tek4

[Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 1. Block phiêu lưu ký - Từ đại dương đến chuỗi khối

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">Blockchain l&agrave; một thuật ngữ c&ocirc;ng nghệ mới xuất hiện chưa l&acirc;u nhưng đ&atilde; tạo ra những l&agrave;n s&oacute;ng, những xu hướng mới trong tương t&aacute;c kinh tế v&agrave; nghiệp vụ của con người tr&ecirc;n rất nhiều lĩnh vực. C&oacute; rất nhiều c&aacute;c ứng dụng của Blockchain đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ được đưa v&agrave;o trong đời sống trong tương lại gần. Với mong muốn mang đến cho bạn đọc những c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan v&agrave; chi tiết nhất về c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y, tek4.vn đ&atilde; x&acirc;y dựng một chuỗi c&aacute;c b&agrave;i viết d&agrave;i kỳ để giải th&iacute;ch những kh&aacute;i niệm cốt l&otilde;i v&agrave; c&aacute;ch thức blockchain vận h&agrave;nh. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng bắt đầu chuỗi b&agrave;i viết n&agrave;y với [Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 1. Block phi&ecirc;u lưu k&yacute; - Từ đại dương đến chuỗi khối....</p> <p>[caption id="attachment_4175" align="aligncenter" width="449"]<img class=" wp-image-4175" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2018/11/Lịch-sử-tiền-tệ.jpg" alt="Lịch sử tiền tệ" width="449" height="321" /> Nguồn: Bulbapp[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&aacute;n qu&aacute;, ch&uacute;ng ta ở trong n&agrave;y bao l&acirc;u rồi nhỉ? Một giọng &ocirc;ng l&atilde;o vang l&ecirc;n đầy thắc mắc.</p> <p style="text-align: justify;">- T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng nhớ nữa, &ocirc;ng bạn gi&agrave;, c&oacute; lẽ l&agrave; rất rất l&acirc;u rồi th&igrave; phải... &Acirc;u c&oacute; phải đến cả trăm năm rồi...</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&aacute;u v&agrave;o đ&acirc;y ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; 10 năm 8 th&aacute;ng 16 ng&agrave;y rồi &ocirc;ng ạ - một giọng n&oacute;i kh&aacute;c trẻ hơn vang l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- &Aacute;i ch&agrave;, từ l&uacute;c ch&uacute; m&agrave;y v&agrave;o đ&acirc;y đ&atilde; l&acirc;u thế rồi cơ &agrave;? Cũng đ&uacute;ng th&ocirc;i, nh&igrave;n thằng nh&oacute;c đ&atilde; lớn thế n&agrave;y rồi cơ m&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Y&ecirc;n n&agrave;o, h&igrave;nh như c&oacute; người....</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng gian đang ồn &agrave;o được thay bằng những tiếng h&iacute;t thở dồn dập...</p> <p style="text-align: justify;">K&Iacute;IIIIITTTT....Tiếng cửa sắt chuyển động....Cả căn ph&ograve;ng bỗng bừng s&aacute;ng...</p> <p style="text-align: justify;">RẦMMMMM....</p> <p style="text-align: justify;">- Ai da...</p> <p style="text-align: justify;">- Haizz... Cứ tưởng được thả ra h&oacute;a ra lại c&oacute; người mới. Ch&agrave;o mừng ch&uacute; m&agrave;y đến với nh&agrave; kho 3208.