tek4

[Review] Khi hơi thở hoá tinh không: Hãy quý trọng cuộc sống

by - September. 25, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ c&oacute; bao giờ bị bệnh, b&aacute;c sĩ th&igrave; liệu c&oacute; đầu h&agrave;ng bệnh tật hay kh&ocirc;ng? Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng l&agrave; một cuốn s&aacute;ch đặc biệt dựa tr&ecirc;n một c&acirc;u chuyện đặc biệt đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện dựa tr&ecirc;n tự thuật của một b&aacute;c sĩ bị mắc bệnh ung thư phổi.Rất đặc biệt đ&uacute;ng kh&ocirc;ng ạ? Vậy b&aacute;c sĩ ấy đ&atilde; l&agrave;m g&igrave; để biến c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh trở th&agrave;nh một t&aacute;c phẩm bất hủ?</p> <p><img class=" wp-image-4631 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng" width="498" height="332" /></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sẽ có lúc con chạm đến một trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, khi con phải đánh giá bản th&acirc;n mình, v&ecirc;̀ những g&igrave; con đ&atilde; làm, đã trở thành, v&agrave; đã mang ý nghĩa gì với th&ecirc;́ gian&hellip;&rdquo;</p> <div id="box"> <div id="box_inner"> <div id="text"> <div id="pages"> <div id="page1" class="page"> <div class="page_content"> <p style="text-align: justify;">Mọi mảnh đời đ&ecirc;̀u nằm dưới b&oacute;ng tối của sự hữu hạn, m&ocirc;̣t sự hữu hạn mà ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n nhận thức được &ndash; một nhận thức m&agrave; ch&uacute;ng ta thường xuy&ecirc;n bị che khuất bởi những xao nhãng của cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Nhưng khi càng đ&ecirc;́n g&acirc;̀n với giới hạn, con người ta đột nhi&ecirc;n nh&acirc;̣n ra rằng mình kh&ocirc;ng c&ograve;n lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i việc lấp đầy b&oacute;ng tối bằng toàn b&ocirc;̣ những &aacute;nh s&aacute;ng m&agrave; bản th&acirc;n c&oacute; thể tạo ra &ndash; loại &aacute;nh s&aacute;ng b&ecirc;n trong th&acirc;m t&acirc;m m&agrave; ch&uacute;ng ta gọi l&agrave; &yacute; nghĩa: &yacute; nghĩa cuộc sống.</p> [caption id="attachment_4633" align="aligncenter" width="515"]<img class=" wp-image-4633" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_3.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_3" width="515" height="571" /> B&aacute;c sĩ Kalanithi[/caption]</div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u chuyện bắt đầu v&agrave;o th&aacute;ng 5 năm 2013, b&aacute;c sĩ Paul Kalanithi gửi email tới những người bạn th&acirc;n nhất của m&igrave;nh v&agrave; chia sẻ về căn bệnh ung thư m&agrave; &ocirc;ng gặp phải. Trong email &ocirc;ng c&oacute; viết:</p> <p style="text-align: justify;"><em>"Tin tốt l&agrave; t&ocirc;i sống c&ograve;n thọ hơn cả Keats v&agrave; Stephen Crane cũng như 2 chị em nh&agrave; </em><em>Bront&euml;s, tin xấu l&agrave; tới giờ t&ocirc;i vẫn chưa viết được d&ograve;ng n&agrave;o"</em>. Kalanithi n&oacute;i đ&ugrave;a về căn bệnh của m&igrave;nh với những người bạn.</p> <p style="text-align: justify;">Được chẩn đo&aacute;n chỉ c&ograve;n 22 th&aacute;ng để sống, Kalanithi đ&atilde; quyết định viết cuốn "When Breath Becomes Air", một cuốn s&aacute;ch m&agrave; nội dung của n&oacute; nằm ngo&agrave;i ranh giới của sự sống với c&aacute;i chết, một t&acirc;m hồn c&ograve;n đang thanh thản đ&atilde; phải đối mặt với c&aacute;i kết của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng l&agrave; một c&acirc;u chuyện kể về một sinh vi&ecirc;n y khoa với niềm đam m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu. Ho&agrave;n th&agrave;nh tấm bằng Văn học Anh, Paul Kalanithi gần như đang tiến gần đến sự nghiệp văn chương - ước mơ từ thuở nhỏ, nhưng sự trăn trở về Con người- Sinh l&yacute;- Tinh thần lại th&ocirc;i th&uacute;c &ocirc;ng: "Dẹp đống s&aacute;ch đ&oacute; v&agrave; học y đi".</p> <p style="text-align: justify;">Kalanithi kể về qu&atilde;ng thời gian học tập khoa thần kinh học tại Stanford, nơi &ocirc;ng được học về bộ n&atilde;o, về hệ thống thần kinh thứ h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n mỗi con người, nơi lưu giữ kỉ niệm v&agrave; quyết định ch&uacute;ng ta sẽ sống ra sao. Mọi thứ đều tươi đẹp, một tương lai tươi s&aacute;ng đang chờ đợi ph&iacute;a trước vị b&aacute;c sĩ tương lai. &Ocirc;ng đ&atilde; sắp c&oacute; thể bắt đầu thay đổi thế giới, đang l&agrave; một người cha, c&oacute; một gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c. Nhưng cuộc sống kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; &ecirc;m đềm. Lu&ocirc;n c&oacute; những kh&oacute; khăn, những chướng ngại xuất hiện v&agrave;o bất cứ một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute;. V&agrave; với Kalanithi đ&oacute; l&agrave; sự xuất hiện của căn bệnh ung thư.</p> <p>[caption id="attachment_4632" align="aligncenter" width="558"]<img class=" wp-image-4632" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_2.jpg" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng" width="558" height="487" /> Gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c của Kalanithi[/caption]</p> <p>[quote]</p> <p style="text-align: justify;"><em>"T&ocirc;i lật qua c&aacute;c tấm h&igrave;nh chụp CT, căn bệnh qu&aacute; r&otilde; r&agrave;ng: phổi chứa đầy những khối u &aacute;c t&iacute;nh, cột sống biến dạng, một b&ecirc;n gan kh&ocirc;ng c&ograve;n hoạt động. Ung thư, đ&atilde; di căn. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>T&ocirc;i đang l&agrave; một b&aacute;c sĩ khoa thần kinh học năm cuối. Suốt 6 năm học tập, những tấm h&igrave;nh chụp CT kia với t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ, c&oacute; một số tấm nhẹ nh&agrave;ng hơn rất nhiều v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể gi&uacute;p được bệnh nh&acirc;n. Thế nhưng, điểm kh&aacute;c biệt trong tấm h&igrave;nh n&agrave;y, n&oacute; l&agrave; của t&ocirc;i"</em></p> <p>[/quote]</p> <p style="text-align: justify;">Ung thư kh&ocirc;ng trừ một ai, cũng kh&ocirc;ng hề g&otilde; cửa xin ph&eacute;p trước khi bước v&agrave;o cuộc đời của ai cả, nhưng mỗi người sẽ c&oacute; c&aacute;ch ri&ecirc;ng để đối mặt với "vị kh&aacute;ch kh&ocirc;ng mời m&agrave; tới" n&agrave;y. Với Paul Kalanithi, đ&oacute; l&agrave; cảm gi&aacute;c "kỳ lạ" khi tự m&igrave;nh ho&aacute;n đổi vị tr&iacute; từ b&aacute;c sĩ sang bệnh nh&acirc;n, l&agrave; một chuỗi những sắp xếp lại kế hoạch cuộc sống, l&agrave; sự trải nghiệm năm pha đau buồn - rập khu&ocirc;n cảm x&uacute;c "Phủ nhận =&gt; Tức giận =&gt; Mặc cả =&gt; Suy sụp =&gt; Chấp nhận" - nhưng theo chiều ngược lại. Khi nghe chẩn đo&aacute;n, &ocirc;ng đ&atilde; chuẩn bị cho c&aacute;i chết. Nhưng c&agrave;ng về sau, &ocirc;ng lại c&agrave;ng muốn biết r&otilde; r&agrave;ng thời gian c&ograve;n lại của ch&iacute;nh m&igrave;nh, để thực hiện được những g&igrave; m&igrave;nh mong muốn: "Cho t&ocirc;i ba th&aacute;ng, t&ocirc;i d&agrave;nh thời gian cho gia đ&igrave;nh. Cho t&ocirc;i một năm, t&ocirc;i sẽ viết s&aacute;ch. Cho t&ocirc;i mười năm, t&ocirc;i quay trở lại với việc chữa bệnh."