tek4

Kỹ năng mềm liệu có quan trọng đối với các lập trình viên?

by - September. 26, 2021
Học
An toàn thông tin
<p>C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; một trong những ng&agrave;nh ph&aacute;t triển mạnh nhất hiện nay. Nhu cầu nh&acirc;n lực h&agrave;ng năm đối với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin n&oacute;i chung v&agrave; kỹ sư lập tr&igrave;nh n&oacute;i ri&ecirc;ng l&agrave; cực kỳ lớn. Kh&ocirc;ng những tr&ecirc;n thế giới m&agrave; ở cả Việt Nam, h&agrave;ng năm c&oacute; h&agrave;ng triệu việc l&agrave;m mới được tuyển dụng kh&ocirc;ng chỉ ở những tập đo&agrave;n lớn xuy&ecirc;n quốc gia như Google, Facebook&hellip; m&agrave; cả ở những c&ocirc;ng ty phần mềm nhỏ chuy&ecirc;n l&agrave;m c&aacute;c dự &aacute;n outsource. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;y cũng l&agrave; một trong những ng&agrave;nh c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh cao nhất. Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; ở mọi cấp độ, tỷ lệ đ&agrave;o thải cũng cực kỳ cao. C&oacute; những lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n l&agrave;m việc ở mức fresher đến cả chục năm vẫn chỉ ở mức thường thường kh&ocirc;ng hề thăng tiến, nhưng c&oacute; những lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n vừa mới đi l&agrave;m đ&atilde; c&oacute; thể c&oacute; những bước tiến mạnh mẽ trong ng&agrave;nh. Vậy đ&acirc;u l&agrave; sự kh&aacute;c biệt giữa một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; c&ocirc;ng việc tuyệt vời v&agrave; một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n thường thường?</p> <div id="attachment_4227" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-4227 disappear appear" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-m%E1%BB%81m-cho-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.jpg" alt="Kỹ năng mềm cho lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n" width="551" height="310" loading="lazy" aria-describedby="caption-attachment-4227" /> <p id="caption-attachment-4227" class="wp-caption-text">Nguồn: Ed2Go</p> </div> <p>Nếu để &yacute; kỹ, ta thấy một vấn đề rất dễ d&agrave;ng nhận thấy l&agrave; c&oacute; rất &iacute;t sự kh&aacute;c biệt trong đ&agrave;o tạo, hầu như đa phần c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n đều theo học những chương tr&igrave;nh giống nhau, sở hữu c&aacute;c kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện c&ocirc;ng việc ban đầu kh&aacute; giống nhau. Tuy nhi&ecirc;n, theo thời gian một số lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n trở l&ecirc;n vượt trội v&agrave; c&oacute; được những c&ocirc;ng việc tốt, ngược lại số c&ograve;n lại vẫn dẫm ch&acirc;n tại chỗ thậm ch&iacute; c&oacute; nguy cơ đ&agrave;o thải cao? Vậy đ&acirc;u l&agrave; sự kh&aacute;c biệt? Tại hội nghị Kiến tr&uacute;c phần mềm O&rsquo;Reilly (O&rsquo;Reilly&rsquo;s Software Architecture), diễn ra tại New York, Trisha Gee, một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n cao cấp tại JetBrains, đ&atilde; chia sẻ sự kh&aacute;c biệt giữa đẳng cấp của c&aacute;c lập trinh vi&ecirc;n l&agrave; dựa tr&ecirc;n c&aacute;c kỹ năng mềm thiết yếu. C&aacute;c kỹ năng n&agrave;y cần thiết v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng. Trong b&agrave;i tr&igrave;nh b&agrave;y của m&igrave;nh, c&ocirc; cũng chỉ ra c&aacute;c kỹ năng mềm cần thiết m&agrave; một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n n&ecirc;n sở hữu, cũng như c&aacute;c phương ph&aacute;p để cải thiện v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c kỹ năng đ&oacute;. Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, h&atilde;y c&ugrave;ng&nbsp;<a href="https://tek4.vn/">tek4.vn</a>&nbsp;xem x&eacute;t những kỹ năng đ&oacute; l&agrave; g&igrave;? V&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để r&egrave;n luyện, ph&aacute;t triển những kỹ năng n&agrave;y.