tek4

Cài đặt và viết chương trình C++ trên Code::Blocks

by - September. 26, 2021
Kiến thức
Học
Công nghệ
<p>Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ đề cập về việc c&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks. CodeBlocks l&agrave; một ứng dụng ở dạng m&atilde; nguồn mở, hỗ trợ c&aacute;c nền tảng kh&aacute;c nhau như Windows, Linux, MacOS v&agrave; bao gồm IDE d&agrave;nh cho C/C ++ miễn ph&iacute;. N&oacute; hỗ trợ cho nhiều tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch, chẳng hạn như GNU GCC (MinGW v&agrave; Cygwin) v&agrave; MS Visual C ++.</p> <h2>1. C&agrave;i đặt Code::Blocks</h2> <h3>Bước 1: Tải phần mềm.</h3> <p>C&aacute;c bạn truy cập v&agrave;o đường link tại <a href="http://www.codeblocks.org/downloads">đ&acirc;y</a>. Nhấp chuột v&agrave;o <strong>"Download the binary release"</strong>.</p> <p>Sau đ&oacute;, thực hiện chọn nền tảng điều h&agrave;nh m&agrave; bạn đang sử dụng v&iacute; dụ như Windows 2000 / XP / Vista / 7.</p> <p>Tải xuống file xuống. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, ta sẽ sử dụng <strong>codeblocks-20.03mingw-setup.exe.</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7137 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-116.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="829" height="424" /></p> <h3>Bước 2: C&agrave;i đặt</h3> <p>Chạy file m&agrave; bạn đ&atilde; tải xuống. Chấp nhận c&aacute;c t&ugrave;y chọn mặc định v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; nhấn v&agrave;o "<strong>Install"</strong>. V&agrave; đợi n&oacute; chạy l&agrave; xong.</p> <h3>Bước 3: Kiểm tra đường dẫn</h3> <p>Tiền h&agrave;nh kiểm tra đường dẫn của tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch v&agrave; tr&igrave;nh gỡ lỗi.</p> <p><strong>1. Kiểm tra đường dẫn của tr&igrave;nh bi&ecirc;n dịch</strong>.</p> <p>Chọn <strong>"Settings"</strong> &rArr; <strong>"Compiler ..."</strong> &rArr; Trong <strong>"Selected Compiler"</strong>, chọn <strong>"GNU GCC Compiler"</strong> &rArr; Chọn tab <strong>"Toolchain Executables"</strong> &rArr; Kiểm tra <strong>"Compiler's Installation Directory"</strong>. C&aacute;c bạn h&atilde;y đảm bảo n&oacute; c&oacute; dạng như sau <strong>"E:\Programs\Programs\CodeBlocks\MinGW&rdquo;</strong>.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7138 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-117.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="725" height="399" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7139 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-118.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="595" height="277" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7140 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-119.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="674" height="307" /></p> <p><strong>2. Kiểm tra đường dẫn của tr&igrave;nh gỡ lỗi.</strong></p> <p><strong>"Settings"</strong> &rArr; <strong>"Debugger..."</strong> &rArr; Mở rộng <strong>"GDB/CDB debugger"</strong> &rArr; Chọn <strong>"Default"</strong> &rArr; Trong <strong>"Executable path"</strong>, cung cấp đầy đủ t&ecirc;n đường dẫn của <strong>"gdb.exe"</strong>, v&iacute; dụ như sau: <strong>"E:\Programs\Programs\CodeBlocks\MinGW\gdb32.exe "</strong>.</p> <p><strong>Ch&uacute; &yacute;: C&aacute;c bạn h&atilde;y đảm bảo kiểm tra đ&uacute;ng đường dẫn cho tr&igrave;nh gỡ lỗi như tr&ecirc;n để ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng n&oacute; trong việc sửa lỗi (debug) tr&ecirc;n Code::Blocks trong phần sau.</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7141 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-120.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="605" height="382" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7142 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-121.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="541" height="328" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7143 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-122.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="586" height="432" /></p> <h2>2. Viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n codeblock</h2> <p>Bước 1: C&aacute;c bạn v&agrave;o Codeblock. Chọn <strong>File &rarr; New &rarr; Empty File</strong></p> <p>Bước 2: Viết một đoạn m&atilde; Code. V&iacute; dụ một đoạn m&atilde; như sau:</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { cout &lt;&lt; "Xin chao!" &lt;&lt; endl; return 0; }</code></pre> <p>Tiếp theo, c&aacute;c bạn lưu file lại với t&ecirc;n do bạn tự đặt.</p> <p>Bước 3: Thực hiện x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7144 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-123.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="662" height="410" /></p> <p>C&aacute;c bạn nhấn v&agrave;o biểu tượng b&aacute;nh răng b&ecirc;n tr&ecirc;n thanh menu c&ocirc;ng cụ.