tek4

Từ Khá Bảnh đến đám tang nghệ sĩ Anh Vũ: "sức mạnh" của cộng đồng mạng và tương lai của Blockchain

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">C&oacute; lẽ ngay từ phần ti&ecirc;u đề của b&agrave;i viết đ&atilde; l&agrave;m bạn cảm thấy kh&aacute; bối rối v&agrave; thắc mắc bởi Kh&aacute; Bảnh v&agrave; đ&aacute;m tang của nghệ sĩ Anh Vũ li&ecirc;n quan g&igrave; ở đ&acirc;y, v&agrave; tại sao điều n&agrave;y th&igrave; ảnh hưởng g&igrave; đến tương lai của c&ocirc;ng nghệ Blockchain? Nghe c&aacute;i ti&ecirc;u đề đ&atilde; c&oacute; vẻ chả li&ecirc;n quan v&agrave; ăn nhập ch&uacute;t n&agrave;o v&agrave; c&oacute; vẻ hơi giật t&iacute;t c&acirc;u view rồi phải kh&ocirc;ng? Nhưng tr&ecirc;n thực tế lại kh&aacute;c. Cả 2 điều n&agrave;y c&oacute; sự li&ecirc;n quan rất mật thiết v&agrave; ảnh hưởng rất, rất nhiều đến xu hướng ph&aacute;t triển của <a href="https://tek4.vn/blockchain-co-ban/"><strong><em>blockchain</em></strong></a> trong tương lai... Bạn kh&ocirc;ng tin ư? H&atilde;y tiếp tục đọc chia sẻ dưới đ&acirc;y từ <a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>tek4.vn</strong></a>, b&agrave;i viết sẽ giải th&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng l&iacute; do tại sao...</p> <h2 style="text-align: justify;">Blockchain l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Như ở b&agrave;i viết <strong><a href="https://tek4.vn/blockchain-la-gi-hieu-sao-cho-dung/">Blockchain l&agrave; g&igrave;? Hiểu sao cho đ&uacute;ng?</a></strong> ch&uacute;ng ta đ&atilde; đề cập đến kh&aacute;i niệm Blockchain như sau:</p> <p style="text-align: justify;"><em>[quote font="times"] C&ocirc;ng nghệ blockchain l&agrave; c&ocirc;ng nghệ lưu trữ v&agrave; ph&acirc;n phối dữ liệu <strong>ph&acirc;n cấp phi tập trung</strong> trong đ&oacute; dữ liệu được lưu th&agrave;nh c&aacute;c <strong>khối</strong> được<strong> li&ecirc;n kết</strong> với nhau bằng m&atilde; h&oacute;a&nbsp; v&agrave; mở rộng theo thời gian. Mỗi khối&nbsp; đều chứa th&ocirc;ng tin về thời gian khởi tạo v&agrave; được li&ecirc;n kết tới khối trước đ&oacute; v&agrave; trạng th&aacute;i của c&aacute;c khối được <strong>đồng bộ dựa tr&ecirc;n sự đồng thuận</strong> của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia.[/quote]</em></p> <p style="text-align: justify;">Hay n&oacute;i ngắn gọn lại một c&aacute;ch n&ocirc;m na cốt l&otilde;i nhất đ&oacute; l&agrave;: <em><strong>Blockchain</strong></em> l&agrave; việc lưu trữ chuỗi khối dạng ph&acirc;n t&aacute;n sao cho mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n đều được quyền can thiệp, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; đồng thuận cho một nguy&ecirc;n tắc ph&aacute;t triển chung.</p> <p>[caption id="attachment_4370" align="aligncenter" width="590"]<img class=" wp-image-4370" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/blockchain-l&agrave;-g&igrave;_3.jpg" alt="blockchain l&agrave; g&igrave;_3" width="590" height="332" /> Nguồn: Gracioso Imagenes[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y thử tưởng tượng bạn được vote cho việc Facebook ph&aacute;t triển như thế n&agrave;o, Google thay đổi thuật to&aacute;n ra sao, hay bạn th&iacute;ch chiếc "tai thỏ" hay "nốt ruồi" cho chiếc camera điện thoại iPhone. Tất cả đều minh bạch v&agrave; mọi người d&ugrave;ng đều c&oacute; quyền tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của hệ thống. Việc n&agrave;y nghe c&oacute; vẻ kh&aacute; th&uacute; vị. Bạn sẽ được thỏa m&atilde;n cảm gi&aacute;c của bản th&acirc;n nếu tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute;, bạn cảm nhận m&igrave;nh l&agrave; người l&agrave;m chủ thiết kế, l&agrave; người đ&oacute;ng g&oacute;p l&ecirc;n thiết kế cho sản phẩm, v&agrave; sở hữu ch&iacute;nh sản phẩm do m&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p, v&agrave; sẽ vui hơn nếu khoe được với bạn b&egrave;, người th&acirc;n thậm ch&iacute; đồng nghiệp về đ&oacute;ng g&oacute;p đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&igrave;n chung, tư tưởng n&agrave;y thật tuyệt vời đ&uacute;ng kh&ocirc;ng ạ? Thậm ch&iacute; nếu c&ocirc;ng ty đ&oacute; cho ph&eacute;p đ&oacute;ng g&oacute;p to&agrave;n bộ &yacute; kiến tr&ecirc;n mạng, th&ocirc;ng qua c&aacute;c comment v&agrave; thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng cần bất cứ bước tr&igrave;nh b&agrave;y bảo vệ &yacute; tưởng n&agrave;o như những kỹ sư chuy&ecirc;n nghiệp của họ phải chịu th&igrave; chắc hẳn sẽ tuyệt vời hơn. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; blocckchain sẽ mang lại cho thế giới Internet.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n với bản chất của m&igrave;nh, <em><strong>Blockchain</strong></em> sinh ra v&agrave; ph&aacute;t triển v&igrave; cộng đồng, do đ&oacute; n&oacute; chịu mọi sự t&aacute;c động từ cộng đồng.</p> <h2 style="text-align: justify;">Từ sức mạnh của "cộng đồng mạng"...