tek4

Mã độc là gì? Các loại mã độc phổ biến

by - September. 26, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;">M&atilde; độc m&agrave; điển h&igrave;nh nhất l&agrave; Virus v&agrave; Trojan hay gần đ&acirc;y l&agrave; Ransomware đang trở th&agrave;nh một trong những mối hiểm họa lớn nhất đối với c&aacute;c hệ thống th&ocirc;ng tin. Vậy m&atilde; độc l&agrave; g&igrave;? v&agrave; n&oacute; ảnh hưởng như thế n&agrave;o đối với hệ thống của ch&uacute;ng ta? L&agrave;m thế n&agrave;o để ph&ograve;ng tr&aacute;nh m&atilde; độc. B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n.</p> <h2>M&atilde; độc l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">M&atilde; độc (malware) hay c&ograve;n gọi l&agrave; c&aacute;c phần mềm độc hại l&agrave; một dạng chương tr&igrave;nh hoặc một đoạn <span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">chương tr&igrave;nh được ch&egrave;n v&agrave;o chương tr&igrave;nh kh&aacute;c với mục đ&iacute;ch</span> thực hiện c&aacute;c loại&nbsp; h&agrave;nh vi g&acirc;y hại đến người d&ugrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, thế n&agrave;o l&agrave; một h&agrave;nh vi "g&acirc;y hại" th&igrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; một việc dễ x&aacute;c định. Theo t&agrave;i liệu hướng dẫn xử l&yacute; v&agrave; ph&ograve;ng chống sự cố m&atilde; độc của NIST (NIST SP 800-83) th&igrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi g&acirc;y hại l&agrave; c&aacute;c c&aacute;c h&agrave;nh vi l&agrave;m <span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">ph&aacute; hủy dữ liệu, chạy c&aacute;c chương tr&igrave;nh ph&aacute; hoại hoặc x&acirc;m nhập, x&acirc;m phạm đến t&iacute;nh b&iacute; mật, t&iacute;nh to&agrave;n vẹn hoặc t&iacute;nh khả dụng của dữ liệu, ứng dụng hoặc hệ điều h&agrave;nh. <span title="Malicious intent is often theft of your private information or the creation of a backdoor to your computer giving someone access to it, its resources, and its data, without your permission.">Mục đ&iacute;ch của phần mềm độc hại thường l&agrave; c&aacute;c h&agrave;nh vi trộm cắp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc tạo một cửa sau (backdoor) trong hệ thống để c&oacute; thể truy cập v&agrave;o t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; dữ liệu của n&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự cho ph&eacute;p của chủ sở hữu.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-466 aligncenter" src="../../../wp-content/uploads/2018/10/ma-doc-1.jpg" alt="M&atilde; độc" width="488" height="325" /></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">Mặc d&ugrave; vậy, c&oacute; những h&agrave;nh vi rất kh&oacute; để x&aacute;c định xem ch&uacute;ng l&agrave; g&acirc;y hại hay c&oacute; lợi. Chẳng hạn, c&oacute; thể</span> ch&uacute;ng ta đều nghĩ rằng c&aacute;c h&agrave;nh vi theo d&otilde;i v&agrave; thu thập th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng l&agrave; một h&agrave;nh vi g&acirc;y hại. Tuy nhi&ecirc;n, tr&ecirc;n thực tế kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng như vậy. H&agrave;ng ng&agrave;y, Google thu thập th&ocirc;ng tin của ch&uacute;ng ta để c&oacute; thể đề xuất c&aacute;c kết quả t&igrave;m kiếm v&agrave; quảng c&aacute;o tốt hơn, Facebook thu thập th&ocirc;ng tin của ch&uacute;ng ta để đưa ra c&aacute;c hiển thị Newsfeed tốt hơn nhằm tiết kiệm v&ocirc; số thời gian xem c&aacute;c nội dung m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng quan t&acirc;m, hay c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt cũng thu thập th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng, c&aacute;c ứng dụng antivirus cũng thu thập th&ocirc;ng tin người d&ugrave;ng... C&oacute; rất nhiều c&aacute;c ứng dụng như vậy nhưng ch&uacute;ng đều kh&ocirc;ng được xếp v&agrave;o l&agrave; m&atilde; độc. Trong khi rất nhiều c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c cũng c&oacute; chức năng tương tự lại bị coi l&agrave; m&atilde; độc. Vậy sự kh&aacute;c biệt ở đ&acirc;y với m&atilde; độc l&agrave; g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">Sự kh&aacute;c biệt giữa một chương tr&igrave;nh độc hại v&agrave; một chương tr&igrave;nh th&ocirc;ng thường l&agrave; nằm ở chỗ chức năng của chương tr&igrave;nh c&oacute; được c&ocirc;ng bố đầy đủ v&agrave; được người d&ugrave;ng chấp nhận sử dụng hay kh&ocirc;ng. Một chương tr&igrave;nh d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;nh vi xấu nhưng tồn tại một chức năng ẩn đều c&oacute; thể