tek4

[Review sách] Nhà giả kim: Hãy ước mơ, hãy dại khờ

by - September. 25, 2021
Kiến thức
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><strong>&ldquo;Nghĩa l&agrave; khi ăn t&ocirc;i kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; kh&aacute;c hơn l&agrave; ăn. Khi chạy t&ocirc;i kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i chạy. Rồi nếu c&oacute; phải đ&aacute;nh nhau th&igrave; c&aacute;i ng&agrave;y t&ocirc;i chết cũng đẹp như mọi ng&agrave;y kh&aacute;c. T&ocirc;i kh&ocirc;ng sống trong qu&aacute; khứ hay tương lai. T&ocirc;i chỉ c&oacute; hiện tại v&agrave; quan t&acirc;m tới hiện tại. Nếu ta l&uacute;c n&agrave;o cũng ở trong hiện tại được th&igrave; ta l&agrave; người hạnh ph&uacute;c. Như thế ta thấy rằng sa mạc n&agrave;y vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao v&agrave; người ta đ&aacute;nh nhau v&igrave; đ&oacute; l&agrave; đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ th&agrave;nh một ng&agrave;y hội lớn, một buổi lễ lớn v&igrave; đời bao giờ cũng chỉ l&agrave; khoảng khắc ta hiện đang sống.&rdquo; - Nh&agrave; giả kim<br /></strong></p> <p dir="ltr"><img class=" wp-image-4646 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim.jpg" alt="review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim" width="590" height="442" /></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n con đường thực hiện ước mơ, mỗi ch&uacute;ng ta đều sẽ vấp phải những ch&ocirc;ng gai thử th&aacute;ch, nhưng đứng trước thử th&aacute;ch v&agrave; dũng cảm vượt qua mới l&agrave; c&aacute;ch ta tiến gần đến ước mơ của m&igrave;nh hơn. T&ocirc;i bắt gặp điều đ&oacute; trong &ldquo;Nh&agrave; giả kim&rdquo; của Paulo Coelho. Bằng giọng văn giản dị, &ocirc;ng đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o truyền đạt những &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc về cuộc sống, ước mơ v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u. Những triết l&yacute; của cuộc đời tưởng chừng đơn giản nhưng đ&ocirc;i l&uacute;c ta lại chẳng nhận ra.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Được coi như l&agrave; một cuốn s&aacute;ch c&oacute; khả năng thay đổi cuộc đời, thật kh&ocirc;ng ngạc nhi&ecirc;n g&igrave; khi <em>Nh&agrave; giả kim</em> của Paulo Coelho đứng đầu danh s&aacute;ch những tiểu thuyết được y&ecirc;u th&iacute;ch bởi nhiều nh&agrave; start- up th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nếu n&oacute;i cuốn Nh&agrave; Giả Kim l&agrave; một cuốn s&aacute;ch tổng quan đầy đủ về h&agrave;nh tr&igrave;nh con người đi t&igrave;m sự th&agrave;nh c&ocirc;ng, hạnh ph&uacute;c của m&igrave;nh th&igrave; quả cũng kh&ocirc;ng sai. Nhưng c&aacute;i hay ở đ&acirc;y l&agrave; t&aacute;c giả đ&atilde; biến ho&aacute;, lồng gh&eacute;p những kinh nghiệm, l&yacute; luận tưởng chừng như kh&ocirc; khan v&agrave; &ldquo;ai cũng biết rồi&rdquo; &nbsp;ấy th&agrave;nh một c&acirc;u chuyện, một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đầy kịch t&iacute;nh. Để rồi sau khi đọc xong, những &yacute; nghĩa của n&oacute; cứ khiến bạn day dứt m&atilde;i kh&ocirc;ng th&ocirc;i. Cuốn s&aacute;ch trở th&agrave;nh một động lực l&ocirc;i cuốn v&agrave; th&uacute;c giục bạn cũng phải t&igrave;m cho ra &ldquo;kho b&aacute;u&rdquo; của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, &ldquo;một nửa định mệnh&rdquo; của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, như thể bạn nh&igrave;n thấy ch&iacute;nh m&igrave;nh trong c&acirc;u chuyện vậy.