</h2> <p style="text-align: justify;">Cộng đồng mạng, một từ kh&aacute; phổ biến trong thế giới ng&agrave;y nay. Đ&oacute; l&agrave; một cộng đồng của những người d&ugrave;ng tr&ecirc;n mạng Internet kết nối với nhau để trao đổi v&agrave; tranh luận về một chủ đề g&igrave; đ&oacute;. C&aacute;c cộng đồng mạng trở l&ecirc;n nở rộ với sự ph&aacute;t triển của Facebook, Zalo, Twitter, Youtube c&ugrave;ng h&agrave;ng loạt c&aacute;c ứng dụng mạng x&atilde; hội kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực tế c&aacute;c Youtuber v&agrave; c&aacute;c Blogger, Vlogger c&oacute; sức ảnh hưởng đến cộng đồng kh&ocirc;ng phải l&agrave; hiện tượng mới nổi l&ecirc;n gần đ&acirc;y. Nếu nh&igrave;n xa ra ở trời T&acirc;y <span id="mainContent">Jake Paul, PewDiePie v&agrave; Zoella đ&atilde; được biết đến như những ng&ocirc;i sao từ ngay khi Youtube ra đời kh&ocirc;ng l&acirc;u. C&aacute;c Youtuber nổi tiếng kh&aacute;c ng&agrave;y c&agrave;ng xuất hiện nhiều hơn từ c&aacute;c nh&oacute;m nhỏ như FAP TV đến những ng&ocirc;i sao "đơn độc" như </span><span id="mainContent"> PewPew,</span><span id="mainContent"> Thơ Nguyễn, Khoa Pug với c&aacute;c clip về cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y, tr&ograve; chơi điện tử hay thời trang. Sức ảnh hưởng của họ ng&agrave;y c&agrave;ng lớn đến đời sống của cộng đồng mạng, thậm ch&iacute; nhiều c&acirc;u n&oacute;i, tư tưởng của họ trở th&agrave;nh những hot trend kh&ocirc;ng những tr&ecirc;n mạng m&agrave; c&ograve;n cả cộng đồng thế giới thực. Mức độ phủ s&oacute;ng v&agrave; g&acirc;y ảnh hưởng đến cộng đồng của họ c&oacute; vẻ như kh&ocirc;ng hề thua k&eacute;m hơn c&aacute;c &nbsp;ng&ocirc;i sao c&oacute; t&ecirc;n tuổi trong nước như Mỹ T&acirc;m, Đan Trường,...<br /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tất cả những điều n&agrave;y đang cho thấy sức mạnh của cộng đồng mạng...</span></p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4374 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/cộng-đồng-mạng.jpg" alt="cộng đồng mạng" width="546" height="307" /></p> <p style="text-align: justify;">Cộng đồng mạng đang mang một sức mạnh khủng khiếp m&agrave; dường như nhiều ch&iacute;nh phủ thậm ch&iacute; c&ograve;n cố gắng cưỡng &eacute;p để giới hạn v&agrave; định hướng n&oacute;, điển h&igrave;nh nhất l&agrave; Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Cộng đồng mạng c&oacute; thể l&agrave;m cho Resort Aroma phải c&uacute;i đầu xin lỗi Khoa Pug v&igrave; h&agrave;nh động kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mực, c&oacute; thể buộc c&aacute;c địa điểm kinh doanh dịch vụ ứng xử th&acirc;n thiện hơn với kh&aacute;ch h&agrave;ng, cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn. Điển h&igrave;nh trước đ&acirc;y xe &ocirc;m v&agrave; taxi truyền thống với sự x&acirc;m chiếm của Grab hay Uber đ&atilde; bắt đầu phải chuyển m&igrave;nh theo hướng phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng tốt hơn v&agrave; tạo l&ecirc;n sự cạnh tranh về gi&aacute; th&agrave;nh dịch vụ. Cộng đồng mạng gi&uacute;p t&igrave;m ra vật thất lạc, gi&uacute;p t&igrave;m kiếm người th&acirc;n, gi&uacute;p l&ecirc;n &aacute;n những c&aacute;i xấu xa trong x&atilde; hội buộc c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;p l&yacute; phải v&agrave;o cuộc... V&ocirc; v&agrave;n những sức mạnh đ&aacute;ng nể của cộng đồng mạng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, b&ecirc;n cạnh những mặt tốt, cổ vũ v&agrave; l&agrave;m cuộc sống của con người tốt đẹp hơn như Khoa Pug,Web5Ngay, Vinh r&acirc;u hay KH&Aacute;M PH&Aacute; THẾ GIỚI...th&igrave; mạng Internet cũng tồn tại kh&ocirc;ng &iacute;t những mặt tr&aacute;i của x&atilde; hội. N&oacute; giống như bản chất con người, c&oacute; mặt tr&aacute;i v&agrave; mặt phải...</p> <p style="text-align: justify;">Nếu chịu kh&oacute; theo d&otilde;i tin tức hoặc lượn lờ v&agrave;i trang mạng mỗi ng&agrave;y chắc hẳn tin: Một c&ocirc; b&eacute; học lớp 8 đổ xăng đốt trường kh&ocirc;ng phải do hận trường cũ, gh&eacute;t bỏ thầy c&ocirc; v&agrave; o&aacute;n hận bạn b&egrave; m&agrave; do sự &eacute;p buộc sau một status vu vơ để &ldquo;sống ảo v&agrave; c&acirc;u like&rdquo; của c&ocirc; b&eacute; n&agrave;y với nội dung &ldquo;đủ 1000 like sẽ đốt trường&rdquo;. Khi đ&atilde; đạt đủ số like d&ugrave; hoang mang lo sợ nhưng c&ocirc; b&eacute; vẫn bị "cộng đồng n&oacute;i l&agrave; l&agrave;m" bắt phải đốt trường đề họ ghi h&igrave;nh v&agrave; đăng facebook để tiếp tục &ldquo;c&acirc;u like v&agrave; sống ảo&rdquo;. V&agrave; rồi trường ch&aacute;y (thật may l&agrave; chỉ một g&oacute;c nhỏ), c&ocirc; b&eacute; bị bỏng ch&acirc;n v&agrave; đang đối mặt với sự l&ecirc;n &aacute;n của x&atilde; hội. Trong khi đ&oacute; hơn 1000 con người lớn b&eacute; đủ cả đ&oacute; liệu c&oacute; v&ocirc; can khi đang tiếp tay, cổ su&yacute; v&agrave; cho tội &aacute;c cho người kh&aacute;c? Chắc chắn l&agrave; kh&ocirc;ng, nếu như n&oacute;i ch&iacute;nh x&aacute;c, họ l&agrave; những người &aacute;c nhất trong to&agrave;n bộ sự việc n&agrave;y. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; những lượt bấm đ&oacute; chắc chắn to&agrave;n bộ c&acirc;u chuyện kh&ocirc;ng xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">Tự thi&ecirc;u v&igrave; like. Đ&atilde; c&oacute;. Đốt trường v&igrave; like đ&atilde; c&oacute;. Liệu c&oacute; ai d&aacute;m chắc rằng những việc như ăn cắp, hiếp d&acirc;m thậm ch&iacute; l&agrave; cả giết người v&igrave; like sẽ kh&ocirc;ng c&oacute;? Một đ&aacute;m đ&ocirc;ng cuồng loạn lu&ocirc;n chờ đợi những điều đi&ecirc;n rồ, mất nh&acirc;n t&iacute;nh nhất liệu c&oacute; ngại ngần khi bấm like cho những h&agrave;nh động vượt qua tầm kiểm so&aacute;t của một con người. Chắc chắn kh&ocirc;ng, v&igrave; r&otilde; r&agrave;ng họ chỉ bấm like th&ocirc;i m&agrave;, họ đ&acirc;u c&oacute; thực hiện. Nếu mắng chửi họ th&igrave; họ sẽ n&oacute;i &ldquo;<em>Ai bảo người đăng status y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i &ldquo;like&rdquo; v&agrave; khi ch&uacute;ng t&ocirc;i &ldquo;like&rdquo; m&agrave; họ thực hiện th&igrave; tự họ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm với h&agrave;nh động của m&igrave;nh&rdquo;</em>. Tất nhi&ecirc;n, ai cũng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về h&agrave;nh động của m&igrave;nh nhưng h&ocirc; h&agrave;o, cổ vũ người kh&aacute;c thực hiện h&agrave;nh động sai tr&aacute;i, vi phạm ph&aacute;p luật th&igrave; những người h&ocirc; h&agrave;o c&oacute; phải chịu h&agrave;nh động của m&igrave;nh về việc k&ecirc;u gọi người kh&aacute;c l&agrave;m việc sai tr&aacute;i kh&ocirc;ng?