tek4

QA là gì? QC là gì? Những định hướng sự nghiệp của tester

by - September. 26, 2021
Kiến thức
<p style="text-align: justify;"><strong>QA l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>QC l&agrave; g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">Tester l&agrave; g&igrave;?</p> <p style="text-align: justify;">Sự nghiệp của QA v&agrave; Tester sẽ dẫn đến đ&acirc;u?</p> <p style="text-align: justify;">Liệu đ&oacute; c&oacute; phải l&agrave; một con đường ph&aacute;t triển sự nghiệp tốt?</p> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i cần phải đi như thế n&agrave;o để đi được xa tr&ecirc;n con đường n&agrave;y?...</p> <p><img class=" wp-image-4570 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Lựa-chọn-sự-nghiệp.jpg" alt="Lựa chọn sự nghiệp" width="509" height="286" /></p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&acirc;y, c&aacute;c phần mềm nhiều chức năng phức tạp lu&ocirc;n l&agrave; những ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu của cả đội ngũ sản xuất v&agrave; người d&ugrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, với sự b&ugrave;ng nổ của mạng Internet v&agrave; sự mở rộng của thế giới th&igrave; c&acirc;u chuyện đ&atilde; thay đổi. Giờ đ&acirc;y, chất lượng của sản phẩm v&agrave; trải nghiệm của người d&ugrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố cốt l&otilde;i cho một sản phẩm th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, vai tr&ograve; của việc đảm bảo chất lượng phần mềm cũng như t&iacute;nh ổn định của n&oacute; đang được ng&agrave;y c&agrave;ng ch&uacute; trọng hơn. Việc kiểm thử v&agrave; đảm bảo chất lượng cho phần mềm giờ đ&acirc;y mở rộng về cả vai tr&ograve; lẫn độ phức tạp, tạo ra nhiều cấp độ v&agrave; loại h&igrave;nh được chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&oacute;a r&otilde; r&agrave;ng. Điều đ&oacute; gi&uacute;p tăng khả năng lựa chọn nhưng cũng l&agrave; một m&ecirc; hồn trận l&agrave;m lạc bước c&aacute;c tester.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave;i viết n&agrave;y sẽ giải đ&aacute;p c&aacute;c thắc mắc tr&ecirc;n v&agrave; gi&uacute;p cho bạn tr&aacute;nh khỏi c&aacute;c thất bại v&agrave; tốn k&eacute;m trời thời gian do m&ograve; mẫm trước khi lựa chọn <a href="https://tek4.vn/kiem-thu-phan-mem-la-gi-nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-kiem-thu-phan-mem/" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>kiểm thử phần mềm</em></strong></a> l&agrave; con đường sự nghiệp của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Đầu ti&ecirc;n, bạn c&oacute; những lựa chọn n&agrave;o?</strong></p> <p>Để r&otilde; hơn về vai tr&ograve; c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y, ch&uacute;ng ta cần nắm r&otilde; hai vấn đề sau:</p> <ul> <li>Chất lượng phần mềm l&agrave; g&igrave;?</li> <li>L&agrave;m thế n&agrave;o để đảm bảo chất lượng của phần mềm</li> </ul> <p><img class=" wp-image-4568 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/QA-l&agrave;-g&igrave;.png" alt="QA l&agrave; g&igrave;" width="447" height="329" /></p> <p style="text-align: justify;">Khi n&oacute;i đến kh&aacute;i niệm chất lượng, c&oacute; lẽ rất kh&oacute; c&oacute; một định nghĩa ch&iacute;nh x&aacute;c, th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng ta thường gặp c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy chuẩn chất lượng của một sản phẩm bất kỳ chẳng hạn như với nước mắm l&agrave; ngưỡng độ đạm tối đa v&agrave; tối thiểu, m&agrave;u nước trong v&agrave; h&agrave;ng loạt yếu tố kh&aacute;c...Nhưng ti&ecirc;u chuẩn kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng bất di bất dịch m&agrave; n&oacute; thay đổi thậm ch&iacute; từng ng&agrave;y, chẳng hạn với v&iacute; dụ nước mắm ở tr&ecirc;n, ch&uacute;ng ta thỉnh thoảng sẽ bắt gặp việc người ta th&ecirc;m v&agrave;o c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn về kh&ocirc;ng chứa kiềm, kh&ocirc;ng chứa <span class="st">3-MCPD</span>, chứa chất bảo quản A, chứa chất bảo quản B...Vậy đ&acirc;u l&agrave; cơ sở để x&acirc;y dựng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;y?</p> <p style="text-align: justify;">Việc x&acirc;y dựng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn chất lượng dựa tr&ecirc;n <strong>y&ecirc;u cầu</strong> đặt ra về sản phẩm của người d&ugrave;ng, chẳng hạn như ngon, an to&agrave;n... Mọi việc diễn ra tương tự với phần mềm. Trước khi x&acirc;y dựng phần mềm, lu&ocirc;n c&oacute; một kh&acirc;u quan trọng đ&oacute; l&agrave; khảo s&aacute;t y&ecirc;u cầu v&agrave; x&acirc;y dựng c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn dựa tr&ecirc;n y&ecirc;u cầu n&agrave;y để nghiệm thu sản phẩm.</p> <p style="text-align: justify;">Do đ&oacute;, thực chất chất lượng của sản phẩm phần mềm ch&iacute;nh l&agrave; việc đ&aacute;p ứng được c&aacute;c nhu cầu hiện hữu v&agrave; tiềm ẩn của người d&ugrave;ng về phần mềm. Chẳng hạn như: chạy đ&uacute;ng chức năng, nhanh, đ&aacute;p ứng lượng người d&ugrave;ng c&ugrave;ng truy cập lớn, an to&agrave;n, kh&oacute; c&oacute; khả năng bị tấn c&ocirc;ng... V&agrave; tất nhi&ecirc;n c&aacute;c y&ecirc;u cầu (hay chất lượng) n&agrave;y sẽ phụ thuộc v&agrave; từng sản phẩm v&agrave; dự &aacute;n. Kh&ocirc;ng c&oacute; phần mềm n&agrave;o đ&aacute;p ứng được mọi thứ!</p> <p style="text-align: justify;">Chất lượng phần mềm l&agrave; vậy, thế th&igrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để <strong>đảm bảo chất lượng của phần mềm</strong>?</p> <p style="text-align: justify;">Đối với một sản phẩm bất kỳ, chất lượng sẽ phụ thuộc v&agrave; đầu v&agrave;o v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất.</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute; dụ, nếu bạn muốn l&agrave;m nước mắm ngon, th&igrave;:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Đầu ti&ecirc;n bạn phải chọn loại c&aacute; ph&ugrave; hợp, c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu bổ trợ phải sạch sẽ, đ&aacute;p ứng m&ugrave;i vị,...