tek4

Hard fork và Soft fork: những điều cần biết

by - September. 21, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;"><a href="https://tek4.vn/blockchain-co-ban/">Blockchain</a> l&agrave; một mạng lưới c&aacute;c n&uacute;t phi tập trung c&ugrave;ng cộng t&aacute;c để x&aacute;c thực c&aacute;c giao dịch v&agrave; lưu trữ th&ocirc;ng tin. Bản chất phi tập trung của chuỗi khối c&ocirc;ng khai (v&iacute; dụ như: Bitcoin v&agrave; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ethereum">Ethereum</a>) đ&ograve;i hỏi những người tham gia trong mạng phải thỏa thuận với nhau để c&oacute; thể đi đến một trạng th&aacute;i (sổ c&aacute;i chung, trạng th&aacute;i c&aacute;c khối v&agrave; giao thức blockchain) chia sẻ chung của blockchain gọi l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh <a href="https://tek4.vn/luat-dong-thuan-la-gi/">đồng thuận</a>. Sự đồng thuận giữa c&aacute;c n&uacute;t mạng dẫn đến một blockchain duy nhất chứa dữ liệu&nbsp;(giao dịch) được x&aacute;c minh m&agrave; mạng khẳng định l&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, do t&iacute;nh chất phi tập trung của blockchain m&agrave; n&oacute; thường bị ảnh hưởng bởi độ trễ trong qu&aacute; tr&igrave;nh lan truyền, hoặc giao dịch bị mất trong qu&aacute; tr&igrave;nh truyền tải v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; tồn tại cả những n&uacute;t th&ocirc;ng tin độc hại cố t&iacute;nh truyền th&ocirc;ng tin sai lệch...dẫn đến việc c&aacute;c n&uacute;t trong mạng kh&ocirc;ng thể đạt được sự đồng thuận nhất tr&iacute; về trạng th&aacute;i tương lai của blockchain. Sự kiện n&agrave;y dẫn đến sự ph&acirc;n nh&aacute;nh (fork), trong trường hợp n&agrave;y, chuỗi khối bị chia th&agrave;nh hai hoặc nhiều chuỗi đều hợp lệ v&agrave; được chấp thuận bởi một phần n&agrave;o đ&oacute; của mạng lưới. Sự ph&acirc;n t&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể diễn ra dưới bai dạng: Ph&acirc;n t&aacute;ch tạm thời (temporary fork), Ph&acirc;n t&aacute;ch cứng (hard fork) v&agrave; Ph&acirc;n t&aacute;ch mềm (soft fork).</p> <p><img class=" wp-image-5085 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/hard-fork.jpg" alt="hard fork" width="720" height="456" /></p> <ul> <li style="text-align: justify;">Ph&acirc;n t&aacute;ch tạm thời (temporary fork): xảy ra khi hai người khai th&aacute;c khai th&aacute;c được một khối mới tại c&ugrave;ng một thời điểm.</li> <li style="text-align: justify;">Ph&acirc;n t&aacute;ch cứng (hard fork): khi giao thức blockchain bị thay đổi m&agrave; kh&ocirc;ng hỗ trợ khả năng tương th&iacute;ch ngược với giao thức cũ.</li> <li style="text-align: justify;">Ph&acirc;n t&aacute;ch mềm (soft fork): khi giao thức blockchain bị thay đổi sao cho vẫn hỗ trợ khả năng tương th&iacute;ch ngược với giao thức cũ</li> </ul> <h2>Temporary Fork</h2> <p style="text-align: justify;">Khi nhiều người khai th&aacute;c khai th&aacute;c được một khối mới gần như c&ugrave;ng một thời điểm, to&agrave;n bộ mạng c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng đạt được sự đồng thuận về việc lựa chọn khối mới để th&ecirc;m v&agrave;o blocckhain. Một số th&agrave;nh vi&ecirc;n trong mạng c&oacute; thể chấp nhận khối được khai th&aacute;c bởi th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y, trong khi một số kh&aacute;c lại chấp nhận khối được khai th&aacute;c bởi th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c. Điều n&agrave;y dẫn đến sự xuất hiện