tek4

FOMO là gì? Ai cũng có trong mình nỗi sợ bị lãng quên

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<div style="text-align: justify;"> <h2>FOMO l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Hội chứng sợ bị l&atilde;ng qu&ecirc;n (Fear of missing out viết tắt l&agrave; FOMO), hiểu một c&aacute;ch đơn giản l&agrave; cảm gi&aacute;c sợ bị bỏ rơi, bỏ lỡ một điều g&igrave; đ&oacute;. Những người bị hội chứng FOMO l&agrave; những người lu&ocirc;n c&oacute; cảm gi&aacute;c bất an v&agrave; thậm ch&iacute; đ&ocirc;i khi l&agrave; &aacute;m ảnh về việc người xung quanh sẽ đạt được một điều g&igrave; đ&oacute; m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng đạt được. Họ lu&ocirc;n c&oacute; cảm gi&aacute;c đang bỏ lỡ một điều g&igrave; đ&oacute;, một phần thưởng hoặc kinh nghiệm bổ &iacute;ch m&agrave; bạn b&egrave; của họ đang l&agrave;m, đang biết, đang trải qua hay đang c&oacute; thứ g&igrave; đ&oacute; nhiều hơn hoặc tốt hơn họ. Từ đ&oacute;, hội chứng n&agrave;y sẽ th&ocirc;i th&uacute;c người mắc phải n&oacute; thực hiện một h&agrave;nh động g&igrave; đ&oacute; tại thời điểm thiếu l&yacute; tr&iacute;, dẫn đến quyết định sai lầm.</p> <p><img class=" wp-image-4703 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/FOMO-l&agrave;-g&igrave;.jpg" alt="FOMO l&agrave; g&igrave;" width="541" height="308" /></p> <p style="text-align: justify;">Hội chứng n&agrave;y được đặc trưng bởi "mong muốn tiếp tục kết nối với những g&igrave; người kh&aacute;c đang l&agrave;m". FOMO cũng được định nghĩa l&agrave; nỗi sợ hối tiếc, những lo ngại, &aacute;m ảnh về việc c&oacute; thể bỏ lỡ cơ hội giao tiếp x&atilde; hội, trải nghiệm mới lạ, đầu tư c&oacute; l&atilde;i hoặc c&aacute;c sự kiện thỏa m&atilde;n cảm x&uacute;c kh&aacute;c.</p> <h2>Biểu hiện của FOMO l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Trước đ&acirc;y, con người giao tiếp v&agrave; thu nhận th&ocirc;ng tin chủ yếu l&agrave; trực tiếp th&ocirc;ng qua giao tiếp trực diện với nhau. Tuy nhi&ecirc;n, với sự ph&aacute;t triển của Internet, c&aacute;c h&igrave;nh thức giao tiếp của con người đ&atilde; thay đổi v&agrave; mở rộng ra c&aacute;c tương t&aacute;c tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. C&aacute;c c&ocirc;ng nghệ hiện đại (điện thoại th&ocirc;ng minh) v&agrave; c&aacute;c dịch vụ mạng x&atilde; hội (Facebook, Twitter) cung cấp cơ hội rộng mở để mọi người tham gia x&atilde; hội với chi ph&iacute; cực thấp. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho hội chứng FOMO trở n&ecirc;n trầm trọng hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Biểu hiện đặc trưng của FOMO l&agrave; g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">Bạn đ&atilde; từng cố gắng mua 1 c&aacute;i iphone mới cho theo kịp tr&agrave;o lưu, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng sử dụng hết t&iacute;nh năng hoặc c&aacute;c t&iacute;nh năng vẫn y nguy&ecirc;n như c&aacute;i điện thoại đang d&ugrave;ng? Nếu đ&atilde; từng như vậy th&igrave; xin chia buồn, bạn nằm trong số những người bị hội chứng sợ bị l&atilde;ng qu&ecirc;n (FOMO). Bạn sợ ai cũng c&oacute; iPhone mới m&agrave; bạn th&igrave; kh&ocirc;ng. Thế l&agrave; hi sinh v&agrave;i th&aacute;ng lương cho con iPhone m&agrave; bạn cũng chỉ d&ugrave;ng để nghe, gọi, nhắn tin v&agrave; lướt Facebook. Nhưng tin vui cho bạn l&agrave;, bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; duy nhất hoặc thuộc số hiếm những người bị hội chứng FOMO.