</p> <h3 dir="ltr">Về t&aacute;c giả Paulo Coelho</h3> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nh&agrave; giả kim, c&oacute; lẽ l&agrave; một c&acirc;u chuyện về ch&iacute;nh cuộc đời của t&aacute;c giả Paulo Coelho. Ở tuổi ni&ecirc;n thiếu, &ocirc;ng thừa nhận m&igrave;nh l&agrave; người kh&ocirc;ng hề dễ gần v&agrave; thường sống t&aacute;ch biệt với mọi người. Coelho bị bố tống v&agrave;o nh&agrave; thương đi&ecirc;n ở Rio de Janeiro v&igrave; t&iacute;nh c&aacute;ch đ&oacute;. Nhưng sau mỗi lần được điều trị bằng liệu ph&aacute;p sốc điện, nh&agrave; văn lại bay đến v&ugrave;ng đ&ocirc;ng bắc Bahia, gặp gỡ nhạc sĩ Raul Seixas. Tại đ&acirc;y, họ c&ugrave;ng d&ugrave;ng ma t&uacute;y v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c nhạc. &Ocirc;ng viết lời ca kh&uacute;c cho c&aacute;c ng&ocirc;i sao nhạc pop của Brazil thời ấy như Elis Regina, Rita Lee v&agrave; Raul Seixas. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp viết l&aacute;ch, Paulo Coelho lại kiếm được rất nhiều tiền từ việc viết lời b&agrave;i h&aacute;t. &ldquo;Nhưng Coelho kh&ocirc;ng muốn trở th&agrave;nh nhạc sĩ, nh&agrave; b&aacute;o hoặc bất cứ nghề n&agrave;o kh&aacute;c. &Ocirc;ng chỉ c&oacute; một ước mơ duy nhất: trở th&agrave;nh nh&agrave; văn nổi tiếng&rdquo;. Cũng như cậu b&eacute; chăn cừu Santiago mơ ước về kho b&aacute;u ở kim tự th&aacute;p, Coelho cũng lu&ocirc;n mơ ước về kho b&aacute;u danh vọng của một nh&agrave; văn nổi tiếng.</p> <p>[caption id="attachment_4647" align="aligncenter" width="551"]<img class=" wp-image-4647" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/paulo-coelho.jpg" alt="paulo-coelho" width="551" height="275" /> T&aacute;c giả Paulo Coelho[/caption]</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bước ngoặt đến với sự nghiệp văn chương của Coelho v&agrave;o năm 1982 khi &ocirc;ng đi tr&ecirc;n con đường Santiago de Compostela (Con đường của th&aacute;nh James) của T&acirc;y Ban Nha, một lộ tr&igrave;nh h&agrave;nh hương quan trọng của những người Thi&ecirc;n Ch&uacute;a gi&aacute;o thời trung cổ. Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&oacute;, Coelho c&oacute; một sự thức ngộ tinh thần m&agrave; sau đ&oacute; &ocirc;ng thể hiện trong cuốn tiểu thuyết thứ hai của m&igrave;nh, cuốn The Pilgrimage (Chuyến h&agrave;nh hương) in năm 1987. Cuốn s&aacute;ch đ&oacute; c&oacute; g&acirc;y được đ&ocirc;i ch&uacute;t ảnh hưởng, nhưng điều quan trọng hơn l&agrave; sau cuốn s&aacute;ch n&agrave;y, Coelho ki&ecirc;n định hơn với &yacute; tưởng muốn x&acirc;y dựng một sự nghiệp văn chương.</p> <h3 dir="ltr">T&aacute;c phẩm Nh&agrave; giả kim</h3> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Yacute; tưởng về cuốn s&aacute;ch tiếp theo, cuốn <em>Nh&agrave; giả kim</em> (The Alchemist) in năm 1988 tới với &ocirc;ng từ một truyện ngắn viết năm 1935 của nh&agrave; văn người Argentina Jorge Luis Borges c&oacute; t&ecirc;n Tale of two dreamers (C&acirc;u chuyện về hai g&atilde; mộng mơ). Cũng giống như t&aacute;c phẩm <em>Nh&agrave; giả kim</em><em>,</em> truyện ngắn của Borges kể về hai kẻ mộng mơ tr&ecirc;n đường đi t&igrave;m kho b&aacute;u. Coelho b&aacute;n cuốn s&aacute;ch của &ocirc;ng cho một