</li> <li>V&agrave; quan trọng l&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất, bạn phải tối ưu c&aacute;ch sản xuất v&agrave; li&ecirc;n tục đo lường nhằm điều chỉnh, đ&aacute;p ứng được chất lượng của sản phẩm.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Đến đ&acirc;y, chắc hẳn bạn đ&atilde; đo&aacute;n được, để đảm bảo chất lượng phần mềm, bạn cần l&agrave;m g&igrave; rồi đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? Đ&uacute;ng vậy, những điều bạn cần l&agrave;m l&agrave;:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">X&aacute;c định ti&ecirc;u chuẩn chất lượng, từ đ&oacute; đưa ra quy tr&igrave;nh v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t quy tr&igrave;nh sản xuất phần mềm nhằm đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu.</li> <li style="text-align: justify;">Li&ecirc;n tục đo lường chất lượng một c&aacute;ch li&ecirc;n tục để điều chỉnh nhằm gi&uacute;p sản phẩm phần mềm đ&aacute;p ứng về đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn chất lượng.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">V&agrave; điều n&agrave;y cũng tương ứng với hai hướng ph&aacute;t triển c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng ta đ&oacute; l&agrave;: QA (Quality Assurance - Đảm bảo chất lượng) v&agrave; QC (Quality Control - Kiểm so&aacute;t chất lượng).</p> <p style="text-align: justify;">Vậy <em><strong>QA l&agrave; g&igrave;</strong></em> v&agrave; QC l&agrave; g&igrave;?</p> <h2>QA l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Những người l&agrave;m QA l&agrave; những người l&agrave;m những c&ocirc;ng việc đảm bảo chất lượng phần mềm theo hướng đầu ti&ecirc;n ở tr&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; x&aacute;c định, đề xuất, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c quy tr&igrave;nh v&agrave; phương ph&aacute;p kỹ thuật được sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng cho sản phầm phần mềm.</p> <p style="text-align: justify;">Tức l&agrave; QA hướng đến c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh v&agrave; thủ tục nhằm đảm bảo cho dự &aacute;n được triển khai ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Do QA tập trung đến kh&iacute;a cạnh quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển do đ&oacute;, n&oacute; li&ecirc;n quan đến to&agrave;n bộ c&aacute;c pha trong quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm (SDLC) bao gồm từ định nghĩa y&ecirc;u cầu, thiết kế phần mềm, viết m&atilde; nguồn, kiểm so&aacute;t m&atilde; nguồn, xem x&eacute;t m&atilde;, quản l&yacute; cấu h&igrave;nh, quản l&yacute; thay đổi, kiểm tra chương tr&igrave;nh, t&iacute;ch hợp phần mềm cho đến quy tr&igrave;nh quản l&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho dự &aacute;n kh&ocirc;ng bị qu&aacute; tải v&agrave; chất lượng phần mềm được xem x&eacute;t kỹ lưỡng tại mỗi kh&acirc;u của qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển.</p> <p><img class=" wp-image-4569 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/QA-l&agrave;-g&igrave;_2.jpg" alt="QA l&agrave; g&igrave;_2" width="559" height="315" /></p> <h3>C&ocirc;ng việc chủ yếu của QA l&agrave; g&igrave;?</h3> <p style="text-align: justify;">Những người l&agrave;m QA c&oacute; thể l&agrave; QA Analyst (Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng phần mềm), QA Engineer (Kỹ sư đảm bảo chất lượng), QA Team Coordinator (Điều phối vi&ecirc;n dự &aacute;n), Manager (Người quản l&yacute; dự &aacute;n) hoặc ch&iacute;nh l&agrave; đội ngũ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch của ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng (điều n&agrave;y diễn ra với c&aacute;c dự &aacute;n outsource lớn, quan trọng v&agrave; ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn đảm bảo quản l&yacute; chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn của họ đề ra). Sau đ&acirc;y, để đơn giản cho việc gọi t&ecirc;n, ch&uacute;ng ta sẽ gọi tắt chung tất cả những vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc n&agrave;y l&agrave; QA.</p> <p style="text-align: justify;">QA l&agrave; người theo d&otilde;i mọi giai đoạn của quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm để đảm bảo chất lượng thiết kế, đảm bảo rằng phần mềm tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn do c&ocirc;ng ty ph&aacute;t triển đặt ra v&agrave; từ đ&oacute; đảm bảo sản phẩm mới hoạt động đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn trước khi ph&aacute;t h&agrave;nh ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, QA c&ograve;n phải bảo đảm cho dự &aacute;n được vận h&agrave;nh đ&uacute;ng thời gian v&agrave; ng&acirc;n s&aacute;ch đề ra. N&oacute;i chung th&igrave; vai tr&ograve; của QA kh&aacute; nặng nề. Th&agrave;nh c&ocirc;ng của sản phẩm phần mềm phần lớn nhờ v&agrave;o chất lượng sản phẩm cũng như khả năng sản phẩm c&oacute; thể tung ra thị trường đ&uacute;ng thời hạn. Cả hai đều l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm.</p> <p style="text-align: justify;">Nhiệm vụ ch&iacute;nh của của <em><strong>QA l&agrave; g&igrave;</strong></em>?</p> <ul style="text-align: justify;"> <li style="text-align: justify;">Đề xuất đưa ra quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu cụ thể của dự &aacute;n. C&aacute;c quy tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh được ph&aacute;t triển dựa tr&ecirc;n c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển như Waterfall, V-model hay Agile hoặc &aacute;p dụng những quy tr&igrave;nh quản l&yacute; sẵn c&oacute; như ISO 9000 hay CMMI.</li> <li>Đưa ra những t&agrave;i liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả c&aacute;c bộ phận trong nh&oacute;m ph&aacute;t triển sản phẩm, nhằm đảm bảo tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đội ngũ ph&aacute;t triển nắm được quy tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bước thực hiện dự &aacute;n một c&aacute;ch đầy đủ.</li> <li style="text-align: justify;">Kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm to&aacute;n v&agrave; đảm bảo việc thực hiện quy tr&igrave;nh đảm bảo chất lượng trong nh&oacute;m ph&aacute;t triển sản phẩm.