tek4

22 Mẹo Nhỏ Để Trở Thành Siêu Lập Trình Viên

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p><img style="width: 503px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://tek4vn.2soft.top/public_files/100-png" alt="100" height="335" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong thế giới lập tr&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh, việc lu&ocirc;n phải cập nhật v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; năng lực đ&ograve;i hỏi một sự hy sinh c&aacute; nh&acirc;n nhất định với giả định rằng mỗi năm ch&uacute;ng ta đều c&oacute; những c&ocirc;ng nghệ mới xuất hiện, những đề xuất mới hoặc phương ph&aacute;p để thực hiện một số t&aacute;c vụ nhất định. Ch&uacute;ng ta thấy rằng lĩnh vực n&agrave;y đang kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển, v&agrave; để theo đuổi đ&oacute;, cần phải thường xuy&ecirc;n theo d&otilde;i c&aacute;c tin tức v&agrave; kiến thức mới nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Vậy th&igrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để trở th&agrave;nh một người lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; năng lực để đ&aacute;p ứng thị trường?</p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&acirc;y, t&ocirc;i sẽ liệt k&ecirc; một số mẹo để trở th&agrave;nh một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n giỏi. Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch 22 mẹo để trở th&agrave;nh một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n giỏi:</p> <ol style="text-align: justify;"> <li aria-level="1">DRY (Don&rsquo;t repeat yourself): Mỗi đoạn m&atilde; phải l&agrave; duy nhất v&agrave; c&agrave;ng c&oacute; t&iacute;nh tổng qu&aacute;t c&agrave;ng tốt.</li> <li aria-level="1">Sử dụng tr&igrave;nh chỉnh sửa tốt: Tr&igrave;nh chỉnh sửa sẽ l&agrave; một c&aacute;nh tay đắc lực cho bạn bởi n&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn viết c&aacute;c đoạn m&atilde; nhanh hơn.</li> <li aria-level="1">Đừng hoảng sợ khi gỡ lỗi: H&atilde;y h&iacute;t thở s&acirc;u v&agrave; suy nghĩ về những g&igrave; c&oacute; thể g&acirc;y ra lỗi. Nếu vẫn chưa ra vấn đề, h&atilde;y nghỉ ngơi một l&uacute;c v&agrave; sau đ&oacute; lại l&agrave;m việc tiếp.</li> <li aria-level="1">Tạo một bảng ch&uacute; th&iacute;ch c&aacute;c thuật ngữ: c&aacute;c bạn h&atilde;y tạo v&agrave; duy tr&igrave; một bảng chứa tất cả c&aacute;c thuật ngữ trong dự &aacute;n m&agrave; bạn l&agrave;m bởi sẽ c&oacute; một số thuật ngữ m&agrave; bạn chưa nắm r&otilde;.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y t&iacute;ch lũy: Bạn sẽ t&iacute;ch lũy được kinh nghiệm theo thời gian, đừng bỏ qua bất kỳ c&acirc;u hỏi hoặc những c&acirc;u hỏi n&agrave;o m&agrave; bạn c&oacute;.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y &aacute;p dụng v&agrave;o thực tế: Đừng &aacute;p dụng một c&aacute;ch một kỹ thuật m&agrave; kh&ocirc;ng đặt n&oacute; v&agrave;o bối cảnh v&agrave; khả năng của bạn.</li> <li aria-level="1">Tổ chức nh&oacute;m theo t&iacute;nh năng: Kh&ocirc;ng n&ecirc;n t&aacute;ch ri&ecirc;ng những người thiết kế với người lập tr&igrave;nh, h&atilde;y tập hợp nh&oacute;m v&agrave; l&agrave;m c&ugrave;ng nhau.