tek4

[Review] Bài giảng cuối cùng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc được sống

by - September. 26, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Nếu ai đ&oacute; quy định cho bạn chỉ được tắm trong 3 ph&uacute;t bạn sẽ thực hiện bằng c&aacute;ch n&agrave;o? Nếu biết trong một th&aacute;ng nữa bạn sẽ chết, bạn c&oacute; hốt hoảng kh&ocirc;ng? V&agrave; sẽ đ&oacute;n nhận c&aacute;i chết như thế n&agrave;o? T&ocirc;i nghĩ t&ocirc;i sẽ rất l&uacute;ng t&uacute;ng, đau khổ, suy sụp&hellip; Thế nhưng trong &ldquo;B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng&rdquo; tiến sĩ Randy Pausch đ&atilde; đem lại một bầu kh&iacute; can đảm đầy tr&iacute; thức, từng chữ từng c&acirc;u n&oacute;i đều chất chứa biết bao y&ecirc;u thương gởi gắm cho cuộc đời. T&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; tấm l&ograve;ng ấy rất đ&aacute;ng kh&acirc;m phục. Cảm x&uacute;c của t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m n&eacute;n được khi đọc những lời n&agrave;y: &ldquo;<em>Nhiều bệnh nh&acirc;n ung thư n&oacute;i bệnh tật đ&atilde; cho họ một đ&aacute;nh gi&aacute; mới v&agrave; s&acirc;u sắc hơn về cuộc đời. Một số người c&ograve;n n&oacute;i họ biết ơn bệnh tật của họ. T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; sự biết ơn đ&oacute; cho căn bệnh ung thư của m&igrave;nh, tuy nhi&ecirc;n t&ocirc;i rất biết ơn đ&atilde; được th&ocirc;ng b&aacute;o trước về c&aacute;i chết. Ngo&agrave;i việc cho ph&eacute;p t&ocirc;i chuẩn bị cho tương lai của gia đ&igrave;nh, n&oacute; c&ograve;n cho ph&eacute;p t&ocirc;i c&oacute; cơ hội đến Carnegie Mellon v&agrave; thực hiện b&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng. Theo một nghĩa n&agrave;o đ&oacute;, n&oacute; đ&atilde; cho ph&eacute;p t&ocirc;i 'rời s&acirc;n theo c&aacute;ch thức ri&ecirc;ng của t&ocirc;i' </em>". Can đảm đối diện kh&ocirc;ng phải ai cũng l&agrave;m được, c&aacute;i c&aacute;ch đi xa n&agrave;y quả thật n&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh lạ l&ugrave;ng nhất m&agrave; t&ocirc;i biết.</p> <p><img class="size-full wp-image-4626 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/B&agrave;i-giảng-cuối-c&ugrave;ng_2.jpg" alt="B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng_2" width="576" height="394" /></p> <h2>Về t&aacute;c giả Randy Pausch</h2> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Gi&aacute;o sư Randy Pausch vốn l&agrave; gi&aacute;o<strong> </strong>sư bộ m&ocirc;n Khoa học M&aacute;y t&iacute;nh, Tương t&aacute;c Người - M&aacute;y v&agrave; bộ m&ocirc;n Thiết kế tại Đại học Carnegie Mellon. Từ 1988 đến 1997, &ocirc;ng dạy tại Đại học Virginia. L&agrave; một nh&agrave; gi&aacute;o v&agrave; nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu nhận được nhiều giải thưởng, &ocirc;ng đ&atilde; cộng t&aacute;c với Adobe, Google, Electronic Arts (EA), Walt Disney Imagineering v&agrave; khởi xướng đề &aacute;n Alice...Trước khi viết t&aacute;c phẩm "B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng" Randy được chuẩn đo&aacute;n mắc ung thư tụy v&agrave; chỉ c&ograve;n v&agrave;i th&aacute;ng để sống.