</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn sống nữa&rdquo;, đ&oacute; l&agrave; lời k&ecirc;u cứu của c&ocirc; g&aacute;i 15 tuổi bị đ&aacute;nh hội đồng trong rừng. Những c&uacute; đạp, c&uacute; đ&aacute;nh, lột quần lột &aacute;o của c&ocirc; g&aacute;i được thực hiện bởi những người bạn c&ugrave;ng trang lứa v&agrave; được chia sẻ nhanh hơn cả mạng c&aacute;p quang. Những n&uacute;t like cũng dồn dập lao đến, sự hỉ xả khi đ&oacute;n xem một clip &ldquo;truyền h&igrave;nh thực tế&rdquo; đầy &ldquo;bạo lực&rdquo; v&agrave; c&oacute; cả yếu tố người lớn trong đ&oacute; nữa. Họ cười n&oacute;i, b&igrave;nh phẩm về clip. Họ để lại comment. Họ tung h&ocirc; người quay. Họ n&oacute;i về cơ thể c&ocirc; g&aacute;i. Họ dựng chuyện về nguy&ecirc;n nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Một chai thuốc trừ s&acirc;u v&agrave; một c&ocirc; b&eacute; 15 tuổi kh&aacute;c đ&atilde; phải t&igrave;m đến c&aacute;i chết khi clip &acirc;n &aacute;i của c&ocirc; v&agrave; bạn trai cũ được đăng tải tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội sau khi họ chia tay. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; những b&igrave;nh luận, những chia sẻ th&igrave; hẳn nhi&ecirc;n mọi chuyện sẽ đỡ đau khổ hơn rất nhiều. Người chết l&agrave; hết, nhưng nỗi đau th&igrave; ở lại. Gia đ&igrave;nh c&ocirc; b&eacute; sẽ phẫn uất với t&ecirc;n bạn trai cũ đang t&acirc;m đẩy người y&ecirc;u v&agrave;o chỗ chết vậy nhưng c&oacute; ai sẽ phẫn uất với đ&aacute;m đ&ocirc;ng tung h&ocirc; những clip như vậy? Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; những đ&aacute;m đ&ocirc;ng đ&oacute; th&igrave; những tội &aacute;c sẽ kh&ocirc;ng xảy ra. V&agrave; giờ c&acirc;u n&oacute;i quyền lực nhất ch&iacute;nh l&agrave;: <em>M&agrave;y th&iacute;ch tao cho m&agrave;y l&ecirc;n facebook kh&ocirc;ng?</em></p> <p style="text-align: justify;">Chưa kể nhiều c&ocirc; đi&ecirc;u đứng mất ăn mất ngủ v&igrave; bị gh&eacute;p ảnh, vu oan...Hay gần đ&acirc;y sự việc một c&ocirc; g&aacute;i trẻ tự tử chỉ v&igrave; bị bạn b&egrave; b&ocirc;i xấu gh&eacute;p ảnh v&agrave;o ảnh nhạy cảm v&agrave; tung l&ecirc;n mạng...</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều v&agrave; thật nhiều những điều tương tự như vậy. Họ đ&acirc;u quan t&acirc;m đến việc họ l&agrave;m. Chỉ l&agrave; d&ograve;ng chữ b&igrave;nh luận th&ocirc;i m&agrave;. Kh&ocirc;ng th&iacute;ch th&igrave; xo&aacute; đi. Chỉ l&agrave; n&uacute;t like th&ocirc;i m&agrave;, kh&ocirc;ng th&iacute;ch th&igrave; unlike, c&oacute; g&igrave; m&agrave; to t&aacute;t đ&acirc;u. Thế nhưng, họ kh&ocirc;ng thể tưởng tượng nổi rằng những điều như thế gieo v&agrave;o, b&aacute;m lại v&agrave; &aacute;m ảnh cuộc đời của những nh&acirc;n vật trong clip đ&oacute;. Những người comment v&agrave; like đ&oacute; sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi v&agrave; lương t&acirc;m cắn dứt đ&acirc;u bởi &ldquo;<em>đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; việc của t&ocirc;i. T&ocirc;i th&iacute;ch th&igrave; t&ocirc;i bấm th&ocirc;i. Ai l&agrave;m r&aacute;ng chịu&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: justify;">Năm 1974,&nbsp;Marina Abramovic, một nghệ sĩ đ&atilde; tổ chức một buổi&nbsp; th&iacute; nghiệm khủng khiếp mang t&ecirc;n "ph&eacute;p thử l&ograve;ng tin của con người". Một th&iacute; nghiệm h&eacute; lộ những điều khủng khiếp về c&aacute;i gọi l&agrave; "l&ograve;ng người", chứng tỏ dưới những ho&agrave;n cảnh "bất thường", con người sẽ DỄ D&Agrave;NG h&atilde;m hại nhau đến mức n&agrave;o khi họ c&oacute; cơ hội. Kết quả của ph&eacute;p thử l&agrave; nạn nh&acirc;n kết th&uacute;c với đầy vết thương tr&ecirc;n người. Nếu bạn c&oacute; hứng th&uacute; t&igrave;m hiểu về th&iacute; nghiệm n&agrave;y bạn c&oacute; thể t&igrave;m kiếm từ kh&oacute;a "Ph&eacute;p thử Marina Abramovic", bạn sẽ được đọc về cả một cau chuyện khủng khiếp đằng sau n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">"Nếu bạn để mặc cho đ&aacute;m đ&ocirc;ng quyết định sự sống chết của ch&iacute;nh m&igrave;nh, th&igrave; đến l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute;, họ sẽ giết bạn". Đ&oacute; l&agrave; kết luận cuối c&ugrave;ng của t&aacute;c giả th&iacute; nghiệm n&agrave;y. V&agrave; nếu m&ecirc; đọc truyện trinh th&aacute;m c&oacute; lẽ bạn sẽ gặp lại c&acirc;u chuyện của th&iacute; nghiệm n&agrave;y trong t&aacute;c phẩm "&Aacute;nh s&aacute;ng th&agrave;nh phố" của nh&agrave; văn trinh th&aacute;m Trung Quốc L&ocirc;i Mễ. H&agrave;ng ngh&igrave;n con người đ&atilde; bấm like một video để l&agrave;m k&iacute;ch nổ quả bom giết chết một c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n v&ocirc; tội, đang bất lực g&agrave;o th&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những g&igrave; đ&aacute;m đ&ocirc;ng cần l&agrave; một người đứng ra v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm cho họ trước sự v&ocirc; cảm của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y thử đặt c&acirc;u hỏi, liệu khi Kh&aacute; Bảnh đăng l&ecirc;n một video v&agrave; y&ecirc;u cầu bấm like để thực hiện h&agrave;nh động đ&aacute;nh ai đ&oacute;, để đập ph&aacute; một chiếc xe th&igrave; bao nhi&ecirc;u người trong ch&uacute;ng ta sẽ bấm n&uacute;t like, bao nhi&ecirc;u người sẽ để lại comment. Tất cả những comment đ&ugrave;a cợt với &yacute; mỉa mai hay h&ugrave;a v&agrave;o dưới những video, gọi l&agrave; &ldquo;Idol&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần cổ x&uacute;y cho c&aacute;c h&agrave;nh động đi&ecirc;n cuồng bạo lực, nhảm nh&iacute; đang diễn ra ng&agrave;y một nhiều tr&ecirc;n Youtube..