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y kiểm tra: Bạn n&ecirc;n kiểm tra lại những kiến thức m&agrave; m&igrave;nh c&oacute; được sau một khoảng thời gian. Bởi nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m lại v&agrave; lặp lại kiến thức đ&oacute;, bạn sẽ dần qu&ecirc;n.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y kiểm tra c&aacute;c trạng th&aacute;i kh&aacute;c nhau của đoạn m&atilde; thay v&igrave; chỉ kiểm tra từng d&ograve;ng code.</li> <li aria-level="1">Đưa ra c&aacute;c sự lựa chọn, đừng viện cớ: Thay v&igrave; b&agrave;o chữa, h&atilde;y đưa ra c&aacute;c lựa chọn. Đừng n&oacute;i rằng n&oacute; kh&ocirc;ng thể được thực hiện, m&agrave; h&atilde;y giải th&iacute;ch l&agrave;m thế n&agrave;o n&oacute; c&oacute; thể được thực hiện.</li> <li aria-level="1">Đừng bỏ qua lỗi: H&atilde;y sửa c&aacute;c lỗi v&agrave; đoạn m&atilde; kh&ocirc;ng hợp lệ khi bạn nh&igrave;n thấy ch&uacute;ng.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o bức tranh to&agrave;n cảnh: Đừng qu&aacute; tập trung v&agrave;o c&aacute;c chi tiết m&agrave; bạn qu&ecirc;n kiểm tra những g&igrave; đang diễn ra xung quanh.</li> <li aria-level="1">Đầu tư thường xuy&ecirc;n v&agrave;o danh mục kiến thức: H&atilde;y tạo th&oacute;i quen học tập.</li> <li aria-level="1">Ph&acirc;n t&iacute;ch một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c những g&igrave; bạn đọc hoặc nghe.</li> <li aria-level="1">Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; nghĩa g&igrave; nếu bạn c&oacute; những &yacute; tưởng tuyệt vời nhưng bạn kh&ocirc;ng thể truyền đạt ch&uacute;ng một c&aacute;ch dễ hiểu.</li> <li aria-level="1">Thay đổi: L&ecirc;n kế hoạch, thay đổi v&agrave; th&iacute;ch ứng.</li> <li aria-level="1">Tạo v&agrave; viết đoạn m&atilde; bằng ng&ocirc;n ngữ của bạn.</li> <li aria-level="1">Lu&ocirc;n dự ph&ograve;ng: H&atilde;y l&ecirc;n kế hoạch dự ph&ograve;ng trước khi bắt đầu. Bạn c&oacute; thể sẽ nh&igrave;n thấy những vấn đề ph&iacute;a trước v&agrave; chuẩn bị n&oacute; tốt hơn.</li> <li aria-level="1">H&atilde;y tận dụng sức mạnh của cửa sổ d&ograve;ng lệnh: H&atilde;y sử dụng cửa sổ d&ograve;ng lệnh khi kh&ocirc;ng cần thiết sử dụng giao diện.</li> <li aria-level="1">Khắc phục sự cố: Đừng đổ lỗi! Kh&ocirc;ng quan trọng lỗi l&agrave; lỗi của bạn hay của người kh&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; một vấn đề v&agrave; cần được khắc phục.</li> <li aria-level="1">Bạn kh&ocirc;ng thể viết phần mềm ho&agrave;n hảo: Kh&ocirc;ng c&oacute; phần mềm n&agrave;o l&agrave; ho&agrave;n hảo. H&atilde;y bảo vệ đoạn m&atilde; của bạn v&agrave; người d&ugrave;ng khỏi c&aacute;c lỗi kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi.</li> <li aria-level="1">Đặt nội dung tổng qu&aacute;t h&oacute;a trong đoạn m&atilde;, chi tiết trong dữ liệu phụ.</li> </ol> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i hy vọng rằng sau b&agrave;i đọc n&agrave;y, bạn đ&atilde; x&aacute;c định được một số sai s&oacute;t của m&igrave;nh v&agrave; một số th&agrave;nh c&ocirc;ng của bạn v&agrave; h&atilde;y lu&ocirc;n cải thiện bản th&acirc;n. V&agrave; h&atilde;y nhớ rằng, học tập l&agrave; một thứ g&igrave; đ&oacute; li&ecirc;n tục v&agrave; cần thiết, h&atilde;y lu&ocirc;n tăng gi&aacute; trị bản th&acirc;n.</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>