tek4

10 cách để bảo đảm an toàn cho tài khoản Facebook khỏi hacker

by - September. 26, 2021
An toàn thông tin
Bảo mật
<div id="adsmiddlep11211139091316516231"> <div class="capital"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Facebook l&agrave; một trong những trang mạng x&atilde; hội h&agrave;ng đầu v&agrave; phổ biến nhất tr&ecirc;n thế giới. Hầu hết tất cả<span class=""> ch&uacute;ng ta đều d&ugrave;ng Facebook, ch&uacute;ng ta sử dụng t&agrave;i khoản Facebook từ m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, PC, thiết bị di động, từ nh&agrave; cho tới văn ph&ograve;ng l&agrave;m việc. </span></span></div> <div id="adsmiddlep21211139091316516231"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Secure Facebook Account &mdash; If you google 'how to hack FB account' you will find several ways to hack your account.">Nếu bạn t&igrave;m kiếm tr&ecirc;n google 'c&aacute;ch hack t&agrave;i khoản FB', bạn sẽ t&igrave;m thấy rất nhiều c&aacute;ch để hack t&agrave;i khoản Facebook của ai đ&oacute;. </span><span title="A hacker can use several ways to get your account control from phishing, keylogging, or as simplest resetting your password.">Tin tặc c&oacute; thể kiểm so&aacute;t t&agrave;i khoản của người d&ugrave;ng bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức tấn c&ocirc;ng lừa đảo, keylogging hoặc đơn giản nhất l&agrave; đặt lại mật khẩu. </span><span title="Each Facebook account contains a lot of personal information if its get public it would cause misuse of information &amp; even furthermore blackmailing.">Mỗi t&agrave;i khoản Facebook chứa rất nhiều th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n nếu được c&ocirc;ng khai sẽ g&acirc;y ra ảnh hưởng v&agrave; thậm ch&iacute; được tin tặc d&ugrave;ng để tống tiền chủ sở hữu n&oacute;. </span></span></div> <div><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="So security for Facebook accounts is the prominent issue these days."><br />V&igrave; vậy, bảo mật cho t&agrave;i khoản Facebook l&agrave; trong những vấn đề nổi bật hiện nay. </span><span title="But the Facebook security question : how to keep your Facebook account secure?">L&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để giữ an to&agrave;n cho t&agrave;i khoản Facebook? </span><span title="How to secure my FB account &amp; personal information from hackers?">L&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để bảo mật t&agrave;i khoản FB v&agrave; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n khỏi tin tặc? B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ cung cấp</span><span title="But if you follow some instructions and recommendations listed here to change Facebook security settings;"> một số hướng dẫn v&agrave; khuyến nghị&nbsp; nhằm thay đổi c&agrave;i đặt bảo mật v&agrave; giữ an to&agrave;n cho</span><span title="you can keep your Facebook account safe &amp; secured from hackers."> t&agrave;i khoản Facebook khỏi nguy cơ tấn c&ocirc;ng bởi c&aacute;c tin tặc.</span></span></div> <div> <p><img class="aligncenter wp-image-99" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/secure-facebook-account-from-hackers-image-300x150.png" alt="secure-facebook-account-from-hackers-image" width="472" height="236" /></p> <h2>1. Sử dụng mật khẩu mạnh</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Với một mật khẩu yếu (nhỏ hơn 8 k&yacute; tự hoặc những mật khẩu nằm trong từ điển mật khẩu th&ocirc;ng thường) gần như tin tặc chỉ cần d&ugrave;ng chưa đến 1 gi&acirc;y để tấn c&ocirc;ng chiếm được quyền t&agrave;i khoản. Do đ&oacute;, khi đặt mật khẩu cần đảm bảo rằng mật khẩu chứa tối thiếu 8 k&yacute; tự. Mật khẩu c&agrave;ng d&agrave;i sẽ gi&uacute;p