tek4

Vòng lặp while trong C++

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
Công nghệ
<p>while v&agrave; do...while trong C++ l&agrave; một trong c&aacute;c v&ograve;ng lặp được sử dụng bởi lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; đề cập tới v&ograve;ng lặp For trong b&agrave;i trước. Đối với b&agrave;i n&agrave;y, ta sẽ t&igrave;m hiểu về c&aacute;ch sử dụng của v&ograve;ng lặp While trong lập tr&igrave;nh C ++ c&ugrave;ng một số v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <p><strong><em>C&uacute; ph&aacute;p:</em></strong></p> <pre class="language-cpp"><code>while (điều kiện) { // nội dung của v&ograve;ng lặp }</code></pre> <p>Trong đ&oacute;, quy tr&igrave;nh thực hiện như sau:</p> <ol> <li>V&ograve;ng lặp While sẽ thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute; điều kiện</li> <li>Nếu điều kiện l&agrave; đ&uacute;ng, đoạn m&atilde; b&ecirc;n trong v&ograve;ng lặp while được thực thi.</li> <li>Điều kiện sau đ&oacute; được đ&aacute;nh gi&aacute; một lần nữa.</li> <li>Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y tiếp tục cho đến khi điều kiện được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; sai.</li> </ol> <p>Khi điều kiện kh&ocirc;ng được đ&aacute;p ứng, v&ograve;ng lặp kết th&uacute;c.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7037 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-93.png" alt="Vong-lap-While-trong-C++" width="416" height="420" /></p> <p>V&iacute; dụ 1: In ra 3 lần cụm từ &ldquo;Xin chao!&rdquo;</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int so_lan = 1; while (so_lan &lt;= 3) { cout &lt;&lt; &ldquo;Xin chao!&rdquo; &lt;&lt; endl; ++so_lan; } return 0; }</code></pre> <p>Sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch chương tr&igrave;nh hoạt động</p> <table width="788"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: center;">V&ograve;ng lặp</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Biến</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Điều kiện</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Thực hiện</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;">Lần 1</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">So_lan = 1</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Đ&uacute;ng</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">In ra chuỗi &ldquo;Xin chao!&rdquo; v&agrave; tăng so_lan l&ecirc;n 1 đơn vị</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;">Lần 2</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">So_lan= 2</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Đ&uacute;ng</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">In ra chuỗi &ldquo;Xin chao!&rdquo; v&agrave; tăng so_lan l&ecirc;n 1 đơn vị</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;">Lần 3</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">So_lan = 3</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Đ&uacute;ng</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">In ra chuỗi &ldquo;Xin chao!&rdquo; v&agrave; tăng so_lan l&ecirc;n 1 đơn vị</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;">Lần 4</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">So_lan = 4</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Sai</p> </td> <td> <p style="text-align: center;">Kết th&uacute;c</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>V&ograve;ng lặp Do&hellip;While</h2> <p>V&ograve;ng lặp do ... while l&agrave; một dạng kh&aacute;c của v&ograve;ng lặp while với một điểm kh&aacute;c biệt quan trọng đ&oacute; l&agrave; phần th&acirc;n của v&ograve;ng lặp do ... while được thực thi một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.</p> <p><strong>C&uacute; ph&aacute;p:</strong></p> <pre class="language-cpp"><code>do { // phần th&acirc;n của v&ograve;ng lặp; }while(điều kiện);</code></pre> <p>Trong đ&oacute;:</p> <ol> <li>Phần th&acirc;n của v&ograve;ng lặp được thực thi trước. Sau đ&oacute;, điều kiện được đ&aacute;nh gi&aacute;.</li> <li>Nếu điều kiện đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đ&uacute;ng, phần th&acirc;n của v&ograve;ng lặp b&ecirc;n trong c&acirc;u lệnh được thực thi lại.</li> <li>Điều kiện tiếp tục được đ&aacute;nh gi&aacute;.</li> </ol> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y lặp lại li&ecirc;n tục cho đến khi điều kiện được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; sai. Sau đ&oacute;, v&ograve;ng lặp dừng lại.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7038 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-94.png" alt="Vong-lap-While-trong-C++" width="358" height="407" /></p> <p>V&iacute; dụ 2: In ra &ldquo;Chao ban!&rdquo; 3 lần</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int so_lan = 1; do { cout &lt;&lt; "Chao ban!" &lt;&lt; endl; ++so_lan; } while (so_lan &lt;= 3); return 0; }</code></pre> <h2>V&ograve;ng lặp While v&ocirc; hạn</h2> <p>Nếu điều kiện của v&ograve;ng lặp lu&ocirc;n đ&uacute;ng, th&igrave; v&ograve;ng lặp sẽ chạy trong thời gian v&ocirc; hạn, cho đến khi bộ nhớ đầy.</p> <p>V&iacute; dụ 3:</p> <pre class="language-cpp"><code>While (điều kiện lu&ocirc;n đ&uacute;ng) { // nội dung của v&ograve;ng lặp }</code></pre> <p>V&iacute; dụ 4:</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int so_lan = 1; do { cout &lt;&lt; "Chao ban!" &lt;&lt; endl; ++so_lan; }while (so_lan &gt; -1); return 0; }</code></pre> <h2>So s&aacute;nh v&ograve;ng lặp for v&agrave; while</h2> <p><em>1. V&ograve;ng lặp for thường được sử dụng khi biết số lần lặp cụ thể.</em></p> <p>V&iacute; dụ: Ta sẽ in ra &ldquo;Xin chao!&rdquo; 3 lần (Ta đ&atilde; biết l&agrave; số lần lặp l&agrave; 3)</p> <pre class="language-cpp"><code>for (int so_lan = 1; so_lan &lt;= 3; ++ so_lan) { cout &lt;&lt; &ldquo;Xin chao!&rdquo; &lt;&lt; endl; }</code></pre> <p><em>2. V&ograve;ng lặp while v&agrave; do ... while thường được sử dụng khi chưa biết trước số lần lặp cụ thể.</em></p> <p>V&iacute; dụ: Ta sẽ in ra &ldquo;Xin chao!&rdquo; v&ocirc; hạn (Kh&ocirc;ng cần biết l&uacute;c n&agrave;o sẽ dừng)</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int so_lan = 1; do { cout &lt;&lt; "Xin chao!" &lt;&lt; endl; ++so_lan; }while (so_lan &gt; -1); return 0; }</code></pre> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về v&ograve;ng lặp while v&agrave; do...while trong C++. Hy vọng mọi người c&oacute; thể ứng dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p>