của nhiều chuỗi c&aacute;c khối kh&aacute;c nhau tại thời điểm đ&oacute;. T&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh do blockchain c&oacute; t&iacute;nh chất phi tập trung v&agrave; do đ&oacute; tồn tại độ trễ lan truyền dữ liệu tr&ecirc;n mạng, do đ&oacute; phải mất một thời gian nhất định để th&ocirc;ng tin c&oacute; thể lan truyền được trong to&agrave;n bộ mạng. Do đ&oacute; một số th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể nhận được c&aacute;c phi&ecirc;n bản n&agrave;y, một số kh&aacute;c lại nhận được một số phi&ecirc;n bản kh&aacute;c trước, dẫn tới c&aacute;c &yacute; kiến m&acirc;u thuẫn c&oacute; thể tồn tại li&ecirc;n quan đến thứ tự thời gian của c&aacute;c sự kiện.</p> <p><img class=" wp-image-5086 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/temporary-fork.png" alt="temporary fork" width="669" height="220" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong trường hợp ph&acirc;n t&aacute;ch n&agrave;y, tồn tại hai hoặc nhiều chuỗi khối c&oacute; c&ugrave;ng độ d&agrave;i. Sự ph&acirc;n nh&aacute;nh tạm thời c&oacute; thể tự được giải quyết dựa tr&ecirc;n c&aacute;c giao thức đồng thuận của mạng lưới Blockchain. Trong c&aacute;c hệ thống bằng chứng c&ocirc;ng việc như Bitcoin, c&aacute;c thợ mỏ sẽ tự chọn ra chuỗi khai th&aacute;c của m&igrave;nh để tiếp tục khai th&aacute;c khối tiếp theo. V&agrave; sau đ&oacute;, sau một thời gian nhất định Blockchain d&agrave;i nhất được xem l&agrave; blockchain "đ&uacute;ng", v&agrave; sẽ thắng, trong khi chuỗi ngắn hơn sẽ bị từ bỏ. Cuối c&ugrave;ng dẫn đến việc một trong c&aacute;c chuỗi bị chết (bị mồ c&ocirc;i) v&agrave; kh&ocirc;ng được khai th&aacute;c tiếp tục nữa do phần lớn c&aacute;c n&uacute;t đ&atilde; chọn chuỗi kh&aacute;c để tiếp tục khai th&aacute;c v&agrave; th&ecirc;m c&aacute;c khối mới v&agrave;o để đồng bộ h&oacute;a. Điều n&agrave;y dẫn đến sự đồng thuận về trạng th&aacute;i của chuỗi khối sau một thời gian ngắn. Do đ&oacute;, n&oacute; được gọi l&agrave; ph&acirc;n t&aacute;ch tạm thời hay temporary fork. Temporary fork diễn ra tạm thời v&agrave; trạng th&aacute;i của blockchain sẽ hội tụ lại v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute;.</p> <h2>Hard fork v&agrave; Soft fork</h2> <p style="text-align: justify;">Blockchain về bản chất vẫn l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh phần mềm hoạt động theo một chức năng được thế kế. Tuy nhi&ecirc;n, như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết, phần mềm th&igrave; li&ecirc;n tục c&oacute; khả năng c&oacute; lỗi, li&ecirc;n tục đ&ograve;i hỏi c&aacute;c y&ecirc;u cầu mới về chức năng cũng như sự mở rộng. V&agrave; blockchain cũng vậy. N&oacute; lu&ocirc;n y&ecirc;u cầu sự thay đổi tại nhiều thời điểm. V&agrave; khi c&oacute; những sự thay đổi trong c&aacute;ch vận h&agrave;nh phần mềm blockchain, sự thay đổi trong giao thức v&agrave; c&aacute;ch thức vận h&agrave;nh của blockchain chẳng hạn như thay đổi k&iacute;ch thước của khối tr&ecirc;n blockchain, tăng hoặc giảm phần thưởng khai th&aacute;c..., ch&uacute;ng ta sẽ c&oacute; hai dạng ph&acirc;n t&aacute;ch kh&aacute;c mạnh hơn, l&agrave;m thay đổi sự ph&aacute;t triển của blockchain đ&oacute; vĩnh viễn đ&oacute; l&agrave;: hard fork v&agrave; soft fork.