</p> <p style="text-align: justify;">Hay vừa mới đ&acirc;y th&ocirc;i trong đ&aacute;m tang của nghệ sĩ Anh Vũ, h&agrave;ng trăm người live stream c&acirc;u like phản cảm giữa nỗi buồn của người kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4375 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/blockchain-v&agrave;-đ&aacute;m-đ&ocirc;ng.jpg" alt="blockchain v&agrave; đ&aacute;m đ&ocirc;ng" width="532" height="354" /></p> <p>Cộng đồng mạng đầy quyền năng, n&oacute; c&oacute; thể gi&uacute;p thế giới tốt l&ecirc;n, gi&uacute;p cậu b&eacute; 13 tuổi vượt hơn 100km từ Sơn La xuống H&agrave; Nội c&oacute; tiền đi học, c&oacute; chi ph&iacute; gi&uacute;p bố mẹ trang trải viện ph&iacute; cho em m&igrave;nh, nhưng cũng c&oacute; thể ph&aacute;n x&eacute;t v&agrave; l&agrave;m ti&ecirc;u tan cuộc đời của một con người.</p> <h2 style="text-align: justify;">V&agrave; khả năng ảnh hưởng với c&ocirc;ng nghệ blockchain?</h2> <p style="text-align: justify;">Bất cứ điều g&igrave; cũng c&oacute; hai mặt của n&oacute;. Bạn biết rằng m&igrave;nh l&agrave; người tốt, nhưng liệu bạn c&oacute; chắc rằng tất cả mọi người tham gia đều l&agrave; người tốt. Nếu bạn đ&oacute;ng g&oacute;p tiền v&agrave;o một tổ chức 100 người v&agrave; đa phần trong số đ&oacute; bạn chẳng biết l&agrave; ai cả, thậm ch&iacute; c&ograve;n chưa cả gặp mặt, liệu bạn c&oacute; cảm thấy lo lắng. Tất nhi&ecirc;n rồi, d&ugrave; c&oacute; cơ chế bảo vệ đa số như Bitcoin th&igrave; bất cứ ai cũng c&oacute; l&iacute; do để lo lắng. Bởi biết đ&acirc;u số đ&ocirc;ng trong đ&oacute; đang h&ugrave;n nhau để lừa một m&igrave;nh bạn. V&agrave; bạn l&agrave; người duy nhất chịu thiệt trong mạng lưới.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; kể cả trường hợp đ&oacute; kh&ocirc;ng xảy ra đi chăng nữa th&igrave; bạn vẫn c&oacute; l&iacute; do để lo ngại. Theo một c&aacute;ch n&agrave;o đ&oacute; c&oacute; thể hiểu <em><strong>blockchain</strong></em> hoạt động theo m&ocirc; h&igrave;nh cộng đồng, v&agrave; tức l&agrave; đ&atilde; c&oacute; cộng đồng sẽ lu&ocirc;n tu&acirc;n theo m&ocirc; h&igrave;nh t&acirc;m l&yacute; học phổ biến l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh t&acirc;m l&yacute; học đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Khi trao quyền cho sự đồng thuận của con người bạn sẽ lu&ocirc;n phải cảnh gi&aacute;c với c&aacute;c yếu tố "rất con người"...</p> <p style="text-align: justify;">Khi bạn trao quyền cho đ&aacute;m đ&ocirc;ng nhưng kh&ocirc;ng giới hạn, kh&ocirc;ng bắt họ phải chịu tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh (th&ocirc;ng qua bỏ c&ocirc;ng sức t&iacute;nh to&aacute;n đồng thuận Proof of Work hay một thứ g&igrave; đ&oacute; tương đương), hoặc giới hạn c&aacute;i gi&aacute; của họ bỏ ra &iacute;t hơn nhiều so với th&uacute; vui, thậm ch&iacute; lợi nhuận họ đạt được th&igrave; kh&ocirc;ng hề tồn tại sự minh bạch v&agrave; c&ocirc;ng bằng như mong muốn của c&ocirc;ng nghệ<em><strong> blockchain</strong> </em>vốn c&oacute; nữa.</p> <p style="text-align: justify;">Ba t&iacute;nh chất đặc biệt với t&acirc;m l&yacute; học đ&aacute;m đ&ocirc;ng l&agrave;: hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng, hiệu ứng h&agrave;o quang, v&agrave; t&iacute;nh bất đối xứng th&ocirc;ng tin.</p> <h3 style="text-align: justify;">Hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng</h3> <p style="text-align: justify;">Hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng l&agrave; hiện tượng t&acirc;m l&yacute; khi những suy nghĩ hoặc h&agrave;nh vi của con người thường xuy&ecirc;n chịu ảnh hưởng của những người kh&aacute;c. Người ta thường chạy theo những c&aacute;i m&agrave; đ&aacute;m đ&ocirc;ng cho l&agrave; hay, đ&uacute;ng v&agrave; s&aacute;ng suốt, nhưng bản th&acirc;n lại kh&ocirc;ng suy nghĩ về &yacute; nghĩa của sự việc.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn ngồi ở cơ quan thấy một người n&oacute;i chuyện về Bitcoin. &Agrave; nghe c&oacute; vẻ th&uacute; vị đ&oacute;. Nhưng kh&ocirc;ng vấn đề g&igrave;. Về đến nh&agrave; lại thấy đứa em trai khoe về Bitcoin. Ồ, n&oacute; c&oacute; vẻ phổ biến gh&ecirc;. V&agrave; đột nhi&ecirc;n ra chợ mua m&oacute;n đồ, thấy chị b&aacute;n rau n&oacute;i về Bitcoin...Ồ, chắc chắn l&uacute;c n&agrave;y bạn d&ugrave; c&oacute; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến đ&acirc;u cũng bắt đầu muốn t&igrave;m hiểu rồi đ&oacute;...Th&ocirc;ng thường khi con người thấy nhiều người v&agrave; nhiều lần một sự việc được nhắc lại họ sẽ c&oacute; xu hướng tin v&agrave;o sự việc đ&oacute;. Đ&oacute; l&agrave; hệ quả của hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng v&agrave; hiệu ứng quen thuộc.