</p> <h2 id="ftoc-heading-1" class="ftwp-heading">1. Những kỹ năng cần thiết của một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n xuất sắc</h2> <h3 id="ftoc-heading-2" class="ftwp-heading">Đặt c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng</h3> <p>Kỹ năng đầu ti&ecirc;n m&agrave; ch&uacute;ng ta n&oacute;i tới ở đ&acirc;y l&agrave; đặt c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng. Việc đặt c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng cho một vấn đề l&agrave; yếu tố quan trọng nhất để giải quyết vấn đề. Bạn kh&ocirc;ng thể giải quyết vấn đề nếu kh&ocirc;ng t&igrave;m đ&uacute;ng vấn đề. Một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n giỏi kh&ocirc;ng thể &aacute;p dụng thuật to&aacute;n t&igrave;m kiếm tuần tự tr&ecirc;n một bộ dữ liệu đ&atilde; được sắp xếp. Việc đặt c&acirc;u hỏi ngay từ đầu rằng: &ldquo;Dữ liệu ph&acirc;n bố thế n&agrave;o?, v&agrave; c&oacute; trường hợp ngoại lệ kh&ocirc;ng?, d&ugrave;ng thuật to&aacute;n n&agrave;o tốt?&rdquo; trong trường hợp n&agrave;y sẽ l&agrave;m vấn đề trở l&ecirc;n r&otilde; r&agrave;ng, dễ giải quyết v&agrave; tối ưu nhất c&oacute; thể.</p> <div id="attachment_4223" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-4223 disappear appear" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-%C4%91%E1%BA%B7t-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-%C4%91%C3%BAng-cho-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.jpg" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px" srcset="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-đặt-c&acirc;u-hỏi-đ&uacute;ng-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n.jpg 1000w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-đặt-c&acirc;u-hỏi-đ&uacute;ng-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-300x169.jpg 300w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-đặt-c&acirc;u-hỏi-đ&uacute;ng-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-768x432.jpg 768w" alt="Kỹ năng đặt c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng cho lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n" width="586" height="330" loading="lazy" aria-describedby="caption-attachment-4223" /> <p id="caption-attachment-4223" class="wp-caption-text">Nguồn: Lynda.com</p> </div> <p>Đặt c&acirc;u hỏi đ&uacute;ng c&ograve;n gi&uacute;p cho ch&uacute;ng ta t&igrave;m được những vấn đề mới, cải tiến ph&ugrave; hợp cho từng b&agrave;i to&aacute;n. Việc đặt c&acirc;u hỏi cũng l&agrave; một bước kh&ocirc;ng thể thiếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh khảo s&aacute;t nhu cầu v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch thiết kế hệ thống. Việc đặt c&aacute;c c&acirc;u hỏi gi&aacute; trị, t&igrave;m hiểu tại sao lại phải x&acirc;y dựng một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;, hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng thực sự đang cố gắng đạt được điều g&igrave;, y&ecirc;u cầu về chức năng như thế n&agrave;o l&agrave; một kỹ năng v&ocirc; gi&aacute;. Ngo&agrave;i ra, lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n xuất sắc kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc hỏi đ&uacute;ng c&acirc;u hỏi; m&agrave; c&ograve;n cần thực sự lắng nghe c&acirc;u trả lời cho những c&acirc;u hỏi đ&oacute; v&agrave; hiểu được ẩn &yacute; đằng sau mỗi c&acirc;u trả lời.</p> <h3 id="ftoc-heading-3" class="ftwp-heading">Kỹ năng giao tiếp</h3> <p>Mọi người thường nghĩ rằng, kỹ sư phần mềm l&agrave; những kẻ tự kỷ qu&aacute;i gở. Tuy nhi&ecirc;n, tự kỷ hay g&agrave;n dở kh&ocirc;ng phải l&agrave; thiếu kỹ năng giao tiếp. Ngay cả những hacker những kẻ được biết đến l&agrave; những kẻ g&agrave;n dở v&agrave; tự kỷ hạng nặng cũng cần kỹ năng giao tiếp để hack c&aacute;c mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c kỹ thuật social engineering.</p> <div id="attachment_4224" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-4224 disappear appear" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-giao-ti%E1%BA%BFp-cho-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.jpg" sizes="(max-width: 596px) 100vw, 596px" srcset="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-giao-tiếp-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n.jpg 1000w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-giao-tiếp-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-300x169.jpg 300w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-giao-tiếp-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-768x432.jpg 768w" alt="Kỹ năng giao tiếp cho lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n" width="596" height="335" loading="lazy" aria-describedby="caption-attachment-4224" /> <p