tek4

Biến Và hằng số trong Python

by - September. 21, 2021
Học
<p>Biến v&agrave; hằng số trong Python l&agrave; hai kh&aacute;i niệm cơ bản trong khi lập tr&igrave;nh. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ c&ugrave;ng t&igrave;m hiểu về c&aacute;c biến v&agrave; hằng số trong Python v&agrave; c&aacute;c trường hợp sử dụng của ch&uacute;ng c&ugrave;ng c&aacute;c v&iacute; dụ dẫn chứng.</p> <h2 id="ftoc-heading-1" class="ftwp-heading">Biến trong Python</h2> <p>Biến l&agrave; một vị tr&iacute; được đặt t&ecirc;n v&agrave; sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Ta c&oacute; thể coi c&aacute;c biến như một nơi chứa dữ liệu, v&agrave; c&aacute;c dữ liệu n&agrave;y c&oacute; thể được thay đổi trong chương tr&igrave;nh.</p> <p>V&iacute; dụ: Khai b&aacute;o biến a v&agrave; g&aacute;n gi&aacute; trị cho biến.</p> <pre class="language-python"><code>a = 100</code></pre> <p>Ở đ&acirc;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo một biến c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; a. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; g&aacute;n gi&aacute; trị 100 cho biến a. Ta c&oacute; thể coi biến a như một chiếc v&iacute; để đựng một lượng tiền trong đ&oacute; v&agrave; số tiền trong đ&oacute; c&oacute; thể được thay đổi bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. V&iacute; dụ như nếu ta mua một m&oacute;n đồ ăn, th&igrave; ta phải r&uacute;t v&iacute; ra v&agrave; trả tiền cho m&oacute;n đồ đ&oacute;, v&agrave; tiền thừa sẽ lại được cất v&agrave;o v&iacute;, v&agrave; l&uacute;c n&agrave;y th&igrave; số tiền trong v&iacute; sẽ bị thay đổi bởi n&oacute; sẽ giảm đi.</p> <p>V&iacute; dụ 2: Khai b&aacute;o biến v&agrave; g&aacute;n c&aacute;c gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau cho biến a.</p> <pre class="language-python"><code>a = 100 a = 200</code></pre> <p>Ban đầu, gi&aacute; trị của biến l&agrave; 100. Sau đ&oacute;, n&oacute; được g&aacute;n gi&aacute; trị kh&aacute;c l&agrave; 200.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Trong Python, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thực sự g&aacute;n gi&aacute; trị cho c&aacute;c biến. Thay v&agrave;o đ&oacute;, Python cung cấp tham chiếu của đối tượng (gi&aacute; trị) cho biến.</strong></p> <h2 id="ftoc-heading-2" class="ftwp-heading">G&aacute;n gi&aacute; trị cho c&aacute;c biến trong Python</h2> <p>Như c&oacute; thể thấy từ v&iacute; dụ tr&ecirc;n, ta c&oacute; thể sử dụng to&aacute;n tử g&aacute;n (dấu bằng =) để g&aacute;n gi&aacute; trị cho một biến.</p> <p>V&iacute; dụ 1: Khai b&aacute;o v&agrave; g&aacute;n gi&aacute; trị cho một biến.</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd9119119b730310195" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-python"><code>a = 100 print(a)</code></pre> </div> </div> <p>Kết quả:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd9119119d012843362" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-markup"><code>100</code></pre> </div> </div> <p>Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta đ&atilde; g&aacute;n gi&aacute; trị 100 cho biến a. Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng ta in ra gi&aacute; trị đ&atilde; được g&aacute;n cho biến a, tức l&agrave; 100.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Python l&agrave; một ng&ocirc;n ngữ linh hoạt, v&igrave; vậy ta kh&ocirc;ng cần phải x&aacute;c định r&otilde; cho kiểu dữ liệu của biến. N&oacute; sẽ tự động biết rằng gi&aacute; trị 100 l&agrave; một gi&aacute; trị số nguy&ecirc;n v&agrave; khai b&aacute;o biến a l&agrave; c&oacute; kiểu dữ liệu l&agrave; số nguy&ecirc;n.</strong></p> <p>V&iacute; dụ 2: Thay đổi gi&aacute; trị của một biến.