</p> <p><img class="size-full wp-image-4627 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/B&agrave;i-giảng-cuối-c&ugrave;ng_3.jpg" alt="B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng" width="400" height="300" /></p> <h2>T&aacute;c phẩm "B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng"</h2> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng lệ ở nhiều đại học Mỹ, c&aacute;c gi&aacute;o sư được y&ecirc;u cầu n&oacute;i l&ecirc;n những thất bại v&agrave; những g&igrave; c&oacute; &yacute; nghĩa nhất cuộc đời họ trước cử tọa. B&agrave;i giảng n&agrave;y xem như l&agrave; th&ocirc;ng điệp cuối c&ugrave;ng của đời người với c&acirc;u hỏi day dứt: Nếu ng&agrave;y mai bạn qua đời th&igrave; bạn muốn để lại điều g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng&rdquo; dựa tr&ecirc;n c&acirc;u chuyện thật của ch&iacute;nh t&aacute;c giả, được chuẩn đo&aacute;n mắc ung thư tụy với khoảng mười khối u ở gan. Randy &ndash; một người chồng &ndash; một người bố của 3 đứa con &ndash; một gi&aacute;o sư đại học, t&aacute;c giả chỉ c&ograve;n v&agrave;i th&aacute;ng để sống! Thời gian qu&aacute; ngắn đề d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh trước khi rời xa m&atilde;i m&atilde;i, thế nhưng t&aacute;c giả vẫn quyết định thực hiện một b&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng trong đời tại đại học Carnegie Mellon. B&agrave;i giảng k&eacute;o d&agrave;i hơn 1 tiếng, t&aacute;c giả kể về những ước mơ thuở nhỏ &ndash; l&agrave; những mảnh gh&eacute;p đầy m&agrave;u sắc để tạo n&ecirc;n t&aacute;c giả ng&agrave;y h&ocirc;m nay: Mong muốn trở th&agrave;nh vận động vi&ecirc;n b&oacute;ng bầu dục, trở th&agrave;nh người viết nội dung trong B&aacute;ch khoa to&agrave;n thư, trở th&agrave;nh &ldquo;Disney Imagineer&rdquo; để thiết kế c&aacute;c tr&ograve; chơi trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n Disneyland,&hellip; Tất cả ước mơ ấy đều đ&atilde; được thực hiện v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute;, những b&agrave;i học được t&aacute;c giả đ&uacute;c kết lại gửi đến người đọc. Kh&ocirc;ng bao giờ bỏ cuộc &ndash; Lu&ocirc;n n&oacute;i sự thật &ndash; L&ograve;ng biết ơn &ndash; H&atilde;y t&igrave;m điều tốt ở mỗi người,&hellip; Một &ldquo;c&uacute; twist&rdquo; nhỏ nơi cuối s&aacute;ch, kh&ocirc;ng phải b&agrave;i giảng n&agrave;y d&agrave;nh cho ch&uacute;ng ta đ&acirc;u, m&agrave; n&oacute; được kể để d&agrave;nh cho 3 c&ocirc; cậu b&eacute; con của t&aacute;c giả, với t&igrave;nh y&ecirc;u thương lớn lao.</p> <p><img class="size-full wp-image-4628 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/B&agrave;i-giảng-cuối-c&ugrave;ng_4.jpg" alt="B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng_4" width="630" height="428" /></p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&ecirc;n người vợ xinh đẹp c&ugrave;ng ba con khỏe khoắn, những tưởng cuộc đời của vị gi&aacute;o sư uy t&iacute;n sẽ tr&ocirc;i qua &ecirc;m đềm như bao m&aacute;i ấm gia đ&igrave;nh kh&aacute;c. Nhưng một ng&agrave;y, Randy Pausch được chẩn đo&aacute;n c&oacute; 10 khối u trong gan v&agrave; đang mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Quyết liệt chống trả với bệnh tật, thậm ch&iacute; chấp nhận những đợt h&oacute;a trị với liều cực mạnh mong k&eacute;o d&agrave;i thời gian sống b&ecirc;n người th&acirc;n y&ecirc;u, nhưng cuối c&ugrave;ng, Randy Pausch chấp nhận đối diện với thực tế, sự hiện diện của &ocirc;ng tr&ecirc;n cuộc đời chỉ t&iacute;nh bằng ng&agrave;y.