</p> <p><img class=" wp-image-4704 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/FOMO-l&agrave;-g&igrave;_2.jpg" alt="FOMO l&agrave; g&igrave;_2" width="482" height="362" /></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; một thống k&ecirc; cho thấy khoảng 56% số người sử dụng mạng x&atilde; hội c&oacute; mắc phải hội chứng FOMO. Sự phổ biến của nhiều loại mạng x&atilde; hội cũng như h&agrave;ng loạt trang tin tức khiến cho FOMO ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n phổ biến hơn.</p> <p style="text-align: justify;">FOMO khiến bạn li&ecirc;n tục kiểm tra Facebook để kh&ocirc;ng bỏ lỡ những th&ocirc;ng tin từ bạn b&egrave;, từ c&aacute;c ng&ocirc;i sao, thần tượng của m&igrave;nh? Bạn sợ bị bỏ lỡ những th&ocirc;ng tin "n&oacute;ng" để "ch&eacute;m gi&oacute;" với bạn b&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn li&ecirc;n tục kiểm tra status/h&igrave;nh m&agrave; bạn post l&ecirc;n facebook, cứ v&agrave;i ph&uacute;t l&agrave; lướt newsfeed một lần</p> <p style="text-align: justify;">Bạn chụp h&igrave;nh tất cả mọi thứ, từ đồ ăn cho đến mọi nơi bạn đến.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn thường xuy&ecirc;n cảm thấy điện thoại rung, d&ugrave; thực ra kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; cả.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn kiểm tra điện thoại / email li&ecirc;n tục. Bạn sẽ kh&ocirc;ng y&ecirc;n t&acirc;m nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m điều đ&oacute; thường xuy&ecirc;n?</p> <p>Bạn ng&agrave;y c&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o Internet v&agrave;o những g&igrave; bạn thấy tr&ecirc;n Newsfeed. Bạn lo lắng khi cảm thấy bị ngắt kết nối.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; nghi&ecirc;m trọng nhất khi bạn lu&ocirc;n để mở mọi lựa chọn, đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng cam kết v&agrave;o một mối quan hệ t&igrave;nh cảm nhất định.</p> <p style="text-align: justify;">Những h&agrave;nh động nhất thời n&agrave;y c&oacute; thể khiến bạn cảm thấy bớt lo lắng trong gi&acirc;y l&aacute;t, nhưng rồi sẽ cuốn bạn chạy theo những d&ograve;ng cập nhật v&ocirc; tận tr&ecirc;n mạng hay kh&ocirc;ng thể cảm thấy y&ecirc;n b&igrave;nh trong t&acirc;m tr&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">FOMO g&acirc;y ra c&aacute;c ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến sức khỏe v&agrave; t&acirc;m l&yacute; của mọi người v&agrave; g&oacute;p phần v&agrave;o t&acirc;m trạng ti&ecirc;u cực v&agrave; cảm gi&aacute;c ch&aacute;n nản đối với cuộc sống.</p> <h2>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra hội chứng FOMO l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Từ lăng k&iacute;nh l&yacute; thuyết về nhu cầu t&acirc;m l&yacute;, FOMO c&oacute; thể được quy cho sự thiếu hụt sự thỏa m&atilde;n tinh thần tức thời hoặc d&agrave;i hạn. FOMO ph&aacute;t sinh từ sự thiếu hạnh ph&uacute;c. C&aacute;c kết quả nghi&ecirc;n cứu cho thấy những người c&oacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng thấp đối với c&aacute;c nhu cầu cơ bản về năng lực, sự độc lập v&agrave; mối quan hệ c&oacute; mức độ sợ bỏ lỡ cao hơn, tương tự vậy với những người k&eacute;m vui v&agrave; k&eacute;m h&agrave;i l&ograve;ng với cuộc sống.