t&agrave;i khoản c&agrave;ng an to&agrave;n hơn v&agrave; c&agrave;ng cần phải mất nhiều thời gian hơn để tấn c&ocirc;ng. Ngo&agrave;i ra việc đặt mật khẩu cũng cần đảm bảo cho mật khẩu kh&oacute; đo&aacute;n. Tr&aacute;nh đặt c&aacute;c mật khẩu bao gồm t&ecirc;n người d&ugrave;ng, t&ecirc;n th&uacute; cưng, ng&agrave;y th&aacute;ng năm sinh. Để an to&agrave;n, người d&ugrave;ng cũng c&oacute; thể sử dụng một số tr&igrave;nh tạo mật khẩu trực tuyến tin cậy. <span class="">Kh&ocirc;ng sử dụng c&ugrave;ng một mật khẩu ở bất kỳ nơi n&agrave;o kh&aacute;c.</span> <span class="">Thay đổi mật khẩu s&aacute;u th&aacute;ng một lần kh&ocirc;ng chỉ cho Facebook m&agrave; với mọi ứng dụng kh&aacute;c.</span></span></p> <h2>2. X&aacute;c nhận bằng số điện thoại di động</h2> <p>Việc x&aacute;c nhận đăng nhập bằng số điện thoại c&oacute; thể l&agrave;m tăng t&iacute;nh an to&agrave;n của t&agrave;i khoản. Điều n&agrave;y c&oacute; &iacute;ch khi qu&ecirc;n mật khẩu hoặc đảm bảo kiểm chứng đăng nhập khi y&ecirc;u cầu Facebook gửi một m&atilde; OTP x&aacute;c nhận đăng nhập tới số điện thoại.</p> <p>Chọn C&agrave;i đặt &gt;&gt; Điện thoại di động &gt;&gt; Th&ecirc;m số điện thoại.</p> <p><img class="wp-image-100 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook5-300x94.png" alt="facebook5" width="495" height="155" /></p> </div> </div> <div id="adsmiddleh11211139091316516231"> <div id="adsmiddlel21211139091316516231"> <h2>3. Sử dụng t&ugrave;y chọn thiết bị đăng nhập y&ecirc;u th&iacute;ch</h2> <p>Người d&ugrave;ng cần lu&ocirc;n lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; khi đăng nhập t&agrave;i khoản Facebook tr&ecirc;n c&aacute;c ứng dụng, thiết bị, hệ thống hoặc tr&igrave;nh duyệt lạ. Cần phải đảm bảo duyệt web trong một tr&igrave;nh duyệt an to&agrave;n. Facebook cung cấp một t&ugrave;y chọn cho ph&eacute;p lựa chọn thiết bị đăng nhập y&ecirc;u th&iacute;ch. Với t&ugrave;y chọn n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể tự động giới hạn v&agrave; kiểm so&aacute;t tất cả c&aacute;c ứng dụng khi đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản Facebook.</p> <p><img class="wp-image-101 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook6-300x68.png" alt="facebook6" width="521" height="118" /></p> <p>Tại đ&acirc;y c&oacute; thể chọn c&aacute;c thiết bị v&agrave; vị tr&iacute; đăng nhập trong qu&aacute; khứ, loại bỏ c&aacute;c thiết bị n&agrave;y v&agrave; thiết lập thiết bị y&ecirc;u th&iacute;ch.</p> <h2>4. Sử dụng t&iacute;nh năng Sinh m&atilde; x&aacute;c thực &amp; Chứng nhận đăng nhập</h2> <p>T&iacute;nh năng chứng nhận đăng nhập l&agrave; một t&iacute;nh năng an to&agrave;n mới được cung cấp bởi Facebook; t&iacute;nh năng n&agrave;y y&ecirc;u cầu người d&ugrave;ng nhập v&agrave;o m&atilde; PIN an to&agrave;n trong mọi lần đăng lập t&agrave;i khoản Facebook. Để sử dụng chức năng n&agrave;y.</p> <p>Chọn c&agrave;i đặt &gt;&gt; Bảo mật v&agrave; đăng nhập &gt;&gt; X&aacute;c thực đa nh&acirc;n tố.</p> <p>Khi sử dụng t&ugrave;y chọn n&agrave;y, người d&ugrave;ng sẽ nhận được c&aacute;c phương thức x&aacute;c thực đăng nhập bổ sung mỗi khi tiến h&agrave;nh đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoảng facebook. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cảnh b&aacute;o v&agrave; giữ an to&agrave;n cho c&aacute;c lần đăng nhập.</p> </div> </div> <div id="adsmiddle11211139091316516231"> <div id="adsmiddleh21211139091316516231"> <h2>5. Loại bỏ c&aacute;c h&agrave;nh động v&agrave; c&aacute;c phi&ecirc;n cũ</h2> <p>Facebook cho ph&eacute;p hiển thị c&aacute;c phi&ecirc;n đăng nhập trong qu&aacute; khứ. Để kiểm tra phi&ecirc;n đăng nhập cuối c&ugrave;ng, người d&ugrave;ng c&oacute; thể v&agrave;o</p> <p>Chọn C&agrave;i đặt &gt;&gt; Bảo mật v&agrave; đăng nhập &gt;&gt; Nơi bạn đ&atilde; đăng nhập.