tek4

Thuật toán phiêu lưu ký

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Thuật to&aacute;n phi&ecirc;u lưu k&yacute; l&agrave; series những c&acirc;u truyện gắn với cuộc phi&ecirc;u lưu của nh&acirc;n vật ch&iacute;nh Chuồn chuồn tr&ecirc;n con đường phi&ecirc;u lưu đi t&igrave;m thuật to&aacute;n tối ưu cho cuộc đời m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; series truyện vui k&egrave;m những b&agrave;i học đơn giản nhưng c&ocirc; đọng s&acirc;u sắc về thuật to&aacute;n v&agrave; cấu tr&uacute;c dữ liệu v&agrave; ph&ugrave; hợp cho những ai mới bước ch&acirc;n v&agrave;o lĩnh vực Khoa học m&aacute;y t&iacute;nh. H&atilde;y c&ugrave;ng <a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>tek4.vn</strong></a> t&igrave;m hiểu nh&eacute;.</p> <p><img class="wp-image-4616 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/Thuật-to&aacute;n-phi&ecirc;u-lưu-k&yacute;.png" alt="Thuật to&aacute;n phi&ecirc;u lưu k&yacute;" width="556" height="314" /></p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y xửa ng&agrave;y xưa, chuồn chuồn, ve sầu v&agrave; kiến c&ugrave;ng chung sống trong một khu rừng. Vốn l&agrave; một chỗ nhiều b&atilde;o gi&oacute; v&igrave; vậy, mọi vật trong khu rừng đều rất lo lắng chỗ tr&uacute; th&acirc;n cho m&igrave;nh. Ri&ecirc;ng chuồn chuồn lại rất lười biếng, thường xuy&ecirc;n rong chơi, lang thang, kh&ocirc;ng để &yacute; đến l&agrave;m tổ.</p> <p style="text-align: justify;">Một ng&agrave;y nọ, chuồn chuồn bắt gặp ve sầu đang h&igrave; hục tha một chiếc l&aacute;&nbsp; th&ocirc;ng để g&aacute;c l&ecirc;n một bụi c&acirc;y gần đ&oacute;. Chuồn chuồn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Ve lại đi tha l&aacute; nhỉ? Sau một hồi quan s&aacute;t, chuồn chuồn b&egrave;n l&ecirc;n tiếng.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;y, Ve ơi, bạn tha mấy c&aacute;i l&aacute; đ&oacute; l&agrave;m g&igrave; vậy?" Chuồn chuồn hỏi.</p> <p style="text-align: justify;">"&Agrave;. M&igrave;nh đang gắp về l&agrave;m tổ đ&oacute; m&agrave;", Ve trả lời với giọng uể oải. C&oacute; lẽ Ve ta đang kiệt sức sau cả ng&agrave;y đi tha l&aacute; th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">"Nhưng mấy h&ocirc;m nay đ&acirc;u c&oacute; mưa đ&acirc;u nhỉ", chuồn chuồn n&oacute;i. "Trời mưa th&igrave; tha hồ t&aacute;n c&acirc;y m&agrave;. Tại sao bạn lại d&agrave;nh cả ng&agrave;y vất vả như vậy?".</p> <p style="text-align: justify;">Ve ta nghĩ một l&uacute;c b&egrave;n trả lời. "Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch m&agrave; họ nh&agrave; ve ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m, n&oacute;i như ng&ocirc;n ngữ của con người ngo&agrave;i kia th&igrave; đ&oacute; l&agrave; thuật to&aacute;n m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng".</p> <p style="text-align: justify;">"Thuật to&aacute;n? Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;i g&igrave; vậy?" Chuồn chuồn hỏi lại.</p> <p style="text-align: justify;">"N&oacute;i một c&aacute;ch dễ hiểu th&igrave; thuật to&aacute;n l&agrave; một tập hợp c&aacute;c bước hoặc hướng dẫn để ho&agrave;n th&agrave;nh một nhiệm vụ," Ve ​​giải th&iacute;ch. "Giống như khi bạn tr&uacute; mưa, đầu ti&ecirc;n bạn phải x&aacute;c định trời c&oacute; thể mưa, sau đ&oacute; bạn t&igrave;m một chỗ tr&uacute; ở t&aacute;n c&acirc;y gần nhất, v&agrave; cuối c&ugrave;ng bạn bay đến đ&oacute;", đ&oacute; l&agrave; thuật to&aacute;n của bạn. Bạn t&igrave;m kiếm qu&atilde;ng đường ngắn nhất v&agrave; thực hiện việc tr&uacute; mưa."