</li> <li>Đề xuất, điều chỉnh quy tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp với sản phẩm m&agrave; dự &aacute;n đang thực hiện, qua từng giai đoạn nhằm đảm bảo chất lượng v&agrave; tiến độ của dự &aacute;n.</li> <li>Thu nhận v&agrave; theo d&otilde;i c&aacute;c &yacute; kiến phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Thực hiện kiểm duyệt lần cuối (Final inspection) đối với những sản phẩm b&agrave;n giao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng để đảm bảo chất lượng đ&uacute;ng như cam kết.</li> <li>Thực hiện việc đo đạc v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu để đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng sản phẩm.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">N&oacute;i t&oacute;m lại, QA c&oacute; nhiệm vụ đề xuất v&agrave; đảm bảo quy tr&igrave;nh quản l&yacute; chất lượng của phần mềm trong đ&oacute; bao gồm cả phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ v&agrave; c&aacute;ch thức nhằm đảm bảo đội ngũ ph&aacute;t triển hoạt động theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh được đề ra.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c lỗi về chất lượng của sản phầm c&oacute; thể xảy ra bất cứ khi n&agrave;o. Lấy v&iacute; dụ khi ch&uacute;ng ta sản xuất thực phẩm đ&oacute;ng hộp. Sản phẩm c&oacute; thể bị c&acirc;n thiếu ở bước chuẩn bị cho v&agrave;o hộp, bị hở v&agrave; lệch nắp ở kh&acirc;u đ&oacute;ng hộp, hay thậm ch&iacute; l&agrave; sấy chưa đủ độ ch&iacute;n ở kh&acirc;u tiền xử l&yacute;,... Bất cứ kh&acirc;u n&agrave;o cũng c&oacute; thể gặp lỗi d&ugrave; l&agrave; m&aacute;y m&oacute;c tự động hay con người. V&agrave; r&otilde; r&agrave;ng chỉ cần một kh&acirc;u kh&ocirc;ng đảm bảo th&igrave; to&agrave;n bộ chất lượng sản phẩm cũng sẽ kh&ocirc;ng đảm bảo.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy một điều cần thiết kh&aacute;c để đảm bảo chất lượng cho phần mềm l&agrave; li&ecirc;n tục đo lường chất lượng một c&aacute;ch li&ecirc;n tục để điều chỉnh nhằm gi&uacute;p sản phẩm phần mềm đ&aacute;p ứng về đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn chất lượng. Ch&uacute;ng ta gọi đ&acirc;y l&agrave; QC (Quality Control), hay kiểm so&aacute;t chất lượng.</p> <h2><strong>QC l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">QC (viết tắt của Quality Control) l&agrave; việc kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng phần mềm. Tức l&agrave; tập trung v&agrave;o đối tượng l&agrave; <strong>sản phẩm</strong> v&agrave; c&aacute;c thủ tục, c&aacute;c h&agrave;m, c&aacute;c th&agrave;nh phần trong phần mềm thay v&igrave; v&agrave;o quy tr&igrave;nh như QA.</p> <h3>C&ocirc;ng việc chủ yếu của QC l&agrave; g&igrave;?</h3> <p style="text-align: justify;">QC tập trung v&agrave;o việc đ&aacute;nh gi&aacute;, kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm. Tức l&agrave; thực hiện việc kiểm thử, đ&aacute;nh gi&aacute; phần mềm tu&acirc;n theo c&aacute;c quy tr&igrave;nh, quy chuẩn của QA đưa ra. QC chịu tr&aacute;ch nhiệm thực hiện c&ocirc;ng việc kiểm tra chất lượng phần mềm thực tế, tức l&agrave; đầu ra của quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, đảm bảo đ&aacute;nh gi&aacute; sản phẩm đ&atilde; đ&uacute;ng v&agrave; đủ những y&ecirc;u cầu m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đề ra hay chưa.</p> <p>[caption id="attachment_4571" align="aligncenter" width="600"]<img class="wp-image-4571" title="QC l&agrave; g&igrave;" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/QC-l&agrave;-g&igrave;.jpg" alt="QC l&agrave; g&igrave;" width="600" height="359" /> <em>QC l&agrave; g&igrave;</em>[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">Chờ đ&atilde; !!!. Bạn c&oacute; thấy quen quen kh&ocirc;ng? Đ&uacute;ng vậy, m&ocirc; tả về QC ở đ&acirc;y kh&aacute; tương tự như Tester. V&agrave; tr&ecirc;n thực tế QC hay Tester thường được d&ugrave;ng thay thế nhau. Tuy nhi&ecirc;n, nếu ph&acirc;n định rạch r&ograve;i hơn th&igrave; phạm vi c&ocirc;ng việc của QC sẽ rộng hơn so với Tester. Nhiệm vụ của Tester chủ yếu l&agrave; t&igrave;m ra c&aacute;c lỗi hoặc thiếu s&oacute;t của phần mềm so với y&ecirc;u cầu đặc tả. Trong khi QC ngo&agrave;i việc t&igrave;m lỗi v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o, quản l&yacute; lỗi như tester th&igrave; QC sẽ phải đảm nhiệm th&ecirc;m vai tr&ograve; trao đổi, li&ecirc;n hệ với c&aacute;c nh&oacute;m ph&aacute;t triển để t&igrave;m phương &aacute;n khắc phục v&agrave; quản l&yacute; lỗi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhiệm vụ ch&iacute;nh của QC bao gồm:</strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">T&igrave;m hiểu ph&acirc;n t&iacute;ch t&agrave;i liệu đặc tả từ đ&oacute; thiết kế c&aacute;c kế hoạch kiểm thử, c&aacute;c test case, test script v&agrave; thực hiện kiểm thử phần mềm trước khi giao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li> <p style="text-align: justify;">Đảm bảo phần mềm đ&aacute;p ứng tu&acirc;n thủ c&aacute;c hướng dẫn v&agrave; checklist của QA, hoạt động đ&uacute;ng v&agrave; đủ y&ecirc;u cầu được thiết kế, dễ sử dụng v&agrave; c&oacute; hiệu suất tốt.</p> </li> <li style="text-align: justify;">Theo d&otilde;i, b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; phối hợp với đội ngũ lập tr&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh fix bug đồng thời th&ocirc;ng b&aacute;o chi tiết cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong dự &aacute;n hoặc c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan kh&aacute;c tuỳ dự &aacute;n.</li> </ul> <h2>Sự li&ecirc;n hệ giữa QC v&agrave; QA l&agrave; g&igrave;?</h2> <p style="text-align: justify;">Như vậy, QA v&agrave; QC l&agrave; vị tr&iacute; rất quan trọng đối với đội ngũ ph&aacute;t triển phần mềm, đảm bảo cho phần mềm đ&aacute;p ứng đầy đủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn chất lượng, dự &aacute;n kịp tiến độ v&agrave; ph&ugrave; hợp với ng&acirc;n s&aacute;ch. Vậy, mối li&ecirc;n hệ giữa QA v&agrave; QC l&agrave; g&igrave;?