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">"Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đổi được những qu&acirc;n b&agrave;i đ&atilde; chia, chỉ c&oacute; thể đổi c&aacute;ch chơi những qu&acirc;n b&agrave;i đ&oacute;". Đ&oacute; l&agrave; quan niệm về sự đương đầu nghịch cảnh m&agrave; Randy Pausch n&ecirc;u trong cuốn s&aacute;ch của m&igrave;nh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Biết rằng sự sầu n&atilde;o chẳng thể mang lại điều tốt l&agrave;nh cho vợ con, đồng thời muốn gia đ&igrave;nh sống dễ d&agrave;ng hơn sau khi vắng b&oacute;ng m&igrave;nh, Randy Pausch quyết định đăng k&yacute; tham gia thuyết tr&igrave;nh b&agrave;y giảng cuối c&ugrave;ng tại Đại học Carnegie Mellon, xem đ&acirc;y l&agrave; lời ch&agrave;o &ocirc;ng d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n, bạn b&egrave;, đồng nghiệp v&agrave; đặc biệt nhất l&agrave; "di sản" của người cha để lại cho ba con thơ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chủ đề b&agrave;i giảng của gi&aacute;o sư Pausch l&agrave; "Thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ". Từ cảm hứng của buổi thuyết tr&igrave;nh n&agrave;y, &ocirc;ng viết cuốn tự truyện <em>B&agrave;i giảng cuối c&ugrave;ng.</em> Cuốn s&aacute;ch thể hiện h&igrave;nh ảnh đầy tr&aacute;ch nhiệm của một người th&agrave;y, một người bạn, một người chồng v&agrave; người cha.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Được viết với giọng kể vừa trầm tĩnh, vừa h&oacute;m hỉnh v&agrave; s&acirc;u lắng, những k&yacute; ức ri&ecirc;ng chung của vị gi&aacute;o sư đan h&ograve;a tr&ecirc;n từng c&acirc;u chữ c&oacute; thể khiến người đọc rơi nước mắt v&igrave; cảm th&ocirc;ng cho ho&agrave;n cảnh đặc biệt v&agrave; c&oacute; thể bật cười v&igrave; triết l&yacute; sống qu&yacute; b&aacute;u được g&oacute;i gh&eacute;m v&agrave;o c&aacute;c c&acirc;u chuyện ngắn gọn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">L&agrave; người đang dần l&igrave;a xa cuộc đời, Randy Pausch cho thấy một sự lạc quan tuyệt đối khi &ocirc;ng hiểu rằng, d&ugrave; ra đi vĩnh viễn, &ocirc;ng vẫn để lại được cho ba con nghệ thuật sống đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng m&agrave; &ocirc;ng r&uacute;t tỉa từ 46 năm đời m&igrave;nh.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&agrave;i học m&agrave; vị gi&aacute;o sư qu&aacute; cố gửi lại bắt nguồn từ cảm hứng của Walt Disney: "Nếu bạn d&aacute;m ước mơ điều g&igrave;, bạn sẽ c&oacute; thể thực hiện được điều đ&oacute;". Qua cuốn tự truyện, Randy Pausch cho thấy, &ocirc;ng l&agrave; người may mắn khi đ&atilde; sống v&agrave; thực hiện được những giấc mơ thời thơ b&eacute; của ch&iacute;nh &ocirc;ng.</p> <blockquote> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng đổi được những qu&acirc;n b&agrave;i đ&atilde; chia, chỉ c&oacute; thể đổi c&aacute;ch chơi những qu&acirc;n b&agrave;i đ&oacute;.&rdquo; &ndash; Randy Pausch</p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">Mỗi người, khi đọc v&agrave; xem xong, đều c&oacute; thể nhận được một v&agrave;i b&agrave;i học &yacute; nghĩa về t&igrave;nh y&ecirc;u gia đ&igrave;nh, về việc d&agrave;nh thời gian cho những người m&igrave;nh y&ecirc;u thương, về những ước mở thuở b&eacute;, về sự s&aacute;ng tạo, theo đuổi ước mơ v&agrave; sự hữu hạn của đời người. H&atilde;y tr&acirc;n trọng từng khoảnh khắc được sống!!! H&atilde;y sống trọn vẹn từng ph&uacute;t gi&acirc;y qu&yacute; b&aacute;u của cuộc đời !!!</p>