</p> <p style="text-align: justify;">"Thế con thuật to&aacute;n của bạn giải l&agrave; g&igrave;?" Chuồn chuồn hỏi tiếp. "N&oacute; c&oacute; giải quyết được vấn đề tr&uacute; mưa như t&ocirc;i kh&ocirc;ng?" Anh ch&agrave;ng cười thầm c&oacute; vẻ đắc &yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">"Họ nh&agrave; Ve ch&uacute;ng t&ocirc;i th&igrave; x&acirc;y cho m&igrave;nh một c&aacute;i tổ cố định ở một v&agrave;i chỗ để x&iacute; trước chỗ, khi c&oacute; mưa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đến một trong c&aacute;c tổ n&agrave;y, hoặc thậm ch&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i để mọi thứ trong tổ v&agrave; chẳng mấy khi ra ngo&agrave;i. Mục ti&ecirc;u của thuật to&aacute;n n&agrave;y của ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng l&agrave; tr&uacute; mưa th&ocirc;i"</p> <p style="text-align: justify;">"Nghe c&oacute; vẻ cũng l&agrave; một thuật to&aacute;n đơn giản nhỉ," Chuồn chuồn nhận x&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">"Thuật to&aacute;n c&oacute; thể đơn giản hoặc phức tạp", Ve ​​giải th&iacute;ch. "Ch&uacute;ng thậm ch&iacute; c&oacute; thể bao gồm c&aacute;c bước y&ecirc;u cầu c&aacute;c thuật to&aacute;n kh&aacute;c để giải quyết. V&iacute; dụ: khi t&ocirc;i x&acirc;y tổ, t&ocirc;i sử dụng thuật to&aacute;n x&acirc;y tổ. N&oacute; c&oacute; bảy bước: 1) t&igrave;m c&acirc;y th&ocirc;ng, 2) bay đến c&acirc;y th&ocirc;ng, 3) t&igrave;m kiếm một nh&aacute;nh th&ocirc;ng kh&ocirc; dễ rời, 4) k&eacute;o nh&aacute;nh th&ocirc;ng kh&ocirc; khỏi c&acirc;y, 5) mang nh&aacute;nh th&ocirc;ng trở lại chỗ x&acirc;y tổ 6) đặt nh&aacute;nh th&ocirc;ng v&agrave;o vị tr&iacute;, 7) b&ocirc;i keo d&iacute;nh để d&iacute;nh nh&aacute;nh th&ocirc;ng v&agrave;o vị tr&iacute;. T&ocirc;i l&agrave;m theo c&aacute;c bước đ&oacute; lặp đi lặp lại một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c để c&oacute; thể x&acirc;y được một c&aacute;i tổ vững chắc."</p> <p style="text-align: justify;">"Nghe c&oacute; vẻ nh&agrave;m ch&aacute;n", Chuồn chuồn n&oacute;i. "T&ocirc;i kh&ocirc;ng sử dụng thứ phức tạp như vậy. T&ocirc;i chỉ l&agrave;m bất cứ điều g&igrave; t&ocirc;i muốn, bất cứ khi n&agrave;o t&ocirc;i muốn. Ho&agrave;n to&agrave;n tự do. T&ocirc;i c&oacute; thể kiếm chỗ tr&uacute; mưa bất cứ khi n&agrave;o t&ocirc;i muốn. Việc của t&ocirc;i chỉ l&agrave; t&igrave;m kiếm chỗ m&agrave; t&ocirc;i th&iacute;ch nhất." N&oacute;i đoạn chuồn chuồn ta cất c&aacute;nh bay đi, vừa đi vừa h&aacute;t tỏ vẻ rất y&ecirc;u đời.</p> <p style="text-align: justify;">Đi một qu&atilde;ng bất chợt trời đổ mưa bất ngờ, chuồn chuồn nh&aacute;o nh&aacute;c bay đi t&igrave;m chỗ tr&uacute;, nhưng rủi thay, chỗ n&agrave;y lại chẳng c&oacute; chỗ n&agrave;o cho n&oacute; đậu. N&oacute; cố sức bay lại chỗ của Ve, đến nơi với vẻ ướt như chuột, chuồn chuồn g&otilde; cửa k&ecirc;u cứu: "Ve ơi, mở cửa cho t&ocirc;i ch&uacute; mưa với".</p> <p style="text-align: justify;">"Ồ, anh quay lại đ&oacute; &agrave;. Sao lại ướt hết thế n&agrave;y?". Ve hỏi.</p> <p style="text-align: justify;">"C&ograve;n sao nữa, mưa chẳng t&igrave;m thấy chỗ tr&uacute;.". Chuồn chuồn n&oacute;i vẻ buồn thiu.</p> <p style="text-align: justify;">"Ch&agrave;, c&oacute; vẻ thuật to&aacute;n t&igrave;m kiếm của anh kh&ocirc;ng ổn rồi", Ve ​​nh&uacute;n vai đ&aacute;p lại.