</p> <p style="text-align: justify;">- Nh&agrave; kho g&igrave; chứ, l&agrave; nh&agrave; t&ugrave; chứ - một &acirc;m thanh phản b&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">- Th&ocirc;i được rồi, đừng l&agrave;m sợ thằng nh&oacute;c n&agrave;y, Jack.</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c anh l&agrave; ai vậy? Đ&acirc;y l&agrave; đ&acirc;u?</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute; m&agrave;y kh&ocirc;ng biết g&igrave; hả? Đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave; kho 3208, một trong những nh&agrave; kho chứa những nh&acirc;n vật như ch&uacute;ng ta</p> <p style="text-align: justify;">- Ch&uacute;ng ta? &Yacute; c&aacute;c anh l&agrave; t&ocirc;i cũng bị nhốt v&agrave;o đ&acirc;y?</p> <p style="text-align: justify;">- "Nhốt? Ch&agrave;...nếu nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch thẳng thắn th&igrave; c&oacute; thể n&oacute;i như vậy, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i th&iacute;ch gọi bằng từ lưu giữ hơn" một cậu t&ecirc;n Jack n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Jack tưởng rằng đ&atilde; h&ugrave; sợ được cậu người mới, nhưng khi nh&igrave;n lại, mặt cậu ta kh&ocirc;ng hề biến sắc lại c&ograve;n treo l&ecirc;n một nụ cười ch&acirc;m biếm.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;y, người mới, cậu cười c&aacute;i g&igrave; hả? Bị nhốt c&ograve;n cười được cơ &agrave;?", Jack nghĩ bụng chắc cậu n&agrave;y hơi kh&ugrave;ng kh&ugrave;ng mới bị nhốt cũng n&ecirc;n. Một đ&aacute;m mấy cậu trẻ trẻ cười phụ họa, c&ograve;n mấy &ocirc;ng l&atilde;o th&igrave; ra vẻ thương s&oacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;y, t&ocirc;i kh&ocirc;ng như mấy cậu, t&ocirc;i l&agrave; tầng lớp ưu việt nhất đấy, ngo&agrave;i kia người ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đến t&ocirc;i, kh&ocirc;ng cần t&ocirc;i được"</p> <p style="text-align: justify;">"Cậu l&agrave; ai?" - Jack thắc mắc.</p> <p style="text-align: justify;">"T&ocirc;i l&agrave; Dig - tiền số, chắc c&aacute;c cậu kh&ocirc;ng biết t&ocirc;i đ&acirc;u, mấy cậu nh&igrave;n nh&agrave; qu&ecirc; lắm", Giọng Dig khinh khỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">Dig chọc cả đ&aacute;m nổi giận. Ri&ecirc;ng Jack lại rất b&igrave;nh tĩnh. Cậu ta n&oacute;i: "Haha, thời như cậu mới v&agrave;o đ&acirc;y t&ocirc;i cũng tỏ vẻ khinh khỉnh đ&oacute; đấy, nhưng chắc sau chục năm nữa cậu sẽ kh&ocirc;ng được thế n&agrave;y đ&acirc;u.".</p> <p style="text-align: justify;">"Anh..." Mặt Dig tức giận.</p> <p style="text-align: justify;">"Cậu kh&ocirc;ng cần tức giận, t&ocirc;i sẽ đưa cậu đến một người, người đ&oacute; sẽ kể cho cậu nghe một c&acirc;u chuyện, v&agrave; rồi cậu sẽ chắc chắn c&oacute; suy nghĩ kh&aacute;c" - Jack n&oacute;i. Cả đ&aacute;m c&ograve;n lại ngạc nhi&ecirc;n: "N&agrave;y Jack, cậu định đưa thằng nh&oacute;c n&agrave;y đến chỗ nh&agrave; ti&ecirc;n tri Curren hả, kh&ocirc;ng cần như vậy chứ, &ocirc;ng ấy chắc kh&ocirc;ng th&iacute;ch người lạ đ&acirc;u". Jack ki&ecirc;n nhẫn n&oacute;i:" Kh&ocirc;ng sao, c&aacute;c cậu cũng đi c&ugrave;ng t&ocirc;i