</p> <ul> <li style="text-align: justify;">QA phụ tr&aacute;ch về mặt hệ thống chung, c&oacute; nhĩa l&agrave; đưa ra c&aacute;c quy tr&igrave;nh v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c quy tr&igrave;nh cho đội ngũ ph&aacute;t triển sản phẩm, trong đ&oacute; c&oacute; việc kiểm thử nhằm quy định QC sẽ tiến h&agrave;nh kiểm thử sản phẩm ở giai đoạn n&agrave;y, sử dụng c&ocirc;ng cụ g&igrave;, ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;o để sản phẩm đạt y&ecirc;u cầu.</li> <li style="text-align: justify;">QC sẽ thực thi c&aacute;c bước theo quy tr&igrave;nh m&agrave; QA đề ra, QA gi&aacute;m s&aacute;t, theo d&otilde;i v&agrave; kiểm tra sự tu&acirc;n thủ của QC, v&agrave; c&oacute; thể tiến h&agrave;nh chỉnh sửa cho ph&ugrave; hợp với tiến độ, ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; trạng th&aacute;i của dự &aacute;n.</li> <li style="text-align: justify;">QC b&aacute;o c&aacute;o kết quả kiểm thử cho QC Lead hoặc QC Manager nhằm tổng hợp kết quả kiểm thử, trạng th&aacute;i c&aacute;c lỗi nhằm gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh trao đổi, hỗ trợ fix lỗi với đội ngũ ph&aacute;t triển sản phẩm. QA b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực thi quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sản phẩm trực tiếp cho Project Manager nhằm gi&uacute;p Project Manager c&acirc;n đối v&agrave; điều phối dự &aacute;n theo kịp tiến độ v&agrave; nguồn lực.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">QA kh&ocirc;ng phải l&agrave; QC, QA kh&ocirc;ng trực tiếp kiểm tra chất lượng phần mềm. C&ocirc;ng việc của QA l&agrave; đảm bảo sản phẩm, dự &aacute;n theo kịp tiến độ hoặc l&agrave; tạo ra những quy chuẩn chất lượng của sản phẩm để QC c&oacute; thể tu&acirc;n thủ v&agrave; kiểm chứng.</p> <p><img class="size-full wp-image-4572 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Sự-kh&aacute;c-nhau-giữa-QC-v&agrave;-QA-l&agrave;-g&igrave;.png" alt="Sự kh&aacute;c nhau giữa QC v&agrave; QA l&agrave; g&igrave;" width="549" height="293" /></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, do vai tr&ograve; tương đối gần nhau do đ&oacute;, QA v&agrave; QC vẫn thường được sử dụng tương đồng. Nhiều c&ocirc;ng ty sử dụng QA thay v&igrave; QC v&agrave; xuất hiện một số vị tr&iacute; để ph&acirc;n t&aacute;ch 2 c&ocirc;ng việc n&agrave;y l&agrave; PQA (Process Quality Assurance &ndash; thực hiện c&ocirc;ng việc về quy tr&igrave;nh) v&agrave; SQA (Software Quality Assurance &ndash; thực hiện c&ocirc;ng việc kiểm thử). Trong đ&oacute;, SQA đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một QC thực thụ, đảm nhiệm việc kiểm thử sản phẩm đang ph&aacute;t triển. C&ograve;n PQA mới l&agrave; người chịu tr&aacute;ch nhiệm về việc đưa ra c&aacute;c quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc trước khi bắt đầu một dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng việc của QA (PQA) kh&aacute; đặc th&ugrave; v&agrave; mang t&iacute;nh hệ thống, tổng qu&aacute;t hơn do đ&oacute;, chỉ c&oacute; những c&ocirc;ng ty Outsourcing lớn như KMS, Harvey Nash, FPT Software&hellip; mới tuyển vị tr&iacute; QA v&agrave; chỉ c&oacute; khoảng từ 2-3 người quản l&yacute; quy tr&igrave;nh cho to&agrave;n bộ c&aacute;c team l&agrave;m sản phẩm. C&ograve;n lại, đa số c&aacute;c c&ocirc;ng ty phần mềm thường tuyển QC (hay SQA hoặc Tester). V&agrave; trong trường hợp n&agrave;y c&aacute;c QC Manager/Leader sẽ phụ tr&aacute;ch việc đưa ra quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc giữa c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan. V&agrave; một khi quy tr&igrave;nh đ&oacute; được duyệt bởi cấp quản l&yacute;, th&igrave; n&oacute; sẽ được duy tr&igrave; v&agrave; &aacute;p dụng cho c&aacute;c dự &aacute;n.</p> <h2>Kỹ năng cần thiết cho QA l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Do QA l&agrave; vị tr&iacute; li&ecirc;n quan nhiều đến quy tr&igrave;nh về hệ thống do đ&oacute;, một QA đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; những kỹ năng sau đ&acirc;y:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Hiểu biết s&acirc;u sắc về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển phần mềm, kiến tr&uacute;c của hệ thống, tư duy thiết kế hệ thống tổng thể.</li> <li style="text-align: justify;">C&oacute; khả năng tư duy logic, khả năng tổ chức</li> <li style="text-align: justify;">Kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch thống k&ecirc; v&agrave; tổng hợp tr&ecirc;n số liệu tốt</li> <li style="text-align: justify;">C&oacute; kiến thức rộng về c&aacute;c lĩnh vực chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong ph&aacute;t triển phần mềm.</li> <li style="text-align: justify;">Kỹ năng giao tiếp tốt nhằm điều phối quan hệ nội bộ v&agrave; quan hệ với c&aacute;c bộ phận, th&agrave;nh phần li&ecirc;n quan kh&aacute;c để khai th&aacute;c th&ocirc;ng tin về sản phẩm, dự &aacute;n v&agrave; ứng dụng n&oacute; v&agrave;o việc x&acirc;y dựng hệ thống quy tr&igrave;nh.</li> <li style="text-align: justify;">Hiểu r&otilde; về CMMI, ISO&hellip; trong phần mềm để x&acirc;y dựng c&aacute;c quy tr&igrave;nh chuẩn cho việc x&acirc;y dựng sản phẩm phần mềm.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n kỹ năng cho QC th&igrave; sao? Bản chất của QC l&agrave; dựa tr&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm thử, do đ&oacute; những kỹ năng cần thiết của QC c&oacute; thể t&igrave;m lại trong b&agrave;i viết <strong><a href="https://tek4.vn/kiem-thu-phan-mem-ban-da-san-sang-de-bat-dau/">Kiểm thử phần mềm? Bạn đ&atilde; sẵn s&agrave;ng để bắt đầu?</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">Giờ ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết <strong><em>QA l&agrave; g&igrave;</em></strong>, QC l&agrave; g&igrave;. Vậy, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n theo QA hay QC v&agrave; điều n&agrave;y sẽ đẫn đến đ&acirc;u?</p> <p>[quote]</p> <div>Phải nhắm tr&ecirc;n hồng t&acirc;m để tr&uacute;ng hồng t&acirc;m.