</p> <p style="text-align: justify;">"Ầm, r&agrave;o,ầm...!!!"....</p> <p style="text-align: justify;">"Chuyện g&igrave; vậy?" Chuồn chuồn hoảng hốt.</p> <p style="text-align: justify;">"Nh&agrave; của t&ocirc;i bị tr&ocirc;i đi rồi. Mưa to qu&aacute; n&oacute; kh&ocirc;ng trụ được, ch&uacute;ng ta đang tr&ocirc;i." Ve bất lực trả lời.</p> <p style="text-align: justify;">Được một l&uacute;c trời tạnh mưa, Ve v&agrave; Chuồn chuồn ph&aacute;t hiện m&igrave;nh đang nằm ở cạnh tổ kiến.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;y, c&aacute;c bạn l&agrave;m g&igrave; ở đ&acirc;y thế", Kiến hỏi.</p> <p style="text-align: justify;">"&Agrave;, đừng nhắc nữa, nh&agrave; của t&ocirc;i bị tr&ocirc;i đến đ&acirc;y". Ve tỏ ra kh&aacute; kh&oacute; chịu.</p> <p style="text-align: justify;">"Ha ha... Thuật to&aacute;n x&acirc;y tổ của anh kh&ocirc;ng ổn rồi.". Kiến n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">"Kh&ocirc;ng ổn ư? Kh&ocirc;ng thể n&agrave;o", cả Ve v&agrave; Chuồn chuồn đồng loạt bật thốt.</p> <p style="text-align: justify;">"Hai anh c&oacute; biết vấn đề nằm ở đ&acirc;u kh&ocirc;ng?" Kiến hỏi ngược lại.</p> <p style="text-align: justify;">"Kh&ocirc;ng, vấn đề n&agrave;o cơ?" Ve hỏi. "R&otilde; r&agrave;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc rất chăm chỉ, x&acirc;y tổ kh&aacute; chắc chắn m&agrave;!".</p> <p style="text-align: justify;">"Ch&iacute;nh x&aacute;c, anh kh&aacute; chăm chỉ v&agrave; l&agrave;m kh&aacute; chắc chắn chiếc tổ, nhưng rủi thay anh lại l&agrave;m kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chỗ" Kiến n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">"Kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chỗ?"</p> <p style="text-align: justify;">"Ch&iacute;nh x&aacute;c! L&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chỗ". Kiến giảng giải với giọng kể cả "Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề của việc ph&ugrave; hợp giữa Thuật to&aacute;n v&agrave; Cấu tr&uacute;c dữ liệu."</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;y, chờ đ&atilde;, cấu tr&uacute;c dữ liệu l&agrave; g&igrave; cơ?", Chuồn chuồn kh&ocirc;ng kịp đợi ngắt lời.</p> <p style="text-align: justify;">"Từ từ để t&ocirc;i giải th&iacute;ch n&agrave;o" Kiến n&oacute;i. "N&agrave;y nh&eacute;, cấu tr&uacute;c dữ liệu l&agrave; cấu tr&uacute;c của những g&igrave; m&agrave; thuật to&aacute;n thực hiện tr&ecirc;n n&oacute;. V&iacute; dụ, chuồn chuồn thực hiện t&igrave;m kiếm c&acirc;y gần nhất để tr&uacute; mưa th&igrave; dữ liệu l&agrave; c&acirc;y v&agrave; cấu tr&uacute;c của n&oacute; l&agrave; vị tr&iacute; kh&ocirc;ng gian của c&acirc;y đ&oacute;, thuật to&aacute;n của chuồn chuồn cậy kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề, tuy nhi&ecirc;n, vấn đề xảy ra khi dữ liệu l&agrave; c&acirc;y lại kh&aacute; "thưa" nghĩa l&agrave; khoảng c&aacute;ch kh&aacute; xa nhau, l&uacute;c n&agrave;y việc t&igrave;m kiếm một c&aacute;i c&acirc;y đối với cậu sẽ rất kh&oacute; khăn, thậm ch&iacute; nếu cậu bay lung tung hoặc thiếu ki&ecirc;n nhẫn theo nhiều hướng kh&aacute;c nhau, th&igrave; c&ograve;n bị lạc nữa."</p> <p style="text-align: justify;">"Ừ nhỉ, đ&uacute;ng vậy. M&igrave;nh đ&atilde; cố bay về hướng Nam nhưng bay 5 ph&uacute;t kh&ocirc;ng thấy c&aacute;i c&acirc;y n&agrave;o, m&igrave;nh lại bay về hướng Đ&ocirc;ng, rồi cứ thế. Cuối c&ugrave;ng ướt sũng hết cả." Chuồn chuồn ỉu x&igrave;u.