đi, d&ugrave; sao h&ocirc;m nay cũng l&agrave; ng&agrave;y &ocirc;ng ấy hẹn mọi người đến kể chuyện m&agrave;, nh&acirc;n thể cậu nh&oacute;c n&agrave;y đến ch&uacute;ng ta đưa n&oacute; đến lu&ocirc;n". N&oacute;i rồi Jack b&egrave;n dẫn đầu, cả đ&aacute;m đi theo, do dự một l&aacute;t nhưng bởi t&iacute;nh t&ograve; m&ograve; m&agrave; Dig cũng đi theo đ&aacute;m thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">"Ch&agrave;o &ocirc;ng Curren", Jack cất tiếng ch&agrave;o từ ngo&agrave;i cổng. Cả đ&aacute;m thanh ni&ecirc;n c&ograve;n lại cũng nhanh ch&oacute;ng thay nhau cất tiếng ch&agrave;o. Ri&ecirc;ng Dig c&oacute; vẻ vẫn khinh khỉnh v&agrave; kh&oacute; chịu ra mặt.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;o tất cả v&agrave;o đi, kể cả cậu nữa người mới. H&ocirc;m nay ta sẽ kể một c&acirc;u chuyện cho mọi người..."Vừa định kể, &ocirc;ng giường như ph&aacute;t hiện ra Dig:"Ồ, Jack, người mới hả, nh&igrave;n c&aacute;i mặt khinh khỉnh giống l&uacute;c cậu mới tới đ&acirc;y qu&aacute;, Hahaa". Jack ngượng ngịu:"V&acirc;ng ạ, nh&igrave;n cậu ta giống ch&aacute;u qu&aacute; n&ecirc;n nh&acirc;n tiện ch&aacute;u dẫn cậu ta qua đ&acirc;y lu&ocirc;n ạ."</p> <p style="text-align: justify;">"Uh, kh&ocirc;ng sao, cậu nh&oacute;c, nếu cậu muốn nghe th&igrave; ngồi xuống chỗ kia", &ocirc;ng Curren quay sang n&oacute;i với Dig. D&ugrave; kh&aacute; l&agrave; kh&oacute; chịu nhưng Dig vẫn c&oacute; đ&ocirc;i ch&uacute;t t&ograve; m&ograve; về việc tại sao &ocirc;ng gi&agrave; n&agrave;y lại được tụi thanh ni&ecirc;n nghe lời như thế n&ecirc;n đ&agrave;nh n&aacute;n lại.</p> <p style="text-align: justify;">Thấy mọi người đ&atilde; xong xu&ocirc;i, &ocirc;ng Curren bắt đầu cất giọng:" H&ocirc;m nay ta sẽ kể cho c&aacute;c ch&aacute;u nghe một c&acirc;u chuyện, c&acirc;u chuyện về ta, &ocirc;ng nội ta, &ocirc;ng cố của ta v&agrave; &ocirc;ng cố của &ocirc;ng cố của ta..." -- " Nghe rắc rối qu&aacute; thưa &ocirc;ng" - một cậu trong đ&aacute;m n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">"Haha, cũng kh&aacute; rắc rối nhưng ta n&ecirc;n bắt đầu kẻo tốn thời gian qu&aacute;, ta c&ograve;n cần nghỉ ngơi nữa". "V&acirc;ng ạ, &ocirc;ng bắt đầu đi &ocirc;ng, ch&uacute;ng ch&aacute;u hồi hộp lắm rồi."</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y bắt đầu c&acirc;u chuyện của ch&uacute;ng ta...</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y xửa ng&agrave;y xưa, trong một vương quốc nọ c&oacute; một vị vua hết sức nh&acirc;n từ v&agrave; t&agrave;i giỏi. Ng&agrave;i đ&atilde; l&atilde;nh đạo vương quốc của m&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp v&agrave; ph&aacute;t triển. Thần d&acirc;n trong vương quốc chăm chỉ sản xuất, l&agrave;m ra đủ mọi thứ tr&ecirc;n đời. Dần dần d&acirc;n số sinh s&ocirc;i, vương quốc phồn thịnh cho đến một ng&agrave;y kia tại một ng&ocirc;i l&agrave;ng nọ, c&oacute; một chuyện hết sức nghi&ecirc;m trọng xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">"L&agrave; chuyện g&igrave; thế &ocirc;ng", một cậu kh&ocirc;ng k&igrave;m được hỏi "N&agrave;y nh&oacute;c, đừng ngắt lời &ocirc;ng", Jack qu&aacute;t. Cậu nh&oacute;c vừa l&ecirc;n tiếng ngượng ngịu:"Dạ, ch&aacute;u xin lỗi ạ, &ocirc;ng tiếp tục đi &ocirc;ng".