</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911a0143900526" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-python"><code>a = 100 print(a) a = 200 print(a)</code></pre> </div> </div> <p>Kết quả:</p> <pre class="language-markup"><code>100 200</code></pre> <p>Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, ban đầu ch&uacute;ng ta đ&atilde; g&aacute;n gi&aacute; trị 100 cho biến trang a. Sau đ&oacute;, gi&aacute; trị được thay đổi th&agrave;nh 200.</p> <p>Ta c&oacute; thể thực hiện g&aacute;n nhiều gi&aacute; trị cho nhiều biến kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị, c&aacute;c biến được ph&acirc;n t&aacute;ch bởi dấu phẩy theo thứ tự lần lượt từ tr&aacute;i sang phải.</p> <p>V&iacute; dụ 3: G&aacute;n nhiều gi&aacute; trị cho nhiều biến.</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911a3715671114" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-python"><code>a, b, c = 100, "Python", 200 print (a) print (b) print (c)</code></pre> </div> </div> <p>Kết quả:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911a5872934527" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>100 Python 200</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Nếu ch&uacute;ng ta muốn g&aacute;n c&ugrave;ng một gi&aacute; trị cho nhiều biến c&ugrave;ng một l&uacute;c, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave;m như trong v&iacute; dụ b&ecirc;n dưới đ&acirc;y.</div> </div> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-python"><code>a = b = c = 100 print (a) print (b) print (c)</code></pre> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911a7486306928" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911a8420055392" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>100 100 100</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Chương tr&igrave;nh trong v&iacute; dụ tr&ecirc;n g&aacute;n c&ugrave;ng một gi&aacute; trị 100 cho cả ba biến a, b v&agrave; c.</div> </div> <h2 id="ftoc-heading-3" class="ftwp-heading">Hằng số trong Python</h2> <p>Hằng số l&agrave; một loại biến c&oacute; gi&aacute; trị kh&ocirc;ng thể thay đổi. Ta c&oacute; thể coi c&aacute;c hằng số như c&aacute;c nơi chứa chứa dữ liệu v&agrave; c&aacute;c dữ liệu n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng thể bị thay đổi. Ta c&oacute; thể coi hằng số như một chiếc k&eacute;t sắt để đựng c&aacute;c t&agrave;i liệu mật m&agrave; kh&ocirc;ng thể bị thay thế một khi đ&atilde; đặt b&ecirc;n trong chiếc k&eacute;t.</p> <h2 id="ftoc-heading-4" class="ftwp-heading">G&aacute;n gi&aacute; trị cho hằng số trong Python</h2> <p>Trong Python, hằng số thường được khai b&aacute;o v&agrave; g&aacute;n trong một m&ocirc;-đun. Ở đ&acirc;y, m&ocirc;-đun l&agrave; một tệp mới chứa c&aacute;c biến, h&agrave;m,&hellip; được th&ecirc;m v&agrave;o trong tệp ch&iacute;nh. B&ecirc;n trong m&ocirc;-đun, c&aacute;c hằng số được viết bằng tất cả c&aacute;c chữ c&aacute;i in hoa v&agrave; dấu gạch dưới ngăn c&aacute;ch c&aacute;c từ.</p> <p>V&iacute; dụ 3: Khai b&aacute;o v&agrave; g&aacute;n gi&aacute; trị cho một hằng số.</p> <p>Tạo một file const.py như sau:</p> <pre class="language-python"><code>A = 100 B = 200</code></pre> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911aa805787899" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Tạo một file main.py như sau:</div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-python"><code>import const print(const.A) print(const.B)</code></pre> </div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911ac950377879" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-markup"><code>100 200</code></pre> </div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911ae292623370" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta tạo một tệp m&ocirc;-đun const.py. Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng ta g&aacute;n gi&aacute; trị kh&ocirc;ng đổi cho A v&agrave; B. Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng ta tạo một tệp main.py v&agrave; th&ecirc;m m&ocirc;-đun const. Cuối c&ugrave;ng, ch&uacute;ng ta in ra c&aacute;c gi&aacute; trị kh&ocirc;ng đổi.