id="caption-attachment-4224" class="wp-caption-text">Nguồn: Lynda.com</p> </div> <p>Kỹ năng giao tiếp thường được liệt k&ecirc; trong y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc của rất nhiều vị tr&iacute; việc l&agrave;m. Đặc biệt trong một thế giới ph&aacute;t triển phần mềm y&ecirc;u cầu nhiều sự tương t&aacute;c như hiện nay với c&aacute;c quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển Agile, DevOps th&igrave; việc c&oacute; kỹ năng giao tiếp tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m ph&aacute;t triển phải c&oacute; khả năng tương t&aacute;c v&agrave; hợp t&aacute;c với nhau trong chu tr&igrave;nh ph&aacute;t triển v&agrave; vận h&agrave;nh phần mềm. C&aacute;c kiến tr&uacute;c sư thiết kế hệ thống phần mềm cần c&oacute; khả năng tương t&aacute;c với tổ chức, kh&aacute;ch h&agrave;ng để t&igrave;m hiểu nhu cầu v&agrave; bảo tr&igrave; sản phẩm thường xuy&ecirc;n, trợ gi&uacute;p hoặc hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng trong những trường hợp lỗi xảy ra. Giao tiếp c&oacute; thể được chia th&agrave;nh giao tiếp bằng lời n&oacute;i v&agrave; bằng văn bản, bao gồm khả năng viết t&agrave;i liệu cho người d&ugrave;ng, viết email cho quản l&yacute; hoặc n&oacute;i chuyện với mọi người tr&ecirc;n Slack m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y phiền nhiễu.</p> <h3 id="ftoc-heading-4" class="ftwp-heading">Khả năng th&iacute;ch ứng</h3> <p>Khả năng th&iacute;ch ứng cũng rất quan trọng đối với c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n v&igrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; tốc độ chuyển đổi rất nhanh. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; những nền tảng, m&ocirc; h&igrave;nh hoặc c&aacute;ch thức mới để l&agrave;m việc. Thậm ch&iacute; c&ocirc;ng nghệ li&ecirc;n tục ph&aacute;t triển qua từng th&aacute;ng. C&oacute; thể một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n mới th&aacute;ng trước đang phải t&igrave;m hiểu big data l&agrave; g&igrave;, machine learning hay học m&aacute;y l&agrave; g&igrave;, th&aacute;ng sau đ&atilde; phải biết đến blockchain hay c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c. 6 th&aacute;ng trước vừa mới l&agrave;m quen với Agile th&igrave; 6 th&aacute;ng sau đ&atilde; phải vật lộn với DevOps&hellip;Trong c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mọi thứ đều chuyển đổi rất nhanh.&nbsp; Ngo&agrave;i ra c&aacute;c doanh nghiệp chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ về mọi thứ. Cởi mở l&agrave; một phần của khả năng th&iacute;ch ứng.</p> <div id="attachment_4225" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-4225 disappear appear" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kh%E1%BA%A3-n%C4%83ng-th%C3%ADch-%E1%BB%A9ng-v%E1%BB%9Bi-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.jpg" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" srcset="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Khả-năng-th&iacute;ch-ứng-với-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n.jpg 480w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Khả-năng-th&iacute;ch-ứng-với-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-300x158.jpg 300w" alt="Khả năng th&iacute;ch ứng với lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n" width="576" height="302" loading="lazy" aria-describedby="caption-attachment-4225" /> <p id="caption-attachment-4225" class="wp-caption-text">Nguồn: Ohay TV</p> </div> <p>Nghĩa l&agrave; chấm dứt c&aacute;c tranh c&atilde;i về việc n&ecirc;n d&ugrave;ng Tab hay Space hoặc Kotlin c&oacute; tốt hơn Java hay kh&ocirc;ng. Điều n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết đối với một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n. Một bộ c&ocirc;ng cụ hoặc phương ph&aacute;p c&oacute; thể tốt với người ng&agrave;y hoặc dự &aacute;n n&agrave;y, nhưng lại kh&ocirc;ng tốt với người kh&aacute;c hoặc dự &aacute;n kh&aacute;c, v&igrave; vậy, cởi mở v&agrave; lắng nghe mọi người l&agrave; điều quan trọng. C&ocirc;ng nghệ l&agrave; c&ocirc;ng cụ hữu &iacute;ch nếu được sử dụng ph&ugrave; hợp. Một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n khăng khăng ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh C l&agrave; tốt nhất, nhanh nhất, hiệu suất cao nhất sẽ kh&aacute; kh&oacute; khăn trong việc ho&agrave;n th&agrave;nh deadline cho một dự &aacute;n x&acirc;y dựng ứng dụng quản l&yacute; th&ocirc;ng thường.