nh&agrave; xuất bản nhỏ ở Brazil. Họ chỉ in lần đầu với số lượng khi&ecirc;m tốn l&agrave; 900 bản v&agrave; quyết định kh&ocirc;ng t&aacute;i bản nữa. Nh&agrave; giả kim chỉ thực sự đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội về mặt thị trường sau khi Coelho t&igrave;m được một nh&agrave; xuất bản lớn hơn l&agrave; Rocco khi muốn xuất bản cuốn s&aacute;ch viết sau cuốn Nh&agrave; giả kim l&agrave; cuốn Brida (1990).Năm 1993, nh&agrave; xuất bản HarperCollins của Mỹ quyết định in lại cuốn Nh&agrave; giả kim với 50.000 bản. Mặc d&ugrave; tại thời điểm, đ&oacute; l&agrave; con số bản in v&ocirc; c&ugrave;ng ấn tượng, nhưng n&oacute; vẫn chưa thấm v&agrave;o đ&acirc;u so với th&agrave;nh c&ocirc;ng đặc biệt vang dội sau n&agrave;y của cuốn s&aacute;ch. Sau khi được in tại Mỹ, Nh&agrave; giả kim được ghi v&agrave;o s&aacute;ch Kỷ lục Guiness thế giới ở mục cuốn s&aacute;ch được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất của một t&aacute;c giả c&ograve;n sống. T&iacute;nh tới nay Nh&agrave; giả kim được dịch sang 67 thứ tiếng (trong đ&oacute; c&oacute; tiếng Việt), b&aacute;n được hơn 65 triệu bản tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Cuốn s&aacute;ch cũng gi&agrave;nh được nhiều giải thưởng văn chương quốc tế, trong đ&oacute; phải kể đến Giải thưởng s&aacute;ch v&agrave;ng Nielsen 2004 của Vương quốc Anh, Giải thưởng Grand Prix Litteraire Elle của Ph&aacute;p năm 1995 v&agrave; Giải thưởng quốc tế Corine d&agrave;nh cho tiểu thuyết năm 2002 của Đức. Th&agrave;nh c&ocirc;ng chưa từng c&oacute; tiền lệ của Nh&agrave; giả kim đưa Coelho l&ecirc;n vị thế nh&agrave; văn của thế giới v&agrave; trong số rất nhiều người h&acirc;m mộ t&aacute;c phẩm của &ocirc;ng, c&oacute; những t&ecirc;n tuổi độc giả đặc biệt như tổng thống Bill Clinton, ca sĩ Madonna, diễn vi&ecirc;n, ca sĩ &nbsp;Will Smith&hellip;.</p> <p dir="ltr"><img class=" wp-image-4648 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/nh&agrave;-giả-kim.jpg" alt="nh&agrave; giả kim" width="541" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;">Với hơn 200 trang giấy Nh&agrave; giả kim l&agrave; c&acirc;u chuyện kể về h&agrave;nh tr&igrave;nh theo đuổi ước mơ của cậu b&eacute; chăn cừu Santiago. &nbsp;Santiago l&agrave; một người trẻ tuổi ở T&acirc;y Ban Nha, một người từ bỏ kế hoạch cha mẹ đ&atilde; định sẵn để "đi đ&acirc;y đi đ&oacute;". L&uacute;c n&agrave;o cậu cũng c&oacute; một quyển s&aacute;ch b&ecirc;n m&igrave;nh, kh&ocirc;ng chỉ để đọc, m&agrave; c&ograve;n để gối đầu khi ngủ. V&agrave;o một đ&ecirc;m bầu trời nhiều sao s&aacute;ng, cậu k&ecirc; s&aacute;ch ngủ c&ugrave;ng bầy cừu trong một nh&agrave; thờ l&agrave;ng đổ n&aacute;t, nơi c&oacute; một c&acirc;y d&acirc;u mọc trong ph&ograve;ng thay &aacute;o lễ. Trong giấc ngủ đ&oacute;, lần thứ hai li&ecirc;n tiếp cậu mơ thấy m&igrave;nh được một đứa trẻ dẫn đến Kim Tự Th&aacute;p Ai Cập t&igrave;m kho b&aacute;u. Đ&oacute; l&agrave; nơi c&acirc;u chuyện bắt đầu v&agrave; cũng l&agrave; nơi n&oacute; kết th&uacute;c, g&oacute;i trọn chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh "đem tất cả những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; để đổi lấy một giấc mơ" của ch&agrave;ng chăn cừu trong 52 chương s&aacute;ch. Từ một giấc mơ nghe c&oacute; vẻ hoang đường l&agrave; đi t&igrave;m kho b&aacute;u ở ch&acirc;n