</p> <p style="text-align: justify;">Hội chứng theo đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; lẽ xuất ph&aacute;t từ khi lo&agrave;i người chung sống cộng đồng với nhau. Xưa kia, hội chứng n&agrave;y thường diễn ra một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n nhưng thời đại ng&agrave;y nay, n&oacute; c&oacute; thể do ch&iacute;nh con người dựng n&ecirc;n v&agrave; được coi l&agrave; một vũ kh&iacute; quan trọng được sử dụng trong mọi lĩnh vực nhằm đạt được mục đ&iacute;ch mong muốn. Hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng l&agrave; một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất t&aacute;c động trực tiếp l&ecirc;n t&acirc;m l&yacute;, sự đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; quyết định mua của con người, l&agrave; c&ocirc;ng cụ marketing hiệu quả nhất, c&oacute; phạm vi ảnh hưởng mạnh nhất với chi ph&iacute; thấp nhất, l&agrave; c&ocirc;ng cụ marketing đ&oacute;ng vai tr&ograve; ch&iacute;nh trong việc l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của hầu hết tất cả c&aacute;c doanh nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất tr&ecirc;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy ảnh hưởng của hiện tượng n&agrave;y tại mọi nơi, mọi lĩnh vực, mọi thời điểm trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y. R&otilde; r&agrave;ng nhất tại Việt Nam c&oacute; thể kể đến hiện tượng b&ugrave;ng nổ chứng kho&aacute;n năm 2007, hiện tượng sập gi&aacute; trong kinh doanh n&ocirc;ng sản hay hiện tượng bất động sản bong b&oacute;ng hay sự sụt gi&aacute; mạnh của c&aacute;c đồng tiền kỹ thuật số trong những năm vừa qua.</p> <p>[caption id="attachment_4377" align="aligncenter" width="470"]<img class="size-full wp-image-4377" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/hiệu-ứng-đ&aacute;m-đ&ocirc;ng.jpg" alt="hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng" width="470" height="304" /> Hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng[/caption]</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tại sao hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng lại ảnh hưởng đến blockchain?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của một mạng, bạn muốn verify cho một phương &aacute;n n&agrave;o đ&oacute; ph&aacute;t triển mạng, tất nhi&ecirc;n rồi. Bạn nghe người bạn của m&igrave;nh, bạn nghe bạn của bạn m&igrave;nh v&agrave; cuối c&ugrave;ng khi số người đủ lớn...quan điểm của họ sẽ lấn &aacute;t quan điểm vốn c&oacute; của bạn, v&agrave; nhiều khả năng bạn sẽ đồng thuận một phương &aacute;n ph&aacute;t triển n&agrave;o đ&oacute;, d&ugrave; n&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng r&otilde; tốt xấu, v&agrave; tất nhi&ecirc;n những người bạn kh&aacute;c cũng vậy. Kẻ xấu n&agrave;o đ&oacute; c&oacute; thể tung một v&agrave;i seeder v&agrave; tạo dư luận, nhiệm vụ c&ograve;n lại của bạn l&agrave; đồng thuận cho sự ph&aacute;t triển mong muốn của một nh&oacute;m người n&agrave;o đ&oacute;. Tất nhi&ecirc;n bạn c&oacute; thể rời bỏ mạng khi bạn muốn nhưng c&oacute; thể l&agrave; l&uacute;c k&egrave;m theo với một v&agrave;i thiệt hại. C&aacute;c nền tảng <em><strong>blockchain</strong></em> đa cấp, scam ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tạo ra những cơn sốt ảo với hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng.</p> <h3 style="text-align: justify;">Hiệu ứng h&agrave;o quang</h3> <p style="text-align: justify;">Mỗi tố chất đẹp đều c&oacute; thể &ldquo;tỏa h&agrave;o quang&rdquo; soi rọi tất c&aacute; những tố chất chưa được đẹp kh&aacute;c. Nếu bắt đầu bạn c&oacute; ấn tượng tốt về bất cứ thứ g&igrave; đ&oacute;, th&igrave; bạn sẽ c&oacute; xu hướng nỗ lực nh&igrave;n v&agrave;o điểm tốt của đối tượng đ&oacute;. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do ta lu&ocirc;n tin tưởng rằng 1 vị gi&aacute;o sư giỏi to&aacute;n lu&ocirc;n giỏi về quản l&yacute; gi&aacute;o dục, d&ugrave; tr&ecirc;n thực tế đ&acirc;y l&agrave; 2 lĩnh vực chẳng hề li&ecirc;n quan đến nhau; v&agrave; tr&ecirc;n thực tế vị gi&aacute;o sư đ&oacute; nếu đặt v&agrave;o vị tr&iacute; quản l&yacute; cũng kh&ocirc;ng thể l&agrave;m tốt được. Hiện tượng n&agrave;y c&ograve;n được gọi l&agrave; hiệu ứng h&agrave;o quang. Trong kinh doanh, hiệu ứng h&agrave;o quang c&ograve;n được gọi một c&aacute;ch kh&aacute;c nữa l&agrave; chiến lược so&aacute;i hạm. Chiến lược n&agrave;y tập trung v&agrave;o một số điểm đặc biệt nổi bật của sản phẩm hoặc một giải thưởng hoặc chứng nhận gi&agrave;nh được của doanh nghiệp để thu h&uacute;t người d&ugrave;ng. Chẳng hạn c&oacute; lẽ chẳng ai biết ISO 9000 l&agrave; g&igrave; nhưng một doanh nghiệp tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đạt chuẩn n&agrave;y, c&oacute; lẽ ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n tin tưởng hơn. Điều n&agrave;y đ&uacute;ng với c&aacute;c ng&ocirc;i sao, khi họ tuy&ecirc;n bố một việc g&igrave; đ&oacute;, n&oacute; c&oacute; thể trở th&agrave;nh hot trend.</p> <p>[caption id="attachment_4376" align="aligncenter" width="414"]<img class=" wp-image-4376" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/hiệu-ứng-h&agrave;o-quang.jpg" alt="hiệu ứng h&agrave;o quang" width="414" height="224" /> Hiệu ứng h&agrave;o quang[/caption]</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tại sao hiệu ứng h&agrave;o quang lại ảnh hưởng đến blockchain</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nếu đọc ở đ&acirc;u đ&oacute;, bạn c&oacute; thể thấy v&agrave;i tin một hệ thống ICO blockchain n&agrave;o đ&oacute; được Google t&agrave;i trợ, hoặc x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nền tảng Amazon. Ồ, bạn nghĩ n&oacute; được đầu tư tốt, c&oacute; tiềm năng. Nhưng thực tế rất nhiều trong số n&agrave;y nhận được g&oacute;i mua VPS miễn ph&iacute; của Amazon như một giải ph&aacute;p hỗ trợ người d&ugrave;ng từ h&atilde;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng hơn kh&ocirc;ng k&eacute;m. Hay thi thoảng Google cũng c&oacute; những chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i cho những c&ocirc;ng ty khởi nghiệp, nghe c&oacute; vẻ to lớn nhưng thực ra đ&oacute; chỉ l&agrave; hỗ trợ m&agrave; bất cứ ai khi đăng k&yacute; cũng c&oacute; cơ hội nhận được. Bằng c&aacute;c th&ocirc;ng tin n&agrave;y, họ c&oacute; thể tạo ra h&agrave;o quang cho dự &aacute;n, v&agrave; chiếm lấy niềm tin của người d&ugrave;ng. Hay ở ta, c&oacute; v&agrave;i vụ đa cấp tiền ảo c&ograve;n mời cả "T&acirc;y" về ch&eacute;m gi&oacute; v&agrave; tất nhi&ecirc;n d&acirc;n ta tin s&aacute;i cổ. Chuyện mời ghi danh trong c&aacute;c dự &aacute;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; hiếm c&oacute; ngay cả ở nước ngo&agrave;i. Điều n&agrave;y g&acirc;y ảnh hưởng đến người d&ugrave;ng khi đầu tư v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ <em><strong>blockchain</strong></em>.