</p> <p>Bước 4: Thực hiện chạy chương tr&igrave;nh</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7145 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-124.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="695" height="427" /></p> <p>Cuối c&ugrave;ng, chọn biểu tượng mũi t&ecirc;n m&agrave;u xanh b&ecirc;n tr&ecirc;n thanh menu c&ocirc;ng cụ.</p> <h2>3. Viết chương tr&igrave;nh tr&igrave;nh theo một Project</h2> <p>Ta c&oacute; thể tạo một project cho một ứng dụng cần được lập tr&igrave;nh. Một Project sẽ chứa c&aacute;c file li&ecirc;n quan với nhau v&iacute; dụ như c&aacute;c đoạn m&atilde; nguồn, c&aacute;c header v&agrave; c&aacute;c đoạn m&atilde; kh&aacute;c.</p> <p>Bước 1: Chọn <strong>"File" &rArr; "New" &rArr; "Project&hellip;" &rArr; "Console Application" &rArr; "Go"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7146 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-125.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="737" height="419" /></p> <p>Bước 2: Sau khi chọn <strong>"Console Application", </strong>Thực hiện chọn <strong>"Next", </strong>Chọn "<strong>C++"</strong>&nbsp;v&agrave; <strong>"Next"</strong></p> <p>Trong Project Titile, bạn c&oacute; thể nhập t&ecirc;n Project theo &yacute; của m&igrave;nh. Trong <strong>"Folder to create project in"</strong>, bạn c&oacute; thể đặt thư mục m&agrave; m&igrave;nh muốn lưu. Sau đ&oacute; chấp nhận c&aacute;c thiết lập mặc định v&agrave; nhấn <strong>"Next".</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7147 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-126.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="649" height="453" /></p> <p>Trong trường <strong>"Compiler"</strong>, chọn mặc định l&agrave; <strong>"GNU GCC Compiler"</strong> v&agrave; chọn "<strong>Finish".</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7148 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-127.png" alt="Anh-biia" width="574" height="420" /></p> <p>Ở trong phần <strong>"Management"</strong> b&ecirc;n tay tr&aacute;i, chọn <strong>"Projects"</strong></p> <p>C&aacute;c bạn nhấn v&agrave;o dấu + v&agrave; nhấn đ&uacute;p chuột v&agrave;o <strong>"main.cpp"</strong>, l&agrave; một chương tr&igrave;nh mẫu c&oacute; sẵn in ra chuỗi k&yacute; tự <strong>"Hello, world!"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7149 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-128.png" alt="Anh-bia" width="707" height="426" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7150 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-129.png" alt="Anh-bia" width="718" height="433" /></p> <p>Để x&acirc;y dựng một chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn chọn v&agrave;o biểu tượng b&aacute;nh răng m&agrave;u v&agrave;ng trong menu c&ocirc;ng cụ.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7151 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-130.png" alt="Anh-bia" width="770" height="457" /></p> <p>V&agrave; để thực hiện chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn nhấn mũi t&ecirc;n m&agrave;u xanh trong menu c&ocirc;ng cụ.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7152 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-131.png" alt="Anh-bia" width="728" height="466" /></p> <p>Để tạo c&aacute;c file nguồn hoặc header file trong c&ugrave;ng một project.</p> <p>Chọn <strong>"File" &rArr; "New"</strong> v&agrave; tiếp theo chọn <strong>"File&hellip;"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7153 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-132.png" alt="anh-bia" width="716" height="394" /></p> <p>Tiếp theo, chọn <strong>"C/C++ source"</strong> hoặc <strong>"C/C++ header"</strong> &rArr; <strong>"Go"</strong>. Sau đ&oacute; chọn "<strong>Next"</strong> &rArr; Chọn <strong>"C++"</strong> &rArr; "<strong>Next"</strong>&nbsp;v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh hiện ra như sau:</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7154 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-133.png" alt="anh-bia" width="689" height="466" /></p> <p>Trong phần <strong>"Filename with full path"</strong>, nhấn v&agrave;o dấu <strong>&hellip;</strong> Sau đ&oacute;, t&igrave;m đến thư mục của Project v&agrave; nhập t&ecirc;n cho file mới. Nhấn v&agrave;o <strong>"All"</strong>&nbsp;v&agrave; nhấn <strong>"Finish"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7155 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-134.png" alt="anh-bia" width="702" height="431" /></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7156 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-135.png" alt="anh-bia" width="687" height="496" /></p> <p>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tạo nhiều Project kh&aacute;c nhau, do đ&oacute;, để chạy được một Project cụ thể m&agrave; bạn muốn, c&aacute;c bạn cần phải k&iacute;ch hoạt cho Project đ&oacute; như sau. Giả sử c&oacute; 2 Project l&agrave; abc v&agrave; abcd. Nhấn chuột phải v&agrave;o Project cần thực hiện v&agrave; chọn <strong>"Activate project"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7157 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-136.png" alt="Anh-bia" width="579" height="419" /></p> <h2>Mở một Project</h2> <p>Để mở một Project, ta c&oacute; thể thực hiện như sau</p> <p>C&aacute;ch 1: Chọn <strong>"File"</strong> tr&ecirc;n menu c&ocirc;ng cụ &rArr; <strong>"Recent Projects"</strong> &rArr; Chọn một Project cần mở.