Kim Tự Th&aacute;p, Santiago đ&atilde; bất chấp mọi kh&oacute; khăn, gian khổ để đi theo c&aacute;i m&agrave; cậu tin l&agrave; định mệnh của cuộc đời. Khi th&igrave; bị mất hết h&agrave;nh trang, khi th&igrave; tưởng chừng mất mang, thậm ch&iacute; c&ograve;n su&yacute;t phải bỏ cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh d&agrave;i ng&agrave;y của m&igrave;nh, nhưng rồi ch&iacute;nh sự ki&ecirc;n định v&agrave; niềm tin l&agrave; ngọn lửa dẫn đường cho Santiago đến với những gi&aacute; trị thực sự.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n con đường thực hiện ước mơ, mỗi ch&uacute;ng ta đề sẽ vấp phải những ch&ocirc;ng gai thử th&aacute;ch, nhưng đứng trước thử th&aacute;ch v&agrave; dũng cảm vượt qua mới l&agrave; c&aacute;ch ta tiến gần đến ước mơ của m&igrave;nh hơn. T&ocirc;i bắt gặp điều đ&oacute; trong &ldquo;Nh&agrave; giả kim&rdquo; của Paulo Coelho. Bằng giọng văn giản dị, &ocirc;ng đ&atilde; kh&eacute;o l&eacute;o truyền đạt những &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc về cuộc sống, ước mơ v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u. Những triết l&yacute; của cuộc đời tưởng chừng đơn giản nhưng đ&ocirc;i l&uacute;c ta lại chẳng nhận ra.</p> <p style="text-align: justify;">Cả c&acirc;u chuyện l&agrave; một chuyến phi&ecirc;u lưu của Santiago theo đuổi vận mệnh, giấc mơ của m&igrave;nh, trải qua biết bao kh&oacute; khăn gian khổ để đến với kho t&agrave;ng trong giấc chi&ecirc;m bao. Cậu đ&atilde; kh&ocirc;ng l&agrave;m một thầy tu m&agrave; l&agrave;m một người chăn cừu để được rong ruổi khắp nơi ngắm nh&igrave;n thế giới, để rồi một ng&agrave;y kia, trong giấc mơ, cậu nh&igrave;n thấy kho t&agrave;ng ở kim tự th&aacute;p đang chờ cậu đến kh&aacute;m ph&aacute;, v&agrave; cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh bắt đầu. Cậu b&aacute;n cừu sau đ&oacute; t&igrave;m c&aacute;ch l&ecirc;n đường sang ch&acirc;u Phi, bị lừa bịp hết tiền rồi phải đến cửa hiệu pha l&ecirc; l&agrave;m việc. Để d&agrave;nh đủ tiền sau đ&oacute; lại tiếp tục giấc mơ, cậu gặp ch&agrave;ng trai người Anh &ndash; người lu&ocirc;n khao kh&aacute;t trở th&agrave;nh một nh&agrave; giả kim, rồi cả hai c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với một lữ đo&agrave;n tiến về ph&iacute;a sa mạc m&ecirc;nh m&ocirc;ng, v&agrave; cậu đ&atilde; gặp định mệnh của đời m&igrave;nh tại đ&acirc;y, c&ocirc; g&aacute;i c&oacute; t&ecirc;n Fatima - c&ocirc; g&aacute;i của sa mạc.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với c&aacute;c tuyến nh&acirc;n vật đa dạng: từ những con người cao sang, quyền qu&yacute; như &ocirc;ng vua xứ Salem, đến những học giả uy&ecirc;n b&aacute;c như nh&agrave; giả kim, những con người tầm thường &nbsp;như &ocirc;ng chủ cửa h&agrave;ng b&aacute;n pha l&ecirc;, anh ch&agrave;ng b&aacute;n kem.. T&aacute;c giả đ&atilde; khắc họa th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; gi&agrave;u tượng tưởng cho người đọc về t&iacute;nh li&ecirc;n kết giữa c&aacute;c nh&acirc;n vật cũng như tưởng tượng dễ d&agrave;ng về chuyến đi d&agrave;i của Santiago. Tất cả những nh&acirc;n vật ấy đều thể hiện t&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; nội t&acirc;m kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, nếu theo d&otilde;i kỹ hơn một ch&uacute;t, ta &nbsp;sẽ thấy trong mỗi nh&acirc;n vật đều sở hữu một ước mơ m&agrave; chưa c&oacute; dịp- hoặc an phận thủ thường chỉ nghĩ chứ kh&ocirc;ng d&aacute;m l&agrave;m.