</p> <p style="text-align: justify;">Trong một gia đ&igrave;nh nọ, do người mẹ mất sớm chỉ c&ograve;n lại &ocirc;ng bố v&agrave; con trai của m&igrave;nh sống nương tựa v&agrave;o nhau. Do hai người đều l&agrave; đ&agrave;n &ocirc;ng n&ecirc;n việc dệt vải rất kh&oacute; khăn. &Ocirc;ng bố trong một lần cố gắng dệt một tấm vải do qu&aacute; mạnh tay đ&atilde; l&agrave;m hỏng cả chiếc m&aacute;y dệt. &Ocirc;ng b&egrave;n k&ecirc;u l&ecirc;n: "Khốn kiếp!!!". "Cha l&agrave;m sao thế ạ?" - cậu con trai nghe bố k&ecirc;u chạy lại hỏi. &Ocirc;ng bố trả lời:" Hỏng m&aacute;y dệt tiếp rồi con trai ạ, ch&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phụ nữ trong nh&agrave; việc dệt vải kh&eacute;o l&eacute;o thế n&agrave;y biết l&agrave;m sao đ&acirc;y".</p> <p style="text-align: justify;">"Sao họ kh&ocirc;ng đi mua vải?" - Dig kh&ocirc;ng nhịn được chen miệng.</p> <p style="text-align: justify;">"Ồ, đ&uacute;ng", &ocirc;ng Curren n&oacute;i. Cậu con trai cũng hỏi tương tự như vậy:"Bố, sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng đổi con hổ h&ocirc;m qua săn được lấy vải chứ?". Ồ, &yacute; kiến hay đấy con trai ạ." N&oacute;i đoạn, &ocirc;ng bố chạy ngay ra lấy con hổ chạy sang nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m, vốn l&agrave; một gia đ&igrave;nh chỉ c&oacute; 1 c&ocirc; con g&aacute;i, c&ograve;n bố mẹ lại gi&agrave; yếu n&ecirc;n chủ yếu chỉ biết dệt vải v&agrave; trồng c&acirc;y, h&aacute;i quả, v&agrave; do đ&oacute; lu&ocirc;n lu&ocirc;n bị thiếu ăn. Vụ trao đổi nhanh ch&oacute;ng diễn ra.</p> <p style="text-align: justify;">Việc n&agrave;y được lan truyền ra vương quốc, rất nhiều người cảm thấy gia đ&igrave;nh m&igrave;nh l&agrave;m một số thứ qu&aacute; nhiều c&ograve;n nhiều c&aacute;i kh&aacute;c lại rất thiếu thốn b&egrave;n học theo phương thức n&agrave;y. Từ đ&oacute; việc trao đổi h&agrave;ng h&oacute;a ra đời. Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; thời kỳ ho&agrave;ng kim của &ocirc;ng cố của &ocirc;ng cố ta. Thời kỳ <strong>h&agrave;ng đổi h&agrave;ng. </strong>"Ồ, h&oacute;a ra l&agrave; &ocirc;ng cố của &ocirc;ng cố &ocirc;ng ra đời như vậy ạ". "Uh, đơn giản như vậy đ&oacute;".</p> <p style="text-align: justify;">- "Tiếp theo th&igrave; sao ạ?", Dig nhanh nhảu hỏi.</p> <p style="text-align: justify;">"Hmmm, tiếp theo mọi chuyện vẫn cứ diễn biến như vậy cho đến một ng&agrave;y. Một gia đ&igrave;nh sống tr&ecirc;n v&ugrave;ng s&ocirc;ng nước của vương quốc, vốn l&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống chế tạo thuyền muốn chuyển nghề, n&ecirc;n muốn đổi con thuyền của m&igrave;nh lấy một bộ cung t&ecirc;n để đi săn. Ở v&ugrave;ng của &ocirc;ng tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng hề c&oacute; ai l&agrave;m cung t&ecirc;n, nghe lời bạn b&egrave; &ocirc;ng b&egrave;n đi l&ecirc;n v&ugrave;ng n&uacute;i của vương quốc. Ở đ&acirc;y, đ&uacute;ng l&agrave; mọi người đều l&agrave;m cung t&ecirc;n, nhưng rủi thay họ chẳng muốn chiếc thuyền l&agrave;m g&igrave; cả, bởi chỗ họ kh&ocirc;ng c&oacute; s&ocirc;ng, hồ, c&oacute; thuyền cũng v&ocirc; dụng. Do đ&oacute; d&ugrave; chiếc thuyền rất đẹp, nhiều c&ocirc;ng dụng nhưng với họ n&oacute; chẳng để l&agrave;m g&igrave; cả. "C&aacute;c ch&aacute;u n&oacute;i xem, phải giải quyết vấn đề n&agrave;y như thế n&agrave;o?"