</p> <p style="text-align: justify;">Khi Hơi Thở H&oacute;a Thinh Kh&ocirc;ng được sinh ra khi cuộc sống một người chuẩn bị kết th&uacute;c, l&agrave; minh chứng cho sự sống v&agrave; c&aacute;i chết, sự phủ nhận v&agrave; chấp nhận, sự b&igrave;nh an v&agrave; c&ocirc; độc. Ở đ&oacute; c&oacute; l&ograve;ng dũng cảm, sự y&ecirc;u thương, l&ograve;ng quyết t&acirc;m v&agrave; tr&ecirc;n tất cả l&agrave; sự gắn kết gia đ&igrave;nh: "sau khi anh ra đi, gia đ&igrave;nh anh c&oacute; thể bị chia rẽ, nhưng rồi họ sẽ lại x&iacute;ch lại gần nhau bởi sự dũng cảm m&agrave; anh đ&atilde; chứng tỏ."</p> <p style="text-align: justify;">Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng l&agrave; cuốn nhật k&yacute; đau đớn ghi lại những nghĩ suy khi được chẩn đo&aacute;n mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chứng ki&ecirc;́n một cuộc đời b&acirc;́t ngờ tràn ng&acirc;̣p sự sống. Với tư tưởng pha tr&ocirc;̣n giữa Montaigne v&agrave; Oliver Sacks, Kalanithi đã đan xen nhi&ecirc;̀u suy nghĩ triết l&yacute; trong h&agrave;nh tr&igrave;nh với những c&acirc;u chuyện về bệnh nh&acirc;n của m&igrave;nh để l&agrave;m s&aacute;ng tỏ điểm chung duy nhất giữa ch&uacute;ng ta &ndash; c&aacute;i chết &ndash; v&agrave; cái cách mà n&oacute; th&uacute;c đẩy tất cả ch&uacute;ng ta theo đuổi một cuộc sống c&oacute; &yacute; nghĩa. C&aacute;i chết l&agrave; thứ l&agrave;m cho những cơ thể sống dừng hoạt động suy cho c&ugrave;ng lại c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn v&agrave; mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;">Từ đ&acirc;y xu&acirc;́t hi&ecirc;̣n một sự mặc khải s&acirc;u sắc, ch&acirc;n th&agrave;nh, v&agrave; nồng hậu về m&ocirc;́i li&ecirc;n h&ecirc;̣ giữa nh&acirc;̣n thức bản th&acirc;n của ch&uacute;ng ta với &yacute; thức về tiềm năng v&agrave; khả năng của ch&uacute;ng ta &ndash; những hình m&acirc;̃u ch&uacute;ng ta muốn trở th&agrave;nh, những hình m&acirc;̃u m&agrave; ch&uacute;ng ta l&agrave;m việc kh&ocirc;ng mệt mỏi để trở th&agrave;nh. Vậy ch&uacute;ng ta l&agrave; ai, v&agrave; &ldquo;ch&uacute;ng ta&rdquo; còn lại những gì khi sự s&ocirc;́ng b&acirc;́t ngờ bị d&acirc;̣p tắt?</p> <p style="text-align: justify;">Một thế hệ sau khi nh&agrave; phẫu thuật Sherwin Nuland cho xu&acirc;́t bản bài vi&ecirc;́t về việc đối mặt với &yacute; nghĩa của cuộc sống trong khi sắp chết, Kalanithi đưa ra c&acirc;u trả lời cho những c&acirc;u hỏi n&agrave;y v&agrave; v&ocirc; s&ocirc;́ những &yacute; nghĩa của chúng. Anh viết:</p> <p style="text-align: justify;">[quote]Năm ba mươi s&aacute;u tuổi, t&ocirc;i sẽ l&ecirc;n đ&ecirc;́n đỉnh n&uacute;i; t&ocirc;i c&oacute; thể nh&igrave;n thấy Đ&acirc;́t Hứa, từ Gilead đến Jericho đến biển Địa Trung Hải. T&ocirc;i c&oacute; thể nh&igrave;n thấy một con thuy&ecirc;̀n tr&ecirc;n vùng biển &acirc;́y, con thuy&ecirc;̀n mà t&ocirc;i và Lucy, cùng những đứa con trong mơ của ch&uacute;ng t&ocirc;i, sẽ dạo chơi v&agrave;o cuối tuần. T&ocirc;i c&oacute; thể cảm nh&acirc;̣n lưng mình bớt căng cứng khi lịch l&agrave;m việc quay cu&ocirc;̀ng của t&ocirc;i được giảm bớt v&agrave; cuộc sống trở n&ecirc;n dễ quản l&yacute; hơn. T&ocirc;i c&oacute; thể nh&igrave;n thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh cuối c&ugrave;ng trở th&agrave;nh người chồng mà t&ocirc;i v&acirc;̃n lu&ocirc;n hứa hẹn.