</div> <div style="text-align: right;"><strong>--- Ralph Waldo Emerson ---</strong></div> <p>[/quote]</p> <p>Đ&uacute;ng vậy! Trước khi l&agrave;m bất cứ việc g&igrave;, ch&uacute;ng ta cần biết mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh v&agrave; sẽ đi đến đ&acirc;u!</p> <h2>6 định hướng ph&aacute;t triển của QA v&agrave; Tester</h2> <p style="text-align: justify;">Chọn đ&uacute;ng con đường sự nghiệp l&agrave; một điều kh&oacute; khăn, nhưng điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn bỏ qua n&oacute; để m&ugrave; qu&aacute;ng chọn một con đường sự nghiệp m&agrave; kh&ocirc;ng biết n&oacute; sẽ dẫn bạn đến đ&acirc;u. Ở đ&acirc;y, t&ocirc;i sẽ liệt k&ecirc; 6 định hướng ph&aacute;t triển của QA v&agrave; Tester đồng thời giải th&iacute;ch kỹ lưỡng 6 định hướng n&agrave;y. Bạn c&oacute; thể chọn c&aacute;i n&agrave;y hoặc c&aacute;i kia, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng quan trọng, bạn vẫn c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng nếu đ&oacute; l&agrave; ph&ugrave; hợp với bạn v&agrave; bạn th&iacute;ch th&uacute; với n&oacute;. Vậy 6 định hướng đ&oacute; l&agrave; g&igrave;?</p> <p><img class=" wp-image-4573 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Lựa-chọn-của-QC-v&agrave;-QA-l&agrave;-g&igrave;.jpg" alt="Lựa chọn của QC v&agrave; QA l&agrave; g&igrave;" width="558" height="310" /></p> <h3>1. Định hướng kỹ thuật</h3> <p style="text-align: justify;">Bạn nghĩ kiểm thử tự động l&agrave; việc d&ugrave;ng c&ocirc;ng cụ, bấm v&agrave;i n&uacute;t v&agrave; nhận kết quả đầu ra. Điều đ&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng. Để l&agrave;m được kiểm thử tự động. Bạn cần biết lập tr&igrave;nh, thậm ch&iacute; ở một mức độ cao th&igrave; cần rất giỏi lập tr&igrave;nh để viết ra được những script tối ưu cho việc kiểm thử.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn giỏi lập tr&igrave;nh hoặc lập tr&igrave;nh l&agrave; sở th&iacute;ch của bạn, bạn c&oacute; thể chọn con đường kiểm thử tự động.</p> <p style="text-align: justify;">Trong kiểm thử tự động, bạn sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm viết c&aacute;c kịch bản tự động để kiểm thử thay v&igrave; thực hiện việc kiểm thử từng bước một c&aacute;ch thủ c&ocirc;ng. Bạn sẽ lập tr&igrave;nh, chạy v&agrave; gỡ lỗi n&oacute;. Mặc d&ugrave; kiểm thử tự động thường kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi nhiều kỹ năng lập tr&igrave;nh như việc x&acirc;y dựng một dự &aacute;n phần mềm, nhưng n&oacute; vẫn đ&ograve;i hỏi một tr&igrave;nh độ lập tr&igrave;nh nhất định để thực hiện được tốt c&ocirc;ng việc kiểm thử. Kiểm thử tự động kh&ocirc;ng phải l&agrave; một tiến bộ của kiểm thử thủ c&ocirc;ng. N&oacute; chỉ l&agrave; một c&aacute;ch tiếp cận kiểm thử kh&aacute;c để gi&uacute;p kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-4575" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_1.jpg" alt="C&ocirc;ng việc kỹ thuật" width="564" height="445" /></p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn c&oacute; kỹ năng lập tr&igrave;nh ở mức cơ bản v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch n&oacute;, h&atilde;y thử thử sức với định hướng n&agrave;y. N&oacute; l&agrave; một hướng đi kh&ocirc;ng tồi. Mọi c&ocirc;ng ty đều muốn cho ra mắt c&aacute;c sản phẩm phần mềm ng&agrave;y c&agrave;ng nhanh v&agrave; li&ecirc;n tục hơn. Kiểm thử tự động sẽ gi&uacute;p đảm bảo điều đ&oacute; v&agrave; trở th&agrave;nh xu hướng ph&aacute;t triển "n&oacute;ng" nhất hiện nay v&agrave; trong nhiều năm tới. Theo một khảo s&aacute;t năm 2015 th&igrave; c&oacute; tới 86% c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; sử dụng kiểm thử tự động. V&agrave; r&otilde; r&agrave;ng đ&acirc;y l&agrave; một định hướng đ&aacute;ng xem x&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn c&oacute; thể trải qua:</strong> Junior tester/Junior automation engineer --&gt; Senior Tester/ Senior automation engineer --&gt; Automation leader --&gt; Test Manager --&gt; Senior Test Manager --&gt; ...</p> <h3>2. Định hướng phi kỹ thuật</h3> <p style="text-align: justify;">Đọc đến phần tr&ecirc;n, c&oacute; lẽ nếu bạn kh&ocirc;ng biết lập tr&igrave;nh hoặc kh&ocirc;ng th&iacute;ch lập tr&igrave;nh bạn sẽ bắt đầu thấy nản. Nhưng may thay, kể cả khi bạn kh&ocirc;ng biết lập tr&igrave;nh bạn vẫn c&oacute; thể chọn cho m&igrave;nh con đường phi kỹ thuật.</p> <p style="text-align: justify;">Về cơ bản, nếu bạn đi theo con đường n&agrave;y, bạn sẽ phải dần l&agrave;m quen với c&aacute;c c&ocirc;ng việc như: thiết kế c&aacute;c trường hợp kiểm thử, thực hiện kiểm thử thủ c&ocirc;ng, t&igrave;m v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o lỗi, lập kế hoạch kiểm thử, x&acirc;y dựng b&aacute;o c&aacute;o kiểm thử đối với QC hay x&acirc;y dựng v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c quy tr&igrave;nh ph&aacute;t triển sản phẩm với QA.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn cảm thấy đ&acirc;y l&agrave; những c&ocirc;ng việc dễ l&agrave;m? Nhưng tr&ecirc;n thực tế việc n&agrave;y kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng ch&uacute;t n&agrave;o. Việc th&agrave;nh thạo c&aacute;c kỹ năng v&agrave; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc n&agrave;y một c&aacute;ch hiệu quả thực sự l&agrave; một th&aacute;ch thức.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-4576" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_2.png" alt="C&ocirc;ng việc phi kỹ thuật" width="578" height="248" /></p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; kiểm thử tự động ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển nhưng vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; của kiểm thử thủ c&ocirc;ng hoặc c&aacute;c vị tr&iacute; QA phi kỹ thuật vẫn lu&ocirc;n tồn tại. C&aacute;c hoạt động n&agrave;y lu&ocirc;n đ&oacute;ng một vai tr&ograve; cốt l&otilde;i trong bất cứ dự &aacute;n kiểm thử phần mềm n&agrave;o. Bởi, việc kiểm thử thủ c&ocirc;ng với c&aacute;c kỹ năng tư duy logic tuyệt vời, khả năng ph&aacute;t hiện vấn đề v&agrave; đặt c&acirc;u hỏi hay sẽ lu&ocirc;n gi&uacute;p kh&aacute;m ph&aacute; ra những vấn đề hoặc sự cố tiềm ẩn trong hệ thống m&agrave; kiểm thử tự động c&oacute; thể kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ra được. H&atilde;y nghĩ đến Google v&agrave; Microsoft, c&oacute; lẽ c&ocirc;ng cụ kiểm thử tự động của họ rất tuyệt vời, nhưng vẫn lu&ocirc;n c&oacute; những chuy&ecirc;n gia thường trực của họ để nhằm t&igrave;m kiếm c&aacute;c lỗ hổng v&agrave; lỗi một c&aacute;ch thủ c&ocirc;ng mỗi giờ.