</p> <h2>Soft fork</h2> <p style="text-align: justify;">Soft fork l&agrave; sự ph&acirc;n t&aacute;ch do sự cập nhật chức năng hoặc giao thức mới tr&ecirc;n blockchain nhưng sau khi thay đổi, vẫn tương th&iacute;ch ngược với giao thức v&agrave; phi&ecirc;n bản cũ, tức l&agrave; c&aacute;c trạng th&aacute;i của của blockchain vẫn được chấp nhận trong phi&ecirc;n bản mới. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; c&aacute;c n&uacute;t kh&ocirc;ng cập nhật vẫn c&oacute; thể xử l&yacute; c&aacute;c giao dịch v&agrave; đẩy c&aacute;c khối mới v&agrave;o blockchain như cũ, miễn l&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng ph&aacute; vỡ c&aacute;c quy tắc trong giao thức mới. Soft fork kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu c&aacute;c n&uacute;t tr&ecirc;n mạng bắt buộc phải n&acirc;ng cấp để duy tr&igrave; sự đồng thuận, bởi v&igrave; tất cả c&aacute;c khối tr&ecirc;n blockchain soft fork đều tu&acirc;n theo quy tắc đồng thuận cũ cũng như c&aacute;c quy tắc đồng thuận mới. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c khối được tạo bởi c&aacute;c n&uacute;t tu&acirc;n theo bộ quy tắc đồng thuận cũ sẽ vi phạm bộ quy tắc đồng thuận mới v&agrave; do đ&oacute;, c&oacute; thể sẽ bị lỗi khi x&aacute;c thực tr&ecirc;n c&aacute;c n&uacute;t đ&atilde; cập nhật phi&ecirc;n bản mới.</p> <p><img class=" wp-image-5087 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/softfork.png" alt="soft fork" width="577" height="303" /></p> <p style="text-align: justify;">Một v&iacute; dụ dễ hiểu, khi bạn sử dụng MS Excel 2003 tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh của m&igrave;nh v&agrave; bạn nhận được một bảng t&iacute;nh MS Excel 2015, bạn vẫn c&oacute; thể mở n&oacute; v&igrave; MS Excel 2015 được tương th&iacute;ch ngược.</p> <p style="text-align: justify;">NHƯNG, vẫn c&oacute; một số sự kh&aacute;c biệt. Bạn c&oacute; thể sử dụng hầu như tất cả c&aacute;c t&iacute;nh năng của phi&ecirc;n bản cũ tr&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới nhưng sẽ c&oacute; nhiều chức năng trong phi&ecirc;n bản mới kh&ocirc;ng thể sử dụng được tr&ecirc;n phi&ecirc;n bản cũ. Chẳng hạn với MS Excel, Tr&ecirc;n phi&ecirc;n bản 2015 cho ph&eacute;p đưa c&aacute;c ảnh GIF v&agrave;o trong bảng t&iacute;nh, tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn mở bảng t&iacute;nh n&agrave;y ra th&igrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng thấy những ảnh GIF đ&oacute; được hiện thị trong phi&ecirc;n bản 2005. Về cơ bản, bạn sẽ thấy tất cả c&aacute;c văn bản b&igrave;nh thường, nhưng với chức năng mở rộng, bạn sẽ kh&ocirc;ng sử dụng được.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n blockchain, giả sử ch&uacute;ng ta muốn giảm k&iacute;ch thước khối từ 3MB xuống 2MB. Trường hợp n&agrave;y, c&aacute;c n&uacute;t sử dụng phi&ecirc;n bản cũ vẫn c&oacute; thể xử l&yacute; c&aacute;c giao dịch v&agrave; đẩy c&aacute;c khối mới c&oacute; dung lượng 2MB trở xuống. Nhưng sẽ kh&ocirc;ng thể xử l&yacute; v&agrave; đẩy l&ecirc;n một khối c&oacute; k&iacute;ch thước lớn hơn 2MB v&agrave;o mạng. C&aacute;c n&uacute;t sử dụng phi&ecirc;n bản mới sẽ từ chối khối đ&oacute; v&igrave; n&oacute; vi phạm c&aacute;c quy tắc mới.</p> <h4 style="text-align: justify;">Soft fork tr&ecirc;n thực tế</h4> <ul> <li style="text-align: justify;">Bản cập nhật mạng Bitcoin SegWit của Bitcoin đ&atilde; th&ecirc;m một lớp địa chỉ mới (Bech32). Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng l&agrave;m mất hiệu lực&nbsp; của c&aacute;c địa chỉ P2SH hiện c&oacute;. Một n&uacute;t với địa chỉ loại P2SH c&oacute; thể thực hiện giao dịch hợp lệ với một n&uacute;t c&oacute; địa chỉ loại Bech32 m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; xảy ra.