[/quote]</p> <p>V&agrave; sau đ&oacute; điều ta chẳng thể tưởng tượng lại xảy ra. Kalanithi kể lại một trong những sự kiện đầu ti&ecirc;n m&agrave; trong đ&oacute; con người trước đ&acirc;y v&agrave; số phận tương lai của anh đ&atilde; va chạm dữ dội:</p> <p>[quote]</p> <p style="text-align: justify;">Lưng của t&ocirc;i cứng lại trong suốt chuyến bay, v&agrave; khi đ&ecirc;́n được Grand Central để bắt chuyến t&agrave;u đến chỗ bạn t&ocirc;i ở mi&ecirc;̀n bắc, cơ thể t&ocirc;i đã run l&ecirc;n v&igrave; đau đớn. Trong v&agrave;i th&aacute;ng qua, t&ocirc;i đ&atilde; bị co thắt cơ lưng sau nhi&ecirc;̀u cơn đau kh&aacute;c nhau, từ những cơn đau vặt vãnh mà bạn có th&ecirc;̉ chịu đựng được, đ&ecirc;́n những l&acirc;̀n đau bu&ocirc;́t khi&ecirc;́n t&ocirc;i phải nghiến chặt răng, đến mức t&ocirc;i phải lăn l&ocirc;̣n tr&ecirc;n s&agrave;n nhà mà la h&eacute;t. Cơn đau l&acirc;̀n n&agrave;y nằm ở phía nghi&ecirc;m trọng hơn trong n&acirc;́c thang đau đớn. T&ocirc;i nằm xuống tr&ecirc;n một băng ghế cứng ở khu chờ tàu, cảm nh&acirc;̣n cơ lưng của mình vặn xoắn, c&ocirc;́ gắng hít thở để kiểm so&aacute;t cơn đau &ndash; thu&ocirc;́c ibuprofen đ&atilde; kh&ocirc;ng phát huy tác dụng &ndash; v&agrave; c&ocirc;́ gắng nhớ lại t&ecirc;n của mỗi bó cơ khi chúng co thắt chỉ để ngăn dòng nước mắt chực trào:&nbsp;<em>erector spinae, rhomboid, latissimus, piriformis,&nbsp;</em>&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Một nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ đ&ecirc;́n g&acirc;̀n. &ldquo;Thưa ngài, ngài kh&ocirc;ng thể nằm ở đ&acirc;y được.&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;T&ocirc;i xin lỗi,&rdquo; t&ocirc;i n&oacute;i, thở hổn hển. &ldquo;Lưng&hellip; co thắt &hellip; cơ lưng&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nhưng ngài v&acirc;̃n kh&ocirc;ng thể nằm đ&acirc;y đ&acirc;u.&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">[&hellip;]</p> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i nặng nhọc ng&ocirc;̀i d&acirc;̣y r&ocirc;̀i đi kh&acirc;̣p khi&ecirc;̃ng v&ecirc;̀ phía đoàn tàu.</p> <p>[/quote]</p> <p style="text-align: justify;">Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;u chuyện, hay những mẫu chuyện cụ thể m&agrave; c&ograve;n là th&aacute;i độ của ch&uacute;ng ta đối với những g&igrave; ta cho l&agrave; thất bại của cơ thể mình: sự đau đớn, v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; c&aacute;i chết. Ch&uacute;ng ta cố gắng xác định các đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n m&agrave; những th&acirc;́t bại n&agrave;y c&oacute; thể xảy ra; để khi&ecirc;́n ch&uacute;ng ph&ugrave; hợp với mong muốn trong đời thực; để xóa bỏ chúng bằng &yacute; ch&iacute; v&agrave; sự phủ nh&acirc;̣n. Ta làm tất cả những điều này bởi t&acirc;̣n s&acirc;u trong th&acirc;m t&acirc;m, ta xem ch&uacute;ng là đi&ecirc;̀u kh&ocirc;ng thể chấp nhận được &ndash; trong ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta v&agrave; trong những người khác.