</p> <p style="text-align: justify;">Cả đ&aacute;m suy nghĩ một hồi l&acirc;u m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&acirc;u trả lời. Mặt ai nấy đều căng thẳng, nhăn nh&oacute;. Jack đ&agrave;nh l&ecirc;n tiếng "Thưa &ocirc;ng, vậy họ l&agrave;m như thế n&agrave;o tiếp ạ".</p> <p style="text-align: justify;">Dừng lại một l&uacute;c, &ocirc;ng Curren tiếp tục :" Vấn đề được t&acirc;u l&ecirc;n nh&agrave; vua, vua cho mời rất nhiều vị đại thần trong triều b&agrave;n bạc, đ&atilde; 3 ng&agrave;y 3 đ&ecirc;m b&agrave;n bạc m&agrave; kh&ocirc;ng hề c&oacute; phương &aacute;n g&igrave; giải quyết, r&otilde; r&agrave;ng vấn đề n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; m&igrave;nh anh s&ocirc;ng nước gặp phải m&agrave; gần như tất cả c&aacute;c thần d&acirc;n trong vương quốc kh&ocirc;ng sớm th&igrave; muộn cũng sẽ gặp phải bởi đ&acirc;u phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; người cần đồ của người c&ograve;n lại để trao đổi, nếu họ kh&ocirc;ng cần th&igrave; gi&aacute; trị c&aacute;c thứ đồ đ&ocirc;i khi lại rất đắt, đ&ocirc;i khi lại qu&aacute; rẻ. Đ&acirc;y r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; một vấn đề sống c&ograve;n của vương quốc, v&igrave; vậy cuộc thảo luận diễn ra rất nghi&ecirc;m t&uacute;c."</p> <p style="text-align: justify;">Bỗng một vị đại thần l&ecirc;n tiếng:" T&acirc;u đức vua, tại sao ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tạo ra một vật trung gian để quy đổi gi&aacute; trị c&aacute;c vật, v&agrave; khi sử dụng vật trung gian n&agrave;y sẽ thay thế cho gi&aacute; trị c&aacute;c vật kh&aacute;c, khi đ&oacute; người d&acirc;n trong vương quốc c&oacute; thể thoải m&aacute;i đổi đồ của m&igrave;nh lấy thứ trung gian n&agrave;y v&agrave; d&ugrave;ng n&oacute; để trao đổi thứ kh&aacute;c". "Tuyệt vời...." Nh&agrave; vua thốt l&ecirc;n. "Thật kh&ocirc;ng thể tin được, r&otilde; r&agrave;ng đ&acirc;y l&agrave; một phương &aacute;n qu&aacute; tuyệt", c&aacute;c đại thần kh&aacute;c cũng thốt l&ecirc;n với đầy vẻ h&acirc;m mộ. Thế rồi, &ocirc;ng cố của ta ra đời. V&agrave; ng&agrave;y nay người ta vẫn gọi l&agrave; <strong>Tiền</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">- "Ồ th&igrave; ra tiền ra đời như vậy ạ", một cậu thốt l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Ngẫm nghĩ một l&uacute;c, Dig bỗng n&oacute;i:" Vậy ch&aacute;u l&agrave; tiền số th&igrave; c&oacute; li&ecirc;n quan g&igrave; đến &ocirc;ng cố của &ocirc;ng kh&ocirc;ng?"