;ng với c&aacute;c v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <h2>Kh&aacute;i niệm</h2> <p>Java l&agrave; một ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh hướng đối tượng. Kh&aacute;i niệm cốt l&otilde;i của phương ph&aacute;p hướng đối tượng l&agrave; chia c&aacute;c vấn đề phức tạp th&agrave;nh c&aacute;c phần nhỏ hơn. Đối tượng l&agrave; bất kỳ thực thể n&agrave;o bao gồm trạng th&aacute;i v&agrave; h&agrave;nh vi. V&iacute; dụ, một chiếc xe đạp l&agrave; một đối tượng. N&oacute; bao gồm c&oacute;:</p> <ul> <li>C&aacute;c thuộc t&iacute;nh: tay l&aacute;i, b&aacute;nh răng.</li> <li>C&aacute;c h&agrave;nh động: phanh, tăng tốc độ.</li> </ul> <p>Trước khi t&igrave;m hiểu về c&aacute;c đối tượng, trước ti&ecirc;n ch&uacute;ng ta sẽ t&igrave;m hiểu về kh&aacute;i niệm lớp trong Java.</p> <h2>Lớp</h2> <p>Một lớp giống như một bản thiết kế cho đối tượng. Trước khi tạo một đối tượng, ban đầu, ch&uacute;ng ta cần định nghĩa cho lớp. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể coi lớp như một bản ph&aacute;c thảo của một ng&ocirc;i nh&agrave;. N&oacute; chứa tất cả c&aacute;c chi tiết bao gồm s&agrave;n nh&agrave;, cửa ra v&agrave;o, cửa sổ. Dựa tr&ecirc;n những m&ocirc; tả n&agrave;y, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể x&acirc;y dựng một ng&ocirc;i nh&agrave;. V&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; một đối tượng. V&igrave; nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; thể được tạo từ c&ugrave;ng một bản ph&aacute;c thảo, do vậy c&oacute; thể c&oacute; nhiều đối tượng từ một lớp được tạo.</p> <h3>Tạo một lớp trong Java</h3> <p>Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tạo một lớp trong Java bằng c&aacute;ch sử dụng từ kh&oacute;a class.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-java"><code>class t&ecirc;n_lớp { dữ liệu th&agrave;nh vi&ecirc;n }</code></pre> <p>Ở đ&acirc;y, c&aacute;c biến v&agrave; phương thức th&agrave;nh vi&ecirc;n sẽ lần lượt thể hiện trạng th&aacute;i v&agrave; h&agrave;nh vi của đối tượng. Trong đ&oacute;, c&aacute;c biến sẽ lưu trữ th&ocirc;ng tin dữ liệu v&agrave; phương thức được sử dụng để thực hiện c&aacute;c thao t&aacute;c.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-java"><code>class sinh_vien { private int ID_sv = 2; public void int_thong_tin() { System.out.println(ID_sv); } }</code></pre> <p>Trong v&iacute; dụ tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo một lớp c&oacute; t&ecirc;n sinh_vien. N&oacute; chứa một biến c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ID_sv v&agrave; một phương thức c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; in_thong_tin(). Lớp Sinh_vien l&agrave; một bản ph&aacute;c thảo. V&agrave; ta c&oacute; thể tạo ra bất kỳ đối tượng sinh vi&ecirc;n n&agrave;o bằng c&aacute;ch sử dụng lớp đ&atilde; được khai b&aacute;o n&agrave;y.</p> <h2>Đối tượng</h2> <p>Một đối tượng được gọi l&agrave; một thể hiện của một lớp. V&iacute; dụ, giả sử sinh vi&ecirc;n l&agrave; một lớp th&igrave; c&aacute;c đối tượng sinh vi&ecirc;n 1, sinh vi&ecirc;n 2 sẽ l&agrave; c&aacute;c biểu hiện của lớp sinh vi&ecirc;n</p> <h3>Tạo một đối tượng trong Java</h3> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-java"><code>T&ecirc;n_lớp t&ecirc;n_đối_tượng = new t&ecirc;n_lớp(); Sinh_vien sv = new Sinh_vien();</code></pre> <p>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; sử dụng từ kh&oacute;a new c&ugrave;ng với h&agrave;m tạo của lớp để tạo một đối tượng. C&aacute;c h&agrave;m tạo giống với c&aacute;c phương thức th&ocirc;ng thường, nhưng n&oacute; được khai b&aacute;o l&agrave; c&ugrave;ng t&ecirc;n với lớp.</p> <p>V&iacute; dụ, phương thức sinh_vien() sẽ l&agrave; h&agrave;m tạo của lớp sinh_vien.</p> <p>Ở đ&acirc;y, sv l&agrave; t&ecirc;n của đối tượng. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng t&ecirc;n n&agrave;y để truy cập c&aacute;c trường v&agrave; phương thức của lớp sinh_vien.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: C&aacute;c trường v&agrave; phương thức của một lớp được gọi l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của lớp đ&oacute;.</strong></p> <h3>Truy cập v&agrave;o dữ liệu th&agrave;nh vi&ecirc;n của một lớp</h3> <p>Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng t&ecirc;n của c&aacute;c đối tượng c&ugrave;ng với dấu chấm để truy cập v&agrave;o c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của một lớp.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-java"><code>class sinh_vien { private int ID_sv = 2; public void in_thong_tin() { System.out.println(ID_sv); } } class Main{ public static void main(String[] args) { sinh_vien sv = new sinh_vien(); sv.in_thong_tin(); } }</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-markup"><code>2</code></pre> <p>Trong đoạn m&atilde; tr&ecirc;n, ta đ&atilde; khai b&aacute;o một lớp sinh_vien bao gồm biến th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; ID_sv kiểu dữ liệu int v&agrave; một phương thức in_thong_tin() để in ra dữ liệu ID_sv. Ta đ&atilde; tạo một đối tượng sv bằng phương thức new, sau đ&oacute;, ta truy cập v&agrave;o phương thức in_thong_tin() của lớp sinh_vien bằng c&aacute;ch sử dụng t&ecirc;n đối tượng v&agrave; dấu chấm (.) với t&ecirc;n phương thức.</p> <p>V&iacute; dụ: Tạo một đối tượng b&ecirc;n trong một lớp.</p> <pre class="language-java"><code>class sinh_vien { private int ID_sv = 2; public void int_thong_tin() { System.out.println(ID_sv); } public static void main(String[] args) { sinh_vien sv = new sinh_vien(); sv.int_thong_tin(); } }</code></pre> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-markup"><code>2</code></pre> <p>Trong v&iacute; dụ trước, ta đ&atilde; khai b&aacute;o một đối tượng của lớp sinh_vien trong lớp Main. Lần n&agrave;y, ta đ&atilde; tạo một phương thức main b&ecirc;n trong lớp sinh_vien v&agrave; khai b&aacute;o một đối tượng của lớp sinh_vien trong ch&iacute;nh lớp n&agrave;y.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về lớp v&agrave; đối tượng trong Java. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i mới nhất tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p>