</p> <p style="text-align: justify;">Đi&ecirc;̉m trong hành trình Kalanithi l&agrave; các c&acirc;u chuy&ecirc;̣n minh họa cho những khoảnh khắc tuy nhỏ b&eacute; nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn, khi mà s&ocirc;́ m&ecirc;̣nh b&acirc;́t ngờ d&ocirc;̉i dời v&agrave; vũ trụ phức tạp của những ưu ti&ecirc;n m&agrave; ta dành cả đời x&acirc;y dựng b&ocirc;̃ng ch&ocirc;́c cháy vụn thành bụi sao. Trong những khoảnh khắc đ&oacute;, xu&acirc;́t hi&ecirc;̣n d&acirc;́u ch&acirc;́m h&ecirc;́t cho những chương truy&ecirc;̣n mà ta v&acirc;̃n ng&acirc;y thơ tin theo b&acirc;́y l&acirc;u nay, v&ecirc;̀ con đường d&acirc;̃n đ&ecirc;́n Hạnh Phúc Mãi Mãi V&ecirc;̀ Sau mà thực ra ta chẳng th&ecirc;̉ chạm đ&ecirc;́n, bởi những đoạn k&ecirc;́t ta tưởng tượng cho ch&iacute;nh mình thì nào phải cái k&ecirc;́t thực sự. Một cái k&ecirc;́t đúng nghĩa là sự th&acirc;́t vọng v&agrave; kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng, còn m&ocirc;̣t kết th&uacute;c ch&uacute;ng ta tưởng tượng cho m&igrave;nh lại l&agrave; sự hài lòng vĩnh cửu, v&ocirc; hạn.</p> <p><img class="size-full wp-image-4634 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Khi-hơi-thở-ho&aacute;-tinh-kh&ocirc;ng_4.png" alt="Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng_4" width="620" height="310" /></p> <p style="text-align: justify;">Kalanithi qua đời v&agrave;o th&aacute;ng 03/2015, khi mới chỉ 37 tuổi, để lại&nbsp;<em>Khi Hơi Thở Hóa Thinh Kh&ocirc;ng</em>&nbsp;&ndash; một cuốn sổ ghi chép lại chính xác n&ocirc;̃i đau khủng khi&ecirc;́p v&agrave; một t&aacute;c phẩm nghệ thuật hiếm c&oacute; với c&acirc;́u trúc song hành, trong đ&oacute; bi kịch chết ch&oacute;c kh&ocirc;ng bị lật đổ hoặc hòa lo&atilde;ng nhưng c&ugrave;ng tồn tại ch&acirc;n thật, với chiến thắng của sự s&ocirc;́ng như l&agrave; tiềm năng cao nhất của con người. Hãy đọc nó cùng với tác ph&acirc;̉m của Anne Lamott v&ecirc;̀ đau buồn v&agrave; hạnh phúc, hay sách của Oliver Sacks về phẩm gi&aacute; của vi&ecirc;̣c chết khi đang s&ocirc;́ng, v&agrave; những quyển s&aacute;ch thiếu nhi kỳ lạ n&agrave;y về &yacute; nghĩa của cái ch&ecirc;́t. V&agrave; chỉ 10 th&aacute;ng sau khi qua đời, cuốn s&aacute;ch được xuất bản v&agrave; trở th&agrave;nh một trong những cuốn s&aacute;ch b&aacute;n chạy nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Kalanithi viết cuốn s&aacute;ch n&agrave;y với rất nhiều kh&oacute; khăn, tới mức ở một phần trong cuốn s&aacute;ch, &ocirc;ng phải đeo găng tay để giữ da kh&ocirc;ng bị bục v&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh xạ trị, chiếc găng tay với đường chỉ bạc cặm cụi lướt tr&ecirc;n b&agrave;n ph&iacute;m m&aacute;y t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Vợ &ocirc;ng, b&aacute;c sĩ Lucy Kalanithi kể lại rằng c&oacute; một số chi tiết chưa được ho&agrave;n th&agrave;nh sau khi &ocirc;ng qua đời, thế n&ecirc;n người th&acirc;n đ&atilde; hồi ức lại để ho&agrave;n thiện n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Kalanithi rất y&ecirc;u th&iacute;ch văn chương n&ecirc;n c&acirc;u chuyện của anh đ&atilde; được thuật lại theo một phong c&aacute;ch mượt m&agrave;, dung dị v&agrave; đầy cảm