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một cuốn tiểu thuyết với văn phong giản dị, lối dẫn truyện nhẹ nh&agrave;ng đan xen nhiều yếu tố thần thoại khiến người đọc c&oacute; cảm gi&aacute;c như đang đọc một cuốn truyện cổ t&iacute;ch thần ti&ecirc;n, Nh&agrave; Giả Kim mang đến những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc. Nếu như Santiago kh&ocirc;ng bước tiếp, đối mặt với bao hiểm nguy r&igrave;nh rập tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh để giải m&atilde; giấc mơ th&igrave; liệu cậu c&oacute; thể tận mắt ngắm nh&igrave;n vẻ đẹp k&igrave; vĩ của Kim tự th&aacute;p? Liệu cậu c&oacute; gặp được Fatima v&agrave; c&oacute; một t&igrave;nh y&ecirc;u ngọt ng&agrave;o với n&agrave;ng? Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phi&ecirc;u du theo đuổi vận mệnh của m&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p Santiago hiểu rằng hạnh ph&uacute;c đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng phải t&igrave;m kiếm ở đ&acirc;u xa, hạnh ph&uacute;c ở ngay dưới ch&acirc;n ta, nơi m&agrave; ta đ&atilde; từng đi qua.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><em>Nh&agrave; giả kim </em>l&agrave; cuốn s&aacute;ch được đ&oacute;n đọc h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thế giới kh&ocirc;ng phải bởi c&acirc;u chuyện của Santiago l&ocirc;i cuốn hay kỳ dị b&iacute; hiểm m&agrave; bởi v&igrave; triết l&yacute; cuộc sống tối thượng m&agrave; quyển s&aacute;ch mang lại.</p> <h4 dir="ltr">1. Điều dỗi tr&aacute; lớn nhất của cuộc sống</h4> <p dir="ltr">[quote]Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại v&igrave; cảm thấy kh&ocirc;ng xứng đ&aacute;ng được hưởng hoặc kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đạt nổi.[/quote]</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ước mơ ch&iacute;nh l&agrave; điều m&agrave; ta theo đuổi mỗi ng&agrave;y. Khi b&eacute;, ai cũng c&oacute; chung một ước muốn l&agrave; trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&agrave; du h&agrave;nh vũ trụ, hay thậm ch&iacute; l&agrave; tổng thống. Ta thoả sức ước mơ v&agrave; chưa bao giờ may mảy nghi ngờ liệu bản th&acirc;n c&oacute; đủ khả năng để biến n&oacute; th&agrave;nh sự thật. Nhưng rồi theo thời gian, cuộc sống đ&atilde; thuyết phục ch&uacute;ng ta rằng những ước mơ th&igrave; chỉ l&agrave; ước mơ, v&agrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng biến được ước mơ th&agrave;nh sự thật. Để đạt được ước mơ, con người ta phải hi sinh rất nhiều thứ. Cuộc sống rất giỏi thuyết phục v&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; tin v&agrave;o điều đ&oacute;. Ch&uacute;ng ta tin rằng: &ldquo;V&agrave;o một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m chủ được cuộc đời của m&igrave;nh v&agrave; cuộc đời của ch&uacute;ng ta sẽ do cuộc sống x&ocirc; đẩy&rdquo;. V&agrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; điều dối tr&aacute; lớn nhất.