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn th&iacute;ch tư duy logic v&agrave; đặt c&acirc;u hỏi để t&igrave;m ra vấn đề, nhưng kh&ocirc;ng th&iacute;ch lập tr&igrave;nh, tại sao kh&ocirc;ng xem x&eacute;t lựa chọn n&agrave;y? N&oacute; kh&aacute; th&uacute; vị đ&oacute; chứ. Tất nhi&ecirc;n, để l&agrave;m được, bạn cần thời gian v&agrave; c&oacute; kiến thức nền tảng về c&ocirc;ng nghệ tương đối.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn c&oacute; thể trải qua:</strong> Junior tester/QA Analyst --&gt; Senior tester/QA Team Coordinator --&gt; Test leader --&gt; Test Manager --&gt; Senior Test Manager --&gt; ...</p> <h3>3. Định hướng quản l&yacute;</h3> <p style="text-align: justify;">Con đường đi l&ecirc;n một vị tr&iacute; quản l&yacute; l&agrave; một trong những con đường phổ biến nhất m&agrave; bạn chắc chắn n&ecirc;n xem x&eacute;t để đi theo. Nếu bạn đi theo con đường n&agrave;y, bạn c&oacute; thể c&oacute; c&aacute;c chức danh l&agrave; Test leader, Test manager, Project manager, QC manager, QA manager... Điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn c&oacute; thẩm quyền v&agrave; c&oacute; thể x&acirc;y dựng ảnh hưởng của m&igrave;nh trong kết quả của c&aacute;c dự &aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Con đường quản l&yacute; ph&ugrave; hợp với những người rất giỏi trong giao tiếp v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y bạn sẽ cần phải xem mọi thứ như những bức tranh lớn tổng thể thay v&igrave; tập trung lo lắng v&agrave;o việc t&igrave;m được bao nhi&ecirc;u lỗi trong một tuần.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-4577" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_3.png" alt="Quản l&yacute;" width="595" height="335" /></p> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; con đường quản l&yacute; l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi ph&ugrave; hợp cho cả QA v&agrave; Tester tuy nhi&ecirc;n nhiều người kh&ocirc;ng quan t&acirc;m lắm đến việc quản l&yacute;. Họ c&oacute; thể l&agrave;m việc h&agrave;ng giờ với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kỹ thuật để gỡ lỗi hoặc viết c&aacute;c kịch bản kiểm thử tự động thay v&igrave; d&agrave;nh 5 ph&uacute;t n&oacute;i chuyện với quản l&yacute; hoặc để xử l&yacute; xung đột giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m.</p> <p style="text-align: justify;">Việc chuyển đổi l&ecirc;n quản l&yacute; sẽ dễ d&agrave;ng hơn đối với QA bởi QA l&agrave; những người đ&atilde; quen với việc nh&igrave;n c&aacute;c bức tranh tổng thể v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề xung đột đội nh&oacute;m, cũng như c&acirc;n đối c&aacute;c nguồn lực v&agrave; thời gian cho dự &aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, một Tester hay QC ho&agrave;n to&agrave;n cũng c&oacute; thể l&agrave;m được điều n&agrave;y khi cố gắng r&egrave;n luyện.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c vị tr&iacute; m&agrave; bạn c&oacute; thể trải qua:</strong> Junior tester/QA Analyst --&gt; Senior tester/QA Team Coordinator --&gt; Test Leader --&gt; Test Manager/QA manager/QC manager/Project Manager --&gt; Senior Test Manager --&gt; Test Director --&gt; ...</p> <p style="text-align: justify;">Vậy bao l&acirc;u để bạn đến được vị tr&iacute; quản l&yacute;?</p> <p style="text-align: justify;">Thực sự kh&ocirc;ng c&oacute; c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c cho vấn đề n&agrave;y. N&oacute; phụ thuộc v&agrave;o từng tổ chức, kỹ năng v&agrave; đ&ocirc;i khi l&agrave; cả sự may mắn của bạn.</p> <h3>4. Định hướng chuy&ecirc;n gia</h3> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn l&agrave; một tester hay QA đặc biệt ở một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n outsourcing th&igrave; bạn sẽ thấy rằng hầu hết c&aacute;c đồng nghiệp của ch&uacute;ng ta đều phải l&agrave;m việc tr&ecirc;n rất nhiều kh&iacute;a cạnh v&agrave; loại h&igrave;nh dự &aacute;n kh&aacute;c nhau. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n t&iacute;nh linh hoạt v&agrave; gi&uacute;p mở rộng th&ecirc;m nhiều kỹ năng mới. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn l&agrave; một "kẻ tay ngang", bạn muốn chuyển từ một lĩnh vực kh&aacute;c sang kiểm thử th&igrave; sao? Bạn sẽ l&atilde;ng ph&iacute; nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trước đ&acirc;y?</p> <p style="text-align: justify;">Khi đ&oacute;, con đường trở th&agrave;nh chuy&ecirc;n gia sẽ l&agrave; lựa chọn ho&agrave;n hảo cho bạn.</p> <p style="text-align: center;">[quote]Qu&yacute; hồ tinh bất qu&yacute; hồ đa, nhất nghệ tinh, nhất th&acirc;n vinh[/quote]</p> <p style="text-align: justify;">Về cơ bản, chuy&ecirc;n gia l&agrave; những người chuy&ecirc;n kiểm thử tr&ecirc;n một miền hoặc kh&iacute;a cạnh cụ thể, chẳng hạn như kiểm thử hiệu suất, kiểm thử mạng, kiểm thử an to&agrave;n,...Hoặc nếu bạn l&agrave; QA th&igrave; đ&oacute; l&agrave; chuy&ecirc;n gia tr&ecirc;n một tập c&aacute;c dự &aacute;n c&ugrave;ng m&ocirc; h&igrave;nh, bạn sẽ chuy&ecirc;n l&agrave;m việc v&agrave; x&acirc;y dựng, triển khai mọi thứ tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh đ&oacute;. Bạn c&oacute; thể l&agrave; chuy&ecirc;n gia Agile Scrum hay Lean Development...</p> <p><img class=" wp-image-4578 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_4.jpg" alt="lựa chọn cho QA l&agrave; g&igrave;_4" width="594" height="395" /></p> <p style="text-align: justify;">Rất nhiều kh&iacute;a cạnh của sản phẩm đ&ograve;i hỏi những kiến thức v&agrave; kỹ năng nhất định. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tỏa s&aacute;ng!