</p> <p style="text-align: justify;">FOMO l&agrave; một bệnh l&yacute; về t&acirc;m thần chỉ sự bất ổn về cảm x&uacute;c. Điều n&agrave;y đ&atilde; được chứng minh l&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc sử dụng phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội v&agrave; chứng nghiện internet. Những người mắc chứng FOMO c&oacute; nhiều khả năng bị l&ocirc;i cuốn v&agrave;o c&aacute;c ứng dụng truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội như Facebook v&agrave; Twitter. Họ sử dụng c&aacute;c ứng dụng n&agrave;y như một nỗ lực để chứng tỏ bản th&acirc;n v&agrave; cảm thấy dễ d&agrave;ng hơn khi tương t&aacute;c qua phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội hơn l&agrave; giao tiếp trực tiếp với người kh&aacute;c.</p> <h2>Ảnh hưởng của c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội đến FOMO</h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c dịch vụ truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội như Facebook, Foursquare v&agrave; Twitter l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ c&ocirc;ng nghệ để t&igrave;m kiếm kết nối x&atilde; hội v&agrave; cung cấp những kỳ vọng về mức độ tham gia x&atilde; hội lớn hơn. Tuy nhi&ecirc;n, th&oacute;i quen sử dụng kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh c&oacute; thể ngăn cản c&aacute;c tương t&aacute;c x&atilde; hội hiện tại. Khi mọi người sử dụng c&ocirc;ng nghệ để khẳng định m&igrave;nh bằng c&aacute;ch chia sẻ suy nghĩ v&agrave; cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, họ sẽ gi&aacute;n tiếp gửi đi th&ocirc;ng điệp "T&ocirc;i chia sẻ v&igrave; vậy t&ocirc;i tồn tại", điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến mọi người hiểu sai về bản chất của kết nối hoặc tương t&aacute;c x&atilde; hội. Nếu ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều người cố gắng t&igrave;m kiếm sự mới lạ để chia sẻ với người kh&aacute;c v&agrave; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của họ, c&oacute; lẽ họ sẽ dần dần cảm thấy bị c&ocirc; lập v&agrave; trống rỗng hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Nghi&ecirc;n cứu c&ograve;n cho thấy những người c&oacute; mức độ FOMO cao c&oacute; xu hướng sử dụng facebook thường xuy&ecirc;n ngay sau khi thức dậy, trước khi ngủ v&agrave; giữa c&aacute;c bữa ăn. Thực tế th&igrave; bạn đang kh&ocirc;ng cảm thấy hạnh ph&uacute;c v&agrave; vui vẻ với những g&igrave; ở hiện tại, v&agrave; bạn t&igrave;m kiếm đến mạng x&atilde; hội, kiểm tra điện thoại / email để cảm thấy tốt hơn.</p> <p><img class=" wp-image-4705 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/FOMO-v&agrave;-mạng-x&atilde;-hội_2.jpg" alt="FOMO v&agrave; mạng x&atilde; hội_2" width="455" height="302" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c trang truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội đ&atilde; trở th&agrave;nh một yếu tố đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho cảm gi&aacute;c sợ bị l&atilde;ng qu&ecirc;n. Mọi người tạo ra những cảm x&uacute;c ti&ecirc;u cực cho m&igrave;nh từ c&aacute;c trang truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội v&igrave; ghen tị với những b&agrave;i đăng v&agrave; cuộc sống của người kh&aacute;c. Phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội đ&atilde; tạo ra một vị tr&iacute; dễ tiếp cận, nằm ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m để mọi người li&ecirc;n tục l&agrave;m mới th&ocirc;ng tin v&agrave; t&igrave;m hiểu những g&igrave; người kh&aacute;c đang l&agrave;m v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute;. Snapchat đ&atilde; đưa &yacute; tưởng n&agrave;y l&ecirc;n một tầm cao mới. Mọi người đăng c&aacute;c c&acirc;u chuyện Snapchat, l&agrave; một bộ sưu tập c&aacute;c h&igrave;nh ảnh v&agrave; video k&eacute;o d&agrave;i 24 giờ, về gần như mọi thứ trong cuộc sống của họ. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; bất cứ điều g&igrave; từ h&igrave;nh ảnh bữa ăn của họ cho đến một video của buổi h&ograve;a nhạc họ đang tham dự. Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng thấy tất cả những điều th&uacute; vị m&agrave; bạn b&egrave; của họ đ&atilde; thực hiện, khiến hội chứng FOMO được thiết lập. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại hai trường đại học Đức đ&atilde; xem dữ liệu của Facebook v&agrave; thấy rằng mọi người c&oacute; cảm gi&aacute;c ti&ecirc;u cực khi sử dụng phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội v&igrave; họ nh&igrave;n thấy dường như to&agrave;n bộ những người bạn của họ đều c&oacute; cuộc sống thật "ho&agrave;n hảo", trong khi họ th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Những người bị hội chứng FOMO thường c&oacute; xu hướng sử dụng mạng x&atilde; hội nhiều hơn v&igrave; họ cảm thấy cần phải lu&ocirc;n "kết nối". Trước khi mạng x&atilde; hội v&agrave; điện thoại di động ph&aacute;t triển như hiện nay, mọi người thường chỉ biết bạn b&egrave; của họ đang l&agrave;m g&igrave; khi ở b&ecirc;n họ. Tuy nhi&ecirc;n ng&agrave;y nay, mọi người c&oacute; thể t&igrave;m kiếm những g&igrave; họ bỏ lỡ chỉ bằng một n&uacute;t bấm.</p> <h2>Ứng dụng của FOMO trong marketing</h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chiến dịch quảng c&aacute;o v&agrave; tiếp thị sử dụng sự hấp dẫn của FOMO trong kỷ nguy&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ mới. C&aacute;c thương hiệu v&agrave; c&ocirc;ng ty thường th&ocirc;ng b&aacute;o cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ về những trải nghiệm hoặc giao dịch "kh&ocirc;ng thể bỏ lỡ" (v&iacute; dụ: chiến dịch "Đừng bỏ lại ph&iacute;a sau" của AT &amp; T, chiến dịch "Giữ quyền lực" của Duracell, chiến dịch "Mặt trời mọc" của Heineken). Đặc biệt, chiến dịch "Mặt trời mọc" của Heineken nhằm mục đ&iacute;ch khuyến kh&iacute;ch uống rượu c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bằng c&aacute;ch mi&ecirc;u tả việc uống rượu qu&aacute; mức như một c&aacute;ch để bỏ lỡ những phần tốt nhất của bữa tiệc, v&agrave; tr&aacute;nh đi những cảnh b&aacute;o phổ biến m&agrave; mọi người thường sử dụng trước đ&acirc;y rằng uống rượu c&oacute; nguy cơ đối với sức khỏe.</p> <p><img class=" wp-image-4702 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/FOMO-v&agrave;-mạng-x&atilde;-hội.jpg" alt="FOMO v&agrave; mạng x&atilde; hội" width="527" height="276" /></p> </div> <h2 style="text-align: justify;">FOMO trong lĩnh vực đầu tư, t&agrave;i ch&iacute;nh. Tại sao nh&agrave; đầu tư thường hay d&iacute;nh đỉnh d&iacute;nh đ&aacute;y</h2> <div style="text-align: justify;"> <p>Nh&agrave; đầu tư cũng l&agrave; con người như bao con người kh&aacute;c. Đặc biệt với những nh&agrave; đầu tư thiếu kinh nghiệm v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; "C&aacute;i đầu lạnh" l&agrave; những người thường xuy&ecirc;n mắc phải FOMO. FOMO l&agrave; một hội chứng t&acirc;m l&yacute; kh&aacute; trầm trọng, m&agrave; nh&agrave; đầu tư phải đối mặt mỗi ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">FOMO từng &ldquo;giết chết&rdquo; thị trường t&agrave;i ch&iacute;nh thế giới nhiều lần trong lịch sử. Gần đ&acirc;y nhất l&agrave; bong b&oacute;ng dotcom đầu tư v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty internet những năm 2000 tại Mỹ. L&uacute;c đ&oacute;, hội chứng FOMO b&ugrave;ng nổ v&agrave; ai cũng sợ l&agrave; m&igrave;nh sẽ bỏ lỡ l&agrave;n s&oacute;ng n&agrave;y, thế l&agrave; người người nh&agrave; nh&agrave; nhảy v&agrave;o mua cổ phiếu của c&aacute;c c&ocirc;ng ty g&aacute;n nh&atilde;n c&ocirc;ng nghệ một quyết liệt m&agrave; thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng cần biết c&ocirc;ng ty đ&oacute; l&agrave;m g&igrave; v&agrave; c&oacute; thật hay kh&ocirc;ng. Sau khi bong b&oacute;ng DOTCOM tan vỡ, nhiều c&ocirc;ng ty internet quay về gi&aacute; trị thực bằng kh&ocirc;ng, khiến đa số nh&agrave; đầu tư thua lỗ, ph&aacute; sản.</p> <p style="text-align: justify;">Hội chứng FOMO ở Việt Nam ch&uacute;ng ta thấy l&agrave; c&aacute;c l&agrave;n s&oacute;ng đầu tư v&agrave;o chứng kho&aacute;n năm 2007, v&agrave;ng v&agrave; bất động sản năm 2008 &ndash; 2010. C&aacute;c l&agrave;n s&oacute;ng như vậy th&uacute;c đẩy hội ch&uacute;ng FOMO của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng am hiểu khiến họ nhảy v&agrave;o trong l&agrave;n s&oacute;ng đ&oacute; bởi sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm nhiều tiền.</p> <p><img class=" wp-image-4701 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/T&acirc;m-l&yacute;-đầu-tư-theo-FOMO.jpg" alt="T&acirc;m l&yacute; đầu tư theo FOMO" width="598" height="374" /></p> <p style="text-align: justify;">Hay gần đ&acirc;y k&ecirc;nh đầu tư tiền ảo trở l&ecirc;n kh&aacute; hot đặc biệt với Bitcoin v&agrave; l&agrave;n s&oacute;ng ICO. Gi&aacute; Bitcoin đột nhi&ecirc;n tăng l&ecirc;n gấp v&agrave;i lần chỉ trong thời gian ngắn. Điều n&agrave;y khiến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư chưa kịp mua v&agrave;o Bitcoin &ldquo;nh&aacute;o nh&agrave;o&rdquo; nhảy v&agrave;o mua v&igrave; sợ bỏ lỡ một xu hướng tăng mạnh mẽ của Bitcoin trong tương lai.Thậm ch&iacute; nhiều người đầu tư v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n ICO "lạ tai" m&agrave; thậm ch&iacute; chưa biết dự &aacute;n đ&oacute; l&agrave;m g&igrave;, v&agrave; kh&ocirc;ng đủ kiến thức để đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;nh khả thi v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh của dự &aacute;n đ&oacute; như thế n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Hội chứng FOMO c&oacute; t&aacute;c động diện rộng l&ecirc;n thị trường, khiến cho thị trường bị bong b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">"Khi thị trường tham lam th&igrave; đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c n&ecirc;n rời cuộc chơi v&agrave; h&atilde;y đi v&agrave;o khi mọi người đang sợ h&atilde;i&rdquo; đ&oacute; l&agrave; một trong những t&ocirc;n chỉ đầu tư nổi tiếng nhằm cảnh tỉnh hội chứng FOMO.</p> <h2>FOMO l&agrave; đa cấp, lừa đảo</h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c tổ chức hay c&aacute; nh&acirc;n sử dụng hội chứng FOMO n&agrave;y như l&agrave; một c&aacute;ch để lừa đảo. Bọn ch&uacute;ng đưa nạn nh&acirc;n v&agrave;o c&aacute;c hội thảo, vẽ ra những c&ocirc;ng nghệ hoặc k&ecirc;nh đầu tư mới, sau đ&oacute; cho &ldquo;chim mồi&rdquo; chen nhau để mua h&agrave;ng hoặc tham gia đầu tư. C&aacute;c nạn nh&acirc;n do t&acirc;m l&yacute; yếu, thiếu kiến thức, kinh nghiệm n&ecirc;n lập tức bị FOMO, sợ bị lỡ mất cơ hội ng&agrave;n v&agrave;ng trở th&agrave;nh tỷ ph&uacute;, thế l&agrave; vội v&agrave;ng xuống tiền đầu tư, ngờ đ&acirc;u đ&oacute; l&agrave; c&aacute;i bẫy được giăng sẵn.Tất cả những thứ như hội thảo ho&agrave;nh tr&aacute;ng, kh&aacute;ch h&agrave;ng chen lấn x&ocirc; đẩy, c&ocirc;ng nghệ mới&hellip;l&agrave; những thứ để tạo hội chứng FOMO m&agrave; th&ocirc;i.</p> <h2 style="text-align: justify;">L&agrave;m thế n&agrave;o để kh&ocirc;ng bị FOMO?</h2> <div style="text-align: justify;">FOMO xảy ra l&agrave; do ch&uacute;ng ta đang hướng ra b&ecirc;n ngo&agrave;i qu&aacute; nhiều thay v&igrave; hướng v&agrave;o b&ecirc;n trong, ch&uacute;ng ta đi t&igrave;m sự vui vẻ, thỏa m&atilde;n, hạnh ph&uacute;c ở b&ecirc;n ngo&agrave;i cũng như trong t&acirc;m hồn bạn đang kh&ocirc;ng cảm thấy h&agrave;i l&ograve;ng với hiện tại.</div> <div style="text-align: justify;">Việc tự nhận ra ch&uacute;ng ta bị FOMO l&agrave; rất kh&oacute;, bởi n&oacute; li&ecirc;n quan đến vấn đề tự nhận thức bản th&acirc;n, điều n&agrave;y l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; đối với hầu hết mọi người. V&agrave; chỉ c&oacute; nhận ra được bản th&acirc;n đang mắc FOMO ch&uacute;ng ta mới c&oacute; thể khắc phục được n&oacute;.</div> <div style="text-align: justify;">Để khắc phục FOMO ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c điều sau:</div> <ul> <li style="text-align: justify;"><strong>H&atilde;y học c&aacute;ch biết ơn mỗi ng&agrave;y</strong>, bạn c&oacute; thể tự m&igrave;nh t&igrave;m kiếm những điều để biết ơn trong cuộc sống. Điều đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; lớn cũng c&oacute; thể l&agrave; nhỏ. V&iacute; dụ như: &ldquo;M&igrave;nh biết ơn v&igrave; s&aacute;ng nay m&igrave;nh vẫn thức dậy được với một cơ thể khoẻ mạnh&rdquo;. &ldquo;M&igrave;nh biết ơn v&igrave; mọi người lắng nghe m&igrave;nh&rdquo;. &ldquo;M&igrave;nh biết ơn v&igrave; cuộc sống vẫn cho m&igrave;nh c&ocirc;ng việc để l&agrave;m&rdquo;.&nbsp;Người ta hay n&oacute;i &ldquo;C&oacute; kh&ocirc;ng giữ, mất đừng t&igrave;m&rdquo; bởi v&igrave; l&uacute;c đ&oacute; mọi thứ gần như đ&atilde; muộn rồi. Do đ&oacute;, h&atilde;y học c&aacute;ch biết ơn v&agrave; tr&acirc;n trọng h&agrave;i l&ograve;ng hơn với những g&igrave; m&igrave;nh đang c&oacute;. Bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; người kh&aacute;c v&agrave; kh&ocirc;ng thể sống cuộc đời của người kh&aacute;c, giống người kh&aacute;c, h&atilde;y tr&acirc;n trọng hiện tại v&agrave; ki&ecirc;n định với kế hoạch cho tương lai. H&atilde;y sống đ&ugrave;ng với mục đ&iacute;ch v&agrave; sứ mệnh cuộc sống của bạn.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>H&atilde;y học c&aacute;ch hướng v&agrave;o b&ecirc;n trong.</strong> Thay v&igrave; theo đuổi v&agrave; quan t&acirc;m đến cuộc sống của người kh&aacute;c, h&atilde;y d&agrave;nh thời gian để hướng v&agrave;o bản th&acirc;n, quan t&acirc;m đến bản th&acirc;n nhiều hơn. C&aacute;c yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m bạn tốt hơn, kh&ocirc;ng thể l&agrave;m bạn tiến bộ, do đ&oacute;, thay v&igrave; quan t&acirc;m đến cuộc sống của người kh&aacute;c, h&atilde;y tạo n&ecirc;n một kế hoạch cho bản th&acirc;n m&igrave;nh. Thiền định, tản bộ, hay đọc s&aacute;ch l&agrave; những c&aacute;ch rất hay để c&aacute;c bạn c&oacute; thể quan s&aacute;t suy nghĩ, nhận ra bản th&acirc;n m&igrave;nh thực sự cần g&igrave;.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>H&atilde;y biết đặt ra giới hạn. "</strong>T&ocirc;i thật sự kh&ocirc;ng thể bỏ qua việc quan t&acirc;m đến b&ecirc;n ngo&agrave;i, vậy c&aacute;ch m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; thể sử dụng để giảm thiểu FOMO l&agrave; g&igrave;? Trong trường hợp n&agrave;y, bạn c&oacute; thể nhắc nhở bản th&acirc;n l&agrave; chỉ kiểm tra facebook, email mỗi 2 tiếng 1 lần chẳng hạn. Hoặc chỉ 2-3 lần một ng&agrave;y. Kh&ocirc;ng sử dụng điện thoại khi n&oacute;i chuyện với bạn b&egrave;. Nếu c&oacute; thể, bạn c&oacute; thể để điện thoại ở nh&agrave; lu&ocirc;n, hoặc tắt m&aacute;y trong thời gian đ&oacute;.