</p> <h3 style="text-align: justify;">Trạng th&aacute;i bất đối xứng th&ocirc;ng tin</h3> <p style="text-align: justify;">Trạng th&aacute;i bất đối xứng th&ocirc;ng tin trong kinh tế học l&agrave; trạng th&aacute;i bất c&acirc;n bằng trong cơ cấu th&ocirc;ng tin - giữa c&aacute;c chủ thể giao dịch c&oacute; mức độ nắm giữ th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ngang nhau. Một người sẽ c&oacute; th&ocirc;ng tin nhiều hơn so với người kh&aacute;c về đối tượng được giao dịch. Điều n&agrave;y dẫn tới nhiều vấn đề trong kinh tế học, hợp đồng v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh. Từ sự bất c&acirc;n đối th&ocirc;ng tin sẽ dẫn tới sự bất c&acirc;n đối trong chiến lược v&agrave; ra quyết định g&acirc;y ảnh hưởng đến b&ecirc;n bất lợi. Đ&acirc;y l&agrave; trạng th&aacute;i ảnh hưởng đến t&iacute;nh tự do của thị trường. Tr&ecirc;n thực tế do sự bất đối xứng th&ocirc;ng tin n&ecirc;n thị trường tự do l&agrave; kh&aacute;i niệm chỉ tồn tại tr&ecirc;n l&yacute; thuyết.</p> <p style="text-align: justify;">Trạng th&aacute;i n&agrave;y diễn ra như thế n&agrave;o? Khi bạn tham gia giao dịch với một c&ocirc;ng ty n&agrave;o đ&oacute; v&agrave; được c&ocirc;ng ty đ&oacute; tuy&ecirc;n bố rất nhiều c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chất lượng. Nhưng bạn kh&ocirc;ng hiểu g&igrave; về chỉ ti&ecirc;u đ&oacute;. V&iacute; dụ ISO 27001, bạn kh&ocirc;ng biết n&oacute; l&agrave; g&igrave;, nhưng nghe c&oacute; vẻ ISO n&ecirc;n bạn nghĩ rằng n&oacute; tốt cho sản phẩm của bạn (l&agrave; sản xuất nước mắm đ&oacute;ng chai). Do bạn kh&ocirc;ng biết ISO 27001 l&agrave; g&igrave; n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; sự bất đối xứng th&ocirc;ng tin, khi bạn kh&ocirc;ng biết thực sự điều g&igrave; đang diễn ra c&ograve;n đối phương th&igrave; biết v&agrave; cố gắng sử dụng sự mập mờ th&ocirc;ng tin n&agrave;y để kiếm lợi.</p> <p style="text-align: justify;"><img class=" wp-image-4378 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bất-đối-xứng-th&ocirc;ng-tin.png" alt="Bất đối xứng th&ocirc;ng tin" width="482" height="308" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vậy bất đối xứng th&ocirc;ng tin ảnh hưởng g&igrave; đến blockchain</strong></p> <p style="text-align: justify;">Đa phần người d&ugrave;ng v&agrave; người tham gia trong một mạng lưới blockchain đều kh&ocirc;ng hiểu nhiều về kỹ thuật, do đ&oacute; d&ugrave; c&oacute; được trao quyền đi chăng nữa họ cũng chẳng biết l&agrave;m g&igrave; với quyền của m&igrave;nh, ngo&agrave;i việc tu&acirc;n thủ c&aacute;c chỉ định do một nh&oacute;m nhỏ nắm vững kỹ thuật đưa ra. Sự bất b&igrave;nh đẳng th&ocirc;ng tin n&agrave;y g&acirc;y cho blockchain t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng giả mạo, sự tự do giả mạo. Khi c&agrave;ng c&oacute; nhiều người tham gia n&oacute; c&agrave;ng bộc lộ yếu tố độc quyền khi chỉ một nh&oacute;m nhỏ c&oacute; quyền ph&aacute;t ng&ocirc;n với to&agrave;n mạng.</p> <h2 style="text-align: justify;">Tương lai n&agrave;o cho Blockchain</h2> <p style="text-align: justify;">Với những nghi ngại về <em><strong>blockchain</strong></em>, c&aacute;c ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c tổ chức đang nh&igrave;n n&oacute; dưới một &aacute;nh mắt thận trọng. Một cộng đồng kh&ocirc;ng c&oacute; kiểm so&aacute;t v&agrave; cuồng loạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ l&agrave; đ&iacute;ch đến của blockchain. Về mặt bản chất đa số ch&uacute;ng ta đều kh&ocirc;ng thể nắm r&otilde; về c&ocirc;ng nghệ nằm trong một sản phẩm n&agrave;o đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; Linux l&agrave; m&atilde; nguồn mở chắc hẳn kể cả những lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n gạo cội nhất cũng chẳng buồn ngồi vọc từng đoạn code của n&oacute; để xem n&oacute; c&oacute; sai s&oacute;t g&igrave; hay kh&ocirc;ng? Mọi chuyện sẽ diễn ra tương tự với những ứng dụng phức tạp. Khi khối lượng ứng dụng qu&aacute; lớn d&ugrave; l&agrave; chuy&ecirc;n gia giỏi nhất cũng chẳng can thiệp v&agrave;o n&oacute; l&agrave;m g&igrave; chứ chưa n&oacute;i đến những người d&ugrave;ng th&ocirc;ng thường chỉ muốn sử dụng ứng dụng chạy tốt, hiệu quả cao.</p> <p style="text-align: justify;">Việc một đ&aacute;m đ&ocirc;ng kiểm so&aacute;t thứ m&agrave; thậm ch&iacute; m&igrave;nh kh&ocirc;ng hiểu n&oacute; hoạt động như thế n&agrave;o l&agrave; một sự đi&ecirc;n dồ. Việc n&agrave;y chẳng kh&aacute;c n&agrave;o cho mỗi người 1 khẩu s&uacute;ng v&agrave; cho họ mang khắp nơi. &Yacute; tưởng về sự tự do được nắm giữ th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh th&igrave; rất hay, nhưng n&oacute; c&oacute; thể đi k&egrave;m với nhiều sự đ&aacute;nh đổi về trải nghiệm người d&ugrave;ng, ch&uacute;ng ta muốn b&iacute; mật th&ocirc;ng tin th&igrave; kh&ocirc;ng thể đ&ograve;i hỏi c&aacute;c trang web b&aacute;n h&agrave;ng trực tuyến recommend những sản phẩm ph&ugrave; hợp m&igrave;nh đang cần v&agrave; đa phần th&igrave; ch&uacute;ng ta chả muốn đau đầu g&igrave; nhiều cho c&aacute;c việc n&agrave;y.