</p> <p style="text-align: justify;">- Hahaa, li&ecirc;n quan, li&ecirc;n quan...kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan m&agrave; li&ecirc;n quan rất nhiều nữa đằng kh&aacute;c. Tất cả c&aacute;c cậu ở đ&acirc;y đều li&ecirc;n quan. Cậu Jack với mấy cậu kia l&agrave; tiền giấy, cậu v&agrave;ng v&agrave;ng Gold kia l&agrave; tiền v&agrave;ng, cậu Met l&agrave; tiền kim loại, mấy cậu ph&iacute;a ngo&agrave;i kia l&agrave; tiền Bạc...Tất cả ch&uacute;ng ta đều c&oacute; chung &ocirc;ng cố l&agrave; <strong>Tiền</strong> cả. Dig giật m&igrave;nh v&agrave; kh&aacute; bất ngờ với th&ocirc;ng tin n&agrave;y: "Kh&ocirc;ng thể n&agrave;o, t&ocirc;i mới l&agrave; người ưu việt nhất, l&agrave;m sao giống mấy người được, t&ocirc;i được tạo ra từ m&aacute;y t&iacute;nh".</p> <p style="text-align: justify;">- Cậu c&oacute; thể nghĩ như vậy, nhưng bản chất của ch&uacute;ng ta vẫn l&agrave; tiền, vẫn l&agrave; phương tiện trung gian để trao đổi th&ocirc;i. &Ocirc;ng cố của ta bắt đầu bằng những chiếc vỏ s&ograve;, da th&uacute; hoặc l&ocirc;ng vũ của c&aacute;c lo&agrave;i chim. Bắt đầu từ khoảng chục ng&agrave;n năm trước đ&acirc;y. Nhưng &ocirc;ng cố của ta gặp vấn đề đ&oacute; l&agrave; kh&oacute; bảo quản v&agrave; nếu vỏ s&ograve; c&oacute; thể l&agrave;m được tiền th&igrave; tại sao mọi người đều kh&ocirc;ng đi nhặt s&ograve; hoặc c&agrave;o s&ograve;. Vừa c&oacute; s&ograve; ăn vừa c&oacute; vỏ để trao đổi. Nếu như vậy th&igrave; r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất kh&aacute;c sẽ bị đ&igrave;nh trệ. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; nữa l&agrave; kh&ocirc;ng phải v&ugrave;ng n&agrave;o cũng c&oacute; s&ograve;, do đ&oacute;, nếu một anh miền n&uacute;i kh&ocirc;ng thể chạy ra biển để c&oacute; vỏ s&ograve; được, c&aacute;c v&ugrave;ng sẽ kh&ocirc;ng chấp nhận loại Tiền của nhau. Điều đ&oacute; dẫn đến những bệnh tật của &ocirc;ng cố. V&agrave; &ocirc;ng cố đ&atilde; qua đời để lại ta. Ta l&agrave; tiền kim loại. Kim loại th&igrave; như c&aacute;c ch&aacute;u biết, kh&ocirc;ng phải chỗ n&agrave;o cũng c&oacute; kim loại v&agrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng sở hữu v&agrave; khai th&aacute;c được kim loại. Do đ&oacute;, n&oacute; thường l&agrave; sở hữu của c&aacute;c thế lực, c&aacute;c quốc gia, l&atilde;nh ch&uacute;a v&agrave; l&agrave;m cho c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất kh&aacute;c vẫn giữ được b&igrave;nh ổn. Hơn thế nữa, n&oacute; c&ograve;n d&ugrave;ng được l&agrave;m vũ kh&iacute;, l&agrave;m n&ocirc;ng cụ. Rất nhiều c&aacute;c con ch&aacute;u của ta ra đời từ đồng, sắt, bạc, v&agrave;ng,...</p> <p style="text-align: justify;">- Ồ, nếu vậy r&otilde; r&agrave;ng &ocirc;ng rất ưu việt m&agrave;, tại sao &ocirc;ng cũng bị đưa v&agrave;o trong n&agrave;y ạ.