</p> <p>Tại đ&acirc;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể loại bỏ c&aacute;c h&agrave;nh vi đăng nhập m&agrave; c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng chắc chắn hoặc kh&ocirc;ng mong muốn.</p> <h2>6. Lựa chọn c&aacute;c t&ugrave;y chọn an to&agrave;n</h2> <p>Việc lựa chọn c&aacute;c t&ugrave;y chọn ri&ecirc;ng tư cho ph&eacute;p n&acirc;ng cao t&iacute;nh an to&agrave;n cho t&agrave;i khoản. Trong t&ugrave;y chọn t&iacute;nh ri&ecirc;ng tư người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn c&aacute;c t&ugrave;y chọn sau:</p> <p><img class="wp-image-102 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook7-300x181.png" alt="facebook7" width="618" height="373" /></p> <p>Về cơ bản, c&aacute;c t&ugrave;y chọn n&agrave;y sẽ cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng chỉ định:</p> <p><strong>Những ai được xem th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh&nbsp;</strong>t&ugrave;y chọn n&agrave;y cho ph&eacute;p kiểm so&aacute;t người d&ugrave;ng được xem c&aacute;c b&agrave;i đăng, c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nhận hiển thị tới bạn b&egrave;.</p> <p><strong>Những ai c&oacute; thể li&ecirc;n lạc?&nbsp;</strong>T&ugrave;y chọn n&agrave;y cho ph&eacute;p loại bỏ những lời y&ecirc;u cầu kết bạn kh&ocirc;ng r&otilde; hoặc kh&ocirc;ng mong muốn nhằm tr&aacute;nh nguy cơ bị lừa đảo hoặc giả mạo.</p> <p><strong>Những ai c&oacute; thể t&igrave;m thấy?</strong> Chỉ định những đối tượng c&oacute; thể t&igrave;m thấy trang c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin cơ bản như t&ecirc;n t&agrave;i khoản hoặc số điện thoại, email....</p> </div> </div> <div id="adsmiddle21211139091316516231"> <h2>7. Tr&aacute;nh bị lừa đảo</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Tr&aacute;nh c&aacute;c li&ecirc;n kết spam tr&ecirc;n Facebook hoặc nhấp v&agrave;o c&aacute;c b&agrave;i đăng của người kh&aacute;c. <span class="">C&oacute; rất nhiều cuộc tấn c&ocirc;ng xảy ra bằng c&aacute;ch lừa đảo th&ocirc;ng qua tin nhắn Facebook, hoặc tr&ograve; chuyện,... C&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng lừa đảo n&agrave;y sẽ chuyển hướng người d&ugrave;ng đến trang web giả mạo bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c li&ecirc;n kết độc hại c&oacute; thể lấy cắp tất cả th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của người d&ugrave;ng hoặc thậm ch&iacute; l&agrave;m ph&aacute; hỏng thiết bị.</span> V&igrave; vậy, v&igrave; l&yacute; do bảo mật, người d&ugrave;ng n&ecirc;n hạn chế kh&ocirc;ng bao giờ nhấp v&agrave;o c&aacute;c li&ecirc;n kết đ&aacute;ng ngờ. <span class="">Kh&ocirc;ng bao giờ cung cấp t&ecirc;n người d&ugrave;ng v&agrave; mật khẩu cho bất kỳ trang web n&agrave;o hoặc khi trả lời email.</span> <span class="">Facebook hoặc bất kỳ trang mạng x&atilde; hội n&agrave;o kh&ocirc;ng bao giờ y&ecirc;u cầu x&aacute;c thực mật khẩu của bạn giữa phi&ecirc;n l&agrave;m việc do đ&oacute;, c&aacute;c y&ecirc;u cầu chuyển hướng v&agrave; đ&ograve;i nhập mật khẩu đều l&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu giả mạo.</span></span></p> <h2>8. N&acirc;ng cấp c&agrave;i đặt ri&ecirc;ng tư</h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">C&oacute; một số c&agrave;i đặt ri&ecirc;ng tư m&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để đảm bảo t&iacute;nh an to&agrave;n cho Facebook. Trước hết, h&atilde;y đặt Cảnh b&aacute;o Đăng nhập. <span class="">Người d&ugrave;ng c&oacute; thể quyết định nhận th&ocirc;ng b&aacute;o đăng nhập Facebook qua tin nhắn văn bản, email.