bị coi l&agrave; m&atilde; độc. Trong khi, những ứng dụng c&oacute; thể sử dụng rất nhiều c&aacute;c h&agrave;nh vi nhạy cảm nhưng được c&ocirc;ng bố một c&aacute;ch đầy đủ cho người d&ugrave;ng, v&agrave; người d&ugrave;ng chấp nhận n&oacute; đều c&oacute; thể được coi l&agrave; trong sạch. T&oacute;m lại, <span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="However, software that does anything that it didn't tell you it was going to do could be considered malware. ">phần mềm l&agrave;m bất cứ điều g&igrave; m&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng cho người d&ugrave;ng biết th&igrave; n&oacute; đều c&oacute; thể được coi l&agrave; phần mềm độc hại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1">C&aacute;c phần mềm độc hại c&oacute; thể coi l&agrave; mối đe dọa phổ biến nhất b&ecirc;n ngo&agrave;i đối với hầu hết c&aacute;c m&aacute;y chủ, g&acirc;y ra sự ph&aacute; hủy v&agrave; gi&aacute;n đoạn rộng r&atilde;i v&agrave; đ&ograve;i hỏi nỗ lực phục hồi tốn k&eacute;m trong hầu hết c&aacute;c tổ chức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="In legal documents, malware is sometimes referred to as computer contamination so if you ever see that, it's just a fancy way of saying malware. "><span title="Malware, a shortened combination of the words malicious and software, is a catch-all term for any sort of software designed with malicious intent.">M&atilde; độc</span><span title="Malware is sometimes called badware and is often used synonymously with many of the common types of malware, listed below."> đ&ocirc;i khi được gọi đồng nhất với virus - v&igrave; l&iacute; do lịch sử do virus l&agrave; loại m&atilde; độc đầu ti&ecirc;n xuất hiện, v&agrave; do đ&oacute; c&aacute;c phần mềm ph&ograve;ng chống m&atilde; độc thường được gọi l&agrave; antivirus thay v&igrave; anti malware. Tuy nhi&ecirc;n, virus chỉ l&agrave; một dạng cơ bản của m&atilde; độc n&oacute;i chung. </span></span></span><br /><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"></span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Common Types of Malware? ">C&aacute;c loại phần mềm độc hại phổ biến</span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Though some of these terms can be used to describe software with a legitimate, non-malicious intent, malware is generally understood to exist in one or more of the following forms: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">M&atilde; độc thường tồn tại dưới c&aacute;c dạng sau:</span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Viruses infect program files and/or personal files. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><strong>Virus:</strong> l&agrave; loại m&atilde; độc c&oacute; khả năng tự nh&acirc;n bản v&agrave; l&acirc;y nhiễm l&ecirc;n vật chủ thường l&agrave; c&aacute;c tệp chương tr&igrave;nh hoặc dữ liệu</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Spyware collects personal information. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><strong>Phần mềm gi&aacute;n điệp (Spyware)</strong>: l&agrave; dạng phần mềm thu thập th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="A worm is malware that can replicate and spread itself across a network. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><strong>S&acirc;u (Worm):</strong> l&agrave; phần mềm độc hại c&oacute; khả năng sao ch&eacute;p nh&acirc;n bản v&agrave; l&acirc;y lan qua mạng dưới dạng một thực thể độc lập.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="A Trojan horse looks, and may even operate, as a legitimate program. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><a href="../../../trojan-thuc-su-lam-gi-den-thong-cua-chung-ta/"><strong>Trojan horse</strong></a> - loại m&atilde; độc ngụy trang dưới vỏ bọc phần mềm v&ocirc; hại v&agrave; thậm ch&iacute; c&oacute; thể hoạt động, như một chương tr&igrave;nh hợp ph&aacute;p trong hệ thống trước khi thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi độc hại được chỉ định.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Browser hijacker is malware that modifies your web browser. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><strong>Browser hijacker</strong> l&agrave; phần mềm độc hại sửa đổi tr&igrave;nh duyệt web v&agrave; chuyển hướng dữ liệu nhằm thu thập th&ocirc;ng tin bất hợp ph&aacute;p hoặc thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi độc hại n&agrave;o đ&oacute; th&ocirc;ng qua tr&igrave;nh duyệt.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Rootkit grants administrative rights for malicious intent. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><strong>Rootkit</strong> l&agrave; c&aacute;c m&atilde; độc hoạt động dưới quyền quản trị ẩn s&acirc;u trong hệ điều h&agrave;nh v&agrave; thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi độc hại.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Malvertising is malware that uses legitimate online advertising to spread malicious software. "><strong>Malvertising</strong> l&agrave; c&aacute;c dạng phần mềm độc hại sử dụng cho mục đ&iacute;ch quảng c&aacute;o trực tuyến hợp ph&aacute;p, ph&aacute;t t&aacute;n phần mềm độc hại.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><strong>M&atilde; độc tống tiền (<a href="../../../ransomware-la-gi-tai-sao-bitcoin-lai-lam-bung-no-cho-su-phat-trien-cua-ransomware/">Ransomware</a>)</strong>: L&agrave; loại m&atilde; độc m&atilde; h&oacute;a tệp tin của người d&ugrave;ng v&agrave; đ&ograve;i tiền chuộc nhằm giải m&atilde; n&oacute;.</li> <li style="text-align: justify;"><strong>Bot:</strong> Dạng m&atilde; độc được c&agrave;i l&ecirc;n thiết bị của người d&ugrave;ng v&agrave; được sử dụng như một phần để thực hiện tạo ra c&aacute;c mạng botnet nhằm thực hiện tấn c&ocirc;ng DDoS hoặc một số chức năng kh&aacute;c.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="There are other types of programs, or parts of programs, that could be considered malicious due to the simple fact that they carry a malicious agenda, but the ones listed above are so common that they get their own categories. ">C&oacute; nhiều loại chương tr&igrave;nh hoặc c&aacute;c phần của chương tr&igrave;nh kh&aacute;c, c&oacute; thể được coi l&agrave; độc hại do ch&uacute;ng mang theo c&aacute;c chức năng g&acirc;y hại kh&aacute;c, tuy nhi&ecirc;n ở tr&ecirc;n l&agrave; những loại m&atilde; độc phổ biến v&agrave; được biết đến nhiều nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Some types of adware, the term for advertisement-supported software, are considered malware but usually only when those advertisements are designed to trick users into downloading other more malicious software. ">Một số loại phần mềm quảng c&aacute;o hay phần mềm hỗ trợ quảng c&aacute;o được coi l&agrave; phần mềm độc hại nhưng thường chỉ khi những quảng c&aacute;o đ&oacute; được thiết kế để lừa người d&ugrave;ng tải xuống phần mềm độc hại kh&aacute;c.</span></span></p> <h2 style="text-align: justify;">C&aacute;ch thức l&acirc;y nhiễm của m&atilde; độc l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Malware can infect a computer or other device in a number of ways.">Phần mềm độc hại c&oacute; thể l&acirc;y nhiễm sang m&aacute;y t&iacute;nh hoặc thiết bị kh&aacute;c theo một số c&aacute;ch kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n việc l&acirc;y nhiễm thường xảy ra </span><span title="It usually happens completely by accident, often by downloading software that has malicious applications bundled with it. ">phần nhiều l&agrave; do sự bất cẩn của người d&ugrave;ng, khi tiến h&agrave;nh tải xuống phần mềm c&oacute; c&aacute;c ứng dụng độc hại đi k&egrave;m với n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Some malware can get on your computer by taking advantage of security vulnerabilities in your operating system and software programs.">Một số phần mềm độc hại c&oacute; thể x&acirc;m nhập v&agrave;o hệ thống bằng c&aacute;ch tận dụng c&aacute;c lỗ hổng bảo mật trong hệ điều h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh phần mềm của ngươi d&ugrave;ng. C&aacute;c hệ điều h&agrave;nh phi&ecirc;n bản cũ, kh&ocirc;ng được cập nhật thường xuy&ecirc;n, c&aacute;c phần mềm cũ, khổng bản quyền v&agrave; kh&ocirc;ng cập nhật, </span><span title="Outdated versions of browsers, and often their add-ons or plugins as well, are easy targets. ">c&aacute;c phi&ecirc;n bản tr&igrave;nh duyệt lỗi thời v&agrave; c&aacute;c tiện &iacute;ch&nbsp;hoặc plugin bổ sung&nbsp;của ch&uacute;ng đều l&agrave; những mục ti&ecirc;u tiềm năng nguy hiểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="But most of the time malware is installed by users (that's you!) overlooking what they're doing and rushing through program installations that include malicious software.">Tuy nhi&ecirc;n, trong phần lớn trường hợp th&igrave; việc l&acirc;y nhiễm qua khai th&aacute;c trực tiếp c&aacute;c lỗ hổng của hệ thống l&agrave; tương đối kh&oacute;. Trong phần lớn trường hợp m&atilde; độc được lấy nhiềm thường do ch&iacute;nh người