</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều người c&oacute; thể trở th&agrave;nh chuy&ecirc;n gia, do đ&oacute; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thường l&agrave; những người kh&ocirc;ng thể thiếu v&agrave; c&oacute; ảnh hường rất lớn trong c&ocirc;ng ty.</p> <h3>5. Định hướng freelancer</h3> <p style="text-align: justify;">Nếu c&aacute;c định hướng c&ocirc;ng việc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn hứng th&uacute;. Bạn muốn t&igrave;m kiếm sự tự do? Thế th&igrave; việc trở th&agrave;nh chuy&ecirc;n vi&ecirc;n kiểm thử tự do (testing freelancer) kh&ocirc;ng phải l&agrave; một lựa chọn tồi. L&agrave; một testing freelancer, bạn c&oacute; thể thực hiện việc kiểm thử mọi l&uacute;c, mọi nơi theo c&aacute;ch bạn muốn. Bạn l&agrave; &ocirc;ng chủ của ri&ecirc;ng bạn. Bạn c&oacute; thể tưởng tượng điều đ&oacute; sẽ tuyệt như thế n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn muốn l&agrave;m freelancer th&igrave; bạn sẽ cần chuẩn bị để đối mặt với một số vấn đề. Đầu ti&ecirc;n l&agrave; thu nhập c&oacute; thể kh&ocirc;ng ổn định so với một c&ocirc;ng việc to&agrave;n thời gian. Thỉnh thoảng bạn nhận được dự &aacute;n kiểm thử, nhưng đ&ocirc;i khi bạn lại chẳng c&oacute; g&igrave; để l&agrave;m. Việc tự do sẽ lu&ocirc;n cần một số đ&aacute;nh đổi.</p> <p style="text-align: justify;">Việc trở th&agrave;nh&nbsp;testing freelancer kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute;. Bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy chuỗi b&agrave;i hướng dẫn đầy đủ v&agrave; từng bước để trở th&agrave;nh một&nbsp;testing freelancer tr&ecirc;n <strong>uTest tại đ&acirc;y</strong>, hoặc bạn cũng c&oacute; thể t&igrave;m hiểu về <strong>Bug Bounty tại đ&acirc;y</strong>. Nếu muốn, h&atilde;y thử xem qua n&oacute;.</p> <p>[caption id="attachment_4579" align="aligncenter" width="613"]<img class=" wp-image-4579" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_5.jpg" alt="lựa chọn cho QA l&agrave; g&igrave;_5" width="613" height="345" /> Nguồn: Freelancer Review[/caption]</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn vẫn chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm, bạn n&ecirc;n coi freelancer l&agrave; c&ocirc;ng việc b&aacute;n thời gian b&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc kiểm thử hoặc QA của m&igrave;nh trong một c&ocirc;ng ty n&agrave;o đ&oacute;. Bởi l&uacute;c n&agrave;y, bạn cần học hỏi v&agrave; thu h&aacute;i kinh nghiệm nhanh nhất c&oacute; thể, v&agrave; sự kết hợp n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn đi nhanh hơn (tất nhi&ecirc;n sẽ l&agrave;m bạn mệt hơn v&agrave; bận rộn hơn đ&ocirc;i ch&uacute;t). Khi bạn đ&atilde; x&acirc;y dựng được uy t&iacute;n v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ tốt, c&aacute;c dự &aacute;n của bạn chạy ổn định, khi đ&oacute; bạn c&oacute; thể xem x&eacute;t nghiệm t&uacute;c việc liệu bạn c&oacute; muốn đi theo con đường n&agrave;y to&agrave;n thời gian hay kh&ocirc;ng. H&atilde;y c&acirc;n nhắc về sự tự do v&agrave; đ&aacute;nh đổi kỹ lưỡng trước khi bạn quyết định.</p> <h3>6. Khởi nghiệp, tại sao kh&ocirc;ng?</h3> <p style="text-align: justify;">Khi bạn đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm, kiến thức cũng như kỹ năng đầy đủ, bạn cũng c&oacute; thể xem x&eacute;t việc trở th&agrave;nh một nh&agrave; tư vấn độc lập hoặc th&agrave;nh lập một c&ocirc;ng ty đ&aacute;nh gi&aacute;, kiểm thử hoặc tư vấn của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Bạn c&oacute; thể tư vấn, đưa ra c&aacute;c quy tr&igrave;nh, tiến h&agrave;nh kiểm thử c&aacute;c ứng dụng, hệ thống một c&aacute;ch độc lập.</p> <p><img class="aligncenter wp-image-4580" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/lựa-chọn-cho-QA-l&agrave;-g&igrave;_6.jpg" alt="startup" width="627" height="418" /></p> <p style="text-align: justify;">Bạn sẽ được trả tiền để chia sẻ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kiến thức của m&igrave;nh nhằm gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp đạt được mục ti&ecirc;u v&agrave; giải quyết vấn đề. C&aacute;c doanh nghiệp thường thu&ecirc; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia hoặc c&ocirc;ng ty tư vấn độc lập để bổ sung cho nh&acirc;n vi&ecirc;n nội tại v&agrave; tiết kiệm chi ph&iacute; thu&ecirc; nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave;n thời gian.</p> <p style="text-align: justify;">L&iacute; do thứ hai l&agrave; do kiểm thử v&agrave; đảm bảo chất lượng phần mềm lu&ocirc;n cần những c&aacute;i nh&igrave;n độc lập, đặc biệt l&agrave; dưới quan điểm của kh&aacute;ch h&agrave;ng, do đ&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; chuy&ecirc;n gia tư vấn độc lập sẽ đ&aacute;p ứng được điểm n&agrave;y. C&aacute;c c&ocirc;ng ty v&agrave; chuy&ecirc;n gia tư vấn sẽ nh&igrave;n t&igrave;nh h&igrave;nh của sản phẩm v&agrave; doanh nghiệp từ một g&oacute;c nh&igrave;n, quan điểm kh&aacute;c v&agrave; do đ&oacute; sẽ ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c vấn đề tiềm ẩn m&agrave; nội bộ c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng l&agrave;m được.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn th&iacute;ch c&ocirc;ng việc kiểm thử nhưng lại kh&ocirc;ng muốn sống cả đời với tư c&aacute;ch l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n to&agrave;n thời gian, th&igrave; việc trở th&agrave;nh c&aacute;c nh&agrave; tư vấn độc lập hoặc l&agrave;m chủ một c&ocirc;ng ty tư vấn, đ&aacute;nh gi&aacute;, kiểm thử l&agrave; một con đường sự nghiệp đ&aacute;ng để theo đuổi.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn rất giỏi một kỹ năng cụ thể v&agrave; c&oacute; kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề với g&oacute;c độ độc đ&aacute;o của m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể trở th&agrave;nh một nh&agrave; tư vấn. V&agrave;, nếu bạn c&oacute; đầy đủ c&aacute;c kỹ năng quản l&yacute;, l&atilde;nh đạo v&agrave; nguồn lực tại sao bạn kh&ocirc;ng chọn việc mở một c&ocirc;ng ty startup. Ngo&agrave;i ra việc x&acirc;y dựng v&agrave; lập tr&igrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, sản phẩm đ&aacute;nh gi&aacute;, kiểm thử v&agrave; ch&agrave;o b&aacute;n ch&uacute;ng cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; một lựa chọn tồi.