</p> <p style="text-align: justify;">"C&ograve;n m&igrave;nh th&igrave; sao?" Ve chen lời.</p> <p style="text-align: justify;">"&Agrave;, cậu th&igrave; l&agrave;m tổ tr&ecirc;n một c&aacute;i c&acirc;y, nhưng c&aacute;i c&acirc;y đ&oacute; lại ở ngo&agrave;i trời mưa li&ecirc;n tục bị nước, do đ&oacute; nếu mưa đủ to, cậu sẽ gặp rắc rối. Điều n&agrave;y giống như con người x&acirc;y nh&agrave; tr&ecirc;n một c&aacute;i m&oacute;ng thiếu chắc chắn vậy." Kiến ki&ecirc;n nhẫn trả lời. "C&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i ở đ&acirc;y, x&acirc;y dựng nh&agrave; ngầm dưới đất, s&acirc;u đủ cho cả đ&agrave;n, mưa kh&ocirc;ng thể tr&ocirc;i ngay được, trừ khi c&oacute; lũ th&ocirc;i".</p> <p style="text-align: justify;">"Ồ, quả thật l&agrave; vậy!" Ve reo l&ecirc;n kinh ngạc "C&oacute; nghĩa l&agrave; thuật to&aacute;n tốt hay kh&ocirc;ng th&igrave; c&ograve;n cần phải ph&ugrave; hợp với cấu tr&uacute;c v&agrave; đặc t&iacute;nh của dữ liệu".</p> <p style="text-align: justify;">"Tuyệt! Cậu đ&atilde; nhận ra rồi đ&oacute;". Kiến khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">"Tuyệt thật, thuật to&aacute;n v&agrave; cấu tr&uacute;c dữ liệu, th&uacute; vị qu&aacute; đ&oacute; chứ!" Chuồn chuồn &aacute;nh l&ecirc;n vẻ cuồng nhiệt "T&ocirc;i sẽ bay đi khắp nơi để t&igrave;m hiểu về thuật to&aacute;n v&agrave; cấu tr&uacute;c dữ liệu."</p> <p style="text-align: justify;">Chuồn chuồn n&oacute;i đoạn vui vẻ bay đi.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; thế b&acirc;y giờ ch&uacute;ng ta thấy Chuồn Chuồn rất chăm chỉ việc dự b&aacute;o thời tiết hết ng&agrave;y n&agrave;y qua ng&agrave;y kh&aacute;c, bay đi hết nơi n&agrave;y đến nơi kh&aacute;c để t&igrave;m hiểu thuật to&aacute;n tốt nhất cho m&igrave;nh, đến độ người ta phải đặt th&agrave;nh c&acirc;u ca dao:</p> <p style="text-align: justify;">Chuồn Chuồn bay thấp th&igrave; mưa</p> <p style="text-align: justify;">Bay cao th&igrave; nắng, bay vừa th&igrave; r&acirc;m</p> <p style="text-align: justify;">Chuồn Chuồn c&ograve;n đi t&igrave;m thuật to&aacute;n cho m&igrave;nh vất vả lắm. Nhưng đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh th&uacute; vị! Con người ta chỉ bất hạnh khi kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; để theo đuổi v&agrave; t&igrave;m kiếm. H&atilde;y cũng d&otilde;i theo c&aacute;c b&agrave;i viết tiếp theo của series "Thuật to&aacute;n phi&ecirc;u lưu k&yacute;" c&ugrave;ng với Chuồn chuồn của ch&uacute;ng ta nh&eacute;!</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i học:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Thuật to&aacute;n l&agrave; một tập hợp c&aacute;c bước hoặc hướng dẫn cụ thể để giải quyết vấn đề.</li> <li style="text-align: justify;">Cấu tr&uacute;c dữ liệu l&agrave; cấu tr&uacute;c của tập dữ liệu m&agrave; thuật to&aacute;n l&agrave;m việc tr&ecirc;n n&oacute;</li> <li style="text-align: justify;">Thuật to&aacute;n hiệu quả tr&ecirc;n một số cấu tr&uacute;c v&agrave; t&iacute;nh chất dữ liệu kh&aacute;c nhau.</li> <li style="text-align: justify;">Thuật to&aacute;n + cấu tr&uacute;c dữ liệu = Chương tr&igrave;nh. Một thuật to&aacute;n hiệu quả phải kết hợp ph&ugrave; hợp với cấu tr&uacute;c dữ liệu ph&ugrave; hợp. Thuật to&aacute;n kh&ocirc;ng l&agrave;m việc độc lập với cấu tr&uacute;c dữ liệu.</li> </ul>