</div> </div> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: Trong thực tế, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng sử dụng hằng số trong Python. Đặt t&ecirc;n ch&uacute;ng bằng tất cả c&aacute;c chữ c&aacute;i viết hoa l&agrave; một quy ước để t&aacute;ch biệt ch&uacute;ng so với c&aacute;c biến, tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; kh&ocirc;ng thực sự ngăn cản việc g&aacute;n lại gi&aacute; trị.</strong></p> <h2 id="ftoc-heading-5" class="ftwp-heading">Quy tắc v&agrave; quy ước đặt t&ecirc;n cho c&aacute;c biến v&agrave; hằng số trong Python</h2> <p><em>1. T&ecirc;n hằng v&agrave; t&ecirc;n biến phải c&oacute; sự kết hợp của c&aacute;c chữ c&aacute;i ở dạng chữ thường (a đến z) hoặc chữ hoa (A đến Z) hoặc chữ số (0 đến 9) hoặc dấu gạch dưới (_).</em></p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-markup"><code>a ABC Student</code></pre> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b0512178110" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"><em>2. N&ecirc;n tạo một c&aacute;i t&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa. V&iacute; dụ, sinhVien thay v&igrave; a.</em></div> </div> <p><em>3. Nếu ta muốn tạo một t&ecirc;n biến c&oacute; hai từ, ta c&oacute; thể sử dụng dấu gạch dưới để ph&acirc;n t&aacute;ch ch&uacute;ng.</em></p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-markup"><code>Sinh_vien Hoc_sinh</code></pre> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b2563918292" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"><em>4. Sử dụng c&aacute;c chữ c&aacute;i in hoa để khai b&aacute;o một hằng số.</em></div> </div> <p>V&iacute; dụ:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b4410526360" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>A B PI</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"><em>5. Kh&ocirc;ng bao giờ sử dụng c&aacute;c k&yacute; hiệu đặc biệt như !, @, #, $,%, v.v.</em></div> </div> <p><em>6. Kh&ocirc;ng bắt đầu t&ecirc;n biến bằng một chữ số.</em></p> <h2 id="ftoc-heading-6" class="ftwp-heading">Hằng gi&aacute; trị trong Python</h2> <p>Hằng gi&aacute; trị hay Literal l&agrave; một gi&aacute; trị được g&aacute;n cho một biến hoặc một hằng số. Trong Python, c&oacute; nhiều loại hằng kh&aacute;c nhau bao gồm như sau.</p> <h2 id="ftoc-heading-7" class="ftwp-heading">1. Hằng gi&aacute; trị kiểu chữ số</h2> <p>Hằng gi&aacute; trị kiểu chữ số (Numeric Literals) l&agrave; một gi&aacute; trị bất biến (kh&ocirc;ng thể thay đổi). C&aacute;c hằng gi&aacute; trị kiểu chữ số c&oacute; thể thuộc 3 kiểu dữ liệu số kh&aacute;c nhau bao gồm số nguy&ecirc;n (Integer), số thập ph&acirc;n (Float) hoặc số phức (Complex).</p> <p>V&iacute; dụ 1:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b6591952477" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-python"><code>a = 3</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong c&acirc;u lệnh g&aacute;n b&ecirc;n tr&ecirc;n, ta c&oacute; 3 l&agrave; một hằng gi&aacute; trị kiểu số nguy&ecirc;n. V&agrave; a l&agrave; một biến được sử dụng để lưu trữ hằng gi&aacute; trị l&agrave; 3.</div> </div> <p>V&iacute; dụ 2:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b7861933193" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-python"><code>a = 0b1111 b = 200 c = 0o420 d = 0x13e e = 200.50 f = 14.21j print(a, b, c, d) print(e) print(f, f.imag, f.real)</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911b9121566300" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>15 200 272 318 200.5 14.21j 14.21 0.0</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n,</div> </div> <ul> <li>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; g&aacute;n c&aacute;c hằng gi&aacute; trị kiểu số v&agrave;o c&aacute;c biến kh&aacute;c nhau. Ở đ&acirc;y, a l&agrave; một biến chứa gi&aacute; trị hằng kiểu chữ số nhị ph&acirc;n, b l&agrave; một biến chứa hằng gi&aacute; trị kiểu số thập ph&acirc;n, c l&agrave; một biến chứa hằng kiểu số hệ b&aacute;t ph&acirc;n v&agrave; d chứa hằng gi&aacute; trị kiểu số hệ thập lục ph&acirc;n.