</span> <span class="">Nhận cảnh b&aacute;o khi c&oacute; ai đ&oacute; đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản từ một thiết bị hoặc tr&igrave;nh duyệt kh&ocirc;ng được c&ocirc;ng nhận.</span></span></p> <p>Chọn C&agrave;i đặt &gt;&gt; Bảo mật v&agrave; đăng nhập &gt;&gt; Tăng cường bảo mật &gt;&gt; Nhận cảnh b&aacute;o về những lần đăng nhập kh&ocirc;ng nhận ra.</p> <p><img class="wp-image-103 aligncenter" src="http://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/07/facebook8-300x68.png" alt="facebook8" width="450" height="102" /></p> <p>Một t&ugrave;y chọn quan trọng kh&aacute;c m&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn l&agrave; "Chọn 3 đến 5 người bạn để li&ecirc;n hệ nếu bạn bị kh&oacute;a t&agrave;i khoản". T&ugrave;y chọn n&agrave;y cho ph&eacute;p kh&ocirc;i phục lại mật khẩu hoặc t&agrave;i khoản Facebook khi gặp vấn đề về đăng nhập hoặc bị đ&aacute;nh cắp t&agrave;i khoản.</p> <h2>9. Lu&ocirc;n cập nhật v&agrave; giữ cho hệ thống an to&agrave;n</h2> <p>Sử dụng c&aacute;c tr&igrave;nh diệt virus cập nhật. C&aacute;c phần mềm diệt virus được cập nhật thường xuy&ecirc;n sẽ gi&uacute;p bảo vệ hệ thống an to&agrave;n. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n cập nhật v&agrave; sử dụng c&aacute;c t&iacute;nh năng an to&agrave;n cho hệ thống bởi nguy cơ bị tấn c&ocirc;ng v&agrave; nhiễm m&atilde; độc lu&ocirc;n hiện hữu ngay cả khi xem một video tr&ecirc;n Facebook hoặc gh&eacute; thăm một trang web hay tải về một tr&igrave;nh duyệt kh&ocirc;ng an to&agrave;n n&agrave;o đ&oacute;. Do đ&oacute;, h&atilde;y lu&ocirc;n đảm bảo hệ thống được cập nhật v&agrave; an to&agrave;n.</p> <h2>10. <span id="result_box" class="short_text" lang="vi" tabindex="-1"><span class="">Tu&acirc;n thủ đầy đủ những y&ecirc;u cầu an to&agrave;n khi sử dụng FB</span></span></h2> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Kh&ocirc;ng chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. X&oacute;a tất cả lịch sử khỏi thiết bị. Lu&ocirc;n đăng xuất. <span class="">Đăng xuất tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c thiết bị trong trường hợp nhận được n&oacute; từ tay ai đ&oacute; hoặc thậm ch&iacute; bị đ&aacute;nh cắp để đảm bảo c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n kh&ocirc;ng bị thất lạc.</span> <span class="">Tắt t&iacute;nh năng "nhớ mật khẩu" tr&ecirc;n tr&igrave;nh duyệt web.</span> <span class="">Chỉ nhập mật khẩu tr&ecirc;n thiết bị c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</span> <span class="">Nếu kh&ocirc;ng, tin tặc c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c tr&igrave;nh keylogger để ghi lại tất cả mọi hoạt động tr&ecirc;n b&agrave;n ph&iacute;m, ngay cả mật khẩu.</span></span></p> <h4>Kết luận</h4> <p><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Với c&aacute;c t&ugrave;y chọn ở tr&ecirc;n người d&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; thể l&agrave;m cho t&agrave;i khoản Facebook trở l&ecirc;n an to&agrave;n v&agrave; an to&agrave;n hơn. C&aacute;c t&ugrave;y chọn n&agrave;y sẽ khiến hacker kh&oacute; tấn c&ocirc;ng hơn. <span class="">Chỉ bằng c&aacute;c t&ugrave;y chọn đơn giản, người d&ugrave;ng c&oacute; thể tận hưởng c&aacute;c b&agrave;i đăng, lượt th&iacute;ch v&agrave; nhận x&eacute;t tr&ecirc;n FB một c&aacute;ch an to&agrave;n.</span> <span class="">Hy vọng b&agrave;i viết n&agrave;y đ&atilde; cung cấp những c&aacute;ch thức để người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m cho t&agrave;i khoản Facebook m&agrave; c&ograve;n cả c&aacute;c t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội kh&aacute;c trở l&ecirc;n an to&agrave;n hơn.</span></span></p> </div>