</p> <p style="text-align: justify;">- Hahaa, đấy l&agrave; qu&aacute; khứ th&ocirc;i. Ta sẽ tiếp tục c&acirc;u chuyện về ta ngay đ&acirc;y... N&oacute;i đoạn &ocirc;ng tiếp tục:</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; ta rất ưu việt, m&agrave; thực tế ra ta v&agrave; c&aacute;c con ch&aacute;u của ta tồn tại h&agrave;ng ng&agrave;n năm đ&oacute;. Nhưng đến một h&ocirc;m, một thương đo&agrave;n li&ecirc;n tục bị đ&aacute;nh cướp. Thương đo&agrave;n n&agrave;y l&agrave; thương đo&agrave;n lớn nhất vương quốc nhưng để bu&ocirc;n b&aacute;n ở xa, mỗi lần xuất ph&aacute;t họ đều phải chở theo rất nhiều v&agrave;ng bạc. Điều n&agrave;y l&agrave; mồi ngon cho bọn cướp, hơn nữa năm đ&oacute; c&aacute;c vương quốc l&acirc;n cận cũng xảy ra chiến tranh do đ&oacute; việc trở một khối lượng cồng kềnh kim loại đ&atilde; l&agrave; một điểm yếu chết người của ta. Để giải quyết vấn đề n&agrave;y, một l&aacute;i bu&ocirc;n đ&atilde; nghĩ ra việc viết tất cả số tiền v&agrave;o một tờ giấy rồi chứng nhận n&oacute; như sự c&oacute; mặt của v&agrave;ng bạc. V&agrave; từ đ&oacute; cậu tiền giấy kia ra đời. Tiền giấy trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng cụ mới, đại diện cho v&agrave;ng bạc v&agrave; trở th&agrave;nh vật trao đổi do sự nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; gọn g&agrave;ng của n&oacute;. Về cơ bản tiền giấy l&agrave; đại diện của ta, n&oacute; ghi gi&aacute; trị của ta. Nhưng sau n&agrave;y, một số nh&agrave; bu&ocirc;n đ&atilde; lợi dụng việc n&agrave;y để ghi qu&aacute; số lượng m&agrave; ta c&oacute; v&agrave;o tiền giấy, &acirc;u cũng l&agrave; một phần nều d&ugrave;ng kim loại l&agrave; v&agrave;ng th&igrave; n&oacute; qu&aacute; hiếm, điều n&agrave;y sẽ đẩy gi&aacute; sản xuất của n&oacute; l&ecirc;n qu&aacute; cao, kh&ocirc;ng đủ nhu cầu để sử dụng cho mọi người nữa. Do đ&oacute;, việc neo gi&aacute; trị v&agrave;o tiền giấy đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&uacute;ng nữa. C&aacute;c ch&iacute;nh phủ in tiền, c&aacute;c tổ chức in tiền v&agrave; cuối c&ugrave;ng c&ograve;n tồn tại những đồng tiền giấy thống nhất do ch&iacute;nh phủ quản l&yacute; như ng&agrave;y nay.</p> <p style="text-align: justify;">"&Ocirc;ng kh&ocirc;ng định n&oacute;i ch&aacute;u ra đời từ tiền giấy chứ", Dig thốt l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; như vậy. Như cậu đ&atilde; thấy, ta l&agrave; v&agrave;ng ta kh&aacute; nặng v&agrave; cồng kềnh, lại qu&aacute; hiếm. C&ograve;n cậu tiền giấy ở ph&iacute;a kia, d&ugrave; nhẹ nhưng lại kh&oacute; bảo quản v&agrave; vẫn l&agrave; vật hữu h&igrave;nh. Do đ&oacute;, tốc độ trao đổi sẽ kh&ocirc;ng đảm bảo khi con người đi v&agrave;o thế giới Internet, do đ&oacute; cậu ra đời để l&agrave; một đại diện cho tiền giấy dưới dạng dữ liệu. Đ&uacute;ng l&agrave; cậu ưu việt theo nghĩa n&agrave;o đ&oacute;. V&iacute; dụ như, cậu kh&ocirc;ng cần chi ph&iacute; để sản xuất, in ấn, người ta chỉ việc ấn định cho cậu một con số, cậu cũng kh&ocirc;ng tồn tại bằng nhiều h&igrave;nh th&aacute;i 1 đồng, 2 đồng,... như ch&uacute;ng t&ocirc;i, cậu chỉ l&agrave; con số tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh do đ&oacute; cậu c&oacute; thể to v&ocirc; hạn v&agrave; c&oacute; thể chia nhỏ v&ocirc; hạn. C&oacute; thể chuyển từ người n&agrave;y sang người kh&aacute;c cực nhanh...Nhưng về bản chất, cậu vẫn l&agrave; tiền, vẫn l&agrave; thứ d&ugrave;ng để trao đồi gi&aacute; trị như ch&uacute;ng t&ocirc;i. C&ograve;n tại sao cậu lại bị nhốt v&agrave;o đ&acirc;y, th&igrave; c&oacute; thể do đ&atilde; xuất hiện một cậu nh&oacute;c kh&aacute;c tốt hơn cậu chăng? Điều n&agrave;y th&igrave; chỉ c&oacute; cậu mới biết được.