</li> </ul> <h3><img class=" wp-image-4706 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/09/thiền-định.jpg" alt="thiền định" width="611" height="344" /></h3> <h3>Nếu t&ocirc;i được quảng c&aacute;o một k&ecirc;nh đầu tư lợi nhuận cực cao th&igrave; sao? T&ocirc;i c&oacute; n&ecirc;n lo lắng về FOMO hay kh&ocirc;ng?</h3> <p style="text-align: justify;">Một k&ecirc;nh đầu tư với l&atilde;i suất "tr&ecirc;n trời" lu&ocirc;n l&agrave; phi thực tế. Nếu l&atilde;i suất tầm gấp đ&ocirc;i ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; bắt đầu thấy phi thực tế rồi đ&oacute;. Kh&ocirc;ng hề c&oacute; k&ecirc;nh đầu tư n&agrave;o với l&atilde;i suất cao như vậy cả. Bởi nếu l&atilde;i cao họ ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tự m&igrave;nh sử dụng v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ n&oacute;i cho người kh&aacute;c biết. Đặt địa vị l&agrave; bạn th&ocirc;i, bạn sẽ l&agrave;m g&igrave; nếu c&oacute; một k&ecirc;nh đẻ ra gấp đ&ocirc;i tiền trong 1 th&aacute;ng? Chắc hẳn bạn sẽ kh&ocirc;ng nghĩ đến chuyện chia sẻ đ&acirc;u, nhất l&agrave; với những người chẳng ch&uacute;t quen biết n&agrave;o. H&atilde;y cẩn trọng v&agrave; đọc lại định nghĩa FOMO l&agrave; g&igrave; ở ph&iacute;a tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn vẫn bị FOMO v&agrave; đang hối tiếc sau lần quảng c&aacute;o thứ hai, h&atilde;y chịu kh&oacute; kiểm tra tư c&aacute;ch của người k&ecirc;u gọi đầu tư v&agrave; tư c&aacute;ch ph&aacute;p l&yacute; cũng như những quy định về ph&aacute;p luật trước khi đầu tư. T&ocirc;i hiểu, FOMO rất kh&oacute; tr&aacute;nh v&agrave; lợi nhuận trước mắt rất kh&oacute; để từ chối, c&aacute;ch n&oacute;i của mấy bọn lừa đảo cũng vậy. V&igrave; nắm t&acirc;m l&yacute; FOMO n&ecirc;n bọn lừa đảo thường ăn mặc b&oacute;ng bẩy, thể hiện sự gi&agrave;u c&oacute;, am hiểu, đồng thời hay s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c c&acirc;u chuyện từ ngh&egrave;o kh&oacute; chuyển th&agrave;nh gi&agrave;u c&oacute;, nhằm khiến ch&uacute;ng ta suy nghĩ rằng tại sao họ l&agrave;m được m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m được, từ đ&oacute; th&ocirc;i th&uacute;c bỏ tiền v&agrave;o đầu tư. Nhưng trước khi bắt tay v&agrave; dao con dao cho họ đ&acirc;m m&igrave;nh, h&atilde;y cố gắng bớt ch&uacute;t thời gian để t&igrave;m hiểu về họ c&aacute;i đ&atilde;.</p> <p style="text-align: justify;">FOMO rất nguy hiểm cho x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh n&oacute;i ri&ecirc;ng. Việc nhận diện v&agrave; &ldquo;tự chữa&rdquo; FOMO l&agrave; điều cần thiết. Nếu kh&ocirc;ng l&agrave;m được điều n&agrave;y, ch&uacute;ng ta đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ sống một cuộc sống buồn tẻ của người kh&aacute;c, v&agrave; sẽ buồn hơn, nếu bạn l&agrave; một nh&agrave; đầu tư, bởi FOMO sẽ ngốn của bạn kh&aacute; nhiều tiền đ&oacute;, chưa kể đến sẽ khuynh gia bại sản.</p> <p style="text-align: justify;">Qua b&agrave;i viết n&agrave;y, <a href="https://tek4.vn">tek4.vn</a> hy vọng mọi người đ&atilde; hiểu r&otilde; hơn về FOMO l&agrave; g&igrave;, những t&aacute;c hại của n&oacute;. H&atilde;y để m&igrave;nh l&agrave; người kh&ocirc;ng ngoan nh&eacute;.</p> </div>