</li> <li>Đề xuất cải tiến Bitcoin (BIP) 66: Soft fork xảy ra khi x&aacute;c thực chữ k&yacute; Bitcoin.</li> <li>Pay to Script Hash (P2SH): Soft fork dẫn đến địa chỉ đa chữ k&yacute; tr&ecirc;n mạng Bitcoin.</li> </ul> <h2>Hark fork</h2> <p style="text-align: justify;">Hard fork l&agrave; sự ph&acirc;n t&aacute;ch blockchain do sự thay đổi giao thức hoặc chức năng trong phi&ecirc;n bản mới nhưng giao thức v&agrave; chức năng mới n&agrave;y kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch với c&aacute;c phi&ecirc;n bản trước đ&oacute;. Hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, c&aacute;c n&uacute;t kh&ocirc;ng cập nhật l&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng xử l&yacute; c&aacute;c giao dịch hoặc đẩy c&aacute;c khối mới l&ecirc;n blockchain. Hark fork c&oacute; thể được sử dụng để thay đổi hoặc cải thiện một giao thức hiện c&oacute; hoặc thậm ch&iacute; để tạo ra một giao thức v&agrave; blockchain mới, độc lập.</p> <p style="text-align: justify;">Hard fork c&oacute; thể được coi l&agrave; một bản n&acirc;ng cấp phần mềm kh&ocirc;ng tương th&iacute;ch với c&aacute;c phi&ecirc;n bản trước của n&oacute;. Chẳng hạn như việc bạn kh&ocirc;ng thể chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi PS3 tr&ecirc;n PS4 v&agrave; ngược lại bạn cũng chẳng thể chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi PS4 tr&ecirc;n PS3.</p> <p><img class="size-full wp-image-5088 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/10/hard-fork.png" alt="hard-fork" width="571" height="327" /></p> <p style="text-align: justify;">Khi xảy ra hard fork, tất cả những người tham gia trong mạng được y&ecirc;u cầu bắt buộc phải n&acirc;ng cấp l&ecirc;n phi&ecirc;n bản mới nhất của phần mềm để tiếp tục c&oacute; thể x&aacute;c minh v&agrave; x&aacute;c thực c&aacute;c khối giao dịch mới. C&aacute;c khối sinh ra do c&aacute;c n&uacute;t thuộc phi&ecirc;n bản cũ sẽ kh&ocirc;ng hợp lệ trong phi&ecirc;n bản mới v&agrave; ngược lại.</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute; dụ: Ngược lại với v&iacute; dụ trong trường hợp xảy ra soft fork, thay v&igrave; giảm k&iacute;ch thước khối, ch&uacute;ng ta muốn tăng k&iacute;ch thước khối blockchain từ 1MB l&ecirc;n 3MB. Khi đ&oacute; c&aacute;c n&uacute;t cũ kh&ocirc;ng cập nhật giao thức mới n&agrave;y vẫn c&oacute; thể xử l&yacute; c&aacute;c giao dịch v&agrave; đẩy c&aacute;c khối mới l&ecirc;n y hệt như cũ l&agrave; 1MB. Tuy nhi&ecirc;n, nếu một n&uacute;t đ&atilde; được cập nhật phi&ecirc;n bản mới cố gắng đẩy một khối 2 MB l&ecirc;n blockchain, th&igrave; c&aacute;c n&uacute;t cũ hơn, kh&ocirc;ng được cập nhật sẽ xem khối n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng hợp lệ v&agrave; do đ&oacute; sẽ từ chối n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Việc thực hiện hark fork l&agrave; cực kỳ kh&oacute; khăn, bởi n&oacute; g&acirc;y ra nhiều sự kh&ocirc;ng thống nhất trong mạng lưới, nhiều người sẽ kh&ocirc;ng muốn cập nhật, trong khi nhiều người lại lại mong muốn tạo ra sự thay đổi. Khi đ&oacute; những người muốn tham gia sẽ tự nguyện n&acirc;ng cấp phần mềm của m&igrave;nh tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tắc mới, v&agrave; loại bỏ phi&ecirc;n bản cũ. Trong khi những người kh&ocirc;ng cập nhật vẫn sẽ khai th&aacute;c tr&ecirc;n chuỗi cũ. Điều