tek4

Tâm lý đàn ông - Bóc mẽ tâm lý của các chàng Adam

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">T&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng lu&ocirc;n dễ hiểu v&agrave; đơn giản. Đ&agrave;n &ocirc;ng kh&ocirc;ng suy nghĩ phức tạp thậm ch&iacute; hay th&aacute;i qu&aacute; như phụ nữ.&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; ch&uacute;ng ta thường nghĩ. Thế nhưng, đ&agrave;n &ocirc;ng cũng c&oacute; những gi&acirc;y ph&uacute;t cực kỳ phức tạp v&agrave; khiến người kh&aacute;c kh&oacute; nắm bắt được họ đang nghĩ g&igrave;. B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ b&oacute;c mẽ những suy nghĩ của c&aacute;c ch&agrave;ng Adam. H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; nh&eacute;!</p> <h2>Mẫu người phụ nữ m&agrave; t&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng mong muốn</h2> <p style="text-align: justify;">Đ&agrave;n &ocirc;ng cũng giống như phụ nữ, họ lu&ocirc;n đặt ra một số ti&ecirc;u chuẩn nhất định để t&igrave;m kiếm một nửa ph&ugrave; hợp m&igrave;nh. Về cơ bản bản t&iacute;nh đ&agrave;n &ocirc;ng l&agrave; th&iacute;ch chiếm hữu v&agrave; th&iacute;ch l&agrave;m ph&aacute;i mạnh đối với phụ nữ. Do đ&oacute;, đ&agrave;n &ocirc;ng thường khao kh&aacute;t:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Một người con g&aacute;i nữ t&iacute;nh. Nam giới bị hấp dẫn bởi phản ứng xấu hổ của ph&aacute;i đẹp. Ngo&agrave;i ra một c&ocirc; g&aacute;i biết l&agrave;m nũng một c&aacute;ch vừa phải v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c cũng v&ocirc; c&ugrave;ng cao gi&aacute; trong t&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi đ&oacute; c&aacute;c ch&agrave;ng sẽ c&oacute; thời điểm được thể hiện sự y&ecirc;u chiều, che chở của m&igrave;nh với con g&aacute;i. Tuy nhi&ecirc;n h&atilde;y nhớ c&aacute;c h&agrave;nh động l&agrave;m nũng phải vừa phải v&agrave; đ&uacute;ng l&uacute;c. Chẳng ch&agrave;ng n&agrave;o sẽ chịu đựng được theo mọi thứ v&ocirc; l&iacute; v&agrave; thậm ch&iacute; v&agrave;o những l&uacute;c anh ta cảm thấy mệt mỏi hay bận rộn cả. H&atilde;y c&oacute; chừng mực, v&agrave; h&atilde;y nữ t&iacute;nh đủ mức.</li> </ul> <p><img style="width: 491px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/6f86e955-715b-4f8b-a95f-98c8be7d4edc" alt="t&acirc;m-l&yacute;-đ&agrave;n-&ocirc;ng" height="344" /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">Một c&ocirc; n&agrave;ng tự tin. <a href="https://tek4.vn/kien-thuc/khoa-hoc/tam-ly/">T&acirc;m l&yacute;</a> đ&agrave;n &ocirc;ng lu&ocirc;n muốn ở cạnh một c&ocirc; g&aacute;i tự tin khi s&aacute;nh bước c&ugrave;ng m&igrave;nh. Chắc hẳn d&ugrave; đ&agrave;n &ocirc;ng hay phụ nữ th&igrave; tự tin lu&ocirc;n l&agrave; điều g&acirc;y thiện cảm đối với bất cứ ai.</li> <li style="text-align: justify;">Một c&ocirc; g&aacute;i biết vui cười v&agrave; hạnh ph&uacute;c. Nam giới cho rằng phụ nữ đẹp nhất khi họ cảm thấy hạnh ph&uacute;c. Rất &iacute;t ch&agrave;ng n&agrave;o th&iacute;ch một c&ocirc; n&agrave;ng suốt ng&agrave;y mặt kh&oacute; đăm đăm khi ở b&ecirc;n cạnh họ. Cảm x&uacute;c l&agrave; thứ dễ l&acirc;y lan, do đ&oacute;, khi ở cạnh một người lu&ocirc;n buồn rầu sẽ ảnh hưởng đến cảm x&uacute;c của cả hai ph&iacute;a.