x&uacute;c. Độc giả cũng được hiểu th&ecirc;m về triết l&yacute; sống, triết l&yacute; nghề y của Kalanithi, th&ocirc;ng qua k&yacute; ức về những ng&agrave;y anh c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, rồi thực tập, cho đến khi ch&iacute;nh thức h&agrave;nh nghề phẫu thuật thần kinh. &ldquo;Đối với bệnh nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, phẫu thuật n&atilde;o l&agrave; sự kiện bi thảm nhất m&agrave; họ từng phải đối mặt v&agrave; n&oacute; c&oacute; t&aacute;c động như bất kỳ một biến cố lớn lao trong đời. Trong những thời điểm nguy cấp đ&oacute;, c&acirc;u hỏi kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; sống hay chết m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cuộc sống n&agrave;o đ&aacute;ng sống.&rdquo; &ndash; Kalanithi lu&ocirc;n biết c&aacute;ch đưa v&agrave;o c&acirc;u chuyện những suy nghĩ s&acirc;u sắc v&agrave; đầy sự đồng cảm như thế.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u tr&ecirc;n blog c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh, Bill Gates đ&atilde; ca ngợi Khi hơi thở h&oacute;a thinh kh&ocirc;ng (bản tiếng Anh <strong>When Breath Becomes Air</strong>). Bill Gates đọc rất nhiều s&aacute;ch, thế nhưng theo &ocirc;ng cuốn s&aacute;ch tr&ecirc;n đ&atilde; khiến m&igrave;nh rơi nước mắt v&agrave; mọi người n&ecirc;n đọc n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>"T&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; loại người mau nước mắt v&agrave; cũng &iacute;t khi đọc những t&aacute;c phẩm h&uacute;t nước mắt người xem. V&iacute; dụ như cuốn "The Last Lecture of Tuesdays with Morrie", t&ocirc;i kh&ocirc;ng ưa cuốn đ&oacute; mấy. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Thế nhưng cuốn s&aacute;ch When Breath Becomes Air thật sự được t&ocirc;i ngưỡng mộ v&agrave; n&oacute; đ&atilde; l&agrave;m t&ocirc;i rơi nước mắt"</em>, Bill Gates n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">"Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y rất tuyệt vời... T&ocirc;i rất cảm động với nội dung b&ecirc;n trong, kể cả vợ t&ocirc;i Melinda c&ugrave;ng con g&aacute;i Jennifer cũng c&oacute; c&ugrave;ng quan điểm. Thật sự để m&agrave; n&oacute;i, đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; cuốn nonfiction hay nhất m&agrave; t&ocirc;i từng đọc trong nhiều năm".</p> <p style="text-align: justify;">Bill Gates tiếp lời: <em>"T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết bằng c&aacute;ch n&agrave;o m&agrave; Kalanithi đ&atilde; c&oacute; sức mạnh để viết n&ecirc;n cuốn s&aacute;ch n&agrave;y khi sức khoẻ cậu ta rất yếu. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Thế nhưng, t&ocirc;i mừng v&igrave; cậu ta đ&atilde; l&agrave;m được. Suốt cả cuộc đời, Kalanithi đ&atilde; cống hiến cho y tế, khoa học c&ugrave;ng việc viết s&aacute;ch. Đọc cuốn hồi k&iacute; kia, t&ocirc;i mừng v&igrave; được chứng kiến một phần nhỏ c&acirc;u chuyện đời của Kalanithi"</em>.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; kh&ocirc;ng thể vượt qua cơn bệnh nan y, nhưng th&ocirc;ng điệp của t&aacute;c giả sẽ c&ograve;n khiến người đọc nhớ m&atilde;i. C&oacute; thể &ocirc;ng đ&atilde; mất nhưng gi&aacute; trị m&agrave; Khi hơi thở ho&aacute; tinh kh&ocirc;ng vẫn sẽ trường tồn, vẫn sẽ bất tử theo thời gian.</p> <p>&nbsp;</p>