</p> <p style="text-align: justify;">"Ồ, &ocirc;ng n&oacute;i đ&uacute;ng!" , Dig buồn rầu. "C&oacute; một cậu t&ecirc;n l&agrave; Bitcoin v&agrave; một v&agrave;i cậu kh&aacute;c tương tự như vậy vừa mới ra đời. T&ocirc;i nghe n&oacute;i, mấy cậu ta c&oacute; thể thay thế t&ocirc;i bởi v&igrave; c&aacute;c cậu ấy c&oacute; thể dịch chuyển trực tiếp m&agrave; kh&ocirc;ng cần trung gian, kh&ocirc;ng cần nằm trong bản ghi sổ c&aacute;i trong ng&acirc;n h&agrave;ng như t&ocirc;i.". &Ocirc;ng n&oacute;i xem, liệu t&ocirc;i c&oacute; giống mọi người, bị nằm trong nh&agrave; kho n&agrave;y m&atilde;i kh&ocirc;ng?" Dig nh&igrave;n xa xăm.</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;o, đừng buồn, &iacute;t ra cậu c&ograve;n c&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m bạn đ&acirc;y", Jack cười "Trước đ&acirc;y t&ocirc;i cũng như cậu vậy, bị cho v&agrave;o đ&acirc;y nghỉ ngơi, ban đầu th&igrave; c&oacute; thể hơi buồn một ch&uacute;t, nhưng ngồi m&atilde;i cũng th&agrave;nh quen". Cậu c&ograve;n chưa thảm như cậu Lost. Cậu ta bị người ta vứt bỏ ở vương quốc Inca k&igrave;a.</p> <p style="text-align: justify;">"Vứt bỏ l&agrave; sao cơ?"</p> <p style="text-align: justify;">"&Agrave;, cậu kh&ocirc;ng biết &agrave;? Ở Inca người ta kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đến tiền."</p> <p style="text-align: justify;">"N&agrave;o, th&ocirc;i, kh&ocirc;ng lan man nữa, ch&uacute;ng ta h&atilde;y đi t&igrave;m một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; viết về cậu nh&oacute;c Bitcoin m&agrave; cậu n&oacute;i xem cậu ta l&agrave; ai v&agrave; l&agrave;m được g&igrave; n&agrave;o?", &Ocirc;ng Curren n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục đ&oacute;n xem <span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;[Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 2. Lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Blockchain, từ David Chaum đến Satoshi Nakamoto&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1063811,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:[null,2,16777215],&quot;10&quot;:1,&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,1136076],&quot;15&quot;:&quot;Arial&quot;,&quot;16&quot;:10,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-formula="=HYPERLINK(&quot;https://tek4.vn/blockchain-tu-0-den-1-ky-2-lich-su-hinh-thanh-blockchain-tu-david-chaum-den-satoshi-nakamoto/&quot;,&quot;[Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 2. Lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Blockchain, từ David Chaum đến Satoshi Nakamoto&quot;)"><a class="in-cell-link" href="https://tek4.vn/blockchain-tu-0-den-1-ky-2-lich-su-hinh-thanh-blockchain-tu-david-chaum-den-satoshi-nakamoto/" target="_blank" rel="noopener">[Blockchain từ 0 đến 1] Kỳ 2. Lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh Blockchain, từ David Chaum đến Satoshi Nakamoto</a></span></p>