</li> </ul> <p><img style="width: 489px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/ac282e9b-abc0-47b4-ad90-9a3fdc1d3a24" alt="t&acirc;m-l&yacute;-đ&agrave;n-&ocirc;ng_3-768x555" height="354" /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">Một c&ocirc; g&aacute;i th&ocirc;ng minh, hiểu biết lu&ocirc;n l&agrave; một c&ocirc; bạn g&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng th&uacute; vị đối với c&aacute;c ch&agrave;ng. Th&ocirc;ng minh v&agrave; hiểu biết sẽ gi&uacute;p c&aacute;c n&agrave;ng to&aacute;t ra vẻ thanh cao, nữ t&iacute;nh v&agrave; g&oacute;p phần thắp l&ecirc;n một t&igrave;nh y&ecirc;u đẹp của hai người.</li> <li style="text-align: justify;">Nam giới sẵn s&agrave;ng v&agrave;o bếp c&ugrave;ng bạn, nhưng chuyện ngược đời ở đ&acirc;y l&agrave; t&acirc;m l&yacute; con trai khi ở cạnh người y&ecirc;u lu&ocirc;n muốn nửa c&ograve;n lại của m&igrave;nh biết c&aacute;ch nấu ăn. D&ugrave; sao anh ta cũng c&oacute; nhu cầu được chăm s&oacute;c.</li> <li style="text-align: justify;">Đến một lứa tuổi nhất định t&acirc;m l&yacute; con trai khi chọn bạn g&aacute;i &ldquo;xứng đ&ocirc;i vừa lứa&rdquo; sẽ h&igrave;nh th&agrave;nh. Bởi khi 2 người c&oacute; ho&agrave;n cảnh, lối sống, lối suy nghĩ, c&aacute;ch n&oacute;i chuyện tương đồng nhau th&igrave; việc thấu hiểu sẽ dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; &iacute;t c&oacute; m&acirc;u thuẫn lớn trong cuộc sống gia đ&igrave;nh sau n&agrave;y.</li> <li style="text-align: justify;">Những g&igrave; người đ&agrave;n &ocirc;ng muốn ở phụ nữ l&agrave; một người c&oacute; thể c&ugrave;ng nhau chia sẻ trong cuộc sống. V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng một người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;o th&iacute;ch một người phụ nữ lu&ocirc;n &ocirc;m đồm mọi việc như việc nh&agrave;, bếp n&uacute;c rồi trở n&ecirc;n c&aacute;u kỉnh v&igrave; đ&agrave;n &ocirc;ng kh&ocirc;ng chia c&ocirc;ng việc nhỏ nhặt với m&igrave;nh. Sự thoải m&aacute;i sẽ l&agrave;m mối quan hệ của hai người vững ch&atilde;i hơn.</li> </ul> <p><img style="width: 498px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/d051c14b-8046-4f0a-a86f-a6d4a0d601b6" alt="tinh-yeu" height="288" /></p> <h2 style="text-align: justify;">T&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng khi y&ecirc;u</h2> <p style="text-align: justify;">Tuy nam giới thường kh&ocirc;ng bắt người y&ecirc;u phải d&ograve; đo&aacute;n <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology">t&acirc;m l&yacute;</a> như nữ giới, song họ lại &iacute;t chia sẻ suy nghĩ v&agrave; cảm nhận của m&igrave;nh với người y&ecirc;u. Chỉ khi vấn đề qu&aacute; lớn v&agrave; vượt qua khỏi giới hạn của họ th&igrave; họ mới l&ecirc;n tiếng. Do đ&oacute;, nh&igrave;n từ bề ngo&agrave;i sẽ rất &iacute;t khi thấy vấn đề của đ&agrave;n &ocirc;ng. Nhưng đ&agrave;n &ocirc;ng cũng muốn c&oacute; người hiểu m&igrave;nh c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với m&igrave;nh.