</li> <li>Khi ta in ra c&aacute;c biến, tất cả c&aacute;c hằng gi&aacute; trị được chuyển đổi th&agrave;nh c&aacute;c gi&aacute; trị thập ph&acirc;n.</li> <li>200.50 l&agrave; hằng gi&aacute; trị chữ số thập ph&acirc;n.</li> <li>Ta đ&atilde; g&aacute;n một hằng số phức, tức l&agrave; 14.21j trong biến f. Sau đ&oacute;, ch&uacute;ng ta sử dụng phần ảo (x.imag) v&agrave; phần thực (x.real) để in ra c&aacute;c gi&aacute; trị của phần ảo v&agrave; phần thực của hằng gi&aacute; trị kiểu số phức.</li> </ul> <h2 id="ftoc-heading-8" class="ftwp-heading">2. Hằng gi&aacute; trị kiểu chuỗi k&yacute; tự</h2> <p>Một hằng kiểu chuỗi k&yacute; tự hay String Literal l&agrave; một chuỗi c&aacute;c k&yacute; tự được bao quanh bởi dấu nh&aacute;y k&eacute;p. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng cả dấu nh&aacute;y đơn, nh&aacute;y k&eacute;p hoặc cả 3 dấu nh&aacute;y k&eacute;p cho một chuỗi k&yacute; tự. V&agrave; một hằng gi&aacute; trị kiểu k&yacute; tự l&agrave; một k&yacute; tự đơn được bao quanh bởi dấu nh&aacute;y đơn hoặc nh&aacute;y k&eacute;p.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911bb747262951" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-python"><code>a = "Python" b = "P" c = """Lập tr&igrave;nh Python.""" d = r"Python\n Lập tr&igrave;nh" print(a) print(b) print(c) print(d)</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-markup"><code>Python P Lập tr&igrave;nh Python. Python\n Lập tr&igrave;nh</code></pre> </div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911bd232255615" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, &ldquo;Python&rdquo; l&agrave; một hằng kiểu chuỗi k&yacute; tự v&agrave; &ldquo;P&rdquo; l&agrave; một hằng k&yacute; tự. Ngo&agrave;i ra, r&rdquo;Python\n Lập tr&igrave;nh&rdquo; cũng l&agrave; một hằng kiểu chuỗi k&yacute; tự.</div> </div> <h2 id="ftoc-heading-9" class="ftwp-heading">3. Hằng gi&aacute; trị kiểu Boolean</h2> <p>Một hằng gi&aacute; trị kiểu Boolean (Boolean Literal) c&oacute; thể c&oacute; bất kỳ gi&aacute; trị n&agrave;o trong hai gi&aacute; trị bao gồm true hoặc false.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911bf936160679" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-python"><code>a = (1 == 1) b = (0 == 1) c = True + 1 d = False + 2 print(a) print(b) print(c) print(d)</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911c0553309479" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>True False 2 2</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta sử dụng hằng gi&aacute; trị kiểu boolean. Trong Python, true đại diện cho gi&aacute; trị l&agrave; 1 v&agrave; false l&agrave; 0. Tương tự, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng true v&agrave; false trong biểu thức số l&agrave;m gi&aacute; trị. Gi&aacute; trị của c l&agrave; 2 v&igrave; ch&uacute;ng ta cộng true c&oacute; gi&aacute; trị l&agrave; 1 với 1. Tương tự, d l&agrave; 2 v&igrave; ch&uacute;ng ta cộng gi&aacute; trị false c&oacute; gi&aacute; trị l&agrave; 0 với 2.</div> </div> <h2 id="ftoc-heading-10" class="ftwp-heading">4. Hằng gi&aacute; trị đặc biệt</h2> <p>Python chứa một hằng đặc biệt l&agrave;&nbsp;<span id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911c2741538511" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax urvanov-syntax-highlighter-syntax-inline crayon-theme-classic crayon-theme-classic-inline urvanov-syntax-highlighter-font-monaco"><span class="crayon-pre urvanov-syntax-highlighter-code"><span class="crayon-v">None</span></span></span>. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng n&oacute; để chỉ định rằng một biến chưa được khởi tạo.