n&agrave;y g&acirc;y ra sự chia rẽ v&agrave; tạo th&agrave;nh hai blockchain độc lập kh&aacute;c nhau. Cả hai blockchain sẽ c&oacute; cộng đồng ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển sẽ hoạt động theo c&aacute;ch m&agrave; họ tin l&agrave; tốt nhất. Hark fork c&oacute; thể xảy ra hai trường hợp:</p> <h3>Hark fork c&oacute; kế hoạch</h3> <p style="text-align: justify;">Một hard fork được l&ecirc;n kế hoạch đơn giản l&agrave; một bản n&acirc;ng cấp cho giao thức đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n l&agrave;m r&otilde; từ trước. Th&ocirc;ng thường, trong trường hợp n&agrave;y c&oacute; một sự đồng thuận cao giữa c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n v&agrave; cộng đồng trước khi hard fork xảy ra. Một v&iacute; dụ của hard fork c&oacute; kế hoạch l&agrave; sự kiện hard fork của tiền ảo Monero xảy ra v&agrave;o th&aacute;ng 1 năm 2017. Hark fork xảy ra để bổ sung một t&iacute;nh năng bảo mật mới được gọi l&agrave; Giao dịch b&iacute; mật V&ograve;ng (RingCT).</p> <h3>Hark fork cạnh tranh</h3> <p style="text-align: justify;">Trường hợp hard fork n&agrave;y xảy ra khi c&oacute; sự bất đồng nghi&ecirc;m trọng giữa c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan kh&aacute;c nhau trong dự &aacute;n, c&oacute; thể bao gồm: nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n, người d&ugrave;ng mạng v&agrave; người khai th&aacute;c. Hard fork cạnh tranh diễn ra v&igrave; một phần của cộng đồng tin rằng những thay đổi lớn trong giao thức sẽ tạo ra một blockchain c&oacute; t&iacute;nh năng vượt trội trong khi một phần kh&aacute;c th&igrave; kh&ocirc;ng. Một v&iacute; dụ nổi tiếng về kiểu hard fork n&agrave;y l&agrave; hard fork của Bitcoin tạo ra Bitcoin Cash. Một phần của cộng đồng đ&atilde; tin rằng việc tăng k&iacute;ch thước khối Bitcoin từ 1MB l&ecirc;n 8MB sẽ cho ph&eacute;p xử l&yacute; c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n mạng nhanh hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Do sự ph&acirc;n nh&aacute;nh diễn ra dựa tr&ecirc;n blockchain gốc, v&igrave; vậy tất cả c&aacute;c giao dịch từ blockchain ban đầu cũng được sao ch&eacute;p v&agrave;o nh&aacute;nh mới. V&iacute; dụ: nếu bạn c&oacute; 100 đồng tiền điện tử c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Coin A, th&igrave; khi xảy ra hard fork tr&ecirc;n loại tiền điện tử n&agrave;y bạn sẽ tạo ra một loại tiền điện tử mới c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Coin B, v&agrave; bạn cũng sẽ nhận được 100 xu Coin B tương ứng.</p> <h2>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn tới Soft fork v&agrave; Hard fork</h2> <p style="text-align: justify;">Hiện tượng ph&acirc;n nh&aacute;nh đặc biệt l&agrave; hard fork v&agrave; soft fork thường xảy ra tr&ecirc;n c&aacute;c blockchain c&ocirc;ng cộng (public blockchain). Sở dĩ như vậy l&agrave; do t&iacute;nh chất nguồn mở của c&aacute;c blockchain c&ocirc;ng cộng n&agrave;y. Khi nhiều c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tổ chức c&oacute; mục ti&ecirc;u kh&aacute;c nhau c&ugrave;ng tham gia v&agrave;o mạng sẽ dẫn đến c&aacute;c vấn đề kh&ocirc;ng đồng thuận về mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển trung của to&agrave;n mạng, điều n&agrave;y dẫn đến sự ph&acirc;n nh&aacute;nh. Đ&acirc;y l&agrave; một phần tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu trong c&aacute;c blockchain c&ocirc;ng cộng.