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">Đ&agrave;n &ocirc;ng cực kỳ gh&eacute;t bị chen ngang l&uacute;c họ đang l&agrave;m việc chơi game hay xem b&oacute;ng đ&aacute;.</li> <li style="text-align: justify;">Khi y&ecirc;u một ai đ&oacute;, con trai rất &iacute;t khi hỏi qu&aacute; khứ của n&agrave;ng, kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến việc n&agrave;ng v&agrave; bạn trai cũ y&ecirc;u nhau ra sao. Bởi con trai vốn chỉ ch&uacute; trọng v&agrave;o hiện tại.</li> <li style="text-align: justify;">Nếu nam giới thật sự y&ecirc;u thương bạn, họ c&oacute; thể bỏ th&oacute;i quen xấu như h&uacute;t thuốc đấy!</li> <li style="text-align: justify;">Việc giao tiếp bằng &aacute;nh mắt với nam giới sẽ gi&uacute;p tăng cảm x&uacute;c v&agrave; t&igrave;nh cảm của họ với bạn.</li> <li style="text-align: justify;">Đ&agrave;n &ocirc;ng th&iacute;ch một người y&ecirc;u h&oacute;m hỉnh hơn l&agrave; chỉ suốt ng&agrave;y cằn nhằn anh ấy v&igrave; những điều nhỏ nhặt.</li> <li style="text-align: justify;">Ở cạnh người y&ecirc;u, d&ugrave; nam giới c&oacute; nhạy cảm thế n&agrave;o th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể n&agrave;o hiểu những g&igrave; ph&aacute;i đẹp đang cố t&igrave;nh che đậy.</li> <li style="text-align: justify;">Con trai rất th&iacute;ch nhận được l&aacute; thư tay, đ&iacute;nh k&egrave;m một lời nhắn nhỏ, v&agrave; c&oacute; thể l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; nho nhỏ m&agrave; bạn tự l&agrave;m.</li> <li style="text-align: justify;">Khi nam giới đang c&oacute; một mối quan hệ y&ecirc;u đương mặn nồng th&igrave; trong mắt họ: Người y&ecirc;u l&agrave; người đẹp nhất v&agrave; c&oacute; sức hấp dẫn nhất.</li> <li style="text-align: justify;">Nam giới sẽ cảm thấy nhẹ nh&otilde;m hơn khi kh&ocirc;ng phải d&agrave;nh to&agrave;n bộ tiền lương của m&igrave;nh v&agrave;o những thứ xa xỉ m&agrave; người y&ecirc;u m&igrave;nh đ&ograve;i hỏi.</li> <li style="text-align: justify;">Đừng bắt đ&agrave;n &ocirc;ng lựa chọn. D&ugrave; cho đ&oacute; l&agrave; chọn giữa bạn với bố mẹ, hay đ&aacute;m chiến hữu của anh ấy. Với họ bố mẹ, bạn b&egrave; l&agrave; một phần quan trọng trong cuộc sống.</li> <li style="text-align: justify;">Ph&aacute;i mạnh mong muốn sự cởi mở v&agrave; trung thực trong mối quan hệ t&igrave;nh cảm . Bởi v&igrave; một lời n&oacute;i dối vượt tầm kiểm so&aacute;t sẽ khiến cho mối quan hệ bị đổ vỡ.</li> </ul> <p><img style="width: 467px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/17c09ba1-84b2-4fbd-9a4d-8677f1b4f127" alt="t&acirc;m-l&yacute;-đ&agrave;n-&ocirc;ng-khi-y&ecirc;u-768x432" height="263" /></p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">T&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng thường muốn được y&ecirc;u v&igrave; ch&iacute;nh con người họ hơn l&agrave; v&igrave; những g&igrave; họ c&oacute; thể l&agrave;m cho bạn. Đồng thời, họ cũng muốn người y&ecirc;u tin tưởng v&agrave;o năng lực của họ.