</p> <p>C&aacute;ch 2: Chọn <strong>"File"</strong> tr&ecirc;n menu c&ocirc;ng cụ &rArr; <strong>"Open&hellip;"</strong> &rArr; T&igrave;m đến thư mục m&agrave; lưu trữ Project của bạn &rArr; Chọn t&ecirc;n Project.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7158 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-137.png" alt="Anh-bia" width="574" height="407" /></p> <h2>4. Sửa lỗi trong Codeblock</h2> <p>Giả sử chương tr&igrave;nh b&ecirc;n dưới đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh lỗi. Do đ&oacute;, ta sẽ t&igrave;m lỗi theo từng bước.</p> <pre class="language-cpp"><code>#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int a = 6; int b = 5; int i = 1; while (i &lt;= a) { b = b * i; i++; } cout &lt;&lt; "Gia tri cua b la: "&lt;&lt;b &lt;&lt; endl; return 0; }</code></pre> <h2>Bước 1: Đặt điểm Breakpoint</h2> <p>Đặt điểm Breakpoint ban đầu tại h&agrave;m main () bằng c&aacute;ch nhấp v&agrave;o b&ecirc;n lề tr&aacute;i của chương tr&igrave;nh. Một v&ograve;ng tr&ograve;n m&agrave;u đỏ xuất hiện cho biết một điểm breakpoint đ&atilde; được đặt tại d&ograve;ng đ&oacute;. Điểm breakpoint sẽ tạm dừng thực hiện chương tr&igrave;nh để cho ph&eacute;p người lập tr&igrave;nh kiểm tra trạng th&aacute;i b&ecirc;n trong.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7159 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-138.png" alt="Anh-bia" width="619" height="364" /></p> <h2>Bước 2: Thực hiện kiểm tra lỗi</h2> <p>Từ <strong>"Debug"</strong> tr&ecirc;n thanh menu c&ocirc;ng cụ, chọn "<strong>Start (F8)"</strong>. Chương tr&igrave;nh sẽ bắt đầu thực thi nhưng sẽ tạm dừng lại tại điểm Breakpoint, trong v&iacute; dụ n&agrave;y ta đặt n&oacute; tại main(). Một mũi t&ecirc;n m&agrave;u v&agrave;ng sẽ xuất hiện v&agrave; trỏ v&agrave;o c&acirc;u lệnh sau main(), cho biết rằng đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u lệnh sẽ được thực thi tiếp theo.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7160 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-139.png" alt="anh-bia" width="649" height="403" /></p> <h2>Bước 3: Thực hiện theo d&otilde;i hoạt động của chương tr&igrave;nh</h2> <p>Nhấp v&agrave;o <strong>"Debug"</strong> tr&ecirc;n thanh menu c&ocirc;ng cụ v&agrave; chọn <strong>"Debugging Windows" &rArr; "Watches"</strong></p> <p><img class="aligncenter wp-image-7161 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-140.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="669" height="470" /></p> <p>Nhấp v&agrave;o n&uacute;t <strong>"Next line"</strong> tr&ecirc;n thanh c&ocirc;ng cụ <strong>"Debug"</strong> để thực hiện từng bước trong chương tr&igrave;nh. Tại mỗi bước, ta c&oacute; thể kiểm tra trạng th&aacute;i b&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh, chẳng hạn như gi&aacute; trị của c&aacute;c biến.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7162 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-141.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="674" height="411" /></p> <p>V&agrave; ta thực hiện từng bước như vậy để kiểm tra lỗi trong chương tr&igrave;nh. Như đ&atilde; đề cập, một điểm Breakpoint sẽ tạm dừng thực thi chương tr&igrave;nh v&agrave; cho ph&eacute;p kiểm tra c&aacute;c trạng th&aacute;i b&ecirc;n trong của chương tr&igrave;nh.</p> <p><strong>"Continue"</strong> sẽ tiếp tục thực hiện chương tr&igrave;nh, cho đến điểm Breakpoint tiếp theo hoặc cho đến khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh.</p> <p><strong>"Stop"</strong> sẽ kết th&uacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh gỡ lỗi. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể kết th&uacute;c phi&ecirc;n gỡ lỗi hiện tại bằng c&aacute;ch sử dụng <strong>"Stop"</strong> hoặc <strong>"Continue"</strong> cho đến khi kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-7163 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2020/12/Capture-142.png" alt="C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks" width="645" height="385" /></p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; C&agrave;i đặt v&agrave; viết chương tr&igrave;nh C++ tr&ecirc;n Code::Blocks. Hy vọng mọi người c&oacute; thể &aacute;p dụng được v&agrave;o chương tr&igrave;nh của m&igrave;nh. Mọi người h&atilde;y tiếp tục theo d&otilde;i c&aacute;c b&agrave;i tr&ecirc;n <a href="http://tek4.vn">tek4</a> nh&eacute;!</p>