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <pre class="language-python"><code>a = 100 b = None print(a) print(b)</code></pre> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911c4393124789" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main"> <pre class="language-markup"><code>100 None</code></pre> </div> </div> <h2 id="ftoc-heading-11" class="ftwp-heading">5. Tập hợp chứa c&aacute;c hằng gi&aacute; trị</h2> <p>C&oacute; bốn kiểu tập hợp chứa c&aacute;c hằng gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau trong Python bao gồm kiểu tập hợp&nbsp;<span id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911c7473205677" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax urvanov-syntax-highlighter-syntax-inline crayon-theme-classic crayon-theme-classic-inline urvanov-syntax-highlighter-font-monaco"><span class="crayon-pre urvanov-syntax-highlighter-code"><span class="crayon-v">List</span></span></span>,&nbsp;<span id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911c9371919514" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax urvanov-syntax-highlighter-syntax-inline crayon-theme-classic crayon-theme-classic-inline urvanov-syntax-highlighter-font-monaco"><span class="crayon-pre urvanov-syntax-highlighter-code"><span class="crayon-v">Tuple</span></span></span>,&nbsp;<span id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911ca832807004" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax urvanov-syntax-highlighter-syntax-inline crayon-theme-classic crayon-theme-classic-inline urvanov-syntax-highlighter-font-monaco"><span class="crayon-pre urvanov-syntax-highlighter-code"><span class="crayon-v">Dict</span></span></span>, v&agrave;&nbsp;<span id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911cc909979425" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax urvanov-syntax-highlighter-syntax-inline crayon-theme-classic crayon-theme-classic-inline urvanov-syntax-highlighter-font-monaco"><span class="crayon-pre urvanov-syntax-highlighter-code"><span class="crayon-v">Set</span></span></span>.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911cd665839566" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-python"><code>a = ["Python", "Java", "C++"] b = (100, 250, 280) c = {'Python':1, 'Java':2, 'C++':3} d = {'P', 'y', 't' , 'h', 'o', 'n'} print(type(a)) print(type(b)) print(type(c)) print(type(d))</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Kết quả:</div> </div> <div id="urvanov-syntax-highlighter-610fd911911cf695547660" class="urvanov-syntax-highlighter-syntax crayon-theme-classic urvanov-syntax-highlighter-font-monaco urvanov-syntax-highlighter-os-pc print-yes notranslate" data-settings=" minimize scroll-mouseover"> <div class="urvanov-syntax-highlighter-plain-wrap"> <pre class="language-markup"><code>&lt;class 'list'&gt; &lt;class 'tuple'&gt; &lt;class 'dict'&gt; &lt;class 'set'&gt;</code></pre> </div> <div class="urvanov-syntax-highlighter-main">Trong chương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta đ&atilde; tạo c&aacute;c kiểu tập hợp kh&aacute;c nhau, gồm tập hợp kiểu List, Tuple, tập hợp kiểu từ điển (Dict) chứa c&aacute;c hằng gi&aacute; trị l&agrave; c&aacute;c cặp kh&oacute;a v&agrave; gi&aacute; trị tương ứng, v&agrave; một tập hợp cuối c&ugrave;ng chứa c&aacute;c hằng gi&aacute; trị kiểu k&yacute; tự.</div> </div> <p>Như vậy, ta đ&atilde; t&igrave;m hiểu về c&aacute;c kh&aacute;i niệm về biến v&agrave; hằng trong Python, thực hiện c&aacute;c v&iacute; dụ để minh họa. Biến l&agrave; nơi lưu trữ c&aacute;c gi&aacute; trị v&agrave; hằng l&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị c&oacute; thể được lưu trong biến.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; kh&aacute;i niệm v&agrave; v&iacute; dụ cơ bản về biến v&agrave; hằng số trong Python. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo v&agrave; cập nhật c&aacute;c b&agrave;i tiếp theo về lập tr&igrave;nh Python tr&ecirc;n&nbsp;<a href="http://tek4.vn/">tek4</a>&nbsp;nh&eacute;!</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>