TEK4.VN-logo
TEK4.VN-icon
TEK4.VN-icon
TEK4.VN-icon
TEK4.VN-icon
tek4
tek4 logo

Điều Khoản Dịch Vụ

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Bằng cách truy cập hoặc sử dụng website TEK4.VN, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục và Dịch Vụ BrontoByte cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng (“Điều khoản sử dụng”) dịch vụ do BrontoByte sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này thì không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: [email protected]
Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý, theo quy định hoặc để cho phép các hoạt động thích hợp của website TEK4.VN. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên website của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng website TEK4.VN. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng website TEK4.VN. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website TEK4.VN kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng website TEK4.VN thể hiện bạn đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản mới.
2. ĐĂNG KÝ
Để sử dụng Dịch vụ bạn cần tạo một tài khoản theo yêu cầu của TEK4.VN, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của TEK4.VN, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
3. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT
 1. Khi bạn đăng ký sử dụng website TEK4.VN bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn cần bảo mật mật khẩu này và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, hãy tiến hành đổi mật khẩu mới ngay lập tức.
 2. Nếu có vấn đề khiến TEK4.VN tin rằng có khả năng diễn ra hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích website TEK4.VN, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu đồng thời chúng tôi có thể tiến hành tạm dừng tài khoản hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm.
 3. Trường hợp bạn làm lộ mật khẩu hoặc sử dụng không đúng mục đích website TEK4.VN:
  • Bạn sẽ chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh gây ra.
  • Trong trường hợp TEK4.VN xảy ra mất mát hoặc thiệt hại do việc vi phạm của tài khoản của bạn gây ra, bạn cần chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho TEK4.VN
4. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN
 1. Khi sử dụng website TEK4.VN, bạn đồng ý với việc chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn:
  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo hồ sơ như tên, số điện thoại, địa chỉ email,…
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ nội dung nào do bạn đăng tải trên website TEK4.VN, đồng thời đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
 3. TEK4.VN có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi TEK4.VN hoặc các bên thứ ba.
 4. TEK4.VN có quyền và nghĩa vụ tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên web site TEK4.VN hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại website TEK4.VN, bao gồm sơ yếu lý lịch, Thông tin cá nhân, sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu TEK4.VN và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên website TEK4.VN. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu thông qua các máy chủ của TEK4.VN hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
 6. TEK4.VN có quyền xóa tài khoản và tất cả thông tin khác của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.
5. TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và trách nhiệm pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.
 2. Logo và tên TEK4.VN là các nhãn hiệu thương mại của TEK4.VN và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của TEK4.VN. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của TEK4.VN và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của TEK4.VN.
 3. Mặc dù mục đích của TEK4.VN là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, TEK4.VN có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng thuộc TEK4.VN. TEK4.VN có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web TEK4.VN và/hoặc sử dụng các dịch vụ TEK4.VN khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. TEK4.VN được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu TEK4.VN tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho TEK4.VN, gây thiệt hại đến thương hiệu TEK4.VN hoặc hình ảnh công khai, hoặc dẫn đến việc TEK4.VN để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được TEK4.VN lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. TEK4.VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cần xác định rằng Internet có thể không an toàn và việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.
6. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 1. TEK4.VN không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. TEK4.VN không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích đối với tất cả. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. TEK4.VN không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và TEK4.VN từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này.
 2. Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.
 3. TEK4.VN không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.
7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Trong mọi tình huống, TEK4.VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung TEK4.VN; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của TEK4.VN hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc TEK4.VN đã thông báo. Trong mọi trường hợp, TEK4.VN không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.
8. HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG
 1. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không bắt buộc cần phải thông báo trước tới người sử dụng. TEK4.VN sẽ nỗ lực tối đa trong việc công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 3. Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng và Hợp Đồng có hiệu lực kể từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (nếu có) với TEK4.VN.
TEK4.VN-img
TEK4.VN-img