d&ugrave;ng tiến h&agrave;nh c&agrave;i đặt n&oacute;. Người d&ugrave;ng thực hiện c&agrave;i đặt một loạt c&aacute;c chương tr&igrave;nh lạ trong đ&oacute; bao gồm rất nhiều phần mềm độc hại. </span><span title="Many programs install malware-ridden toolbars, download assistants, system and internet optimizers, bogus antivirus software, and other tools by default unless you explicitly tell them not to. ">Nhiều chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng thực sự cần thiết như c&aacute;c thanh c&ocirc;ng cụ, c&aacute;c tr&igrave;nh trợ gi&uacute;p tải xuống, c&aacute;c tr&igrave;nh tối ưu h&oacute;a hệ thống v&agrave; internet, phần mềm diệt vi r&uacute;t kh&ocirc;ng c&oacute; thật v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kh&aacute;c thường được người d&ugrave;ng sử dụng một c&aacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng bất cẩn v&agrave; ph&oacute;ng kho&aacute;ng. C&aacute;c chương tr&igrave;nh n&agrave;y đa phần đều kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave; chức năng của n&oacute; nếu c&oacute; cũng chẳng gi&uacute;p g&igrave; cho người d&ugrave;ng, nhưng vẫn được c&agrave;i đặt một c&aacute;ch kh&aacute; thường xuy&ecirc;n. V&agrave; đa phần c&aacute;c phần mềm dạng n&agrave;y đều c&oacute; chứa m&atilde; độc. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Another common source of malware is from software downloads that seem at first to be safe &mdash; like a simple image, video, or audio file &mdash; but in reality is a harmful executable file that installs the malicious program. ">Một nguồn ph&aacute;t t&aacute;n m&atilde; độc phổ biến kh&aacute;c l&agrave; thư điện tử (email). Hacker thường sử dụng k&ecirc;nh thư điện tử để gửi c&aacute;c th&ocirc;ng điệp lừa đảo, g&acirc;y hại hoặc g&acirc;y t&ograve; m&ograve; cho người xem, từ đ&oacute; k&iacute;ch th&iacute;ch họ tải xuống c&aacute;c phần mềm thoạt nh&igrave;n c&oacute; vẻ an to&agrave;n - như c&aacute;c tệp h&igrave;nh ảnh, video hoặc &acirc;m thanh đơn giản - nhưng thực tế đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c tệp thực thi c&oacute; hại c&agrave;i đặt chương tr&igrave;nh độc hại.</span></span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Removing Malware ">L&agrave;m thế n&agrave;o để loại bỏ m&atilde; độc</span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Aside from the most serious of malware infections, most are removable through some simple steps, although some are tougher to remove than others.">Ngo&agrave;i một số loại m&atilde; độc nguy hiểm v&agrave; phức tạp, c&oacute; cơ chế l&acirc;y nhiễm v&agrave; ph&aacute;t t&aacute;n đặc biệt th&igrave; hầu hết c&aacute;c m&atilde; độc đều c&oacute; thể được loại bỏ qua một số bước đơn giản. </span><span title="The most common types of malware are actual programs like the legitimate software you use every day.">C&aacute;c loại phần mềm độc hại phổ biến nhất thường l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh gần giống như c&aacute;c phần mềm hợp ph&aacute;p được sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y. </span><span title="Those programs can be uninstalled like others from Control Panel, at least in Windows operating systems. ">Những chương tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể được gỡ c&agrave;i đặt một c&aacute;ch th&ocirc;ng thường như những chương tr&igrave;nh kh&aacute;c từ Control Panel trong c&aacute;c hệ điều h&agrave;nh <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows">Windows</a>.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Other malware, however, is more complex to remove, like rogue registry keys and individual files that can only be removed manually.">Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; rất nhiều c&aacute;c phần mềm độc hại kh&aacute;c kh&aacute; phức tạp để c&oacute; thể loại bỏ, c&aacute;c loại m&atilde; độc n&agrave;y ghi l&ecirc;n c&aacute;c gi&aacute; trị kh&oacute;a registry của hệ thống, giả mạo c&aacute;c tiến tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c tệp ri&ecirc;ng lẻ v&agrave; thường để x&oacute;a được n&oacute; thủ c&ocirc;ng một c&aacute;ch triệt để th&igrave; rất kh&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m được. </span><span title="These types of malware infections are best removed with antimalware tools and similar specialized programs.">Những loại phần mềm độc hại như vậy thường được loại bỏ tốt nhất với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ chống m&atilde; độc. </span><span title="There are several, completely free, on-demand and offline virus and malware scanners that can quickly, and often painlessly, remove most types of malware. ">C&oacute; rất nhiều c&aacute;c tr&igrave;nh diệt m&atilde; độc ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;, kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu kết nối mạng c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng v&agrave; thường xuy&ecirc;n loại bỏ hầu hết c&aacute;c loại phần mềm độc hại. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ v&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để loại bỏ m&atilde; độc triệt để tr&ecirc;n hệ thống.<br /></span></span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Protecting Yourself from Malware ">L&agrave;m thế n&agrave;o để bảo vệ bản th&acirc;n khỏi m&atilde; độc?</span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Obviously, the smartest way to avoid malware is to take precautions to prevent the malware from infecting your computer or device in the first place.">C&aacute;ch thức để bảo vệ khỏi m&atilde; độc l&agrave; g&igrave;? R&otilde; r&agrave;ng, c&aacute;ch th&ocirc;ng minh nhất để tr&aacute;nh c&aacute;c phần mềm độc hại l&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa để ngăn phần mềm độc hại x&acirc;m nhập v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh hoặc thiết bị ngay từ đầu. </span><span title="The most important way to prevent malware from reaching your computer is by making sure you have an antivirus/antimalware program installed, and that you have it configured to constantly scan for signs of malicious activity in downloads and active files. ">C&aacute;ch quan trọng nhất để ngăn phần mềm độc hại x&acirc;m nhập v&agrave;o hệ thống l&agrave; đảm bảo duy tr&igrave; sự hiện diện của một <a href="../../../5-phan-mem-antivirus-mien-phi-tot-nhat-2018/">chương tr&igrave;nh chống m&atilde; độc</a> được cấu h&igrave;nh để li&ecirc;n tục qu&eacute;t c&aacute;c dấu hiệu hoạt động độc hại trong c&aacute;c tệp tải xuống v&agrave; tệp đang hoạt động trong thời gian thực cũng như li&ecirc;n tục được cập nhật phi&ecirc;n bản v&agrave; mẫu dấu hiệu mới từ nh&agrave; cung cấp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Beyond software that automatically keeps an eye out for malware, the most important thing you can do to protect your computer is to change your behavior.">Ngo&agrave;i việc sử dụng c&aacute;c phần mềm tự động theo d&otilde;i m&atilde; độc, một điều quan trọng kh&ocirc;ng k&eacute;m l&agrave; thay đổi h&agrave;nh vi sử dụng của ch&iacute;nh người d&ugrave;ng. </span><span title="One way is to avoid opening email and attachments sent through any kind of messaging platform from people or organizations you don't know or don't trust.">Tr&aacute;nh mở c&aacute;c email v&agrave; tệp đ&iacute;nh k&egrave;m được gửi qua bất kỳ loại nền tảng tin nhắn n&agrave;o từ những người hoặc tổ chức kh&ocirc;ng biết hoặc kh&ocirc;ng tin tưởng. </span><span title="Even if you do know the sender, make sure that whatever is attached is something you were expecting or can follow up about in another message.">Ngay cả khi đ&atilde; biết người gửi, th&igrave; cũng n&ecirc;n đảm bảo rằng mọi thứ được đ&iacute;nh k&egrave;m l&agrave; thứ đ&uacute;ng với mong đợi. </span><span title="One clever way malware is spread is by auto-mailing copies of itself to friends and family from an email contact list. ">Một số m&atilde; độc l&acirc;y lan bằng c&aacute;ch tự động gửi c&aacute;c bản sao của ch&iacute;nh n&oacute; cho bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh của nạn nh&acirc;n từ một danh s&aacute;ch li&ecirc;n lạc email của họ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="result_box" class="" lang="vi" tabindex="-1"><span title="Also, make sure you're updating your operating system and application software whenever updates are available, especially security updates.">Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y đảm bảo việc cập nhật c&aacute;c phần mềm ứng dụng v&agrave; hệ điều h&agrave;nh diễn ra li&ecirc;n tục, thường xuy&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bản cập nhật bảo mật. </span><span title="And learn how to safely download and install software to your computer to avoid malware.">V&agrave; t&igrave;m hiểu c&aacute;ch tải xuống v&agrave; c&agrave;i đặt phần mềm một c&aacute;ch an to&agrave;n v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh để tr&aacute;nh việc tải xuống c&aacute;c phần mềm độc hại.</span></span></p>