</p> <p dir="ltr"><img class=" wp-image-4649 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim-1.jpg" alt="review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim-1" width="673" height="249" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Như lời vua xứ Salem đ&atilde; n&oacute;i với Santiago khi họ thấy anh ch&agrave;ng b&aacute;n kem để d&agrave;nh dụm tiền đi chu du khắp nơi rằng: &ldquo;Anh ta kh&ocirc;ng hề hiểu rằng người ta l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; thể thực hiện ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;, v&agrave; khi &ocirc;ng muốn cậu đổi một phần mười số cừu cậu c&oacute; để &ocirc;ng chỉ bảo cậu về c&aacute;ch đi t&igrave;m kho t&agrave;ng &ldquo;Nếu cậu hứa trả bằng c&aacute;i gi&aacute; m&igrave;nh chưa sở hữu th&igrave; rồi sẽ c&oacute; l&uacute;c cậu mất đi &yacute; ch&iacute; đạt được n&oacute; đấy&rdquo;. Lời của &ocirc;ng dạy t&ocirc;i một điều rằng đừng bao giờ tr&igrave; ho&atilde;n ước mơ của m&igrave;nh m&agrave; h&atilde;y l&ecirc;n kế hoạch thực hiện n&oacute;. Người b&aacute;n kem chọn b&aacute;n kem để kiếm đủ tiền sau n&agrave;y đến được nhiều nơi, điều đ&oacute; kh&ocirc;ng sai, nhưng nếu anh ta gi&agrave; đi, kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức khoẻ nữa, liệu anh ta c&oacute; c&ograve;n thực hiện được ước mơ của m&igrave;nh, v&agrave; giờ cho đến l&uacute;c anh ta kiếm đủ tiền l&agrave; cả một khoảng thời gian d&agrave;i đằng đẵng, đến l&uacute;c đ&oacute;, liệu anh ấy c&oacute; c&ograve;n nhớ về điều m&igrave;nh đ&atilde; từng ước mơ? T&ocirc;i l&agrave; kẻ giống người b&aacute;n kem, hay tự nhủ với l&ograve;ng rằng đợi một thời gian nữa th&ocirc;i, t&ocirc;i sẽ thực hiện những điều m&igrave;nh l&ecirc;n kế hoạch, nhưng cuộc sống tất bật lu&ocirc;n để t&ocirc;i t&igrave;m được l&yacute; do tr&igrave; ho&atilde;n ch&uacute;ng, v&agrave; m&atilde;i đến h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng chỉ mới l&agrave; kế hoạch tr&ecirc;n giấy v&agrave; t&ocirc;i vẫn chưa c&oacute; bước khởi đầu n&agrave;o, l&acirc;u đến mức t&ocirc;i dường như chẳng c&ograve;n nhiệt huyết để thực hiện ch&uacute;ng nữa. &Ocirc;ng c&ograve;n dạy t&ocirc;i rằng: bất k&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;o, kh&aacute;t vọng n&agrave;o, muốn c&oacute; được phải chấp nhận trả gi&aacute; bằng c&aacute;i m&igrave;nh đang sở hữu, bởi v&igrave; tiếc nuối, n&ecirc;n ta lại c&oacute; th&ecirc;m một động lực để thực hiện ước mơ, nếu hứa hẹn về điều g&igrave; chưa c&oacute;, ta sẽ nhanh ch&oacute;ng nản l&ograve;ng tho&aacute;i ch&iacute;, ch&ugrave;n bước trước kh&oacute; khăn, bởi ta biết m&igrave;nh kh&ocirc;ng mất g&igrave; cả.</p> <h4 dir="ltr">2. Cuộc sống l&agrave; những g&igrave; m&agrave; bạn cảm nhận về n&oacute;</h4> <p>[quote]&nbsp;&ldquo;B&iacute; quyết của hạnh ph&uacute;c l&agrave; biết ngắm nh&igrave;n mọi thứ tuyệt mĩ tr&ecirc;n thế gian n&agrave;y m&agrave; kh&ocirc;ng hề qu&ecirc;n hai giọt dầu tr&ecirc;n muỗng&rdquo;&nbsp;[/quote]</p> <p style="text-align: justify;">Hạnh ph&uacute;c l&agrave; khi ta biết tận hưởng cuộc sống nhưng cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n đi tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, đơn giản thế th&ocirc;i nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng l&agrave;m được. C&oacute; người chăm chăm nh&igrave;n hai giọt dầu tr&ecirc;n muỗng n&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng kịp tận hưởng những th&uacute; tuyệt mỹ, c&oacute; người mải m&ecirc; với những thứ tuyệt mĩ m&agrave; qu&ecirc;n mất hai giọt dầu. Cả hai trường hợp n&agrave;y, con người đều kh&ocirc;ng hạnh ph&uacute;c bởi lẽ khi người ta dung ho&agrave; được cả hai thứ, t&igrave;m được điểm c&acirc;n bằng ta mới thấy l&ograve;ng nhẹ nh&otilde;m v&agrave; t&acirc;m thanh thản biết bao, ta mới sống tốt được với ch&iacute;nh m&igrave;nh: kh&ocirc;ng g&ograve; &eacute;p cũng chẳng b&ecirc; tha.