</p> <p>[caption id="attachment_4379" align="aligncenter" width="420"]<img class=" wp-image-4379" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bất-đối-xứng-th&ocirc;ng-tin_2.jpg" alt="Bất đối xứng th&ocirc;ng tin_2" width="420" height="278" /> Ch&uacute;ng ta đa phần kh&ocirc;ng biết c&ocirc;ng nghệ hoạt động như thế n&agrave;o[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">Khi muốn gửi tiền liệu bạn c&oacute; quan t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ ph&iacute;a sau việc gửi tiền l&agrave; g&igrave;? C&oacute; lẽ đa phần đều c&oacute; một c&acirc;u trả lời l&agrave; KH&Ocirc;NG. Tất nhi&ecirc;n rồi, đ&oacute; l&agrave; sự ph&acirc;n c&ocirc;ng lao động, khi con người c&ograve;n rất nhiều mối bận t&acirc;m kh&aacute;c, việc c&ocirc;ng nghệ g&igrave; đằng sau n&oacute; kh&ocirc;ng quan trọng, điều quan trọng l&agrave; n&oacute; tiện lợi v&agrave; an to&agrave;n. Nhưng liệu việc bảo vệ dữ liệu người d&ugrave;ng (kh&oacute;a b&iacute; mật cho Bitcoin chẳng hạn) tại ph&iacute;a c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; an to&agrave;n hơn việc bảo vệ dữ liệu người d&ugrave;ng tại m&aacute;y chủ của một trung t&acirc;m dữ liệu đạt chuẩn? Đ&acirc;y l&agrave; một c&acirc;u hỏi cần được giải quyết của c&ocirc;ng nghệ blockchain. Liệu việc tin tường v&agrave;o một người đại diện v&agrave; c&oacute; chế t&agrave;i của ph&aacute;p luật để xử anh ta c&oacute; đ&aacute;ng tin cậy hơn việc tin tưởng v&agrave;o khả năng tự giữ tiền của m&igrave;nh trong bối cảnh virus, m&atilde; độc v&agrave; c&aacute;c tấn c&ocirc;ng mạng ch&agrave;n lan?. Theo t&ocirc;i, điều n&agrave;y cần xem x&eacute;t...</p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống, c&ocirc;ng nghệ <em><strong>blockchain</strong></em> th&igrave; an to&agrave;n đấy thậm ch&iacute; an to&agrave;n tuyệt đối, điều n&agrave;y chắc chắn rồi..., nhưng yếu tố con người lu&ocirc;n l&agrave; điểm yếu chết người với mọi hệ thống d&ugrave; an to&agrave;n nhất, v&agrave; việc trao quyền cho những người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng biết ch&uacute;t g&igrave; về c&ocirc;ng nghệ, kh&ocirc;ng biết ch&uacute;t g&igrave; về đảm bảo an to&agrave;n hệ thống sẽ tạo ra v&ocirc; số mắt x&iacute;ch yếu cho hệ thống đ&oacute;. Do đ&oacute;, d&ugrave; hệ thống đ&oacute; l&agrave; an to&agrave;n nhất thế giới, n&oacute; cũng chẳng c&oacute; t&aacute;c dụng g&igrave;. Giống như cho 500 anh em biết ch&uacute;t g&igrave; về c&ocirc;ng nghệ vận h&agrave;nh hệ thống bảo mật của CIA, NSA,...N&oacute; chẳng c&oacute; ch&uacute;t t&aacute;c dụng n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, nếu tin rằng blockchain sẽ tạo ra những thanh to&aacute;n an to&agrave;n hơn cho mỗi người th&igrave; chẳng kh&aacute;c n&agrave;o bạn phải tin rằng việc giữ "tiền mặt" ở nh&agrave; l&agrave; an to&agrave;n hơn n&eacute;m v&agrave;o ng&acirc;n h&agrave;ng. Trong trường hợp n&agrave;y "tiền mặt" l&agrave; những thiết bị chứa kh&oacute;a giải m&atilde; tiền điện tử như thẻ cứng, m&aacute;y t&iacute;nh, hoặc điện thoại...V&agrave; tin tưởng rằng c&aacute;c thiết bị n&agrave;y của bạn an to&agrave;n hơn hệ thống bảo mật của Mastercard...C&oacute; lẽ ngay ch&iacute;nh bản th&acirc;n t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c bạn cũng kh&oacute; c&oacute; thể tin v&agrave;o điều n&agrave;y...</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực tế, đa phần c&aacute;c vụ bị đ&aacute;nh cắp tiền trong t&agrave;i khoản đều do những sai s&oacute;t người d&ugrave;ng. Số vụ đ&aacute;nh cắp t&agrave;i khoản từ ph&iacute;a ng&acirc;n h&agrave;ng c&oacute; tỷ lệ &iacute;t đ&aacute;ng thương so với từ ph&iacute;a người d&ugrave;ng. Do đ&oacute;, một tương lai của tiền kỹ thuật số sẽ kh&oacute; đi đến đ&acirc;u nếu kh&ocirc;ng giải quyết được b&agrave;i to&aacute;n n&agrave;y. M&aacute;y m&oacute;c, cộng đồng, người tham gia l&agrave; v&ocirc; t&igrave;nh v&agrave; họ c&oacute; thể verify cho bất cứ giao dịch n&agrave;o d&ugrave; tốt hay xấu. Ng&acirc;n h&agrave;ng giải quyết b&agrave;i to&aacute;n n&agrave;y bằng việc &aacute;p dụng AI cho ph&eacute;p x&aacute;c định c&aacute;c gian lận ch&iacute;nh x&aacute;c đến 99% ngay cả khi trong thời gian thực v&agrave; xử l&yacute; roll back dữ liệu hoặc hủy giao dịch khi c&oacute; tranh chấp trong thời hạn, c&ograve;n cộng đồng, m&aacute;y m&oacute;c liệu c&oacute; thể hủy được giao dịch v&agrave; liệu c&oacute; chứng minh được giao dịch n&agrave;o l&agrave; xấu hay kh&ocirc;ng? Đ&oacute; l&agrave; một c&acirc;u hỏi m&agrave; c&aacute;c hệ thống tiền điện tử ngang h&agrave;ng theo c&ocirc;ng nghệ <em><strong>blockcha</strong><strong>in</strong></em> phải trả lời trước khi c&oacute; thể n&oacute;i m&igrave;nh an to&agrave;n hơn c&aacute;c hệ thống thanh to&aacute;n truyền thống. C&aacute;c hệ thống thanh to&aacute;n truyền thống vẫn đang đổi mới v&agrave; ng&agrave;y một tiện lợi, an to&agrave;n hơn, với v&ocirc; số nghiệp vụ phức tạp, do đ&oacute; điều g&igrave; c&oacute; thể chứng minh được blockchain c&oacute; thể đảm bảo tốt hơn tr&ecirc;n thực tế? Nếu kh&ocirc;ng so về mặt l&yacute; thuyết v&agrave; m&ocirc;i trường l&yacute; tưởng, khi mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n đều b&igrave;nh đẳng th&ocirc;ng tin v&agrave; kh&ocirc;ng hề bị ảnh hưởng của hiệu ứng bất đối xứng th&ocirc;ng tin? Điều n&agrave;y rất kh&oacute; xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute; l&agrave; chưa kể đến những hiệu ứng đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; thể g&acirc;y