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&aacute;c với temporary fork chỉ xảy ra tạm thời v&agrave; cuối c&ugrave;ng mạng vẫn sẽ đạt được trạng th&aacute;i đồng thuận chung, hark fork v&agrave; soft fork dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn trong c&aacute;c quy tắc cơ bản của giao thức tr&ecirc;n blockchain. Việc n&agrave;y c&oacute; thể xảy ra v&igrave; nhiều l&yacute; do, như:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Hệ thống blockchain muốn bổ sung c&aacute;c chức năng mới. M&atilde; nguồn Blockchain được n&acirc;ng cấp thường xuy&ecirc;n. V&igrave; hầu hết c&aacute;c blockchains c&ocirc;ng khai l&agrave; nguồn mở, n&oacute; được ph&aacute;t triển bởi mọi người từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới. C&aacute;c cải tiến, vấn đề được tạo ra, giải quyết v&agrave; c&aacute;c phi&ecirc;n bản mới được ph&aacute;t h&agrave;nh tại c&aacute;c thời điểm tương ứng.</li> <li style="text-align: justify;">Thay đổi quy tắc cốt l&otilde;i trong giao thức, chẳng hạn như tăng k&iacute;ch thước khối, tăng, giảm phần thưởng khai th&aacute;c, thay đổi giao thức đồng thuận,...</li> <li style="text-align: justify;">Khắc phục sự cố bảo mật: Blockchain l&agrave; một c&ocirc;ng nghệ tương đối mới so với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ truyền thống, do đ&oacute; c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu vẫn đang được tiến h&agrave;nh li&ecirc;n tục để x&acirc;y dựng nền tảng cho n&oacute;. V&igrave; vậy, trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu, kh&ocirc;ng tr&aacute;nh được việc ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c phi&ecirc;n bản bị lỗi hoặc chứa những lỗ hổng bảo mật nghi&ecirc;m trọng. V&agrave; trong những trường hợp như vậy, việc cập nhật c&aacute;c bản v&aacute;, phi&ecirc;n bản mới l&agrave; hết sức cần thiết. Điều n&agrave;y cũng c&oacute; thể dẫn đến c&aacute;c vấn đề ph&acirc;n nh&aacute;nh tr&ecirc;n hệ thống blockchain.</li> <li style="text-align: justify;">Đảo ngược giao dịch: Trong trường hợp một số giao dịch trong một giai đoạn cụ thể l&agrave; độc hại v&agrave; vi phạm c&aacute;c cơ chế an to&agrave;n của blockchain, cộng đồng tham gia mạng c&oacute; thể l&agrave;m mất hiệu lực tất cả c&aacute;c giao dịch n&agrave;y v&agrave; đảo ngược lại chuỗi khối nhằm v&ocirc; hiệu h&oacute;a c&aacute;c giao dịch n&agrave;y.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, bạn đ&atilde; nắm được những kh&aacute;i niệm v&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cơ bản li&ecirc;n quan đến vấn đề ph&acirc;n nh&aacute;nh của blockchain đặc biệt l&agrave; soft fork v&agrave; hard fork. Để c&oacute; những c&aacute;i nh&igrave;n thực tế về nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; &yacute; nghĩa của việc ph&acirc;n nh&aacute;nh với đồng tiền m&atilde; h&oacute;a phổ biến nhất thế giới l&agrave; Bitcoin, bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m b&agrave;i viết: Bitcoin Fork, lịch sử v&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n tại đ&acirc;y.</p> <p>&nbsp;</p> <hr /> <p style="text-align: center;"><em><strong>Fanpage Facebook:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/tek4.vn/">TEK4.VN</a></em>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>Tham gia cộng đồng để chia sẻ, trao đổi v&agrave; thảo luận:</strong>&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/groups/tek4.vn/">TEK4.VN - Học Lập Tr&igrave;nh Miễn Ph&iacute;</a></em></p>