</li> <li style="text-align: justify;">Đ&ocirc;i khi đừng ngại thử th&aacute;ch hay cho anh ấy theo đuổi cảm gi&aacute;c chinh phục một ch&uacute;t. Một người đ&agrave;n &ocirc;ng thật sự lu&ocirc;n muốn t&igrave;m kiếm người phụ nữ m&agrave; họ c&oacute; thể t&ocirc;n trọng. Nhưng kh&ocirc;ng phải theo c&aacute;ch cố t&igrave;nh l&agrave;m anh ta ghen tu&ocirc;ng bằng c&aacute;c mối quan hệ kh&aacute;c.</li> <li style="text-align: justify;">Nam giới rất th&iacute;ch n&oacute;i chuyện với người m&igrave;nh y&ecirc;u mỗi l&uacute;c buồn v&agrave; ch&aacute;n nản, nhưng nội dung cuộc tr&ograve; chuyện lại kh&ocirc;ng muốn nhắc đến chuyện buồn.</li> <li style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng phải chỉ phụ nữ mới th&iacute;ch nghe những lời ngọt ng&agrave;o, nam giới cũng vậy. Thỉnh thoảng khen một v&agrave;i lời, đảm bảo anh ấy sẽ th&iacute;ch m&ecirc; cho m&agrave; xem.</li> <li style="text-align: justify;">Đa số đ&agrave;n &ocirc;ng đều th&iacute;ch l&agrave; chỗ dựa cho phụ nữ. Tuy nhi&ecirc;n, người đ&agrave;n &ocirc;ng mạnh mẽ nhất cũng c&oacute; l&uacute;c phải mềm yếu. Anh ấy muốn người y&ecirc;u sẽ lu&ocirc;n ở b&ecirc;n cạnh v&agrave; ủng hộ cho những lựa chọn của anh ấy.</li> <li style="text-align: justify;">Ph&aacute;i mạnh c&oacute; thể bị hấp dẫn bởi ngoại h&igrave;nh đẹp hoặc tr&iacute; tuệ của ph&aacute;i đẹp. Song, họ chỉ thấy thoải m&aacute;i khi ở c&ugrave;ng những người phụ nữ biết điều. Biết khi n&agrave;o n&ecirc;n giữ im lặng v&agrave; khi n&agrave;o n&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; một trong những điều nam giới coi trọng ở người y&ecirc;u.</li> <li style="text-align: justify;">Đ&agrave;n &ocirc;ng cũng muốn sự r&agrave;ng buộc. Họ muốn được gắn b&oacute; với người phụ nữ c&oacute; thể tạo cho họ niềm tin củng cố sức mạnh bản th&acirc;n m&igrave;nh. Nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa bạn biến m&igrave;nh th&agrave;nh &ldquo;bảo mẫu&rdquo; của anh ta. V&igrave; như vậy, bạn đang tự giết chết sức hấp dẫn trong mắt bạn trai đ&oacute;.</li> <li style="text-align: justify;">Đừng nghĩ nam giới cả th&egrave;m ch&oacute;ng ch&aacute;n nh&eacute;! Khi đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; thật sự y&ecirc;u thương bạn, th&igrave; t&igrave;nh cảm của họ c&oacute; thể duy tr&igrave; sự đam m&ecirc; v&agrave; m&atilde;nh liệt trong thời gian d&agrave;i, c&oacute; thể l&ecirc;n đến 40 tuần, thậm ch&iacute; l&agrave; 20 năm. Sau đ&oacute;, n&oacute; sẽ dần chuyền sang cảm gi&aacute;c th&acirc;n thuộc v&agrave; tho&aacute;i m&aacute;i.</li> </ul> <p><img style="width: 479px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/70476fc8-b24b-4409-acb0-2a96576dc2d5" alt="tam-ly-dan-ong-khi-y&ecirc;u" height="318" /></p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, nếu ph&aacute;i nữ hiểu r&otilde; phần n&agrave;o <strong>t&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng&nbsp;</strong>khi y&ecirc;u th&igrave; sẽ dễ d&agrave;ng th&ocirc;ng cảm v&agrave; gi&uacute;p t&igrave;nh cảm của cả hai trở n&ecirc;n bền vững v&agrave; tốt đẹp hơn. Đồng thời, ph&aacute;i mạnh sẽ c&agrave;ng tr&acirc;n trọng bạn hơn khi họ tin bạn hiểu họ.