ra sự cuồng loạn trong thanh to&aacute;n tỷ gi&aacute; v&agrave; lạm ph&aacute;t...Một nền kinh tế tự do kh&ocirc;ng c&oacute; điều tiết sẽ đẩy nhanh bất b&igrave;nh đẳng x&atilde; hội v&agrave; gia tăng hố s&acirc;u gi&agrave;u ngh&egrave;o. Bởi trong nền kinh tế đ&oacute;, chỉ những người nắm giữ v&agrave; điều khiển đ&aacute;m đ&ocirc;ng mới c&oacute; quyền l&ecirc;n tiếng v&agrave; hưởng lợi. Sẽ ra sao khi ngay ng&agrave;y mai khi Satoshi Nakamoto xuất hiện v&agrave; tuy&ecirc;n bố dự đo&aacute;n gi&aacute; Bitcoin sẽ tăng l&ecirc;n 1 triệu đ&ocirc;. Một thị trường hỗn loạn thiếu kiểm so&aacute;t sẽ như một khu rừng với luật rừng, khi ở đ&oacute; những con hổ, những con c&aacute; mập c&oacute; thể dễ d&agrave;ng th&ocirc;n t&iacute;nh v&agrave; nuốt to&agrave;n bộ con mồi của m&igrave;nh. T&ocirc;i thường được nghe về những lợi &iacute;ch của Bitcoin hay tiền điện tử khi n&oacute; giữ được gi&aacute; v&agrave; ổn định tỷ gi&aacute;. Điều n&agrave;y nghe thật phi l&yacute;. Kh&ocirc;ng hề c&oacute; vật g&igrave; giữ được tỷ gi&aacute;, thứ duy nhất duy tr&igrave; tỷ gi&aacute; v&agrave; gi&aacute; trị đ&oacute; l&agrave; thị trường. Một thị trường thiếu ổn định chắc chắn kh&ocirc;ng bao giờ giữ tỷ gi&aacute; d&ugrave; c&oacute; quy đổi thế n&agrave;o đi chăng nữa. C&oacute; chăng n&oacute; l&agrave; cứu c&aacute;nh cho c&aacute;c đồng tiền mất gi&aacute; nhanh hơn của c&aacute;c đất nước bất ổn ch&iacute;nh trị hoặc bị cấm vận như Venezuela hay Triều Ti&ecirc;n.</p> <p>[caption id="attachment_4380" align="aligncenter" width="537"]<img class=" wp-image-4380" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/04/tương-lai-của-blockchain.png" alt="tương lai của blockchain" width="537" height="298" /> Tương lai của blockchain[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, tương lai của tiền m&atilde; h&oacute;a hay tiền ảo dựa tr&ecirc;n blockchain n&oacute;i chung l&agrave; một tương lai với nhiều nghi ngại nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự kiểm so&aacute;t v&agrave; minh bạch. Đ&oacute; l&agrave; sự đ&aacute;nh đổi, nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng muốn gắn camera gi&aacute;m s&aacute;t th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ đối mặt với những t&ecirc;n trộm nhiều hơn...</p> <p style="text-align: justify;">Tất nhi&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; x&eacute;t về mặt ứng dụng thanh to&aacute;n thực tế, c&ograve;n với nh&agrave; đầu tư, sự cuồng loạn ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội để say m&aacute;u v&agrave; đi săn. Nhưng n&oacute; sẽ đi k&egrave;m với những rủi ro của kẻ bị đi săn. Về kh&iacute;a cạnh kinh tế ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng b&agrave;n đến trong b&agrave;i viết n&agrave;y. Ở đ&acirc;y ch&uacute;ng ta chỉ quan t&acirc;m đến việc liệu thực sự c&oacute; thể ứng dụng blockchain v&agrave;o thanh to&aacute;n thực tế rộng khắp hay kh&ocirc;ng m&agrave; th&ocirc;i. V&agrave; với c&ocirc;ng nghệ <em><strong>blockchain</strong></em> hiện tại, nếu kh&ocirc;ng giải quyết được b&agrave;i to&aacute;n về an to&agrave;n ph&iacute;a người d&ugrave;ng v&agrave; sự thiếu kiểm so&aacute;t, kh&ocirc;ng thể quay ngược giao dịch v&agrave; chứng minh t&iacute;nh minh bạch của giao dịch khi cần th&igrave; rất kh&oacute; để n&oacute; trở th&agrave;nh một dịch vụ thanh to&aacute;n c&ocirc;ng cộng như những dự đo&aacute;n. Đ&oacute; l&agrave; vấn đề với Blockchain trong thanh to&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; một người b&agrave;i x&iacute;ch v&agrave; phản c&ocirc;ng nghệ, tất nhi&ecirc;n rồi, chẳng c&oacute; ai l&agrave; d&acirc;n c&ocirc;ng nghệ lại đi b&agrave;i x&iacute;ch v&agrave; phản c&ocirc;ng nghệ cả. Nhưng t&ocirc;i cho rằng để ứng dụng blockchain để thanh to&aacute;n thực tế l&agrave; điều rất kh&oacute; xảy ra. Trừ khi n&oacute; được kiểm so&aacute;t bởi chế t&agrave;i trung gian như Nh&agrave; nước. V&agrave; trong trường hợp n&agrave;y ch&uacute;ng ta n&ecirc;n gọi n&oacute; l&agrave; một ứng dụng trong Fintech hơn l&agrave; tiền.</p> <p style="text-align: justify;">Tương lai của Blockchain kh&ocirc;ng nằm ở thanh to&aacute;n dưới dạng tiền như c&aacute;ch n&oacute; ra đời. Tương lai của blockchain l&agrave; c&aacute;c ứng dụng quản l&yacute; v&agrave; y&ecirc;u cầu đồng thuận. C&aacute;c Permissionless Blockchain, hoặc c&aacute;c hệ thống blockchain c&oacute; kiểm so&aacute;t tập trung v&agrave; cho ph&eacute;p sự gi&aacute;m s&aacute;t từ cộng đồng, hoặc những giải ph&aacute;p tự động kh&ocirc;ng cần bất cứ can thiệp n&agrave;o của con người (kể cả việc update phi&ecirc;n bản) mới l&agrave; những thứ m&agrave; <em><strong>blockchain</strong></em> hướng tới. Trong một thế giới hỗn loạn, ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n cần những người dẫn đầu v&agrave; đại diện để chịu tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; c&acirc;n bằng lợi &iacute;ch. Trừ khi ch&uacute;ng ta đến một thời điểm m&agrave; chẳng cần l&agrave;m g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i ăn v&agrave; lo cho việc quản l&yacute; t&uacute;i tiền của m&igrave;nh bằng blockchain. Sự tự do tuyệt đối vẫn c&ograve;n kh&aacute; xa vời, nhưng biết đ&acirc;u tương lai ch&uacute;ng ta được chứng kiến n&oacute;...</p> <blockquote> <p><strong>XEM TH&Ecirc;M:&nbsp;<a class="in-cell-link" href="https://tek4.vn/wp-admin/post.php?post=4161&amp;action=edit" target="_blank" rel="noopener">[Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 1. Block phi&ecirc;u lưu k&yacute; &ndash; Từ đại dương đến chuỗi khối</a></strong></p> </blockquote>