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ c&oacute; học kinh doanh hoặc c&ocirc;ng nghệ mới c&oacute; thể khởi nghiệp? Kh&ocirc;ng hề đ&uacute;ng ch&uacute;t n&agrave;o!! Chỉ cần bạn giỏi trong một lĩnh vực n&agrave;o đ&oacute; hoặc c&oacute; kỹ năng l&atilde;nh đạo v&agrave; nguồn lực tốt, bạn c&oacute; thể khởi nghiệp. Tại sao kh&ocirc;ng?</p> <h2>Bạn lựa chọn con đường n&agrave;o?</h2> <p style="text-align: justify;">T&ocirc;i rất muốn trả lời c&acirc;u hỏi n&agrave;y thay cho bạn, nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể. Kh&ocirc;ng c&oacute; con đường n&agrave;o tốt nhất hay ph&ugrave; hợp nhất với tất cả mọi người.</p> <p style="text-align: justify;">Mọi người c&oacute; c&aacute;c kỹ năng, sở th&iacute;ch v&agrave; mục ti&ecirc;u cuộc sống kh&aacute;c nhau.V&igrave; vậy sẽ kh&ocirc;ng thể đưa tất cả tr&ecirc;n c&ugrave;ng một con đường.</p> <p><img class=" wp-image-4581 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/06/Chọn-con-đường-n&agrave;o.jpg" alt="Chọn con đường n&agrave;o" width="556" height="309" /></p> <p style="text-align: justify;">Một trong những l&yacute; do khiến ch&uacute;ng ta lo lắng qu&aacute; nhiều về con đường sự nghiệp của m&igrave;nh l&agrave; bởi ch&uacute;ng ta nghĩ rằng con đường sự nghiệp l&agrave; thứ g&igrave; đ&oacute; cố định. Ch&uacute;ng ta vẫn hay nghĩ rằng chỉ c&oacute; một con đường sự nghiệp duy nhất trong đời v&agrave; cần phải chọn n&oacute; đ&uacute;ng ngay từ lần đầu ti&ecirc;n. Sự nghiệp như một chuyến t&agrave;u kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, một khi nhảy v&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng thể đi ra.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; diễn ra trước đ&acirc;y, tuy nhi&ecirc;n với tốc độ thay đổi ch&oacute;ng mặt của c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;y nay, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&uacute;ng nữa. Kh&ocirc;ng c&oacute; con đường n&agrave;o được gọi l&agrave; con đường cố định. Ng&agrave;y mai c&oacute; thể ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng việc kh&aacute;c h&ocirc;m nay. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; cả. V&agrave; cũng chẳng c&oacute; vấn đề g&igrave; nếu ta học th&ecirc;m một số kỹ năng gần với c&ocirc;ng việc để gi&uacute;p ph&aacute;t triển bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn kh&ocirc;ng muốn l&atilde;ng ph&iacute; qu&aacute; nhiều th&igrave; gian th&igrave; h&atilde;y cố gắng chọn con đường m&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t triển theo nhiều hướng. C&ocirc;ng việc v&agrave; những kinh nghiệm ban đầu rất cần thiết đối với bất cứ ai. N&oacute; gi&uacute;p ta c&oacute; những nền tảng ph&ugrave; hợp để ph&aacute;t triển trong tương lai.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave; h&atilde;y nhớ, khi bạn cảm thấy ch&aacute;n c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh d&ugrave; đ&atilde; l&agrave;m n&oacute; rất tốt trong nhiều năm, th&igrave; trước khi nghĩ đến việc chuyển việc h&atilde;y suy nghĩ xem con đường mới sẽ dẫn đến đ&acirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y tập trung v&agrave;o những điều g&igrave; bạn muốn v&agrave; bạn l&agrave;m. Đ&oacute; l&agrave; yếu tố quan trọng để dẫn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng. H&atilde;y đặt mục ti&ecirc;u cho mỗi giai đoạn, chuyện trọng t&acirc;m cuộc sống v&agrave;o mục ti&ecirc;u đ&oacute;. H&atilde;y l&agrave;m chủ cuộc sống của bạn, tạo ra số phận của ri&ecirc;ng bạn v&agrave; đảm bảo hướng đến tương lai m&agrave; bạn h&igrave;nh dung.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y tự đặt c&acirc;u hỏi cho bản th&acirc;n v&agrave; lựa chọn đ&uacute;ng đắn. Mặc d&ugrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể dự đo&aacute;n to&agrave;n bộ những g&igrave; diễn ra trong tương lai, nhưng h&atilde;y lu&ocirc;n biết bạn muốn g&igrave; v&agrave; đang cố gắng v&igrave; điều g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn c&oacute; biết bạn muốn l&agrave;m g&igrave; v&agrave; l&agrave;m g&igrave; trong đời kh&ocirc;ng? H&atilde;y đi v&agrave; t&igrave;m n&oacute;. H&atilde;y l&agrave;m c&ocirc;ng việc bạn y&ecirc;u th&iacute;ch!</p> <h2>Nếu t&ocirc;i đ&atilde; chọn được con đường cho m&igrave;nh rồi, t&ocirc;i sẽ l&agrave;m g&igrave; tiếp theo?</h2> <p style="text-align: justify;">Nếu bạn đ&atilde; biết m&igrave;nh phải l&agrave;m g&igrave;, th&igrave; việc t&igrave;m kiếm c&aacute;ch thức thực hiện n&oacute; thực sự kh&ocirc;ng kh&oacute; khăn lắm. Tất cả những g&igrave; bạn phải l&agrave;m l&agrave; l&agrave;m việc chăm chỉ, m&agrave;i giũa c&aacute;c kỹ năng của bạn một c&aacute;ch nhất qu&aacute;n với mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Một khi bạn t&igrave;m thấy con đường của m&igrave;nh, bạn sẽ t&igrave;m ra những g&igrave; bạn cần l&agrave;m để đạt được điều đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong b&agrave;i viết n&agrave;y, bạn đ&atilde; biết <em><strong>QA l&agrave; g&igrave;</strong></em>, QC l&agrave; g&igrave;, sự kh&aacute;c biệt giữa QC v&agrave; QA l&agrave; g&igrave;? Để biết th&ecirc;m c&aacute;ch l&agrave;m thế n&agrave;o để học l&agrave;m QA v&agrave; QC, QA v&agrave; QC sẽ trải qua những giai đoạn n&agrave;o, bạn c&oacute; thể <strong>đọc tiếp b&agrave;i viết sau tại đ&acirc;y</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Bạn đ&atilde; nắm được con đường của m&igrave;nh khi bạn chọn QA l&agrave; g&igrave; chưa? Bạn muốn đi theo con đường n&agrave;o? Kh&oacute; khăn của bạn khi mới bước v&agrave;o l&agrave;m <strong><em>QA l&agrave; g&igrave;</em></strong>? H&atilde;y chia sẻ c&ugrave;ng <em><strong><a href="https://tek4.vn/" target="_blank" rel="noopener">Tek4</a></strong></em> v&agrave; để lại b&igrave;nh luận b&ecirc;n dưới!</p>