</p> <h2 style="text-align: justify;">Những kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c của t&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng</h2> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">Đa số nam giới kh&ocirc;ng thể đọc được <strong>t&acirc;m l&yacute; của phụ nữ</strong> (c&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể đọc được suy nghĩ của đối phương), trừ khi ph&aacute;i đẹp n&oacute;i ra điều m&agrave; họ muốn. Do đ&oacute;, đừng bắt ch&agrave;ng của bạn phải biết bạn đang nghĩ g&igrave;.</li> <li style="text-align: justify;">Đa số ph&aacute;i mạnh đều kh&ocirc;ng ch&uacute; trọng đến những tiểu tiết, v&igrave; vậy, bạn đừng qu&aacute; thất vọng khi họ kh&ocirc;ng nhận ra những thay đổi nhỏ tr&ecirc;n gương mặt, đầu t&oacute;c, hay trang phục của bạn. Hoặc đ&ocirc;i khi họ sẽ rất vụng về.</li> <li style="text-align: justify;">Nam giới cũng c&oacute; sự đồng cảm v&agrave; th&ocirc;ng cảm ngang với nữ giới. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; chỉ kh&aacute;c nhau ở c&aacute;ch thể hiện, nam giới sẽ gi&uacute;p bạn nhanh ch&oacute;ng nghĩ ra c&aacute;ch giải quyết vấn đề khi bạn bị căng thẳng hoặc trực tiếp bộc bạch với họ.</li> <li style="text-align: justify;">Phụ nữ lu&ocirc;n gi&agrave;u cảm x&uacute;c, nam giới cũng vậy. Thế nhưng, khi c&ograve;n trẻ, đa phần nam giới học c&aacute;ch che giấu ảm x&uacute;c n&ecirc;n họ c&oacute; thể kiềm chế cảm x&uacute;c. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc kiềm chế cảm x&uacute;c n&agrave;y cũng gi&uacute;p th&uacute;c đầy phản ứng &ldquo;chiến đấu hoặc bỏ chạy&rdquo; nhằm giải quyết vấn đề.</li> <li style="text-align: justify;">Đ&agrave;n &ocirc;ng c&oacute; thể kh&ocirc;ng sợ đổ m&aacute;u, hay những kh&oacute; khăn đao to b&uacute;a lớn hoặc đ&aacute;nh nhau tay đ&ocirc;i, nhưng nếu c&oacute; điều g&igrave; đ&oacute; khiến đ&agrave;n &ocirc;ng cảm thấy bối rối v&agrave; nghi&ecirc;m trọng th&igrave; đ&oacute; l&agrave; giọt nước mắt của bạn g&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; điểm yếu của ph&aacute;i mạnh n&ecirc;n hầu như mọi c&ocirc; g&aacute;i đều &iacute;t nhất một lần khai th&aacute;c n&oacute; để &ldquo;điều khiển&rdquo; người đ&agrave;n &ocirc;ng của m&igrave;nh.</li> </ul> <p><img style="width: 471px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/public_files/f4ba8553-7b89-4a75-8e12-26ffd5092f86" alt="t&acirc;m-l&yacute;-đ&agrave;n-&ocirc;ng_4" height="315" /></p> <p style="text-align: justify;">Hy vọng, chị em phụ nữ đ&atilde; phần n&agrave;o kh&aacute;m ph&aacute;&nbsp;<strong>t&acirc;m l&yacute; đ&agrave;n &ocirc;ng</strong>&nbsp;để c&oacute; thể y&ecirc;u thương v&agrave; th&ocirc;ng cảm cho nửa kia. Ch&uacute;c bạn v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của đời m&igrave;nh m&atilde;i rực rỡ v&agrave; tươi đẹp như những ng&agrave;y đầu mới y&ecirc;u.</p> <p style="padding-left: 270px; text-align: right;"><strong>Tham khảo:</strong> T&acirc;m l&yacute; hiện đại</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>