&nbsp; Giết g&agrave; d&ugrave;ng dao mổ tr&acirc;u chỉ l&agrave;m cho vấn đề trở l&ecirc;n phức tạp hơn.</p> <h3 id="ftoc-heading-5" class="ftwp-heading">Biết lựa chọn ưu ti&ecirc;n cần thiết</h3> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một kỹ năng sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n quan trọng hơn khi bạn tiến l&ecirc;n trong sự nghiệp. Ở một mức lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n th&ocirc;ng thường bạn c&oacute; thể được cho biết phải l&agrave;m g&igrave; v&agrave; khi n&agrave;o n&ecirc;n l&agrave;m tuy nhi&ecirc;n cần phải biết n&ecirc;n học c&ocirc;ng nghệ n&agrave;o, d&ugrave;ng nhiều thời gian cho việc g&igrave;, đến mức độ cao hơn bạn c&oacute; thể được giao một số nhiệm vụ kh&aacute;c nhau c&ugrave;ng một l&uacute;c &ndash; tất cả đều được doanh nghiệp xem l&agrave; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu, v&agrave; bạn cần biết tập trung thời gian của m&igrave;nh cho nhiệm vụ n&agrave;o, v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;o; v&agrave; đến mức Team Leader hay PM bạn cần c&acirc;n bằng c&aacute;c nguồn lực trong nh&oacute;m cho c&aacute;c dự &aacute;n. Đ&acirc;u l&agrave; ưu ti&ecirc;n cao nhất, đ&acirc;u l&agrave; ưu ti&ecirc;n cần ph&acirc;n bổ nhiều nguồn lực nhất. Việc x&aacute;c định dự &aacute;n n&agrave;o cần được giải quyết trước ti&ecirc;n l&agrave; một kỹ năng quan trọng cần c&oacute;. Kỹ năng quản l&yacute; thời gian đi đ&ocirc;i với việc n&agrave;y.</p> <div id="attachment_4226" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-4226 disappear" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-th%E1%BB%9Di-gian-cho-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-vi%C3%AAn.jpg" sizes="(max-width: 591px) 100vw, 591px" srcset="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-quản-l&yacute;-thời-gian-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n.jpg 781w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-quản-l&yacute;-thời-gian-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-300x150.jpg 300w, https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/02/Kỹ-năng-quản-l&yacute;-thời-gian-cho-lập-tr&igrave;nh-vi&ecirc;n-768x384.jpg 768w" alt="Kỹ năng quản l&yacute; thời gian cho lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n" width="591" height="296" loading="lazy" aria-describedby="caption-attachment-4226" /> <p id="caption-attachment-4226" class="wp-caption-text">Nguồn: Prototypr</p> </div> <h3 id="ftoc-heading-6" class="ftwp-heading">C&aacute;c kỹ năng c&ocirc;ng nghệ</h3> <p>Cuối c&ugrave;ng, c&aacute;c kỹ năng c&ocirc;ng nghệ l&agrave; c&aacute;c kỹ năng rất quan trọng. Đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng bắt buộc đối với mọi kỹ sư lập tr&igrave;nh. Nếu kh&ocirc;ng nắm được ch&uacute;t n&agrave;o v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ kỹ năng nghề nghiệp n&agrave;o mọi thứ đều trở l&ecirc;n v&ocirc; nghĩa. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; qu&aacute; phổ biến v&agrave; ch&ecirc;nh lệch kh&ocirc;ng qu&aacute; lớn do đ&oacute; c&aacute;c kỹ năng mềm mới l&agrave; những yếu tố để t&aacute;ch biệt c&aacute;c kỹ sư phần mềm xuất sắc v&agrave; phần c&ograve;n lại. Đa phần c&aacute;c kỹ năng c&ocirc;ng nghệ sẽ b&atilde;o h&ograve;a cho tới một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong con đường sự nghiệp. Một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n 10 năm l&agrave;m PHP c&oacute; thể kh&ocirc;ng qu&aacute; vượt trội so với một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c với 3 năm kinh nghiệm với nhiều kỹ năng mềm hơn, đặc biệt l&agrave; sự am hiểu về thuật to&aacute;n v&agrave; giải quyết vấn đề. Sự kh&aacute;c biệt về kỹ năng c&ocirc;ng nghệ ở đ&acirc;y l&agrave; khả năng học c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; sử dụng ch&uacute;ng một c&aacute;ch nhanh nhất c&oacute; thể. Đ&acirc;y l&agrave; đặc điểm của tuyệt đại đa số c&aacute;c kỹ sư lập tr&igrave;nh xuất sắc. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, nếu bạn thực hiện c&aacute;c hoạt động phi kỹ thuật qu&aacute; tốt, bạn thực sự c&oacute; thể bị chuyển sang c&aacute;c vai tr&ograve; phi kỹ thuật như quản trị, giới thiệu sản phẩm hoặc tương tự&hellip; Điều n&agrave;y đặc biệt phổ biến với phụ nữ hoặc c&aacute;c nh&oacute;m thiểu số kh&aacute;c.</p> <h2 id="ftoc-heading-7" class="ftwp-heading">2. R&egrave;n luyện c&aacute;c kỹ năng mềm cho lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n như thế n&agrave;o?</h2> <p>Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể cải thiện c&aacute;c kỹ năng của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch thực sự chia sẻ kiến ​​thức v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh với người kh&aacute;c. Bằng c&aacute;ch dạy cho người kh&aacute;c những g&igrave; bạn biết, bạn sẽ thực sự r&egrave;n luyện v&agrave; tạo lợi thế cho m&igrave;nh.</p> <p>C&aacute;ch hiệu quả nhất để dạy c&aacute;c kỹ năng kỹ thuật l&agrave; lập tr&igrave;nh theo cặp, trong đ&oacute; hai lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau v&agrave; ho&agrave;n thiện đ&aacute;nh gi&aacute; lẫn nhau từ đ&oacute; cải thiện điểm yếu v&agrave; tăng cường điểm mạnh của cả hai. Điều n&agrave;y gi&uacute;p ph&aacute;t triển kinh nghiệm nhanh gấp đ&ocirc;i so với th&ocirc;ng thường. Ngo&agrave;i ra, c&oacute; thể mở rộng ra th&agrave;nh lập tr&igrave;nh nh&oacute;m, khi tất cả mọi người trong nh&oacute;m c&ugrave;ng nhau giải quyết vấn đề nhằm tăng cường v&agrave; b&ugrave; đắp c&aacute;c điểm yếu cho nhau.</p> <p>Hay một lựa chọn kh&aacute;c l&agrave; hỗ trợ cộng đồng. Việc hỗ trợ cộng đồng cũng c&oacute; thể gi&uacute;p cải thiện c&aacute;c kỹ năng. V&iacute; dụ, khi một lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại MongoDB, họ sẽ d&agrave;nh một tuần mỗi năm để trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi về MongoDB tr&ecirc;n Stack Overflow. Khoảng thời gian n&agrave;y sẽ gi&uacute;p họ t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về cơ sở dữ liệu v&agrave; cũng t&igrave;m hiểu c&aacute;ch người d&ugrave;ng sử dụng sản phẩm của họ, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p họ cải thiện n&oacute;. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; cơ hội l&agrave;m việc tại một c&ocirc;ng ty c&oacute; sản phẩm như vậy, khi đ&oacute; lời khuy&ecirc;n l&agrave; họ n&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n nguồn mở. Khi tham gia c&aacute;c dự &aacute;n n&agrave;y, c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể học c&aacute;ch hợp t&aacute;c với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong dự &aacute;n một c&aacute;ch tốt hơn, học về c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; t&igrave;m hiểu về những điểm yếu của m&igrave;nh trong cộng đồng.</p> <p>Một lựa chọn kh&aacute;c l&agrave; tổ chức c&aacute;c buổi học nội bộ, nơi c&aacute;c kỹ sư c&oacute; thể thuyết tr&igrave;nh cho nh&oacute;m của họ về c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ m&agrave; họ đ&atilde; học được. C&aacute;c cuộc họp c&oacute; thể dưới dạng một c&acirc;u lạc bộ s&aacute;ch nơi mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m được chỉ định một chương của một cuốn s&aacute;ch v&agrave; mọi người đến với nhau để tr&igrave;nh b&agrave;y ngắn về chương đ&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch kh&aacute;c để thực h&agrave;nh c&aacute;ch chắt lọc kiến ​​thức m&agrave; bạn đ&atilde; học.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, l&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c vấn đề tại hội nghị. Việc tr&igrave;nh b&agrave;y tại hội nghị l&agrave; sự gi&uacute;p &iacute;ch rất tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn, đặc biệt l&agrave; nếu bạn l&agrave; nữ hoặc c&oacute; t&iacute;nh c&aacute;ch hướng nội. Việc tr&igrave;nh b&agrave;y tại hội nghị sẽ gi&uacute;p bạn cải thiện những kỹ năng mềm, tự tin hơn v&agrave; trong nhiều trường hợp c&oacute; thể sẽ thu h&uacute;t được nhiều sự ch&uacute; &yacute; đến cộng đồng, điều n&agrave;y hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn.</p> <p>T&oacute;m lại, h&atilde;y chia sẻ bất cứ khi n&agrave;o c&oacute; thể. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện tốt hơn v&agrave; c&oacute; nhiều lợi thế hơn trong sự nghiệp.</p> <p><strong>Nguồn: SDTimes</strong></p>