</p> <p><img class=" wp-image-4650 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim-2.jpg" alt="review-s&aacute;ch-nh&agrave;-giả-kim-2" width="539" height="308" /></p> <p style="text-align: justify;">Santiago trong chuyến phi&ecirc;u lưu ấy đ&atilde; từng bị cướp sạch tiền tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất m&igrave;nh vừa đặt ch&acirc;n đến, nơi m&agrave; cậu chẳng hề hiểu được ng&ocirc;n ngữ của người bản địa, cũng chẳng quen biết một ai. Một m&igrave;nh c&ocirc; độc lang thang kh&ocirc;ng một xu d&iacute;nh t&uacute;i ở một mảnh đất xa lạ, con người xa lạ, cậu cũng như bao người, thất vọng ch&aacute;n chường v&igrave; đời kh&ocirc;ng như l&agrave; mơ. Nhưng sau đ&oacute;, cậu đ&atilde; cho ch&uacute;ng ta một tấm gương về suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; đứng l&ecirc;n sau kh&oacute; khăn: &ldquo;M&igrave;nh c&oacute; thể nh&igrave;n thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phi&ecirc;u lưu tr&ecirc;n đường đi t&igrave;m kho t&agrave;ng&rdquo; v&agrave; cậu đ&atilde; chọn l&agrave;m kẻ phi&ecirc;u lưu, chọn đi l&agrave;m thu&ecirc; cho một cửa h&agrave;ng pha l&ecirc;, chọn học tiếng A-rập, chọn gi&uacute;p &ocirc;ng chủ của h&agrave;ng thu h&uacute;t kh&aacute;ch, chọn tiếp tục thực hiện điều m&igrave;nh mong ước. Bạn thấy đấy, hi vọng hay tuyệt vọng đ&ocirc;i khi chỉ do suy nghĩ của ch&iacute;nh ta m&agrave; th&ocirc;i!</p> <h4 dir="ltr">3. &ldquo;Khi bạn thật sự mong muốn một điều g&igrave; đ&oacute;, cả vũ trụ sẽ hợp sức gi&uacute;p bạn đạt được n&oacute;&rdquo;</h4> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">[quote]H&atilde;y n&oacute;i với tr&aacute;i tim bạn rằng nỗi sợ đau khổ c&oacute; tồi tệ hơn việc phải chịu đựng ch&iacute;nh đau khổ ấy. V&agrave; rằng kh&ocirc;ng tr&aacute;i tim n&agrave;o phải khổ đau đi t&igrave;m kiếm những giấc mơ, v&igrave; mỗi một gi&acirc;y của sự t&igrave;m kiếm ch&iacute;nh l&agrave; một gi&acirc;y của cuộc gặp gỡ c&ugrave;ng Thượng đế v&agrave; sự vĩnh hằng.[/quote]</p> <p dir="ltr"><img class=" wp-image-4651 aligncenter" src="https://tek4.vn/wp-content/uploads/2019/08/luật-hấp-dẫn.jpg" alt="Luật hấp dẫn" width="503" height="283" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tất cả mọi người đều c&oacute; ước mơ của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, bất kể bạn l&agrave; ai, bạn l&agrave;m g&igrave;. Khi bạn thật sự mong muốn l&agrave;m một điều g&igrave; th&igrave; điều đ&oacute; sẽ được h&igrave;nh th&agrave;nh trong c&otilde;i t&acirc;m linh vũ trụ. T&acirc;m linh vũ trụ được nu&ocirc;i dưỡng bởi cảm x&uacute;c hạnh ph&uacute;c, suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; cả những cảm x&uacute;c bất hạnh v&agrave; suy nghĩ ti&ecirc;u cực của con người. Mỗi suy nghĩ, mỗi việc bạn l&agrave;m đều được truyền đi tới t&acirc;m linh vũ trụ v&agrave; bạn sẽ nhận lại được một phản hồi tương tự từ vũ trụ. H&atilde;y lắng nghe tr&aacute;i tim m&igrave;nh, n&oacute; biết mọi thứ từ t&acirc;m linh vũ trụ. Nếu bạn hiểu r&otilde; tr&aacute;i tim m&igrave;nh, bạn sẽ biết được ước mơ của bạn l&agrave; g&igrave;, đam m&ecirc; của bạn l&agrave; g&igrave; v&agrave; phải l&agrave;m sao để đạt được n&oacute;. Kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể lẩn tr&aacute;nh được tr&aacute;i tim của m&igrave;nh, khi bạn vẫn c&ograve;n đang sống th&igrave; tr&aacute;i tim của bạn sẽ vẫn th&uacute;c giục bạn thực hiện ước mơ của m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;i tim n&agrave;o phải chịu đau khổ khi bạn theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh bởi v&igrave; mỗi gi&acirc;y ph&uacute;t theo đuổi ước mơ l&agrave; những khoảnh khắc hạnh ph&uacute;c nhất, &yacute; nghĩa nhất.</p> <h4 dir="ltr">4. T&igrave;nh y&ecirc;u kh&ocirc;ng thể ngăn cản một người theo đuổi ước mơ của họ</h4> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều người đ&atilde; từng n&oacute;i: &ldquo;T&ocirc;i phải từ bỏ ước mơ v&agrave; l&agrave;m những việc t&ocirc;i kh&ocirc;ng th&iacute;ch bởi v&igrave; t&ocirc;i phải nghe theo gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh. T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; gia đ&igrave;nh rồi t&ocirc;i phải hi sinh những ước mơ của m&igrave;nh để chăm lo cho cuộc sống gia đ&igrave;nh&rdquo;. Nhưng tất cả suy cho c&ugrave;ng cũng chỉ to&agrave;n l&agrave; những lời biện minh cho sự yếu k&eacute;m v&agrave; thiếu bản lĩnh của một người m&agrave; th&ocirc;i. &nbsp;&ldquo;T&igrave;nh y&ecirc;u đ&iacute;ch thực kh&ocirc;ng bao giờ ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh&rdquo;. C&oacute; thể t&igrave;nh y&ecirc;u của bạn l&agrave; gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; hay người y&ecirc;u những nếu họ kh&ocirc;ng hỗ trợ bạn, khuyến kh&iacute;ch bạn theo đuổi những ước mơ, hạnh ph&uacute;c của m&igrave;nh th&igrave; họ chưa phải l&agrave; người thực sự y&ecirc;u thương bạn. &ldquo;D&ugrave; ho&agrave;n cảnh của bạn c&oacute; như thế n&agrave;o đi nữa cũng kh&ocirc;ng quan trọng, điều quan trọng l&agrave; bạn c&oacute; sẵn s&agrave;ng ra quyết định để theo đuổi những ước mơ của m&igrave;nh hay kh&ocirc;ng&rdquo;.</p> <h4 dir="ltr" style="text-align: justify;">5. Ai cũng biết người kh&aacute;c n&ecirc;n sống như thế n&agrave;o nhưng kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh n&ecirc;n sống ra sao</h4> <p style="text-align: justify;"><em>[quote]Nếu ai đ&oacute; kh&ocirc;ng thể trở th&agrave;nh người m&agrave; người đời mong đợi, người đời sẽ giận dữ. Dường như ai cũng nh&igrave;n được con đường của người kh&aacute;c, nhưng lại chẳng nhận ra con đường của m&igrave;nh.[/quote]</em></p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể l&agrave;m vừa l&ograve;ng hết tất cả mọi người, điều duy nhất m&agrave; bạn cần phải l&agrave;m &nbsp;đ&oacute; l&agrave;: &ldquo;Tin tưởng ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo;. Miễn l&agrave; bạn đang theo đuổi ước mơ m&igrave;nh chứ đừng để những &yacute; kiến của người kh&aacute;c thay đổi bạn. Đặc biệt l&agrave; những người kh&ocirc;ng d&aacute;m theo đuổi ước mơ của họ.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; giả kim thực sự l&agrave; một cuốn s&aacute;ch rất đ&aacute;ng đọc, đặc biệt d&agrave;nh cho những kẻ mộng mơ đang lạc lối trong h&agrave;nh tr&igrave;nh kiếm t&igrave;m hạnh ph&uacute;c v&agrave; theo đuổi ước mơ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>